WAŻNE!

II Sesja - 6.XII.2010 r.

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr II/11/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

UCHWAŁA Nr II/11/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 6 grudnia 2010r.

w sprawie  ustalenia wynagrodzenia Wójta.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami) w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1.  Ustala się dla Wójta Gminy Krzykosy Andrzeja Janickiego wynagrodzenie miesięczne w następujących wysokościach:

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości                                           5000,00

2) dodatek funkcyjny w wysokości                                                         1700,00

3) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego                                                            1000,00 zł

4) dodatek specjalny w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie                                      1675,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

 

UZASADNIENIE

do projektu uchwały

RADY GMINY KRZYKOSY

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.

Art. 18 ust. 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy ustalenie wynagrodzenia wójta. oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych wskazuje radę gminy jako organ ustalający wynagrodzenie wójta w drodze uchwały.

Wynagrodzenie dla Wójta w projekcie przedmiotowej uchwały zostało ustalone z uwzględnieniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Z dniem 6 grudnia 2010 r. Pan Andrzej Janicki po złożeniu ślubowania wobec Rady Gminy Krzykosy  obejmuje obowiązki. Z  chwilą objęcia obowiązków należy ustalić dla Wójta wynagrodzenie, zgodnie z zasadami określonymi w cytowanym powyżej rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r..

Załącznik Nr 3 cytowanego powyżej rozporządzenia określa wykaz stanowisk, w tym stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, pomocniczych i obsługi oraz doradców i asystentów, minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach, warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego, maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego, minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W Tabeli I - określającej stanowiska wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw, w poz. 4 wskazano, że Wójt w gminie do 15 tys. mieszkańców może otrzymać wynagrodzenie zasadnicze w wysokości od 4.200,00 zł do 5.900,00 zł oraz dodatek funkcyjny w maksymalnej wysokości do 1.900,00 zł.

§ 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych stanowi, że dodatek specjalny przysługuje Wójtowi w kwocie wynoszącej, co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Ponadto zgodnie z  § 7 cytowanego rozporządzenia pracownikowi jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia dodatek za wieloletnią pracę. W przypadku Pana Andrzeja Janickiego przedmiotowy dodatek będzie wypłacany w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.     

 Należy stwierdzić, że przedłożony projekt uchwały jest zgodny z przepisami  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Z powyższych względów podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Uchwała Nr II/10/2010 w sprawie ustalenia diet dla Sołtysów

UCHWAŁA NR II/10/2010

RADY GMINY KRZKOSY

z dnia 6 grudnia 2010 roku

w sprawie ustalenia diet dla Sołtysów.

Na podstawie art.37b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dla Sołtysów dietę w wysokości 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego zgodnie z art. 2  ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami), zwaną dalej „dietą", za każdy udział w posiedzeniu Sesji.

§ 2. Dieta płatna jest każdorazowo po odbytym posiedzeniu Sesji.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr II/9/2006r. Rady Gminy Krzykosy z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia diet dla Sołtysów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

Uchwała Nr II/9/2010 w sprawie ustalenia diet dla radnych

UCHWAŁA NR II/9/2010

RADY GMINY KRZKOSY

z dnia 6 grudnia 2010 roku

w sprawie ustalenia diet dla radnych.

Na podstawie art.25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dla radnych dietę w wysokości 13% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego zgodnie z art. 2  ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami), zwaną dalej „dietą", za każdy udział w posiedzeniu Sesji lub komisji rady z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Ustala się dla przewodniczących komisji rady dietę w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego zgodnie z art. 2  ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami), zwaną dalej „dietą", za każdy udział w posiedzeniu komisji rady.

3. Ustala się dla wiceprzewodniczącego rady dietę w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego zgodnie z art. 2  ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami), zwaną dalej „dietą", za każdy udział w posiedzeniu Sesji.

§ 2. Dieta płatna jest każdorazowo po odbytym posiedzeniu Sesji lub komisji rady.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr II/8/20026. Rady Gminy Krzykosy z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia diet dla radnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

Uchwała Nr II/8/2010 w sprawie ustalenia diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego Rady

UCHWAŁA NR II/8/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 6 grudnia 2010r.

w sprawie   ustalenia diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego Rady.

Na podstawie art.25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dla Przewodniczącego Rady zryczałtowaną miesięczną dietę w wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego zgodnie z art. 2  ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami), zwaną dalej „dietą", z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wysokość diety o której mowa w ust. 1 nie może przekroczyć 50% półtora krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255 ze zmianami).

§ 2. Dieta płatna jest z dołu w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca.

§ 3. W przypadku ustania pełnienia lub objęcia funkcji Przewodniczącego w ciągu miesiąca kalendarzowego wysokość diety ulega zmniejszeniu o 1/30 za każdy dzień niewykonywania obowiązków.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr II/10/2006r. Rady Gminy Krzykosy z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego Rady.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2010 roku.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

Uchwała Nr II/7/2010 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

UCHWAŁA NR II/7//2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 6 grudnia 2010 roku

w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz § 14 ust. 1 pkt. 4 Statutu Gminy Krzykosy  uchwalonego uchwałą Nr V/32/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 48, poz. 914 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się stałą Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w następującym składzie osobowym:

1) Urszula Chojnacka

2) Florian Frąckowiak

3) Leszek Maźwa

4) Dariusz Psyk

5) Dariusz Szymczak

6) Paweł Wrembel

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

Uchwała Nr II/6/2010 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii

UCHWAŁA NR II/6/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 6 grudnia 2010 roku

w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz § 14 ust. 1 pkt. 3 Statutu Gminy Krzykosy  uchwalonego uchwałą Nr V/32/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 48, poz. 914 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się stałą Komisję Rozwoju Gminy Rolnictwa i Ekologii w następującym składzie osobowym:

1) Teofil Grewling

2) Michał Grochowski

3) Stanisław Janasik

4) Marian Konarkowski

5) Stanisław Litke

6) Paweł Maciejewski

7) Romuald Pawlik

8) Dariusz Psyk

9) Wiesław Zając

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

   Wiesław Zając

Uchwała Nr II/5/2010 w sprawie powołania Komisji Budżetowo - Finansowej

UCHWAŁA NR II/5/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 6 grudnia 2010 roku

w sprawie powołania Komisji Budżetowo - Finansowej

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz § 14 ust. 1 pkt. 2 Statutu Gminy Krzykosy  uchwalonego uchwałą Nr V/32/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 48, poz. 914 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się stałą Komisję Budżetowo - Finansową w następującym składzie osobowym:

1) Urszula Chojnacka

2) Florian Frąckowiak

3) Michał Grochowski

4) Marian Konarkowski

5) Leszek Maźwa

6) Romuald Pawlik

7) Robert Witczak

8) Paweł Wrembel

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

Uchwała Nr II/4/2010 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

UCHWAŁA NR II/4/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 6 grudnia 2010 roku

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 18a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz § 14 ust. 1 pkt. 1 oraz § 76 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Krzykosy  uchwalonego uchwałą Nr V/32/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 48, poz. 914 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną w następującym składzie osobowym:

1) Teofil Grewling

2) Stanisław Janasik

3) Stanisław Litke

4) Paweł Maciejewski

5) Dariusz Szymczak

6) Robert Witczak

§ 2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej wybiera się radnego Teofila Grewlinga na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając