XXX Sesja - 09.06.2009 r.

Uchwała Nr XXX/176/2009

UCHWAŁA NR XXX/176/2009

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 9 czerwca 2009 roku

w sprawie wyrażenia opinii o propozycji nowych specjalnych obszarów ochrony siedlisk „Natura 2000" na terenie Gminy Krzykosy

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 27 ust. 2  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Opiniuje się negatywnie, przedłożony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, projekt nowego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 , przedstawiony na mapie „Lasy Żerkowsko - Czeszewskie" w zakresie dotyczącym  Gminy Krzykosy,  obejmującym  obszar wsi Pięczkowo,  Witowo i Krzykosy oraz tereny wzdłuż drogi krajowej nr 11 na szerokości około 1 km.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały nr XXX/176/2009 Rady Gminy Krzykosy w sprawie wyrażenia opinii o propozycji nowych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 na terenie Gminy Krzykosy

                        Pozostawienie na terenie Gminy Krzykosy obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w zaproponowanej wersji znacznie utrudni rozwój gospodarczy Gminy. Istnienie Natury 2000 zakłada określone wymagania, wręcz ograniczenia, co do budowy określonych obiektów przemysłowych i działalności gospodarczej, a terenu przy drodze krajowej 11 w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy przeznaczone są właśnie pod działalność gospodarczą i przemysłową.

Z tego też powodu celowe jest wyłączenie z powierzchni Natura 2000 terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i przemysłową oraz obszarów o intensywnej produkcji rolnej na terenie wsi Pięczkowo i Witowo, a także terenów wzdłuż drogi krajowe nr 11 Poznań - Bytom.

Zgodnie z powołanym przepisem ustawy o ochronie przyrody opinię w sprawie projektu Natura 2000 wyraża Rada Gminy. Z tych względów podjęcie uchwały pod względem prawnym i merytorycznym jest uzasadnione.

Uchwała Nr XXX/177/2009

UCHWAŁA NR XXX/177/2009

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 9 czerwca 2009 roku

w sprawie uchwalenia Wspólnego Planu Gospodarki Odpadami dla 17 Gmin członków zawartego POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO w Jarocinie na lata 2008 - 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2019

                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 6 i ust. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 39, poz. 251 ze zmianami Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wspólny Plan Gospodarki Odpadami dla 17 Gmin - członków POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO w Jarocinie na lata 2008 - 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2019, stanowiący aktualizację Planu Gospodarki Odpadami przyjętego uchwałą Rady Gminy Krzykosy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Nr XVIII/124/2004 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzykosy oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Krzykosy w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając 

Uchwała Nr XXX/178/2009

       UCHWAŁA  NR XXX/178/2009

RADY GMINY KRZYKOSY

  z dnia 9 czerwca 2009 roku

w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości gruntowej.

            Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie na własność Gminy Krzykosy nieruchomości gruntowej położonej w Sulęcinku, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. KW 27348, obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 328/3 o powierzchni 0,2314 ha i nieruchomości gruntowej położonej w Sulęcinku, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. KW nr  27347 obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 328/5 o powierzchni 0,0648 ha. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy Krzykosy

Wiesław Zając

Uchwała Nr XXX/179/2009

UCHWAŁA  XXX/179/2009

RADY GMINY KRZYKOSY

  z dnia 9 czerwca 2009 roku

w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości gruntowej.

            Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie na własność Gminy Krzykosy nieruchomości gruntowej położonej w Sulęcinku zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w  Środzie Wlkp. KW 13304, obejmującą działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 139/14 o powierzchni 0,1266 ha i działkę  nr 139/15 o powierzchni 0,0103 ha.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy Krzykosy

Wiesław Zając

Uchwała Nr XXX/180/2009

UCHWAŁA NR XXX/180/2009

RADY GMINY KRZYKOSY

 z dnia 9 czerwca 2009 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy w Krzykosach uchwala, co następuje:

§ 1

            Postanawia się zaciągnąć w roku 2009 długoterminowy kredyt na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Witowa do Pięczkowa wzdłuż drogi powiatowej Nr 3677P" w wysokości   650.000,- PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100)

§ 2

Spłata kredytu nastąpi w latach 2010-2012, w ratach określonych w umowie kredytowej zawartej między stronami.

§ 3

Spłata kredytu może być zabezpieczona w formach przewidzianych prawem, w tym wystawienie weksla „in blanco" wraz z deklaracją wekslową, z wyłączeniem: udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym gminy, przelewu wierzytelności z tytułu zobowiązań publiczno - prawnych oraz ustanowienia blokady rachunku bieżącego.

§ 4

Jako źródło dochodów, z którego będzie realizowana spłata kredytu wskazuje się dochody własne Gminy w latach obejmujących spłatę.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Rady Gminy Krzykosy

 Nr  XXX/180/2009 z dnia 9 czerwca 2009r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

            Na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo- rowerowej z Witowa do Pięczkowa" brakuje dostatecznej ilości środków finansowych. W uchwale budżetowej na rok 2009 Gmina założyła pokrycie deficytu budżetowego kredytem długoterminowym zaciągniętym na rynku krajowym.

            W związku z tym, dla sprawnego i prawidłowego wykonania zadania, po przeprowadzeniu analizy wykonania budżetu za I kwartał br. proponuje się zaciągnąć kredyt określony niniejszą uchwałą.

            W związku z powyższym podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu uważa się za konieczne i uzasadnione.

Uchwała Nr XXX/181/2009

UCHWAŁA NR XXX/181/2009

RADY GMINY KRZYKOSY

 z dnia 9 czerwca 2009 roku

w sprawie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2010 środków stanowiących fundusz sołecki                                        

                   Na    podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420) uchwala się co następuje:

§ 1. Rada Gminy Krzykosy wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy dotyczącym roku 2010.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e

 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy

 Nr  XXX/181/2009 z dnia 9 czerwca 2009r.

w sprawie w sprawie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2010 środków stanowiących fundusz sołecki                                       

            Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z dnia 31 marca 2009r.Nr 52, poz. 420) Rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki podejmując uchwałę w tym zakresie.

            Głównym celem podjęcia uchwały jest wzmocnienie samorządu lokalnego. Sołectwa będą mogły pozyskiwać za pośrednictwem funduszu środki na lokalne przedsięwzięcia oraz wspierać inicjatywy swoich mieszkańców. Możliwość uruchomienia środków przyczyni się do aktywizacji wspólnot wiejskich, a sprawne i efektywne wykorzystanie tych środków do poprawy życia lokalnego społeczności wiejskiej.

            W związku z powyższym podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu uważa się za celowe.