WAŻNE!

XI Sesja - 28.X.2011 r.

Uchwała Nr XI/81/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na terenie gminy Krzykosy

UCHWAŁA Nr XI/81/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 października 2011 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na terenie gminy Krzykosy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku leśnego od 1 ha na rok podatkowy 2012, ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" z kwoty 186,68 zł za 1 m3 do kwoty 170,00 zł za 1 m3.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 roku.

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XI/81/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na terenie gminy Krzykosy

UCHWAŁA Nr XI/81/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 października 2011 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na terenie gminy Krzykosy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku leśnego od 1 ha na rok podatkowy 2012, ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" z kwoty 186,68 zł za 1 m3 do kwoty 170,00 zł za 1 m3.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 roku.