WAŻNE!

X Sesja - 21.IX.2011 r.

Uchwała Nr X/69/2011 zmieniająca uchwałę Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

UCHWAŁA NR X/69/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 21 września 2011 roku

 

zmieniająca uchwałę Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy w Krzykosach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wodociągu w miejscowości Bronisław, Młodzikowice i wodociągu Krzykosy-Solec oraz budowa wodociągu Pięczkowo-Murzynówko" § 1 i § 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1.  Postanawia się zaciągnąć w roku 2011 długoterminowy kredyt na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wodociągu w miejscowości Bronisław, Młodzikowice i wodociągu Krzykosy-Solec oraz budowa wodociągu Pięczkowo-Murzynówko" do  wysokości 209.000,00 - PLN (słownie: dwieście dziewięć tysięcy złotych 00/100).

§ 2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2012-2019, w ratach określonych w umowie kredytowej zawartej między stronami."

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr X/69/2011 zmieniająca uchwałę Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

UCHWAŁA NR X/69/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 21 września 2011 roku

 

zmieniająca uchwałę Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy w Krzykosach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wodociągu w miejscowości Bronisław, Młodzikowice i wodociągu Krzykosy-Solec oraz budowa wodociągu Pięczkowo-Murzynówko" § 1 i § 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1.  Postanawia się zaciągnąć w roku 2011 długoterminowy kredyt na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wodociągu w miejscowości Bronisław, Młodzikowice i wodociągu Krzykosy-Solec oraz budowa wodociągu Pięczkowo-Murzynówko" do  wysokości 209.000,00 - PLN (słownie: dwieście dziewięć tysięcy złotych 00/100).

§ 2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2012-2019, w ratach określonych w umowie kredytowej zawartej między stronami."

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Wiesław Zając