WAŻNE!

XI Sesja - 28.X.2011 r.

Uchwała Nr XI/83/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR XI/83/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie      określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla celów ustalenia lub obliczenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego określa się wzory formularzy w brzmieniu stanowiącym załączniki do uchwały:

            1/ Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - jako załącznik nr 1,

            2/ Deklaracja na podatek od nieruchomości - jako załącznik nr 2,

            3/ Informacja o gruntach - jako załącznik nr 3,

            4/ Deklaracja na podatek rolny - jako załącznik nr 4,         

            5/ Informacja o lasach - jako załącznik nr 5,

            6/ Deklaracja na podatek leśny - jako załącznik nr 6.

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/24/2002 Rady Gminy Krzykosy z dnia 18 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów ustalenia lub obliczenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 173, poz. 5328) oraz uchwała Nr V/31/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 4 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów ustalenia lub obliczenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 126, poz. 2054).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 roku.

Załączniki:

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XI/88/2011 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności

UCHWAŁA XI/88/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

 z dnia roku 28 października 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności.

            Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz.651 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1.   Wyraża się zgodę na odpłatne obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy - działki nr 319/9 o powierzchni 0,0729 ha, obręb Sulęcinek, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00022414/7 Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp -prawem rzeczowym-służebnością przesyłu, na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań , która zamierza wybudować lub której własność stanowią urządzenia, o których mowa w art.49 §1 Kodeksu Cywilnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący 
Rady Gminy Krzykosy 
Wiesław Zając

Uchwała Nr XI/87/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność gminy Krzykosy

UCHWAŁA XI/87/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

 z dnia roku 28 października 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność gminy Krzykosy

            Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1.   Wyraża się zgodę na sprzedaż lokali mieszkalnych jako odrębnych nieruchomości, stanowiących własność gminy Krzykosy, położonych w budynku w miejscowości Pięczkowo, usytuowanym na działce nr 562/3 o powierzchni 369 m², dla której Sąd Rejonowy w Środzie prowadzi księgę wieczystą KWPO1D/00005224/3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Krzykosy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XI/85/2011 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

UCHWAŁA NR XI/85/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 października 2011 roku

w sprawie    wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 57 § 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami),  uchwala się, co następuje:

§ 1.  Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu:

1/  rozłożenia na raty płatności podatków,

2/  odroczenia terminu płatności podatków,

3/  odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę,

4/  odroczenia lub rozłożenia na raty należności płatników lub inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich, stanowiących dochody Gminy Krzykosy.

§ 2. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 20% stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych ogłoszonej przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski".

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała Nr XI/84/2011 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych...

UCHWAŁA NR XI/84/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 października 2011

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) w zw. z art. 9, art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),

Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:

    1)    podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

    2)    podatku rolnego od osób fizycznych;

    3)    podatku leśnego od osób fizycznych.

§ 2. Na inkasentów podatków, o których mowa w § 1 wyznacza się sołtysów na terenie swoich sołectw, t. j.:

a) Pan Leszek Marciniak - na terenie Sołectwa Garby, obejmującego miejscowości: Garby, Kaźmierki,

b) Pan Paweł Maciejewski - na terenie Sołectwa Krzykosy, obejmującego miejscowości: Krzykosy, Baba, Lubrze,

c) Pan Stanisław Janasik - na terenie Sołectwa Miąskowo, obejmującego miejscowości: Miąskowo, Murzynówko,

d) Pan Robert Witczak - na terenie Sołectwa Młodzikowo, obejmującego miejscowości: Młodzikowo, Młodzikowice,

e) Pan Krzysztof Ambroży - na terenie Sołectwa Młodzikówko, obejmującego miejscowości: Młodzikówko,

f)  Pan Feliks Szmania - na terenie Sołectwa Murzynowo Leśne, obejmującego miejscowości: Murzynowo Leśne, Murzynowiec Leśny;

g) Pani Czesława Zięta - na terenie Sołectwa Pięczkowo, obejmującego miejscowości: Pięczkowo z wyłączeniem nr 15,17,19 z ulicy Miłosławskiej,

h) Pan Paweł Grześkowiak - na terenie Sołectwa Solec, obejmującego miejscowości: Solec, Przymiarki, Małoszki,

i)  Pan Marek Binkowski - na terenie Sołectwa Sulęcin, obejmującego miejscowości:  Sulęcin,

j)  Pan Jerzy Głowala - na terenie Sołectwa Sulęcinek, obejmującego miejscowości: Sulęcinek, Bogusławki, Borowo,

k) Pani Alina Nowak - na terenie Sołectwa Wiosna, obejmującego miejscowości: Wiosna, Antonin, Wygranka, Pieczkowo ulica Miłosławska nr 15,17,19,

l)  Pani Anna Wojtkowiak - na terenie Sołectwa Witowo, obejmującego miejscowości: Witowo, Bronisław, Wiktorowo.

§ 3. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany w ciągu 2 dni roboczych od dnia poboru podatków odprowadzić na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

§ 4. Osoby fizyczne będące inkasentami dokonują czynności inkasa osobiście.

§ 5. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników na właściwy rachunek bankowy.

§ 6. 1. Określa się, za inkaso podatków, wynagrodzenie inkasenta składające się z:

1) wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości 150,00 zł kwartalnie,

2) wynagrodzenia w wysokości 6% prowizji od zainkasowanych kwot podatków

   2. Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentowi kwartalnie w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

   3. Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXI/122/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 8 grudnia 2000 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Krzykosy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała Nr XI/83/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR XI/83/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie      określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla celów ustalenia lub obliczenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego określa się wzory formularzy w brzmieniu stanowiącym załączniki do uchwały:

            1/ Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - jako załącznik nr 1,

            2/ Deklaracja na podatek od nieruchomości - jako załącznik nr 2,

            3/ Informacja o gruntach - jako załącznik nr 3,

            4/ Deklaracja na podatek rolny - jako załącznik nr 4,         

            5/ Informacja o lasach - jako załącznik nr 5,

            6/ Deklaracja na podatek leśny - jako załącznik nr 6.

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/24/2002 Rady Gminy Krzykosy z dnia 18 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów ustalenia lub obliczenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 173, poz. 5328) oraz uchwała Nr V/31/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 4 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów ustalenia lub obliczenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 126, poz. 2054).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 roku.

Załączniki:

Uchwała Nr XI/82/2011 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy

UCHWAŁA Nr  XI/82/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 października 2011 roku

 

w sprawie   określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych w następujących wysokościach:

1)    od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a)    powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   -    700,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 850,00

c)  powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton -  1100,00

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

      a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:

          - równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13 ton - 1170,00

          - równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14 ton - 1290,00

          - równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 15 ton - 1430,00

          - równej lub wyższej niż 15 ton - 1575,00

       b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:

          - równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton - 1040,00

          - równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 19 ton - 1290,00

          - równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton - 1430,00

          - równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 tony - 1575,00

          - równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 25 ton - 1680,00

          - równej lub wyższej niż 25 ton - 1815,00

      c) o liczbie osi - cztery i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej:

          - równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1290,00

          - równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton - 1575,00

          - równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton - 1680,00

          - równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton - 2080,00

          - równej lub wyższej niż 31 ton - 2080,00

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

      a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:

          - równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13 ton - 1290,00

          - równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14 ton - 1430,00

          - równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 15 ton - 1575,00

          - równej lub wyższej niż 15 ton - 1680,00

      b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:

          - równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton - 1180,00

          - równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 19 ton - 1430,00

          - równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton - 1575,00

          - równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 tony - 1680,00

          - równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 25 ton - 1980,00

          - równej lub wyższej niż 25 ton - 1980,00

      c) o liczbie osi - cztery i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej:

          - równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1575,00

          - równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton - 1815,00

          - równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton - 2085,00

          - równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton - 2940,00

          - równej lub wyższej niż 31 ton - 2940,00

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, a poniżej 12 ton - 1300,00

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

       a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu pojazdów:

         - równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 1575,00

         - równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1680,00

         - równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton - 1815,00

         - równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie - 1950,00

         - powyżej 36 ton - 2210,00

      b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

         - równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton - 1950,00

         - równej lub wyższej niż 40 ton - 2215,00

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

       a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu pojazdów:

        - równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 1680,00

        - równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1815,00

        - równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton - 1950,00

        - równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie - 2270,00

        - powyżej 36 ton - 2440,00

      b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

        - równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton - 2205,00

        - równej lub wyższej niż 40 ton - 2940,00

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego -  250,00

8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

      a) o liczbie osi - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

         - równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 200,00

         - równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 335,00

         - równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 36 ton - 455,00

         - równej lub wyższej niż 36 ton - 455,00

      b) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

         - równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton - 280,00

         - równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 33 tony - 780,00

         - równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej niż 38 ton - 1280,00

         - równej lub wyższej niż 38 ton - 1450,00

       c) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

         - równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton - 850,00

         - równej lub wyższej niż 38 ton - 1195,00

9) od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

       a) o liczbie osi - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

         - równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 280,00

         - równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 410,00

         - równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 36 ton - 720,00

         - równej lub wyższej niż 36 ton - 720,00

       b) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

         - równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton - 395,00

         - równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 33 tony - 1205,00

         - równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej niż 38 ton - 1660,00

         - równej lub wyższej niż 38 ton - 2180,00

       c) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

         - równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton - 1210,00

         - równej lub wyższej niż 38 ton - 1635,00

10) od autobusów:

       a) o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc - 1040,00 zł

       b) o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1050,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLV/275/2010 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 roku.

Uchwała Nr XI/81/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na terenie gminy Krzykosy

UCHWAŁA Nr XI/81/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 października 2011 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na terenie gminy Krzykosy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku leśnego od 1 ha na rok podatkowy 2012, ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" z kwoty 186,68 zł za 1 m3 do kwoty 170,00 zł za 1 m3.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 roku.

Uchwała Nr XI/80/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2012...

UCHWAŁA Nr XI/80/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 października 2011 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2012 na terenie gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2012, ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski"  z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 40 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 roku.

Uchwała Nr XI/79/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr XI/79/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 października 2011 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,67 zł od 1 m2 powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,14 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,15 zł od 1 m2 powierzchni

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 13,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,92 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,43 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,52 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3) od budowli - 2% ich wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLV/272/2010 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011r. Nr 6, poz. 139).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 roku.

Uchwała Nr XI/78/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2011- 2019

UCHWAŁA NR XI /78/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 października  2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy  na lata 2011- 2019

            Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art.121 ust.8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala co następuje:

§ 1.W uchwale Nr III/17/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy  na lata 2011-2021, zmienionej: Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr V/26/2011 z dnia 4 marca 2011roku,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 17/2011 z dnia 6 kwietnia 2011roku,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr VII/52/2011 z dnia 11 maja 2011roku,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 25/2011 z dnia 8 czerwca 2011roku,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr VIII/61/2011 z dnia 21 czerwca 2011r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr X/74/2011 z dnia 21 września 2011r

wprowadza się następujące zmiany:  

1) Załącznik Nr 1 przedstawia zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr III/17/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

2) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/17/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

3) Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/17/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                           

Załączniki:

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

 

Uchwała Nr XI/77/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

UCHWAŁA Nr XI/77/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r., Nr  142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212,  214,  215, 222,  235-237,  258, i  264  ust. 3 ustawy z  dnia  27 sierpnia  2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z późn. zm.)  Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1. W Uchwale Nr III/18/2010  z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok, zmienionej: 

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 6/2011 z dnia 10 stycznia 2011r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 7/2011 z dnia 11 stycznia 2011r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 10/2011 z dnia 11 lutego 2011r.,

Uchwałą Rady Gminy Nr V/24/2011 z dnia 4 marca 2011r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 12/2011 z dnia 15 marca 2011r.,

Uchwałą Rady Gminy Nr VI/36/2011 z dnia 6 kwietnia 2011r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 18/2011 z dnia 27 kwietnia 2011r.,

Uchwałą Rady Gminy Nr VII/43/2011 z dnia 11 maja 2011r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 21/2011 z dnia 23 maja 2011r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr VIII/60/2011 z dnia 21 czerwca 2011r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 32/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 38/2011 z dnia 29 lipca 2011r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr X/73/2011 z dnia 21 września 2011r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 44/2011 z dnia 7października 2011r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 17.112.051,94 zł   

  z tego:  

-   dochody bieżące w kwocie 15.936.834,65

-   dochody majątkowe w kwocie  1.175.217,29

zgodnie  z  załącznikiem Nr 1 do uchwały                                                                

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;

    1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.259.540,00 zł,

         zgodnie z załącznikiem Nr 3,

 2) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

          między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 152.500,00 zł,

          zgodnie z załącznikiem Nr 6,

3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 811.693,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości  21.239.358,98 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

          -   wydatki bieżące w kwocie 16.287.391,65

          -   wydatki majątkowe w kwocie 4.951.967,33 zł -  zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

      1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych        

          odrębnymi ustawami w wysokości 2.259.540,00

          zgodnie z załącznikiem Nr 3,

      2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

          między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 178.500,00

          zgodnie z załącznikiem Nr 6,

      3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.

          1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 4.468.797,87

          zgodnie  z załącznikiem Nr 5

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„ § 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie                                                                  

   3.140.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie  400.000,00 zł   

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w                                            

         kwocie  94.330,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

      2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

      3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

      4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

      5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej   uchwały.

      6. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej   uchwały.

      7. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Załączniki:

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Wiesław Zając