WAŻNE!

XXXVIII Sesja - 16.02.2010 r.

Uchwała Nr XXXVIII/236/2010

  UCHWAŁA NR XXXVIII/236/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 16 lutego 2010r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego

 

Na podstawie art.10 ust.2 i art. 15 ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art.220 ustawy   z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy Krzykosy u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Krzykosy pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu  z przeznaczeniem na  realizację programu usuwania azbestu z terenu gminy Krzykosy.

§ 2Pomoc finansowa o której mowa w § 1 , zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na rok 2010, w wysokości  10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 ).

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Średzkim a Gminą Krzykosy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

 

 

UZASADNIENIE

              Z inicjatywy Starostwa Powiatowego doszło do współpracy wszystkich Gmin Powiatu Średzkiego w celu „ likwidacji wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Powiatu Średzkiego". Pod taką nazwa został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w celu uzyskania dotacji na realizację powyższego przedsięwzięcia. Dofinansowanie będzie obejmować demontaż  płyt eternitu i ich utylizację w wysokości 1:1 środków własnych.

Uchwała nr XXXVIII/237/2010

UCHWAŁA NR XXXVIII/237/2010
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 16 lutego 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok