WAŻNE!

XLIV Sesja - 25.VI.2014 r.

Uchwała Nr XLIV/302/2014

UCHWAŁA NR XLIV/302/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 25 czerwca 2014 roku

 

 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2013

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala co następuje:

 

§1. Udziela się a b s o l u t o r i u m dla Wójta Gminy Krzykosy za 2013 rok 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
 Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XLIV/301/2014

UCHWAŁA NR XLIV/301/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 25 czerwca 2014r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2013 rok

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje :

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2013 rok. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
 Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XLIV/300/2014

UCHWAŁA NR XLIV/300/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 25 czerwca 2014 roku

 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w ramach pomocy rzeczowej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.), art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.) w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r., poz. 1024)uchwala się, co następuje: 

§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w ramach pomocy rzeczowej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób wymienionych w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
 Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XLIV/299/2014

UCHWAŁA NR XLIV/299/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 25 czerwca 2014 roku

 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.) w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r., poz. 1024)uchwala się, co następuje: 

§ 1. Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, uprawniające do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Krzykosy Nr XXXVIII/261/2014 z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący
 Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XLIV/298/2014

UCHWAŁA NR XLIV/298/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 25 czerwca 2014 roku

 

w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzykosach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 

             Na podstawie art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie( Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

            § 1. Uchwała określa tryb i sposób powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzykosach zwanego dalej „Zespołu" i warunki jego funkcjonowania. 

            § 2. 1. Na członków Zespołu Wójt powołuje przedstawicieli:

1)     Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach,    

2)     Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzykosach,

3)     Policji,

4)     szkół prowadzonych przez Gminę Krzykosy,

5)     ochrony zdrowia,

6)     organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, do których działalności statutowej należy przeciwdziałanie przemocy, oraz kuratora sądowego w Środzie Wlkp.

2. Przedstawicieli podmiotów, o których mowa w ust. 1 wskazują osoby kierujące tymi podmiotami, a Kuratora Sądowego Prezes Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. 

§ 3. 1. Odwołanie członka Zespołu może nastąpić w każdym czasie, w przypadkach:

1)     uzasadnionego podejrzenia o naruszeniu zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w zespole,

2)     innych ważnych powodów uniemożliwiających członkostwo w Zespole,

3)     na wniosek osoby kierującej podmiotami wymienionymi w § 2 ust. 1.

2.     W przypadku o którym mowa w ust. 1 Wójt Gminy występuje do podmiotu,którego przedstawicielem był odwołany członek o wyznaczenie innego przedstawiciela.

 § 4. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Wójt Gminy w formie zarządzenia. 

 § 5. Przewodniczący Zespołu wybierany jest spośród członków Zespołu, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

 § 6. O wyborze Przewodniczącego zawiadamia się Wójta Gminy w terminie 7 dni od dnia wyboru. Zawiadomienia dokonuje wybrany Przewodniczący Zespołu.

 § 7. Przewodniczący Zespołu może być odwołany przez członków Zespołu zwykłą większością głosów w przypadkach:

a)     pisemnej rezygnacji Przewodniczącego,

b)     uzasadnionego pisemnego wniosku członka Zespołu,

c)     uzasadnionego pisemnego wniosku Wójta.

 § 8. W przypadkach odwołania Przewodniczącego Zespół wybiera nowego przewodniczącego na zasadach określonych w § 5 i 6 uchwały.

 § 9. Kadencja Zespołu trwa 5 lat 

 § 10. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy w ciągu 30 dni od daty zawarcia porozumień z podmiotami określonymi w § 2 ust. 1.

 2. Kolejne posiedzenia zwołuje Przewodniczący Zespołu z własnej inicjatywy, na wniosek członka, innej uprawnionej osoby.

 §11. Obrady Zespołu odbywają się przy udziale nie mniej niż ¾ wszystkich członków Zespołu. W przypadku braku quorum Przewodniczący wyznacza inny termin posiedzenia. O nie usprawiedliwionej nieobecności członka Zespołu Przewodniczący zawiadamia kierownika podmiotu, który członek reprezentuje.

 §12. Z posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół zawierający tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia. Załącznik do protokołu stanowi lista obecności.

 § 13. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

 § 14. Przewodniczący Zespołu składa Wójtowi sprawozdania z działalności dwa razy

 w roku w terminach:

 - do 31 lipca z pierwszego półrocza,

 - do 31 stycznia roku następnego za rok poprzedni.

 § 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
 Rady Gminy
Wiesław Zając