WAŻNE!

VI Sesja - 6.IV.2011 r.

Uchwała Nr VI/36/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

UCHWAŁA Nr VI/36/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 6 kwietnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r., Nr  142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212,  214,  215, 222,  235-237,  258, i  264  ust. 3 ustawy z  dnia  27 sierpnia  2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z późn. zm.)  Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/18/2010  z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok, zmienionej: 

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 6/2011 z dnia 10 stycznia 2011r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 7/2011 z dnia 11 stycznia 2011r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 10/2011 z dnia 11 lutego 2011r

Uchwałą Rady Gminy Nr V/24/2011 z dnia 4 marca 2011r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 12/2011 z dnia 15 marca 2011r

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie            16.345.311,69 zł   

  z tego:  

-   dochody bieżące w kwocie 15.882.587,65

-   dochody majątkowe w kwocie  462.724,04

zgodnie  z  załącznikiem Nr 1 do uchwały                                                                

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;

    1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych      zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.073.157,00

         zgodnie z załącznikiem Nr 3,

    2) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

          między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości                 20.000,00.zł

          zgodnie z załącznikiem Nr 6,

     3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 210.973,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

 „§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości  21.399.250,13 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

          -   wydatki bieżące w kwocie 15.819.338,65

          -   wydatki majątkowe w kwocie 5.579.911,48

  zgodnie z załącznikiem Nr 4.

  2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

      1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych        

          odrębnymi ustawami w wysokości                                                       2.073.157,00

          zgodnie z załącznikiem Nr 3,

      2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

          między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości                 46.000,00.zł

          zgodnie z załącznikiem Nr 6,

      3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.

          1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości          4.615.050,44

 zgodnie  z załącznikiem Nr 5

3) § 3 otrzymuje brzmienie :

„§ 3.   Deficyt budżetu w kwocie   5.053.938,44 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości   5.894.839,44 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 7 .

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„ § 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie  6.030.343,44zł w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie  400.000,00 zł   

2)finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie  5.053.938,44

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie  576.405,00

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

§ 7.  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 434.000,00

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 74.000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 8

 7) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8.  Upoważnia się Wójta do:

1)  zaciągania kredytów i pożyczek :

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości  400.000,00

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r do wysokości 5.630.343,44

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy; wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu każdorazowo do kwoty 100.000.zł

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§10.  Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie  70.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych

w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

        2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

         3. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

         4. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej   uchwały.

         5. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały

6. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§12.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§13.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 Przewodniczący

  Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr VI/36/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

UCHWAŁA Nr VI/36/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 6 kwietnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r., Nr  142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212,  214,  215, 222,  235-237,  258, i  264  ust. 3 ustawy z  dnia  27 sierpnia  2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z późn. zm.)  Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/18/2010  z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok, zmienionej: 

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 6/2011 z dnia 10 stycznia 2011r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 7/2011 z dnia 11 stycznia 2011r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 10/2011 z dnia 11 lutego 2011r

Uchwałą Rady Gminy Nr V/24/2011 z dnia 4 marca 2011r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 12/2011 z dnia 15 marca 2011r

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie            16.345.311,69 zł   

  z tego:  

-   dochody bieżące w kwocie 15.882.587,65

-   dochody majątkowe w kwocie  462.724,04

zgodnie  z  załącznikiem Nr 1 do uchwały                                                                

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;

    1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych      zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.073.157,00

         zgodnie z załącznikiem Nr 3,

    2) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

          między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości                 20.000,00.zł

          zgodnie z załącznikiem Nr 6,

     3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 210.973,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

 „§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości  21.399.250,13 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

          -   wydatki bieżące w kwocie 15.819.338,65

          -   wydatki majątkowe w kwocie 5.579.911,48

  zgodnie z załącznikiem Nr 4.

  2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

      1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych        

          odrębnymi ustawami w wysokości                                                       2.073.157,00

          zgodnie z załącznikiem Nr 3,

      2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

          między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości                 46.000,00.zł

          zgodnie z załącznikiem Nr 6,

      3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.

          1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości          4.615.050,44

 zgodnie  z załącznikiem Nr 5

3) § 3 otrzymuje brzmienie :

„§ 3.   Deficyt budżetu w kwocie   5.053.938,44 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości   5.894.839,44 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 7 .

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„ § 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie  6.030.343,44zł w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie  400.000,00 zł   

2)finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie  5.053.938,44

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie  576.405,00

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

§ 7.  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 434.000,00

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 74.000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 8

 7) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8.  Upoważnia się Wójta do:

1)  zaciągania kredytów i pożyczek :

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości  400.000,00

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r do wysokości 5.630.343,44

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy; wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu każdorazowo do kwoty 100.000.zł

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§10.  Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie  70.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych

w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

        2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

         3. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

         4. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej   uchwały.

         5. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały

6. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§12.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§13.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 Przewodniczący

  Rady Gminy

(-) Wiesław Zając