WAŻNE!

XII Sesja - 29.XI.2011 r.

Uchwała Nr XII/96/2011 w sprawie Aneksu Nr 3 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 7 października 2008 roku...

UCHWAŁA NR XII/96/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie Aneksu Nr 3 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 7 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w z ewentualnymi punktami przeładunkowymi".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w związku z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie Aneksu Nr 3 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 7 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi", w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                       

Przewodniczący 
Rady Gminy

Wiesław Zając

Załącznik do Uchwały Nr XII/96/2011
Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 listopada 2011 roku

ANEKS Nr 3

zawarty w dniu ................................................... 2011 w Jarocinie

do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 07 października 2008 roku

pomiędzy

Gminą Jarocin reprezentowaną przez Burmistrza Jarocina - Pana Adama Pawlickiego,

a

Gminami, reprezentowanymi przez

1. Gmina Jaraczewo - Wójta Gminy Jaraczewo Pana Dariusza Strugałę

2. Gmina Kotlin - Wójta Gminy Kotlin Pana Mirosława Paterczyka

3. Gmina Nowe Miasto nad Wartą - Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą Pana Aleksandra Podemskiego

4. Gmina Żerków - Burmistrza Miasta i Gminy Żerków Pana Jacka Jędraszczyka

5. Gmina Krzykosy - Wójta Gminy Krzykosy Pana Andrzeja Janickiego

6. Gmina Czermin - Wójta Gminy Czermin Pana Sławomira Spychaja

7. Gmina Gizałki - Wójta Gminy Gizałki Pana Roberta Łozę

8. Gmina Dobrzyca - Wójta Gminy Dobrzyca Pana Jarosława Pietrzaka 

9. Gmina Chocz - Wójta Gminy Chocz Pana Mariana Wielgosika

10. Gmina Borek Wielkopolski - Burmistrza Borku Wielkopolskiego Pana Mariana Jańczaka

11. Gmina Zaniemyśl - Wójta Gminy Zaniemyśl Pana Krzysztofa Urbasa

12. Gmina Książ Wielkopolski - Burmistrza Książa Wielkopolskiego Pana Teofila Marciniaka

13. Gmina Środa Wielkopolska - Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Pana Wojciecha Ziętkowskiego

14. Gmina Piaski - Wójta Gminy Piaski Pana Zenona Normana

15. Gmina Dominowo - Wójta Gminy Dominowo Pana Krzysztofa Pautera

16. Gmina Kórnik - Burmistrza Gminy Kórnik Pana Jerzego Lechnerowskiego

 

w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi".

§ 1

1. W § 1 ust. 1 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1) opracowanie i stworzenie wspólnego systemu gospodarki odpadami dla stron POROZUMIENIA".

2. W § 2 ust. 2 po literze d dodaje się literę e o następującym brzmieniu:

„e) w 2012 roku w kwocie 1,00 zł."

§ 2

Aneks sporządzono w 21 egzemplarzach. Wszystkie Gminy, za wyjątkiem Gminy Jarocin, dla której przeznaczono 5 egzemplarzy, otrzymują po 1 egzemplarzu.

§ 3

Pozostałe postanowienia zawartego POROZUMIENIA pozostają bez zmian.

§ 4

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

 

Podpisy Stron Porozumienia

1. Gmina Jarocin - Burmistrz Jarocina Pan Adam Pawlicki

2. Gmina Jaraczewo - Wójt Gminy Jaraczewo Pan Dariusz Strugała

3. Gmina Kotlin - Wójt Gminy Kotlin Pan Mirosław Paterczyk

4. Gmina Nowe Miasto nad Wartą - Wójt Gminy Nowe Miasto nad Wartą Pan Aleksandr Podemski

5. Gmina Żerków - Burmistrz Miasta i Gminy Żerków Pan Jacek Jędraszczyk                

6. Gmina Krzykosy - Wójt Gminy Krzykosy Pan Andrzej Janicki                    

7. Gmina Czermin - Wójt Gminy Czermin Pan Sławomir Spychaj                

8. Gmina Gizałki - Wójt Gminy Gizałki Pan Robert Łoza                        

9. Gmina Dobrzyca - Wójt Gminy Dobrzyca Pan Jarosław Pietrzak                          

10. Gmina Chocz - Wójt Gminy Chocz Pan Marian Wielgosik         

11. Gmina Borek Wielkopolski - Burmistrz Borku Wielkopolskiego Pan Marian Jańczak                    

12. Gmina Zaniemyśl - Wójt Gminy Zaniemyśl Pan Krzysztof Urbas                   

13. Gmina Książ Wielkopolski - Burmistrz Książa Wielkopolskiego Pan Teofil Marciniak                   

14. Gmina Środa Wielkopolska - Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska Pan Wojciech Ziętkowski

15. Gmina Piaski - Wójt Gminy Piaski Pan Zenon Norman

16. Gmina Dominowo - Wójt Gminy Dominowo Pan Krzysztof Pauter         

17. Gmina Kórnik - Burmistrz Gminy Kórnik Pan Jerzy Lechnerowski                     

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XII/96/2011 w sprawie Aneksu Nr 3 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 7 października 2008 roku...

UCHWAŁA NR XII/96/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie Aneksu Nr 3 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 7 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w z ewentualnymi punktami przeładunkowymi".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w związku z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie Aneksu Nr 3 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 7 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi", w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                       

Przewodniczący 
Rady Gminy

Wiesław Zając

Załącznik do Uchwały Nr XII/96/2011
Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 listopada 2011 roku

ANEKS Nr 3

zawarty w dniu ................................................... 2011 w Jarocinie

do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 07 października 2008 roku

pomiędzy

Gminą Jarocin reprezentowaną przez Burmistrza Jarocina - Pana Adama Pawlickiego,

a

Gminami, reprezentowanymi przez

1. Gmina Jaraczewo - Wójta Gminy Jaraczewo Pana Dariusza Strugałę

2. Gmina Kotlin - Wójta Gminy Kotlin Pana Mirosława Paterczyka

3. Gmina Nowe Miasto nad Wartą - Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą Pana Aleksandra Podemskiego

4. Gmina Żerków - Burmistrza Miasta i Gminy Żerków Pana Jacka Jędraszczyka

5. Gmina Krzykosy - Wójta Gminy Krzykosy Pana Andrzeja Janickiego

6. Gmina Czermin - Wójta Gminy Czermin Pana Sławomira Spychaja

7. Gmina Gizałki - Wójta Gminy Gizałki Pana Roberta Łozę

8. Gmina Dobrzyca - Wójta Gminy Dobrzyca Pana Jarosława Pietrzaka 

9. Gmina Chocz - Wójta Gminy Chocz Pana Mariana Wielgosika

10. Gmina Borek Wielkopolski - Burmistrza Borku Wielkopolskiego Pana Mariana Jańczaka

11. Gmina Zaniemyśl - Wójta Gminy Zaniemyśl Pana Krzysztofa Urbasa

12. Gmina Książ Wielkopolski - Burmistrza Książa Wielkopolskiego Pana Teofila Marciniaka

13. Gmina Środa Wielkopolska - Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Pana Wojciecha Ziętkowskiego

14. Gmina Piaski - Wójta Gminy Piaski Pana Zenona Normana

15. Gmina Dominowo - Wójta Gminy Dominowo Pana Krzysztofa Pautera

16. Gmina Kórnik - Burmistrza Gminy Kórnik Pana Jerzego Lechnerowskiego

 

w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi".

§ 1

1. W § 1 ust. 1 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1) opracowanie i stworzenie wspólnego systemu gospodarki odpadami dla stron POROZUMIENIA".

2. W § 2 ust. 2 po literze d dodaje się literę e o następującym brzmieniu:

„e) w 2012 roku w kwocie 1,00 zł."

§ 2

Aneks sporządzono w 21 egzemplarzach. Wszystkie Gminy, za wyjątkiem Gminy Jarocin, dla której przeznaczono 5 egzemplarzy, otrzymują po 1 egzemplarzu.

§ 3

Pozostałe postanowienia zawartego POROZUMIENIA pozostają bez zmian.

§ 4

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

 

Podpisy Stron Porozumienia

1. Gmina Jarocin - Burmistrz Jarocina Pan Adam Pawlicki

2. Gmina Jaraczewo - Wójt Gminy Jaraczewo Pan Dariusz Strugała

3. Gmina Kotlin - Wójt Gminy Kotlin Pan Mirosław Paterczyk

4. Gmina Nowe Miasto nad Wartą - Wójt Gminy Nowe Miasto nad Wartą Pan Aleksandr Podemski

5. Gmina Żerków - Burmistrz Miasta i Gminy Żerków Pan Jacek Jędraszczyk                

6. Gmina Krzykosy - Wójt Gminy Krzykosy Pan Andrzej Janicki                    

7. Gmina Czermin - Wójt Gminy Czermin Pan Sławomir Spychaj                

8. Gmina Gizałki - Wójt Gminy Gizałki Pan Robert Łoza                        

9. Gmina Dobrzyca - Wójt Gminy Dobrzyca Pan Jarosław Pietrzak                          

10. Gmina Chocz - Wójt Gminy Chocz Pan Marian Wielgosik         

11. Gmina Borek Wielkopolski - Burmistrz Borku Wielkopolskiego Pan Marian Jańczak                    

12. Gmina Zaniemyśl - Wójt Gminy Zaniemyśl Pan Krzysztof Urbas                   

13. Gmina Książ Wielkopolski - Burmistrz Książa Wielkopolskiego Pan Teofil Marciniak                   

14. Gmina Środa Wielkopolska - Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska Pan Wojciech Ziętkowski

15. Gmina Piaski - Wójt Gminy Piaski Pan Zenon Norman

16. Gmina Dominowo - Wójt Gminy Dominowo Pan Krzysztof Pauter         

17. Gmina Kórnik - Burmistrz Gminy Kórnik Pan Jerzy Lechnerowski