WAŻNE!

VIII Sesja - 21.VI.2011 r.

Uchwała Nr VIII/58/2011 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

UCHWAŁA NR VIII/58/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001, Nr 98 poz. 1070 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§1. Powołuje się zespół opiniujący kandydatów na ławników do sądów w składzie:

 1. Justyna Duda
 2. Florian Frąckowiak
 3. Leszek Maźwa
 4. Urszula Chojnacka
 5. Dariusz Psyk
 6. Paweł Wrembel
 7. Dariusz Szymczak
 8. Wiesław Zając

§ 2. Zadaniem zespołu jest przedstawienie Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr VIII/58/2011 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

UCHWAŁA NR VIII/58/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001, Nr 98 poz. 1070 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§1. Powołuje się zespół opiniujący kandydatów na ławników do sądów w składzie:

 1. Justyna Duda
 2. Florian Frąckowiak
 3. Leszek Maźwa
 4. Urszula Chojnacka
 5. Dariusz Psyk
 6. Paweł Wrembel
 7. Dariusz Szymczak
 8. Wiesław Zając

§ 2. Zadaniem zespołu jest przedstawienie Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając