XII Sesja - 29.XI.2011 r.

Uchwała Nr XII/93/2011 w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach do pracy z rodziną

UCHWAŁA NR XII/93/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach do pracy z rodziną.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach do organizacji pracy z rodziną, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący
Rady Gminy

Wiesław Zając

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XII/93/2011 w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach do pracy z rodziną

UCHWAŁA NR XII/93/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach do pracy z rodziną.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach do organizacji pracy z rodziną, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący
Rady Gminy

Wiesław Zając