WAŻNE!

V Sesja - 4.III.2011 r.

Uchwała Nr V/26/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2011- 2021

UCHWAŁA NR V/26/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 4 marca 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy  na lata 2011- 2021

            Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art.121 ust.8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/17/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy  na lata 2011- 2021 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

  Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr V/26/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2011- 2021

UCHWAŁA NR V/26/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 4 marca 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy  na lata 2011- 2021

            Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art.121 ust.8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/17/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy  na lata 2011- 2021 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

  Rady Gminy

(-) Wiesław Zając