WAŻNE!

X Sesja - 21.IX.2011 r.

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr X/75/2011 w sprawie wyboru ławników

U C H W A Ł A  Nr X/75/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 21 września 2011 roku

w sprawie wyboru ławników

Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 roku Nr 98, poz. 1070 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania ławnikiem do Sądu Okręgowego w Poznania na lata 2012-2016 do orzekania w pozostałych sprawach wybrany został:

1.     Józef Gierszal

§ 2. Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania ławnikiem do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. na lata 2012-2016 do orzekania w sprawach z zakresu praca pracy wybrana została:

1.     Bożena Sznura

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

Uchwała Nr X/74/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2011- 2019

UCHWAŁA NR X/74/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 21 września  2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy  na lata 2011- 2019

            Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art.121 ust.8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala co następuje:

 

§ 1.W uchwale Nr III/17/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy  na lata 2011-2021, zmienionej: Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr V/26/2011 z dnia 4 marca 2011roku,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 17/2011 z dnia 6 kwietnia 2011roku,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr VII/52/2011 z dnia 11 maja 2011roku,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 25/2011 z dnia 8 czerwca 2011roku,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr VIII/61/2011 z dnia 21 czerwca 2011r.

wprowadza się następujące zmiany:  

1) Załącznik Nr 1 przedstawia zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr III/17/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

2) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/17/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący 
Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr X/73/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

UCHWAŁA Nr X/73/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 21 września 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r., Nr  142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212,  214,  215, 222,  235-237,  258, i  264  ust. 3 ustawy z  dnia  27 sierpnia  2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z późn. zm.)  Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/18/2010  z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok, zmienionej: 

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 6/2011 z dnia 10 stycznia 2011r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 7/2011 z dnia 11 stycznia 2011r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 10/2011 z dnia 11 lutego 2011r.,

Uchwałą Rady Gminy Nr V/24/2011 z dnia 4 marca 2011r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 12/2011 z dnia 15 marca 2011r.,

Uchwałą Rady Gminy Nr VI/36/2011 z dnia 6 kwietnia 2011r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 18/2011 z dnia 27 kwietnia 2011r.,

Uchwałą Rady Gminy Nr VII/43/2011 z dnia 11 maja 2011r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 21/2011 z dnia 23 maja 2011r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr VIII/60/2011 z dnia 21 czerwca 2011r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 32/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 38/2011 z dnia 29 lipca 2011r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie            17.060.640,94 zł   

  z tego:  

-   dochody bieżące w kwocie 15.885.423,65

-   dochody majątkowe w kwocie  1.175.217,29

zgodnie  z  załącznikiem Nr 1 do uchwały                                                                     

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;

    1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.252.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

 2) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

          między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości                       152.500,00 zł,

          zgodnie z załącznikiem Nr 6,

3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 811.693,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości  21.187.947,98 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

          -   wydatki bieżące w kwocie 16.248.080,65

          -   wydatki majątkowe w kwocie 4.939.867,33 zł -  zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

      1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych        

          odrębnymi ustawami w wysokości                                                            2.252.320,00

          zgodnie z załącznikiem Nr 3,

      2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

          między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości                        178.500,00

          zgodnie z załącznikiem Nr 6,

      3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.

          1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości           4.468.797,87

 zgodnie  z załącznikiem Nr 5

3) § 3 otrzymuje brzmienie :

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie   4.127.307,04 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

        1) kredytów i pożyczek 1.897.266,81 zł

        2) wolnych środków 2.230.040,23 zł

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości   5.234.536,23 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 7.

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

 „ § 5. Określa się łączna kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.107.229,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„ § 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie                                                                  

   3.140.000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie  400.000,00 zł   2)finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.897.266,81 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie  842.733,19

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7.  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

        1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 444.000,00

        2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 78.270,00

zgodnie z załącznikiem Nr 8

8) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8.  Upoważnia się Wójta do:

             1)  zaciągania kredytów i pożyczek :

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości                                                                                400.000,00

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r

   do wysokości                                                                                    2.740.000,00

             2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy; wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu każdorazowo do kwoty 100.000.zł

                                                             

              3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok,

              4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie  80.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

        2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

        3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

        4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

         5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej   uchwały.

         6. Załącznik Nr 7do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

         7. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

         8. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały

         9. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący
Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr X/72/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości...

UCHWAŁA NR X/72/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 21 września 2011 roku

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Sulęcinek etap III podetap III" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy w Krzykosach uchwala, co następuje:

§ 1

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Sulęcinek etap III podetap III" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 do wysokości 900.000,00 PLN (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100)

§ 2. Spłata pożyczki nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.

§ 3. Spłata kredytu może być zabezpieczona w formach przewidzianych prawem, w tym wystawienie weksla „in blanco" wraz z deklaracją wekslową, z wyłączeniem: udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym gminy, przelewu wierzytelności z tytułu zobowiązań publiczno - prawnych oraz ustanowienia blokady rachunku bieżącego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.         

Przewodniczący 
Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr X/71/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości...

UCHWAŁA NR X/71/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 21 września 2011 roku

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Sulęcinek etap III podetap III"

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy w Krzykosach uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć w roku 2011 długoterminowy kredyt na: dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Sulęcinek etap III podetap III" w wysokości do 800.000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100)

§ 2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2012-2019, w ratach określonych w umowie kredytowej zawartej między stronami.

§ 3. Spłata kredytu może być zabezpieczona w formach przewidzianych prawem, w tym wystawienie weksla „in blanco" wraz z deklaracją wekslową, z wyłączeniem: udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym gminy, przelewu wierzytelności z tytułu zobowiązań publiczno - prawnych oraz ustanowienia blokady rachunku bieżącego.

§ 4. Jako źródło dochodów, z którego będzie realizowana spłata kredytu wskazuje się dochody własne Gminy w latach obejmujących spłatę.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr X/70/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Bronisław,...

UCHWAŁA NR X/70/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 21 września 2011 roku

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Bronisław, Młodzikowice i wodociągu Krzykosy-Solec oraz budowa wodociągu Pięczkowo-Murzynówko" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy w Krzykosach uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Bronisław, Młodzikowice i wodociągu Krzykosy-Solec oraz budowa wodociągu Pięczkowo-Murzynówko" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 do wysokości 231.000,00 PLN (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych 00/100)

§ 2. Spłata pożyczki nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.

§ 3. Spłata kredytu może być zabezpieczona w formach przewidzianych prawem, w tym wystawienie weksla „in blanco" wraz z deklaracją wekslową, z wyłączeniem: udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym gminy, przelewu wierzytelności z tytułu zobowiązań publiczno - prawnych oraz ustanowienia blokady rachunku bieżącego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr X/69/2011 zmieniająca uchwałę Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

UCHWAŁA NR X/69/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 21 września 2011 roku

 

zmieniająca uchwałę Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy w Krzykosach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wodociągu w miejscowości Bronisław, Młodzikowice i wodociągu Krzykosy-Solec oraz budowa wodociągu Pięczkowo-Murzynówko" § 1 i § 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1.  Postanawia się zaciągnąć w roku 2011 długoterminowy kredyt na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wodociągu w miejscowości Bronisław, Młodzikowice i wodociągu Krzykosy-Solec oraz budowa wodociągu Pięczkowo-Murzynówko" do  wysokości 209.000,00 - PLN (słownie: dwieście dziewięć tysięcy złotych 00/100).

§ 2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2012-2019, w ratach określonych w umowie kredytowej zawartej między stronami."

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwałą Nr X/68/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Remont i modernizacja świetlic wiejskich"...

UCHWAŁA NR X/68/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 21 września 2011 roku

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Remont i modernizacja świetlic wiejskich" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy w Krzykosach uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Remont i modernizacja świetlic wiejskich" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 do wysokości 330.000,00 PLN (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

§ 2. Spłata pożyczki nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.

§ 3. Spłata kredytu może być zabezpieczona w formach przewidzianych prawem, w tym wystawienie weksla „in blanco" wraz z deklaracją wekslową, z wyłączeniem: udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym gminy, przelewu wierzytelności z tytułu zobowiązań publiczno - prawnych oraz ustanowienia blokady rachunku bieżącego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr X/67/2011 zmieniająca uchwałę Nr VIII/62/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

UCHWAŁA NR X/67/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 21 września 2011 roku

 

zmieniająca uchwałę Nr VIII/62/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy w Krzykosach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/62/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Remont i modernizacja świetlic wiejskich"  § 1 i § 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1.  Postanawia się zaciągnąć w roku 2011 długoterminowy kredyt na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Remont i modernizacja świetlic wiejskich" do  wysokości 270.000,00 - PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

§ 2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2012-2019, w ratach określonych w umowie kredytowej zawartej między stronami."

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr X/66/2011 uchylająca uchwałę Nr V/25/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 4 marca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

UCHWAŁA NR X/66/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 21 września 2011 roku

 

uchylająca uchwałę Nr V/25/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 4 marca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy w Krzykosach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr V/25/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 4 marca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na  sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Murzynowo Leśne - Garby"  w wysokości do 1.200.000 PLN (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Wiesław Zając