WAŻNE!

XIV Sesja - 28.XII.2011 r.

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XIV/105/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

UCHWAŁA Nr XIV/105/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Uchwała Nr XIV/107/2011 w sprawie budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA Nr XIV/107/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu na 2012 rok

Uchwała Nr XIV/106/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

UCHWAŁA NR XIV/106/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

Uchwała Nr XIV/104/2011 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011

UCHWAŁA Nr XIV/104/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011

Apel nr 1/2011 w sprawie zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego udziału w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań

APEL  NR  1/2011

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 grudnia 2011 roku

 

w sprawie zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego udziału w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań.

 

Na podstawie § 20 ust. 2 pkt 4 Statutu Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2003r. Nr 40 poz. 914, zm. Z 2004r. Nr 17, poz. 513) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy występuje z następującym apelem:

 

§ 1. Radni Gminy Krzykosy apelują do premiera Rządu - Donalda Tuska o zajęcie stanowiska w sprawie, zapewnienia ustawowo, wyraźnie źródeł finansowania nowych zadań wynikających z art. 197 ust. 1 i 2 oraz art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (DZ.U. Nr 149, poz. 887). Wspomniana ustawa zrodziła bowiem wątpliwości, co do jej zgodności z art. 2 oraz z art. 167 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 Konstytucji RP oraz art. 9 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. i ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Powyższa wątpliwość, co do zgodności z powołanymi wyżej regulacjami prawnymi zrodziła się na gruncie konieczności stosowania w praktyce przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, bez prawnego zabezpieczenia w całości środków finansowych na te działania w regulacjach ustawowych.

Art. 167 ust. 1 Konstytucji RP zapewnia jednostkom samorządu terytorialnego udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań.

Zgodnie zaś z art. 167 ust. 4 Konstytucji RP zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych. Z kolei w myśl art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) przekazanie gminie nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych lub subwencji.

 

§ 2. Powyższy apel podyktowany jest głębokim zaniepokojeniem obecną sytuacją, gdzie samorządy terytorialne obarczone są obowiązkami i zadaniami, bez koniecznego do tego celu finansowania. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która wejdzie w życie 1 stycznia 2012 roku wprowadzi liczne, nowe zadania własne dla gminy, w tym obowiązek zatrudniania asystentów rodziny, ponoszenia częściowych kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej (od 10% kosztów w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej do 50% z trzecim i kolejnych latach). Żaden z przepisów nie wskazuje źródeł finansowania, natomiast brak jest możliwości w tym miejscu zastosowania domniemania, iż gmina ma obowiązek finansowania zadania własnego w całości, ze środków własnych. Art. 247 cytowanej ustawy stanowi jedynie, że minister do spraw rodziny wprowadzi program dofinansowania nowych zadań własnych gminy z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej w okresie trzech lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, której wysokość może przekroczyć 50% wydatków na realizację zadania. Ta delegacja, do wydania przepisów wykonawczych nie zmieni istniejącego stanu rzeczy, albowiem jest to jedynie delegacja do ustalenia warunków i zasad, natomiast kwestia źródeł finansowania nadal pozostaje nie rozstrzygnięta i nie uregulowana. Art. 197 ustawy stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji zadań obejmujących wspieranie rodziny oraz system pieczy zastępczej, przy czym wysokość dotacji może przekroczyć 50%, a w przypadku, gdy środki te pochodzą z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wysokość dotacji nie może przekroczyć 70% wydatków przeznaczonych na realizację zadania. Istniejąca regulacja prawna, ma zatem w zakresie dotowania charakter fakultatywny i nie oznacza nawet zabezpieczenia dofinansowania zadań odpowiednio zgodnie z art. 167 ust. 1 i ust. 4 Konstytucji RP, zakreślając ponadto 3 letni okres określenia warunków i zasad w przepisach wykonawczych. Regulacja ta, powodować będzie znaczne obciążenie finansowe dla budżetu Gminy, co znajduje bezpośrednie przełożenie na obciążenie kosztami realizacji tych zadań jej mieszkańców, co łamie konstytucyjną zasadę, iż w przypadku zmiany zadań i kompetencji, w ślad za tymi zmianami następują również konstytucyjnie zagwarantowane zmiany w podziale dochodów publicznych.

 

§ 3. Apel podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzykosach oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Krzykosy do przesłania Apelu do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewodniczący
Rady Gminy

Wiesław Zając