WAŻNE!

IX Sesja - 29.VI.2011 r.

Uchwała Nr IX/65/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok

UCHWAŁA NR IX/65/2011
RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Krzykosy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2010 rok.

 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Wiesław Zając

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr IX/66/2011 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy

UCHWAŁA NR IX/66/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240  ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§1. Po zapoznaniu się z:

1)    sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2010 rok,

2)    sprawozdaniem finansowym,

3)    opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu,

4)    informacją o stanie mienia komunalnego,

5)    stanowiskiem Komisji Rewizyjnej

udziela się absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy z wykonania budżetu na 2010 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Zając

Uchwała Nr IX/65/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok

UCHWAŁA NR IX/65/2011
RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Krzykosy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2010 rok.

 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Wiesław Zając