WAŻNE!

XIII Sesja - 16.XII.2011 r.

Uchwała Nr XIII/98/2011 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2012

UCHWAŁA Nr XIII/98/ 2011

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 16 grudnia 2011 roku

 

w  sprawie  zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2012

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10  i art. 58 ustawy  z  dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591  z późn. zm.)  Rada  Gminy Krzykosy uchwala,  co  następuje:

 

§ 1. Postanawia się zaciągnąć zobowiązanie finansowe na rok 2012 w zakresie płatności za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej do kwoty 12.000,00 zł.

 

§ 2. Źródłem pokrycia zobowiązania będą dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych  Gminy Krzykosy.

 

§  3. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając
 
Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XIII/98/2011 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2012

UCHWAŁA Nr XIII/98/ 2011

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 16 grudnia 2011 roku

 

w  sprawie  zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2012

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10  i art. 58 ustawy  z  dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591  z późn. zm.)  Rada  Gminy Krzykosy uchwala,  co  następuje:

 

§ 1. Postanawia się zaciągnąć zobowiązanie finansowe na rok 2012 w zakresie płatności za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej do kwoty 12.000,00 zł.

 

§ 2. Źródłem pokrycia zobowiązania będą dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych  Gminy Krzykosy.

 

§  3. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając