III Sesja - 29.XII.2010 r.

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr III/18/2010 w sprawie budżetu na 2011 rok

 

UCHWAŁA Nr III/18/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie budżetu na 2011 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r., Nr  142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212,  214,  215, 222,  235-237,  258, i  264  ust. 3 ustawy z  dnia  27 sierpnia  2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z późn. zm.)  Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.  1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie            15.935.649,00

  z tego:

-   dochody bieżące w kwocie                                                           15.690.649,00

-   dochody majątkowe w kwocie                                                          245.000,00.zł

zgodnie  z  załącznikiem Nr 1 do uchwały                                                                

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;

    1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości                            2.063.207,00

         zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 2.  1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie               20.927.309,65

          z tego:

          -   wydatki bieżące w kwocie                                                            15.218.227,00

          -   wydatki majątkowe w kwocie                                                        5.709.082,65

          zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

      1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych        

          odrębnymi ustawami w wysokości                                                       2.063.207,00

          zgodnie z załącznikiem Nr 3,

      3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

          między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości                 16.000,00.zł

          zgodnie z załącznikiem Nr 6,

      4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.

          1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości          4.578.482,65

Zgodnie  z załącznikiem Nr 5

§ 3.   Deficyt budżetu w kwocie   4.991.660,65 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów

§ 4.  Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości   5.832.561,65  zł  zgodnie z załącznikiem Nr 7 .

§ 5.  Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości  840.901,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 § 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.968.065,65

            1) w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego

          deficytu budżetu                                                                                          400.000,00 .zł

             2)finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie                     4.991.660,65

              3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie  576.405,00

 § 7.  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

             1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 424.000,00

              2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 24.000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 8.  Upoważnia się Wójta do:

              1) zaciągania kredytów i pożyczek :

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości                                                                                400.000,00

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r do wysokości 5.568.065,65

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu każdorazowo do kwoty 100.000.zł

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9.  Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w  wysokości 8.517.162, 00

§10.  Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w   kwocie  70.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§11.  Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 10           

§12.  Tworzy się rezerwy:

     1)  ogólną w wysokości                                                                                 160.000,00

      2) celowe w wysokości                                                                                 38.000,00

          z tego :

           a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 38.000,00 zł               

§13. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§14.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§15.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

 

Załączniki.pdf

Uchwała Nr III/17/2010 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2011- 2021

UCHWAŁA NR III/17/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy  na lata 2011- 2021

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art.121 ust.8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.)

uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzykosy obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu ora sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3 . Informacja o kształtowaniu się długu , o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011-2021 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1.Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

Załączniki.pdf

Uchwała Nr III/16/2010 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok

U C H W A Ł A  NR III/16/2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 grudnia 2010 roku

 

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.

 

          Na podstawie § 94 Statutu Gminy Krzykosy uchwalonego w dniu 20 lutego 2003 roku Uchwałą Nr V/32/2003 w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 48, poz. 914, Nr 188, poz. 3509 z 2004r., Nr 17, poz. 513) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

        § 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzykosy na 2011 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

       § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzykosy.

 

       § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząc
Rady Gminy
Wiesław Zając

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały

Nr III/16/2010

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 29 grudnia 2010 roku 

PLAN PRACY

KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2011 ROK

 

1. Kontrola wpłat za energię elektryczną i gaz w remizach i świetlicach.

2. Kontrola budżetu Gminnego Ośrodka Kultury za 2010 rok.

3. Realizacja budżetu gminy za 2010 rok oraz sporządzenie wniosku o

   absolutorium dla Wójta za 2010.

4. Kontrola gospodarki wodą oraz gospodarki ściekowej.

5. Kontrola eksploatacji sprzętu będącego własnością gminy.

6. Kontrola budżetu Zespołu Szkół w Sulęcinku.

7. Kontrola kosztów utrzymania mieszkań komunalnych.

8. Kontrola budżetu gminy za I półrocze 2011 roku.

9. Kontrola wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.

10. Kontrola wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne.

11. Kontrola realizacji uchwały o funduszach sołeckich.

Uchwała Nr III/15/2010 w sprawie ustalenia diet dla Sołtysów

UCHWAŁA NR III/15/2010

RADY GMINY KRZKOSY

z dnia 29 grudnia 2010 roku

 

w sprawie ustalenia diet dla Sołtysów.

  

Na podstawie art.37b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się dla Sołtysów dietę w wysokości 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego zgodnie z art. 2  ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami), zwaną dalej „dietą", za każdy udział w posiedzeniu sesji rady.

 

§ 2. 1. Dieta wypłacana jest po zaokrągleniu do pełnych złotych w taki sposób, że przy obliczeniu kwoty do dwóch miejsc po przecinku grosze pomija się.

2. Dieta płatna jest każdorazowo po odbytym posiedzeniu sesji rady.

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr II/10/2010 Rady Gminy Krzykosy z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia diet dla Sołtysów.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr III/14/2010 w sprawie ustalenia diet dla radnych

UCHWAŁA NR III/14/2010

RADY GMINY KRZKOSY

z dnia 29 grudnia 2010 roku 

 

w sprawie ustalenia diet dla radnych.

 

Na podstawie art.25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dla radnego nie pełniącego funkcji przewodniczącego rady, wiceprzewodniczącego rady, przewodniczącego komisji dietę w wysokości 13% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego zgodnie z art. 2  ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami), zwaną dalej „dietą", za każdy udział w posiedzeniu sesji rady lub komisji rady.

§ 2. Ustala się dla radnego pełniącego funkcję przewodniczącego komisji:

1)    dietę w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego zgodnie z art. 2  ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami), zwaną dalej „dietą", za każdy udział w posiedzeniu:

a)    komisji rady,  której przewodniczy,

b)    wspólnym komisji rady,

2)    dietę w wysokości 13% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego zgodnie z art. 2  ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami), zwaną dalej „dietą", za każdy udział w posiedzeniu:

a)    sesji rady,

b)    komisji rady, której jest członkiem. 

§ 3. Ustala się dla wiceprzewodniczącego rady:

1)    dietę w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego zgodnie z art. 2  ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami), zwaną dalej „dietą", za każdy udział w posiedzeniu:

a)    sesji rady,

b)    wspólnym komisji rady,

2)    dietę w wysokości 13% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego zgodnie z art. 2  ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami), zwaną dalej „dietą", za każdy udział w posiedzeniu komisji rady.

§ 4. W przypadku, gdy w tym samym dniu radny uczestniczy w posiedzeniu:

1)    sesji rady i komisji rady,

2)    dwóch komisji rady,

- otrzymuje jedną dietę w wysokości najkorzystniejszej dla radnego, z uwzględnieniem funkcji jakie pełni podczas posiedzeń sesji rady i komisji rady.

§ 5. 1. Dieta wypłacana jest po zaokrągleniu do pełnych złotych w taki sposób, że przy obliczeniu kwoty do dwóch miejsc po przecinku, grosze pomija się.

2. Dieta płatna jest każdorazowo, po odbytym posiedzeniu sesji rady lub komisji rady.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr II/9/2010 Rady Gminy Krzykosy z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr III/13/2010 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010

UCHWAŁA Nr III/13 /2010

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010

           

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4,5, 6,7  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków na łączną kwotę  235.367,33 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010, określając poszczególne kwoty, ostateczny termin dokonania tych wydatków oraz plan finansowy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki finansowane na wydatki, o których mowa w załączniku Nr 1, podlegają przekazaniu na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego budżetu Gminy Krzykosy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                          Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Załącznik Nr 1.pdf

Uchwała Nr III/12/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

UCHWAŁA NR III/12/2010

RADY GMINY KRZYKOSY     

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i,  pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/225/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok, zmienionej

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXVI/229/2010 z dnia 15 stycznia 2010r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXVIII/237/2010 z dnia 16 lutego 2010r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIXI/239/2010 z dnia 16 marca  2010r

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLI/248/2010 z dnia 07 maja  2010r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 186/2010 z dnia 18 maja 2010r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 189/2010 z dnia 25  maja 2010r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 191/2010 z dnia 15 czerwca 2010r

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLII/260/2010 z dnia 29 czerwca  2010r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 196/2010 z dnia 23 lipca 2010r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 199/2010 z dnia 16 sierpnia 2010r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 200/2010 z dnia 19 sierpnia 2010r

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLII/267/2010 z dnia 28 września  2010r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 203/2010 z dnia 30 września 2010r

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLV/271/2010 z dnia 28 października  2010r

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/279/2010 z dnia 10 listopada  2010r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 214/2010 z dnia 22 listopada 2010r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 1/2010 z dnia 8 grudnia 2010r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 2/2010 z dnia 14  grudnia 2010r

 

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

     „ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 17.687.217,42 zł,

 z tego:

-  dochody bieżące w kwocie    16.646.564,42

-  dochody majątkowe w kwocie 1.040.653,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.685.078,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr3,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 973.096,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3)  Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub  porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 14.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

    „ § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 20.293.710,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

    - wydatki bieżące w wysokości  16.028.229,32 zł, 

   - wydatki majątkowe w wysokości  4.265.481,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.685.078,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 899.824,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 1.736.534,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Określa się wydatki na lata 2010 - 2012 na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 7."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

    „ § 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.606.493,38 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) kredytów 1.692.210,63 zł

2) wolnych środków 914.282,75 zł

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

    „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów  3.591.938,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8."

§5 otrzymuje brzmienie:

 „ § 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 985.445,00,00 zł, zgodnie z załącznikiem    Nr 8"

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

 „ § 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.677.524,48 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 24.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9."

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

    „ § 7.  Określa się dochody z tytułu opłat i kar uzyskanych na podstawie art. 402 ust. 4-6 ustawy „Prawo ochrony środowiska" oraz niewykorzystane środki ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

    „§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.813.159,63 na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.692.210,63 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 720.949 zł.

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

  „ § 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 400 000 zł;

2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 2.413.159,63 zł.

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu każdorazowo do kwoty 100.000 zł.

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.               

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.615 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 74.775,26 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.839,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały

6. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały

9. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały

10. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały

11. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                             

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                     (-) Wiesław Zając

 

Załączniki.pdf