WAŻNE!

XIX Sesja - 29.VI.2012 r.

Uchwała Nr XIX/134/2012 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2011 rok

Uchwała Nr XIX/134/2012

Rady Gminy  Krzykosy

z  dnia 29 czerwca 2012r.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)  Rada Gminy Krzykosy uchwala,  co następuje :

§ 1. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Krzykosy za 2011 rok

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Zając

Lista wiadomości


Uchwała Nr XIX/134/2012 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2011 rok

Uchwała Nr XIX/134/2012

Rady Gminy  Krzykosy

z  dnia 29 czerwca 2012r.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)  Rada Gminy Krzykosy uchwala,  co następuje :

§ 1. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Krzykosy za 2011 rok

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Zając