WAŻNE!

VI Sesja - 6.IV.2011 r.

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr VI/40/2011 w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie...

UCHWAŁA NR VI/40/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 6 kwietnia 2011 r.

w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu gminy dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U Nr 69,  poz.873 ze zm.).

§ 2. 1. Podmiot może składać wiosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy na kolejny rok budżetowy w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy w Urzędzie Gminy.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest składanie wniosków w trakcie roku budżetowego. Wnioski składane są do Wójta gminy.

3. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie dotacji uwzględnia się, w szczególności:

1) znaczenie zadania dla realizowanych przez gminę celów,

2) ustalenia, czy w ramach rozwiązań organizacyjnych zapewniona jest realizacja wskazanego zadania gwarantująca zaspokojenie potrzeb w przedmiotowym zakresie,

3) ustalenie, czy sposób realizacji zadania wskazanego we wniosku gwarantuje jego prawidłowe wykonanie,

4) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania,

5) możliwości sfinansowania proponowanego zadania ze środków budżetu gminy.

5. Wójt gminy dokonuje oceny wniosków i w przypadku ich akceptacji umieszcza w projekcie uchwały budżetowej, a w sytuacji złożenia wniosku w trakcie roku budżetowego w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu.

§ 3. 1. Wójt Gminy w terminie 21 dni od dnia uchwalenia przez Radę Gminy uchwały budżetowej przekazuje podmiotom odpowiedzi na złożone wnioski, a w przypadku przyznania dotacji podaje jej wysokość.

2. Udzielenie dotacji odbywa się po uchwaleniu przez Radę Gminy uchwały budżetowej na dany rok oraz po podpisaniu umowy zawartej pomiędzy gminą, a uprawnionym podmiotem zgodnie z art., 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

3. Uruchomienie środków następuje jednorazowo lub w kilku ratach w zależności od specyfiki zadania i postanowień umowy. Przekazanie kolejnej raty środków następuje po rozliczeniu uprzednio otrzymanej dotacji.

§ 4. 1. Podmiot jest zobowiązany do przedstawienia Wójtowi Gminy rozliczenia dotacji pod względem rzeczowym i finansowym, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Rozliczenie końcowe powinno nastąpić:

1) w terminie 15 dni po zakończeniu zadania,

2) w przypadku zadań, których termin zakończenia realizacji upływa z dniem 31 grudnia, w terminie do 20 dni po zakończeniu realizacji zadania.

3. Zatwierdzenia przedłożonego rozliczenia dotacji dokonuje Wójt Gminy.

§ 5. 1. Wójt Gminy lub pracownik Urzędu Gminy działający z jego upoważnienia, prowadzący merytoryczny nadzór nad realizacją zadań objętych dotacją, dokonuje kontroli wykonywanych dotowanego zadania, a w szczególności:

1) zgodność realizacji zadania z zapisami umowy,

2) jakości i terminowości jego realizacji,

3) sposobu realizacji zadania i wydatkowania środków zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokumentacją prowadzoną przez podmiot dotowany.

2. Podmiot podlegający kontroli zobowiązany jest do udostępnienia niezbędnych dokumentów umożliwiających przeprowadzenie kontroli dotowanego zadania publicznego z budżetu gminy.

3. Z czynności kontrolnych sporządzany jest protokół wraz z wnioskami pokontrolnymi.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.     

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

Uchwała Nr VI/39/2011 w sprawie programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w...

UCHWAŁA NR VI/39/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 6 kwietnia 2011 r.

w sprawie programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011-2014.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami)  Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program Współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011-2014, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w  życie  z  dniem podjęcia.

Uchwała Nr VI/38/2011 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

Uchwała Nr VI/38/2011

Rady Gminy Krzykosy

z dnia z dnia 6 kwietnia 2011r.

w sprawie uchwalenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm.), w związku z uchwałą Nr XXVII/146/2009 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalonego uchwałą  Nr XVIII/104/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2000 r. ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XXVIII/178/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r., zwaną dalej ,,zmianą studium".

§ 2

Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1)      załącznik nr 1 - ujednolicony tekst studium zawarty w dwóch częściach zatytułowanych:

a)     część I - „Gmina Krzykosy - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uwarunkowania rozwoju",

b)      część II - „Gmina Krzykosy - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Kierunki rozwoju";

2)     załącznik nr 2 - ujednolicony rysunek Studium w skali 1:10.000 zatytułowany „Krzykosy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy";

3)      załącznik nr 3 - zestawienie terenów objętych zmianą studium gminy Krzykosy;

4)     załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu Studium.

§ 3

Tracą moc:

1)     uchwała Nr XVIII/104/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w części uregulowanej niniejszą uchwałą;

2)     uchwała Nr XXVIII/178/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w części uregulowanej niniejszą uchwałą.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 5

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki:

  1. Załącznik nr 1a - Uwarunkowania rozwoju.pdf
  2. Załącznik nr 1b - Kierunki rozwoju.pdf
  3. Załącznik nr 2 - Rysunek planu.pdf
  4. Załącznik nr 3 - Tereny objęte zmianą.pdf
  5. Załącznik nr 4 - Rozpatrzenie zgłoszonych uwag.pdf

Uchwała Nr VI/37/2011 w sprawie przystąpienia Gminy Krzykosy i zgłoszenia sołectw do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi"

UCHWAŁA NR VI/37/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 6 kwietnia 2011 roku

w sprawie przystąpienia Gminy Krzykosy i zgłoszenia sołectw do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi"

         Na postawie art. 18. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

§ 1. Przystępuje się do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi"

§ 2. Zgłasza się do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi" następujące sołectwa:

- Garby

- Krzykosy

- Miąskowo

- Młodzikowo

- Młodzikówko

- Murzynowo Leśne

- Pięczkowo

- Solec

- Sulęcin

- Sulęcinek

- Wiosna

- Witowo

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

Uchwała Nr VI/36/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

UCHWAŁA Nr VI/36/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 6 kwietnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r., Nr  142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212,  214,  215, 222,  235-237,  258, i  264  ust. 3 ustawy z  dnia  27 sierpnia  2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z późn. zm.)  Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/18/2010  z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok, zmienionej: 

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 6/2011 z dnia 10 stycznia 2011r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 7/2011 z dnia 11 stycznia 2011r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 10/2011 z dnia 11 lutego 2011r

Uchwałą Rady Gminy Nr V/24/2011 z dnia 4 marca 2011r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 12/2011 z dnia 15 marca 2011r

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie            16.345.311,69 zł   

  z tego:  

-   dochody bieżące w kwocie 15.882.587,65

-   dochody majątkowe w kwocie  462.724,04

zgodnie  z  załącznikiem Nr 1 do uchwały                                                                

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;

    1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych      zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.073.157,00

         zgodnie z załącznikiem Nr 3,

    2) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

          między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości                 20.000,00.zł

          zgodnie z załącznikiem Nr 6,

     3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 210.973,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

 „§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości  21.399.250,13 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

          -   wydatki bieżące w kwocie 15.819.338,65

          -   wydatki majątkowe w kwocie 5.579.911,48

  zgodnie z załącznikiem Nr 4.

  2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

      1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych        

          odrębnymi ustawami w wysokości                                                       2.073.157,00

          zgodnie z załącznikiem Nr 3,

      2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

          między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości                 46.000,00.zł

          zgodnie z załącznikiem Nr 6,

      3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.

          1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości          4.615.050,44

 zgodnie  z załącznikiem Nr 5

3) § 3 otrzymuje brzmienie :

„§ 3.   Deficyt budżetu w kwocie   5.053.938,44 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości   5.894.839,44 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 7 .

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„ § 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie  6.030.343,44zł w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie  400.000,00 zł   

2)finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie  5.053.938,44

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie  576.405,00

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

§ 7.  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 434.000,00

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 74.000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 8

 7) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8.  Upoważnia się Wójta do:

1)  zaciągania kredytów i pożyczek :

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości  400.000,00

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r do wysokości 5.630.343,44

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy; wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu każdorazowo do kwoty 100.000.zł

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§10.  Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie  70.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych

w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

        2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

         3. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

         4. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej   uchwały.

         5. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały

6. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§12.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§13.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 Przewodniczący

  Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr VI/35/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach w 2011 roku

UCHWAŁA NR VI/35/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 6 kwietnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach w 2011 roku

         Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6  oraz art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 roku ze zmianami) oraz art. 110 ust. 9 ustawy z  dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach za 2010 rok przedstawione przez Kierownika tego Ośrodka i stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zaleca się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w 2011 roku ścisłą realizację zadań własnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                       Przewodniczący

                                                                          Rady Gminy

                                                                         Wiesław Zając

Uchwała Nr VI/34/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2010 rok

UCHWAŁA NR VI/34/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 6 kwietnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2010 rok

         Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt  9  oraz art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności  Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2010 rok przedstawione przez Dyrektora tej jednostki i stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając