VIII Sesja - 21.VI.2011 r.

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr VIII/64/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

UCHWAŁA NR VIII/64/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

Uchwała została uchylona przez Regionalną Izbę Rozrachunkową w Poznaniu

Uchwała Nr VIII/63/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

UCHWAŁA NR VIII/63/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy w Krzykosach uchwala, co następuje:

§ 1

            Postanawia się zaciągnąć w roku 2011 długoterminowy kredyt na: sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Bronisław, Młodzikowice i wodociągu Krzykosy-Solec oraz budowa wodociągu Pięczkowo-Murzynówko" w wysokości do 1.200.000,00 PLN (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100)

§ 2

Spłata kredytu nastąpi w latach 2012-2018, w ratach określonych w umowie kredytowej zawartej między stronami.

§ 3

Spłata kredytu może być zabezpieczona w formach przewidzianych prawem, w tym wystawienie weksla „in blanco" wraz z deklaracją wekslową, z wyłączeniem: udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym gminy, przelewu wierzytelności z tytułu zobowiązań publiczno - prawnych oraz ustanowienia blokady rachunku bieżącego.

§ 4

Jako źródło dochodów, z którego będzie realizowana spłata kredytu wskazuje się dochody własne Gminy w latach obejmujących spłatę.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr VIII/62/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

UCHWAŁA NR VIII/62/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy w Krzykosach uchwala, co następuje:

§ 1

            Postanawia się zaciągnąć w roku 2011 długoterminowy kredyt na:. sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Remont i modernizacja świetlic wiejskich" w wysokości do  720.000,00 - PLN (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),

§ 2

Spłata kredytu nastąpi w latach 2012-2018, w ratach określonych w umowie kredytowej zawartej między stronami.

§ 3

Spłata kredytu może być zabezpieczona w formach przewidzianych prawem, w tym wystawienie weksla „in blanco" wraz z deklaracją wekslową, z wyłączeniem: udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym gminy, przelewu wierzytelności z tytułu zobowiązań publiczno - prawnych oraz ustanowienia blokady rachunku bieżącego.

§ 4

Jako źródło dochodów, z którego będzie realizowana spłata kredytu wskazuje się dochody własne Gminy w latach obejmujących spłatę.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr VIII/61/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2011- 2018

UCHWAŁA NR VIII/61/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 21 czerwca  2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy  na lata 2011- 2018

            Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art.121 ust.8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala co następuje:

§ 1.W uchwale Nr III/17/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy  na lata 2011-2021, zmienionej Uchwałą Nr V/26/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 4 marca 2011roku, Zarządzeniem Nr 17/2011 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 6 kwietnia 2011roku, Uchwałą Nr VII/52/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 11 maja 2011roku, Zarządzeniem Nr 25/2011 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 8 czerwca 2011roku, wprowadza się następujące zmiany:  

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

            „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata     2011-2019"

2) Załącznik Nr 1 przedstawia zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr III/17/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

3) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/17/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

4) Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/17/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały poprzez:

w pozycji Przedsięwzięcia pkt 1 lit. c - wydatki majątkowe dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin. Zagospodarowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi  dla gmin objętych Porozumieniem .Wkład finansowy do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie"

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                           

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr VIII/60/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

UCHWAŁA Nr VIII/60/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 21 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r., Nr  142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212,  214,  215, 222,  235-237,  258, i  264  ust. 3 ustawy z  dnia  27 sierpnia  2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z późn. zm.)  Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/18/2010  z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok, zmienionej: 

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 6/2011 z dnia 10 stycznia 2011r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 7/2011 z dnia 11 stycznia 2011r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 10/2011 z dnia 11 lutego 2011r

Uchwałą Rady Gminy Nr V/24/2011 z dnia 4 marca 2011r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 12/2011 z dnia 15 marca 2011r

Uchwałą Rady Gminy Nr VI/36/2011 z dnia 6 kwietnia 2011r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 18/2011 z dnia 27 kwietnia 2011r

Uchwałą Rady Gminy Nr VII/43/2011 z dnia 11 maja 2011r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 21/2011 z dnia 23 maja 2011r

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie            16.662.030,69 zł   

  z tego:  

-   dochody bieżące w kwocie 16.119.946,65

-   dochody majątkowe w kwocie  542.084,04

zgodnie  z  załącznikiem Nr 1 do uchwały                                                                

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;

    1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych      zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.236.916,00

         zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

          między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości                       152.500,00.zł

          zgodnie z załącznikiem Nr 6,

3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 210.973,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości  22.139.009,13 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

          -   wydatki bieżące w kwocie 16.286.997,65

          -   wydatki majątkowe w kwocie 5.852.011,48

  zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

      1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych        

          odrębnymi ustawami w wysokości                                                            2.236.916,00

          zgodnie z załącznikiem Nr 3,

      2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

          między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości                        178.500,00

          zgodnie z załącznikiem Nr 6,

      3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.

          1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości          5.381.051,54

 zgodnie  z załącznikiem Nr 5

3) § 3 otrzymuje brzmienie :

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie   5.476.978,44 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

1) kredytów 3.246.938,21 zł

2) wolnych środków 2.230.040,23 zł

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości   6.317.879,44 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 7 .

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„ § 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.223.343,21zł w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie  400.000,00 zł   

2)finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie                         3.246.938,21

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie  576.405,00

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7.  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 444.000,00

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 74.000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 8 „

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8.  Upoważnia się Wójta do:

1)  zaciągania kredytów i pożyczek :

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000,00

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r

   do wysokości  3.823.343,21

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy; wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu każdorazowo do kwoty 100.000.zł

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie  80.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych

w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Wysokość rezerwy ogólnej wynosi:    40.000,00zł "

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

        2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

        3. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

        4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

         5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej   uchwały.

         6. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały

7. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący

  Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr VIII/59/2011 w sprawie przystąpienia Gminy Krzykosy do Zakładu Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach

UCHWAŁA Nr VIII/59/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 21 czerwca 2011

 

w sprawie przystąpienia Gminy Krzykosy do Zakładu Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f  i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala co następuje:

            § 1. 1 . Postanawia się o przystąpieniu Gminy Krzykosy do Zakładu Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach i objęcia przez Gminę 1 762 udziały w tej spółce po 500 zł każdy:

1) w roku 2011 za kwotę 88100 zł - 176,2 udziały

2) w roku 2012 za kwotę 264 300 zł - 528,6 udziałów

3) w roku 2013 za kwotę 264 300 zł - 528,6 udziałów

4) w roku 2014 za kwotę 264 300 zł - 528,6 udziałów

2. Wkład Gminy na objęcie łącznie  1762 udziały o wartości  881 000 zł nastąpi w gotówce.

3. Zobowiązanie Gminy z tytułu wniesienia wkładu za objęcie udziałów zostanie pokryte z dochodów własnych gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr VIII/58/2011 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

UCHWAŁA NR VIII/58/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001, Nr 98 poz. 1070 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§1. Powołuje się zespół opiniujący kandydatów na ławników do sądów w składzie:

  1. Justyna Duda
  2. Florian Frąckowiak
  3. Leszek Maźwa
  4. Urszula Chojnacka
  5. Dariusz Psyk
  6. Paweł Wrembel
  7. Dariusz Szymczak
  8. Wiesław Zając

§ 2. Zadaniem zespołu jest przedstawienie Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

Uchwała Nr VIII/57/2011 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od...

UCHWAŁA NR VIII/57/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Krzykosy należącej do Porozumienia Międzygminnego w Jarocinie zawartego w dniu 7 października 2008 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art.7 ust.3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

§ 1. Uchwała określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy.

ROZDZIAŁ II

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

§ 2.1. Określa się wymagania dla przedsiębiorcy ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

2. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego dotyczące pojazdów:

1) posiadanie sprawnych technicznie, specjalistycznych pojazdów samochodowych, którymi mają być wykonywane usługi, spełniających wymagania określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów, a także wymagania techniczne określone w innych przepisach szczególnych, mających zabezpieczenia przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz pojazdu transportowanych odpadów,

2) trwałe oznakowanie pojazdów nazwą przedsiębiorcy i jego adresem,

3) wyposażenie pojazdów w narzędzia umożliwiające uprzątnięcie odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych,

4) przystosowanie pojazdu do zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

3. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego, dotyczące bazy transportowej:

1) posiadanie bazy transportowej służącej do garażowania pojazdów, magazynowania pojemników i kontenerów i innych urządzeń służących do prowadzenia działalności określonej w § 1, spełniającej wymogi techniczne, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i ochrony środowiska określone w odrębnych przepisach, zwanej dalej „bazą",

2) zlokalizowanie bazy na terenie przeznaczonym w dokumentach planistycznych, do prowadzenia działalności określonej w § 1, na użytkowanie której przedsiębiorca posiada stosowne zezwolenie.

4. Wymagania w zakresie opisu wyposażenia technicznego dotyczące pojemników lub worków:

1) posiadanie znormalizowanych pojemników, kontenerów lub worków do zbierania odpadów zmieszanych oznaczonych nazwą przedsiębiorcy i jego adresem, zgodnych z Wspólnym Planem Gospodarki Odpadami dla 17 gmin - członków zawartego Porozumienia Międzygminnego i Regulaminem utrzymania czystości,

2) posiadanie pojemników, kontenerów lub worków do odpadów zbieranych selektywnie oznaczonych nazwą przedsiębiorcy i jego adresem zgodnych z Wspólnym Planem Gospodarki Odpadami dla 17 gmin - członków zawartego Porozumienia Międzygminnego,

3) zapewnienie usługobiorcy możliwości zakupu lub korzystania w innej formie z pojemników lub worków do gromadzenia odpadów zmieszanych jak również odpadów selektywnie zebranych na terenie nieruchomości zgodnych z Wspólnym Planem Gospodarki Odpadami dla 17 gmin - członków zawartego Porozumienia Międzygminnego,

4) posiadanie pojemników do odbioru wyselekcjonowanych odpadów na terenie budów lub remontów.

5.Wymagania obejmujące zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami:

1) poddawanie myciu, odkażaniu i dezynfekcji pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych po zakończeniu każdego dnia roboczego,

2) zapewnienie wykonywania usług mycia i odkażania pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych na dodatkowe, indywidualne zlecenie właścicieli obsługiwanych nieruchomości.

6.Wymagania obejmujące miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:

1) zebrane odpady zmieszane pochodzące z terenu Gminy Krzykosy powinny być kierowane w pierwszej kolejności na składowiska, których zamknięcie zostało określone we wspólnym Planie Gospodarki Odpadami dla 17 Gmin- Członków Zawartego Porozumienia Międzygminnego, a docelowo do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Witaszyczkach lub na składowisko odpadów zarządzane przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania, o których mowa w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.10.185.1243 j.t. ze zm.), w art. 7 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.),

2) odpady zebrane selektywnie z terenu Gminy Krzykosy powinny być kierowane do przedsiębiorstw posiadających instalacje przystosowane do ich przetwarzania i prowadzących działalność w zakresie ich odzysku, do momentu wybudowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Witaszyczkach

ROZDZIAŁ III

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na

opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

§ 3.1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

2. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego dotyczące pojazdów i bazy transportowej:

1) posiadanie tytułu prawnego do dysponowania specjalistycznymi pojazdami, którymi mają być wykonywane usługi, spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz dodatkowo wymagania techniczne określone w:

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz.1617),

- ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 ze zm.),

2) pojazdy asenizacyjne muszą być:

- trwale oznaczone nazwą przedsiębiorcy i jego adresem,

- parkowane po zakończeniu pracy na terenie bazy transportowej w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich,

- wyposażone w narzędzia umożliwiające uprzątnięcie nieczystości ciekłych rozlanych w trakcie prac załadunkowych,

3) posiadanie bazy transportowej służącej do garażowania pojazdów i innych urządzeń służących do prowadzenia działalności spełniającej wymogi techniczne, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i ochrony środowiska określone w odrębnych przepisach zwanej dalej „bazą",

4) zlokalizowanie bazy na terenie przeznaczonym w dokumentacji planistycznej na prowadzenie działalności.

 3. Wymagania obejmujące zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami:

1) poddawanie myciu, odkażaniu i dezynfekcji pojazdów służących do odbioru i transportu nieczystości ciekłych, po zakończeniu każdego dnia roboczego,

2) gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

ROZDZIAŁ IV

Postanowienia końcowe

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Zając

Uchwała Nr VIII/56/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów dotychczasowemu dzierżawcy

UCHWAŁA Nr VIII/56/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia   21 czerwca 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów dotychczasowemu dzierżawcy.

                         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 ze zmianami.) i art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:        

§1. Wyraża się zgodę  na wydzierżawienie  dotychczasowemu dzierżawcy  na kolejny okres 5 lat części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Solec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako  działka nr 178/1 o powierzchni 30m². 

§2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy , o której  mowa w §1.

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.  

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

Uchwała Nr VIII/55/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Krzykosy nieruchomości

UCHWAŁA NR VIII/55/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 21 czerwca 2011

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Krzykosy nieruchomości.

                         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit.' 'a''  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie (Dz. U. z 2001r. nr 142,poz.1591 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby  fizycznej , położonej w miejscowości Pięczkowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 477/1 o powierzchni 0,0086 ha, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą KW 3841.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

Uchwała Nr VIII/54/2011 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, dla inwestycji celu publicznego...

UCHWAŁA NR VIII/54/2011
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 21 czerwca 2011 r.

w sprawie:       zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, dla inwestycji celu publicznego, w zakresie lokalizacji gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji złoża gazu Miłosław-Winna Góra - KGZ Radlin II

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Rada Gminy uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy wstępne
§ 1.       

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalonego uchwałą Nr V/23/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 58 z dnia 19 kwietnia 2007 r., poz. 1526), dla inwestycji celu publicznego, w zakresie lokalizacji gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji złoża gazu Miłosław-Winna Góra - KGZ Radlin II, zwaną dalej miejscowym planem, po stwierdzeniu jej zgodności zustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalonym uchwałą NrXXVIII/178/2005 Rady Gminy Krzykosy zdnia 31 sierpnia 2005 r., ze zmianami.

2. Granice obszaru objętego miejscowym planem określa rysunek miejscowego planu.

§ 2.

Integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik Nr1 - część graficzna, opracowana na mapie zasadniczej wskali 1:2000, zatytułowana: „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, dla inwestycji celu publicznego, w zakresie lokalizacji gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji złoża gazu Miłosław-Winna Góra - KGZ Radlin II, zwana dalej rysunkiem miejscowego planu;

2) załącznik Nr2 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu;

3) załącznik Nr3 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie zprzepisami ofinansach publicznych.

§ 3.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) „nieprzekraczalnej linii zabudowy" - należy przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą dopuszczalną odległość budynku od elementu zagospodarowania terenu, w stosunku do którego linia zabudowy została ustalona, takiego jak krawędź jezdni, linia rozgraniczająca drogi;

2) „powierzchni zabudowy" - należy przez to rozumieć sumę rzutów powierzchni wszystkich budynków na danej działce, mierzoną po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej, bez powierzchni elementów drugorzędnych, np. balkonów, schodów zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego i powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze, np.: szklarnie, altany.

Rozdział 2
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
§ 4.       

1. Z zastrzeżeniem § 28, określa się następujące przeznaczenie terenów:

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej MN,U;

2) tereny rekreacji indywidualnej i usług turystyki ML,UT;

3) tereny rolnicze R;

4) tereny wód powierzchniowych śródlądowych WS;

5) teren wału przeciwpowodziowego WP;

6) tereny dróg publicznych KD;

7) tereny dróg wewnętrznych KDW.

2. Symbole graficzne przeznaczenia terenów, usytuowanie linii rozgraniczających tereny oróżnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, przebiegi dróg wraz z podstawową geometrią określa rysunek miejscowego planu.

Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 5.       

1. Zakazuje się:

1) lokalizacji budynków blaszanych;

2) umieszczania reklam.

2. Z zastrzeżeniem § 19 i § 20, dopuszcza się sytuowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 6.

1. Ogrodzenia stałe należy wykonywać jako ażurowe powyżej 1,0m, o wysokości nie większej niż 1,7 m.

2. Powierzchnia pełna w ogrodzeniu nie może przekraczać 80% całej powierzchni ogrodzenia.

Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 7.       

Obowiązują następujące dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami hałasu:

1) dla terenu oznaczonego symbolem MN,U - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

2) dla terenów oznaczonych symbolem ML,UT - jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.

§ 8.

Ustala się zaopatrzenie obiektów w wodę z sieci wodociągowej.

§ 9.

1. Z zastrzeżeniem ust.2, ustala się odprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej.

2. Do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej dopuszcza się gromadzenie ścieków bytowych w szczelnych bezodpływowych zbiornikach na ścieki, z których będą one systematycznie wywożone do oczyszczalni ścieków.

§ 10.

1. Ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, a jeżeli nie jest to możliwe z uwagi na jej brak, dopuszcza się odprowadzanie wód, o których mowa:

1) z powierzchni nie uszczelnionych do gruntu w sposób nienaruszający naturalnego spływu wód i niezakłócający warunków gruntowo-wodnych na działkach gruntu w jej otoczeniu;

2) z powierzchni dachów i powierzchni szczelnych na działkach budowlanych oraz w obszarze dróg - w sposób niepogarszający stanu środowiska, stosując indywidualne rozwiązania, do których uzyskano wymagane prawem pozwolenia.

2. Dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, o których mowa w ust.1 pkt 2, do gruntu pod warunkiem ich oczyszczenia z osadów i zanieczyszczeń ropopochodnych.

§ 11.

Zaopatrzenie w energię do celów grzewczych należy zapewnić ze źródeł indywidualnych, stosując energię elektryczną, paliwa charakteryzujące się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi oraz alternatywne źródła energii.

§ 12.

1. Odpady komunalne należy magazynować na terenie każdej posesji i zagospodarować zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami.

2. Nadmiar mas ziemnych wydobywanych lub przemieszczanych w związku zprowadzonymi pracami ziemnymi należy zagospodarowywać na miejscu w granicach działki budowlanej w sposób nie powodujący przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, wywozić w miejsce wskazane przez służby gminne lub zagospodarowywać na zasadach określonych w przepisach o odpadach.

Rozdział 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 13.     

1. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, ustala się obowiązek prowadzenia badań archeologicznych w trakcie prac ziemnych podczas realizacji inwestycji.

2. Zakres badań archeologicznych, o których mowa w ust. 1, określi pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na badania archeologiczne, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

3. Miejsce występowanie udokumentowanych stanowisk archeologicznych określono na rysunku miejscowego planu.

Rozdział 6
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
§ 14.     

Nie określa się terenów wymagających wprowadzenia ustaleń wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych w rozumieniu przepisów ustawy.

Rozdział 7
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów, i wskaźniki intensywności zabudowy
§ 15.     

Określa się nieprzekraczalne linie zabudowy usytuowane zgodnie z rysunkiem miejscowego planu.

§ 16.     

1. Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej MN,U:

1) zakazuje się lokalizowania budynków innych niż budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki służące nieuciążliwej działalności usługowej, budynki handlowe o powierzchni sprzedaży do 500m2, garaże i obiekty małej architektury;

2) zakazuje się:

a) sytuowania budynków wyższych niż:

- mieszkalnych jednorodzinnych i usługowych - 2 kondygnacje nadziemne i wyższych niż 10,5m,

- handlowych - 1kondygnacja nadziemna i wyższych niż - w przypadku zastosowania dachów o nachyleniu połaci dachowych do 12º - 4,5 m, a w przypadku dachów o nachyleniu połaci dachowych od 35º do 45º - 8m,

- garaży - 1kondygnacja nadziemna i wyższych niż - w przypadku zastosowania dachów o nachyleniu połaci dachowych do 10o - 4,5 m, a w przypadku dachów o nachyleniu połaci dachowych od 35º do 45º - 6 m,

b) przeznaczania na cele zabudowy terenu o powierzchni większej niż 40% powierzchni działki budowlanej,

c) sytuowania na działce budowlanej więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i jednego garażu oraz jednego budynku o przeznaczeniu usługowym lub handlowym; dopuszcza się sytuowanie garażu na maksymalnie 3 samochody,

d) sytuowania posadzki parteru na poziomie wyższym niż 0,60 m od poziomu terenu,

e) z zastrzeżeniem pkt4 lit.e, wydzielania działek budowlanych o powierzchni mniejszej niż:

- w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej - 600m2, a bliźniaczej - 400 m2,

- w przypadku zabudowy mieszanej mieszkaniowo-usługowej i wyłącznie usługowej - 800 m2,

- w przypadku lokalizowania wyłącznie niewielkich budynków handlowych o powierzchni sprzedaży do 20 m2 - 150 m2;

3) nakazuje się:

a) przeznaczenie na powierzchnię biologicznie czynną nie mniej niż 40% powierzchni działki budowlanej,

b) zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów osobowych w liczbie 2 miejsca na każde mieszkanie oraz 2 miejsca na każde 50 m2 powierzchni użytkowej budynków usługowych i handlowych,

c) z zastrzeżeniem pkt 2 lit.a, stosowanie dachów o nachyleniu głównych połaci pod kątem od 35º do 45º; połacie muszą być parami symetryczne i zbiegać się w kalenicy bez uskoku,

d) zapewnienie dostępu do rowu melioracyjnego dla służb utrzymania rowu;

4) dopuszcza się:

a) lokalizowanie budynków w zabudowie wolno stojącej i bliźniaczej oraz bezpośrednio przy granicy działki;

b) lokalizowanie lokalnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz remonty sieci i urządzeń istniejących;

c) budowę kondygnacji podziemnych,

d) remontowanie istniejących budynków, w tym ich nadbudowę i rozbudowę, zzachowaniem parametrów określonych w niniejszej uchwale,

e) wydzielanie działek mniejszych niż określono w pkt 2 lit. e, o ile działka przeznaczona zostanie na cele sytuowania urządzeń infrastruktury technicznej lub wydzielenia dojazdu do działki, a także, o ile działka służyć ma na cele regulacji granic pomiędzy nieruchomościami lub powiększenia działki sąsiedniej;

5) obsługę komunikacyjną należy zapewnić z przyległych dróg, w tym położonych poza granicami obszaru objętego miejscowym planem; warunki urządzenia zjazdu na drogę określi jej zarządca.

2. Teren, o którym mowa w ust. 1, stanowi powiększenie sąsiadujących, położonych poza obszarem objętym miejscowego planem, terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i jego zagospodarowanie musi odbywać się w powiązaniu z zagospodarowaniem tych terenów, jako ich uzupełnienie.

§ 17.

1. Na terenach rekreacji indywidualnej i usług turystyki ML,UT:

1) zakazuje się lokalizowania budynków innych niż budynki rekreacji indywidualnej, urządzenia usług turystyki oraz obiekty małej architektury;

2) zakazuje się:

a) sytuowania budynków wyższych niż 2 kondygnacje nadziemne i wyższych niż 8,5 m,

b) przeznaczania na cele zabudowy terenu o powierzchni większej niż 20% powierzchni działki budowlanej,

c) z zastrzeżeniem pkt 4 lit. d, wydzielania działek budowlanych o powierzchni mniejszej niż 400 m2;

3) nakazuje się:

a) przeznaczenie na powierzchnię biologicznie czynną nie mniej niż 60% powierzchni działki budowlanej,

b) zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów osobowych w liczbie 2 miejsca na każdy budynek rekreacji indywidualnej oraz 2 miejsca na każde 50 m2 powierzchni urządzenia usług turystyki,

c) stosowanie dachów o nachyleniu głównych połaci pod kątem od 35º do 45º; połacie muszą być parami symetryczne i zbiegać się w kalenicy bez uskoku;

d) zapewnienie dostępu do rowu melioracyjnego dla służb utrzymania rowu;

4) dopuszcza się:

a) lokalizowanie budynków w zabudowie wolno stojącej oraz bezpośrednio przy granicy działki,

b) lokalizowanie lokalnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz remonty sieci i urządzeń istniejących,

c) remontowanie istniejących budynków, w tym ich nadbudowę i rozbudowę, zzachowaniem parametrów określonych w niniejszej uchwale,

d) wydzielanie działek mniejszych niż określono w pkt 2 lit. c, o ile działka przeznaczona zostanie na cele sytuowania urządzeń infrastruktury technicznej lub wydzielenia dojazdu do działki, a także, o ile działka służyć ma na cele regulacji granic pomiędzy nieruchomościami lub powiększenia działki sąsiedniej;

5) obsługę komunikacyjną należy zapewnić z przyległej drogi publicznej KD; warunki urządzenia zjazdu na drogę określi jej zarządca;

2. Tereny, o których mowa w ust. 1, stanowią powiększenie sąsiadujących, położonych poza obszarem objętym miejscowego planem, terenów o takim samym przeznaczeniu i ich zagospodarowanie musi odbywać się w powiązaniu z zagospodarowaniem tych terenów, jako ich uzupełnienie.

§ 18.

Na terenach rolniczych  R:

1) zakazuje się lokalizowania budynków;

2) dopuszcza się lokalizowanie obiektów rolnych nie będących budynkami;

3) obsługę komunikacyjną zapewnić należy z przyległych dróg,

4) nakazuje się zapewnienie dostępu do rowu melioracyjnego dla służb utrzymania rowu.

§ 19.

1. Na terenach wód powierzchniowych śródlądowych WS dopuszcza się:

1) wykorzystanie wód powierzchniowych na cele gospodarki wodnej, transportu i rekreacji oraz do nawodnień;

2) lokalizowanie wyłącznie urządzeń wodnych.

2. Obsługę komunikacyjną należy zapewnić z najbliżej położonych dróg poprzez tereny przyległe.

§ 20.

Na terenie wału przeciwpowodziowego WP, zakazuje się lokalizowania obiektów nie związanych z obsługą wału przeciwpowodziowego.

§ 21.     

1. Na terenach dróg: publicznych KD i wewnętrznych KDW, zakazuje się lokalizowania obiektów innych niż obiekty służące obsłudze ruchu drogowego oraz innych niż sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Drogi publiczne KD są drogami istniejącymi, kategorii gminnej o numerach w klasyfikacji drogowej 550124P i 550148P oraz kategorii powiatowej o numerze w klasyfikacji drogowej 3677P.

3. Drogi, o których mowa w ust. 1:

1) są drogami istniejącymi i zachowują dotychczasowe szerokości dróg w liniach rozgraniczających - zgodne z rysunkiem miejscowego planu

2) kontynuują swój przebieg poza obszarem miejscowego planu i tam włączają się w gminny system komunikacyjny poprzez odpowiednie skrzyżowania.

Rozdział 8
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
§ 22.     

1. Obszar objęty miejscowym planem jest położony częściowo w granicach terenów objętych reżimem najwyższej ochrony ONO, położonych w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 150 - pradoliny warszawsko-berlińskiej w strukturach czwartorzędowych.

2. Lokalizowane obiekty spełniać muszą warunki ochrony, ustalone dla terenów zbiornika wód podziemnych, o której mowa w ust. 1, w tym muszą być dostosowane do struktur hydrogeologicznych.

3. Zasięg terenów, o których mowa w ust.1, określono na rysunku miejscowego planu.

§ 23.

1. Obszar objęty miejscowym planem jest położony na obszarze:

1) bezpośredniego zagrożenia powodzią obejmującym tereny między linią brzegu rzeki Warty a wałem przeciwpowodziowym;

2) narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, obejmującym tereny pozostałe.

2. Obiekty należy lokalizować z uwzględnieniem zabezpieczeń właściwych dla sytuacji, o której mowa w ust. 1.

3. Obszar, o którym mowa w ust.1, pkt1, określono na rysunku miejscowego planu.

§ 24.

1. Tereny objęte miejscowym planem są położone częściowo w granicach obszarów „Natura 2000":

1) OSO - specjalnej ochrony ptaków „Dolina Środkowej Warty" o kodzie PLB300002;

2) planowanego SOO - specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Lasy Żerkowsko-Czeszewskie" o kodzie PLH300053.

2. Lokalizacja obiektów na obszarach „Natura 2000" musi spełniać warunki ochrony ustalone dla obszarów, o których mowa w ust. 1.

3. Granice obszarów, o których mowa w ust.1, określono na rysunku miejscowego planu.

Rozdział 9
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
§ 25.     

Nie określa się terenów wymagających ustalenia szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Rozdział 10
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy
§ 26.     

1. Przy lokalizowaniu obiektów budowlanych należy uwzględnić występowanie urządzeń drenarskich.

2. W przypadku kolizji sytuowanych obiektów budowlanych z urządzeniami drenarskimi, urządzenia te muszą zostać przebudowane na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcą sieci drenarskiej.

3. Lokalizację obiektów należy uzgodnić:

1) z administratorem urządzeń melioracyjnych w zakresie dotyczącym tych urządzeń;

2) z właściwym zarządcą melioracji i urządzeń wodnych w zakresie dotyczącym rzeki Warty, cieków wodnych i rowów melioracyjnych.

§ 27.

Przy lokalizowaniu obiektów należy uwzględnić wymagania dotyczące:

1) zagrożenia powszechnego, w tym pożarowego, wynikającego z istniejącej sieci gazowej;

2) dróg pożarowych;

3) przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

§ 28.

1. Ustala się, na terenach, których przeznaczenie określono w §4, przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 mm, relacji „złoża gazu Winna Góra - KGZ Radlin II", wraz z infrastrukturą gazociągu, w tym: światłowodem, urządzeniami ochrony katodowej, znacznikami trasy i innymi niezbędnymi sieciami i urządzeniami.

2. Ustala się wzdłuż gazociągu, o którym mowa w ust. 1, strefę kontrolowaną o łącznej szerokości 4m, to jest - 2m po każdej stronie gazociągu, licząc od jego osi.

3. Tereny o przeznaczeniu określonym w §4, w części objętej strefą kontrolowaną, należy użytkować zgodnie z przepisami o sieciach gazowych, a w szczególności:

1) nie należy wznosić budynków, sadzić drzew oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji;

2) należy zapewnić w okresie eksploatacji gazociągu dostęp operatorowi sieci; operator sieci winien kontrolować w strefie wszelkie działania, które mogłyby spowodować uszkodzenie gazociągu;

3) dopuszcza się na terenach MN,U i ML,UT, za zgodą operatora, wyznaczanie miejsc postojowych dla samochodów.

4. Dopuszcza się czasowe zajęcie wzdłuż trasy gazociągu pasa terenu o szerokości 20 m na cele wykonania prac budowlanych związanych z budową gazociągu, to jest całego obszaru objętego miejscowym planem.

5. Orientacyjny przebieg gazociągu wraz ze strefą kontrolowaną określa rysunek miejscowego planu; dopuszcza się odchylenia od wskazanego na rysunku miejscowego planu przebiegu gazociągu i położenia strefy kontrolowanej w granicach do 10 m po obu stronach od wyznaczonej osi gazociągu, z tym że gazociąg wraz ze strefą kontrolowaną musi zawierać się w granicach miejscowego planu.

6. Nakazuje się:

1) zlokalizowanie zaplecza gazociągu poza obszarami Natury 2000;

2) ograniczenie ruchu taboru samochodowego i sprzętu budowlanego do wyznaczonego pasa terenu na cele wykonania prac budowlanych, o którym mowa w ust. 4;

3) wszędzie tam, gdzie zostaną naruszone cenne przyrodniczo siedliska, przywrócenie pierwotnego stanu uszkodzonych lub odtworzenie zniszczonych siedlisk przyrodniczych;

4) uzgodnienie i wykonanie na warunkach określonych przez właściwego zarządcę gospodarki wodnej sposobu przekroczenia terenów wód powierzchniowych śródlądowych WS oraz terenu wału przeciwpowodziowego WP;

5) po wykonaniu robót budowlanych, natychmiastowe przeprowadzenie rekultywacji terenu i przywrócenie go do stanu pierwotnego;

6) uwzględnienie pozostałych, wyżej nie wymienionych ustaleń miejscowego planu, w tym w szczególności ustaleń zawartych w rozdziale 8 i ustaleń § 26.

Rozdział 11
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 29.     

1. Podłączenia sieci wewnętrznych na działce budowlanej do zewnętrznych sieci infrastruktury technicznej wykonywać należy jako podłączenia podziemne.

2. Dla kablowych przyłączy do sieci infrastruktury technicznej należy zachować odległości poziome od innych urządzeń podziemnych.

3. Podłączenie budynku do sieci infrastruktury technicznej następować będzie na warunkach określonych przez dysponenta sieci, na wniosek zainteresowanego podmiotu iumowy o przyłączenie do sieci.

§ 30.

Lokalne sieci infrastruktury technicznej realizować należy poprzez:

1) wodociąg - rozbudowę wodociągu gminnego;

2) kanalizację sanitarną - rozbudowę gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;

3) kanalizację deszczową - zastosowanie indywidualnych rozwiązań;

4) sieć elektroenergetyczną - rozbudowę sieci średniego i niskiego napięcia;

5) gazociąg - rozbudowę sieci gazowej znajdującej się na terenie gminy;

6) telekomunikację - rozwój różnych form sieci telekomunikacyjnej.

Rozdział 12
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
§ 31.     

1. Do czasu zakończenia budowy określonego odcinka gazociągu i dokonania rekultywacji gruntów, zgodnie z §28 ust.6 pkt5, tereny położone w granicach miejscowego planu należy użytkować w sposób dotychczasowy, jak w dniu uchwalenia miejscowego planu, z zakazem lokalizowania nowych obiektów i sadzenia drzew.

2. Po przeprowadzeniu rekultywacji, o której mowa w §28 ust.6 pkt5, tereny należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem określonym w §4, i zasadami zagospodarowania określonymi w miejscowym planie, w tym w rozdziale 7, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z §28 ust.3.

Rozdział 13
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
§ 32.     

Określa się stawkę procentową w wysokości 0%.

Rozdział 14
Przepisy końcowe
§ 33.     

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 34.     

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.