WAŻNE!

XI Sesja - 28.X.2011 r.

Uchwała Nr XI/84/2011 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych...

UCHWAŁA NR XI/84/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 października 2011

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) w zw. z art. 9, art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),

Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:

    1)    podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

    2)    podatku rolnego od osób fizycznych;

    3)    podatku leśnego od osób fizycznych.

§ 2. Na inkasentów podatków, o których mowa w § 1 wyznacza się sołtysów na terenie swoich sołectw, t. j.:

a) Pan Leszek Marciniak - na terenie Sołectwa Garby, obejmującego miejscowości: Garby, Kaźmierki,

b) Pan Paweł Maciejewski - na terenie Sołectwa Krzykosy, obejmującego miejscowości: Krzykosy, Baba, Lubrze,

c) Pan Stanisław Janasik - na terenie Sołectwa Miąskowo, obejmującego miejscowości: Miąskowo, Murzynówko,

d) Pan Robert Witczak - na terenie Sołectwa Młodzikowo, obejmującego miejscowości: Młodzikowo, Młodzikowice,

e) Pan Krzysztof Ambroży - na terenie Sołectwa Młodzikówko, obejmującego miejscowości: Młodzikówko,

f)  Pan Feliks Szmania - na terenie Sołectwa Murzynowo Leśne, obejmującego miejscowości: Murzynowo Leśne, Murzynowiec Leśny;

g) Pani Czesława Zięta - na terenie Sołectwa Pięczkowo, obejmującego miejscowości: Pięczkowo z wyłączeniem nr 15,17,19 z ulicy Miłosławskiej,

h) Pan Paweł Grześkowiak - na terenie Sołectwa Solec, obejmującego miejscowości: Solec, Przymiarki, Małoszki,

i)  Pan Marek Binkowski - na terenie Sołectwa Sulęcin, obejmującego miejscowości:  Sulęcin,

j)  Pan Jerzy Głowala - na terenie Sołectwa Sulęcinek, obejmującego miejscowości: Sulęcinek, Bogusławki, Borowo,

k) Pani Alina Nowak - na terenie Sołectwa Wiosna, obejmującego miejscowości: Wiosna, Antonin, Wygranka, Pieczkowo ulica Miłosławska nr 15,17,19,

l)  Pani Anna Wojtkowiak - na terenie Sołectwa Witowo, obejmującego miejscowości: Witowo, Bronisław, Wiktorowo.

§ 3. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany w ciągu 2 dni roboczych od dnia poboru podatków odprowadzić na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

§ 4. Osoby fizyczne będące inkasentami dokonują czynności inkasa osobiście.

§ 5. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników na właściwy rachunek bankowy.

§ 6. 1. Określa się, za inkaso podatków, wynagrodzenie inkasenta składające się z:

1) wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości 150,00 zł kwartalnie,

2) wynagrodzenia w wysokości 6% prowizji od zainkasowanych kwot podatków

   2. Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentowi kwartalnie w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

   3. Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXI/122/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 8 grudnia 2000 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Krzykosy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XI/84/2011 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych...

UCHWAŁA NR XI/84/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 października 2011

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) w zw. z art. 9, art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),

Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:

    1)    podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

    2)    podatku rolnego od osób fizycznych;

    3)    podatku leśnego od osób fizycznych.

§ 2. Na inkasentów podatków, o których mowa w § 1 wyznacza się sołtysów na terenie swoich sołectw, t. j.:

a) Pan Leszek Marciniak - na terenie Sołectwa Garby, obejmującego miejscowości: Garby, Kaźmierki,

b) Pan Paweł Maciejewski - na terenie Sołectwa Krzykosy, obejmującego miejscowości: Krzykosy, Baba, Lubrze,

c) Pan Stanisław Janasik - na terenie Sołectwa Miąskowo, obejmującego miejscowości: Miąskowo, Murzynówko,

d) Pan Robert Witczak - na terenie Sołectwa Młodzikowo, obejmującego miejscowości: Młodzikowo, Młodzikowice,

e) Pan Krzysztof Ambroży - na terenie Sołectwa Młodzikówko, obejmującego miejscowości: Młodzikówko,

f)  Pan Feliks Szmania - na terenie Sołectwa Murzynowo Leśne, obejmującego miejscowości: Murzynowo Leśne, Murzynowiec Leśny;

g) Pani Czesława Zięta - na terenie Sołectwa Pięczkowo, obejmującego miejscowości: Pięczkowo z wyłączeniem nr 15,17,19 z ulicy Miłosławskiej,

h) Pan Paweł Grześkowiak - na terenie Sołectwa Solec, obejmującego miejscowości: Solec, Przymiarki, Małoszki,

i)  Pan Marek Binkowski - na terenie Sołectwa Sulęcin, obejmującego miejscowości:  Sulęcin,

j)  Pan Jerzy Głowala - na terenie Sołectwa Sulęcinek, obejmującego miejscowości: Sulęcinek, Bogusławki, Borowo,

k) Pani Alina Nowak - na terenie Sołectwa Wiosna, obejmującego miejscowości: Wiosna, Antonin, Wygranka, Pieczkowo ulica Miłosławska nr 15,17,19,

l)  Pani Anna Wojtkowiak - na terenie Sołectwa Witowo, obejmującego miejscowości: Witowo, Bronisław, Wiktorowo.

§ 3. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany w ciągu 2 dni roboczych od dnia poboru podatków odprowadzić na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

§ 4. Osoby fizyczne będące inkasentami dokonują czynności inkasa osobiście.

§ 5. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników na właściwy rachunek bankowy.

§ 6. 1. Określa się, za inkaso podatków, wynagrodzenie inkasenta składające się z:

1) wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości 150,00 zł kwartalnie,

2) wynagrodzenia w wysokości 6% prowizji od zainkasowanych kwot podatków

   2. Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentowi kwartalnie w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

   3. Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXI/122/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 8 grudnia 2000 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Krzykosy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.