XXXIV Sesja - 10.12.2009 r.

Uchwała nr XXXIV/220/2009

UCHWAŁA NR XXXIV/220/2009 W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE NA 2009R.

W sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Data uchwały:
2009-12-10

Numer uchwały:
XXXIV/220/2009

Podjęta przez:
Radę Gminy Krzykosy

Uchwała wchodzi w życie:
2009-12-10

 

Treść+załączniki.pdf

Uchwała Nr XXXIV/221/2009

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2009 W SPRAWIE UCHWALENIA STRATEGII ROZWOJU GMINY KRZYKOSY NA LATA 2009 - 2015

W sprawie:
uchwalenia strategii rozwoju gminy Krzykosy na lata 2009 - 2015

Data uchwały:
2009-12-10

Numer uchwały:
XXXIV/221/2009

Podjęta przez:
Rdę Gminy Krzykosy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia

Strategia rozwoju.pdf (532kB)

 

Uchwała Nr XXXIV/222/2009

  UCHWAŁA Nr XXXIV/222/2009

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 10 grudnia 2009 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Solec

            Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje :

 § 1.1. Postanawia się nadać nazwę u l i c a Cmentarna - drodze gminnej, położonej
w miejscowości Solec, biegnącej od ulicy Głównej w kierunku północnym, oznaczonej nr ewid.: 169.

§ 2. Szczegółowe położenie ulicy, o której mowa w ust. 1 określa załącznik do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIV/222/2009

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 10 grudnia 2009 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Solec

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) nadawanie nazw ulicom i ich zmiana należy do kompetencji Rady Gminy.

Wymieniona w uchwale droga nie posiada nazwy. Propozycja nazwy została wysunięta przez Radę Sołecką Solca w dniu 26 października 2009 r. oraz przez Komisję do spraw Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii Rady Gminy Krzykosy.