XLVII Sesja - 29.X.2014 r.

Uchwała Nr XLVII/324/2014

UCHWAŁA Nr XLVII/324/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 października 2014 roku

 

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Krzykosy publicznych przedszkoli.

 

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się sieć prowadzonych przez Gminę Krzykosy publicznych przedszkoli:

1)     Przedszkole w Krzykosach - ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy, z oddziałem w Krzykosach - Krzykosy, ul. Główna 8 oraz z oddziałem w Solcu - Solec, ul. Główna 4, wchodzące w skład Zespołu Szkół w Krzykosach,

2)     Przedszkole w Pięczkowie - ul. Powstańców Wielkopolskich 47, 63-025 Witowo, z oddziałem w Witowie - Witowo nr 48, wchodzące w skład Zespołu Szkół w Pięczkowie,

3)     Przedszkole w Murzynówku - Murzynówko nr 3, 63-023 Sulęcinek, wchodzące w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Murzynowie Leśnym,

4)     Przedszkole w Sulęcinku - ul. Szkolna 26, 63-023 Sulęcinek, wchodzące w skład Zespołu Szkół w Sulęcinku,

5)     Przedszkole w Sulęcinie - Sulęcin, ul. Długa 24, 63-023 Sulęcinek, wchodzące w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sulęcinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXI/151/2012 Rady Gminy Krzykosy z dnia 13 września 2012 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Krzykosy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XLVII/323/2014

UCHWAŁA NR XLVII/323/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29.10.2014 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Murzynowo Leśne, gmina Krzykosy

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Krzykosy uchwalonego uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr V/23/2007 z dnia 22 lutego 2007 r., obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 7, 8, 10/1 i 10/2, położone w obrębie geodezyjnym Murzynowo Leśne,

gmina Krzykosy.

 

§ 2. Granice terenu objętego zmianą planu zostały określone na mapie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLVII/323/2014

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 29.10.2014 r.

 

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami), działając na wniosek Wnioskodawcy, Wójt Gminy Krzykosy przedłożył niniejszą uchwałę Radzie Gminy Krzykosy.

Na terenie objętym zmiana obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Krzykosy uchwalony uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr V/23/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego Nr. 58 z dnia 19.04.2007 r), w którym przedmiotowy teren przeznaczony jest na tereny rolnicze, tereny leśne oraz tereny dolesień. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalonym Uchwałą Nr VI/38/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy teren wnioskowany przeznaczony został na tereny rolnicze, zalesień i lasów. W toku jest procedura zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, w której tereny objęte niniejszą uchwałą zostaną przeznaczone na tereny wydobycia kruszywa naturalnego.

Zgodnie z art. 14 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy, przeprowadzono analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz oceniono stopień zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, a także ustalono niezbędny zakres prac planistycznych. Analiza, o której mowa wyżej, została przekazana Radzie Gminy Krzykosy łącznie z projektem niniejszej uchwały.

Planowana inwestycja polegać będzie na powiększeniu terenu przeznaczonego pod wydobycie kruszywa naturalnego.

Zgodnie z art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613 ze zmianami), w związku z ust. 1 i 2 ww. ustawy, koszt wykonania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ponosi przedsiębiorca.

W związku z tym, że wystąpiły okoliczności faktyczne i prawne umożliwiające podjęcie prac planistycznych, zarekomendowano Radzie Gminy Krzykosy podjęcie niniejszej uchwały.

 

Analiza

Dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Murzynowo Leśne, gmina Krzykosy

  1. Przedmiotowa analiza została sporządzona przed podjęciem uchwały Rady Gminy Krzykosy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Murzynowo Leśne, gmina Krzykosy.
  2. Zamierzenie inwestycyjne będące przedmiotem realizacji zmiany planu miejscowego - wyznaczenie terenu przeznaczonego pod wydobycie kruszywa naturalnego - będzie docelowo zgodne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy - trwają prace nad zmianą zapisów SUiKZP Gminy Krzykosy dla przedmiotowego terenu, mające na celu ustalenie funkcji związanej z wydobyciem kruszywa naturalnego.
  3. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy przyjąć zakres zmiany planu, wyznaczony w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  4. Zmiana planu miejscowego zostanie wykonany na materiałach geodezyjnych, z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w skali 1:1000.

Uchwała Nr XLVII/322/2014

UCHWAŁA Nr XLVII/322/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 października 2014 roku

 

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594 ze zmianami) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 849 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych:

 

1)    od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a)    powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   - 640,00 zł

b)    powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie       - 850,00

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton              - 1000,00

 

2)    od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

 

 a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:

-        równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13 ton - 930,00

-        równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14 ton - 1030,00

-        równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 15 ton - 1150,00

-        równej lub wyższej niż 15 ton - 1250,00

 

 b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:

-        równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton - 930,00

-        równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 19 ton - 1030,00

-        równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton - 1150,00

-        równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 tony - 1250,00

-        równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 25 ton - 1350,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton - 1450,00

 

 c) o liczbie osi - cztery i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej:

-        równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1030,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton - 1250,00

-        równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton - 1350,00

-        równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton - 1650,00

-        równej lub wyższej niż 31 ton - 1650,00

 

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

 a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:

-        równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13 ton - 1000,00

-        równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14 ton - 1120,00

-        równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 15 ton - 1230,00

-        równej lub wyższej niż 15 ton - 1310,00

 

 b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:

-        równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton - 980,00

-        równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 19 ton - 1120,00

-        równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton - 1230,00

-        równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 tony - 1350,00

-        równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 25 ton - 1580,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton - 1580,00

 

 c) o liczbie osi - cztery i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej:

-        równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1250,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton - 1450,00

-        równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton - 1660,00

-        równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton - 2400,00

-        równej lub wyższej niż 31 ton - 2400,00

 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, a poniżej 12 ton - 1000,00

 

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

 

a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 1500,00

-        równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1500,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton - 1500,00

-        równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie - 1500,00

-        powyżej 36 ton - 1500,00

 

b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton - 1700,00

-        równej lub wyższej niż 40 ton - 1900,00

 

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

 

a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 1500,00

-        równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1500,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton - 1500,00

-        równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie - 1900,00

-        powyżej 36 ton - 1900,00

 

b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton - 1700,00

-        równej lub wyższej niż 40 ton - 2500,00

 

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 290,00

 

8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

a) o liczbie osi - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 250,00

-        równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 360,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 36 ton - 480,00

-        równej lub wyższej niż 36 ton - 480,00

 

b) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton - 410,00

-        równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 33 tony - 830,00

-        równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej niż 38 ton - 1360,00

-        równej lub wyższej niż 38 ton - 1500,00

 

c) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton - 850,00

-        równej lub wyższej niż 38 ton - 1050,00

 

9) od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

a) o liczbie osi - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 300,00

-        równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 440,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 36 ton - 770,00

-        równej lub wyższej niż 36 ton - 770,00

 

b) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton - 510,00

-        równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 33 tony - 1100,00

-        równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej niż 38 ton - 1600,00

-        równej lub wyższej niż 38 ton - 1900,00

 

c) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton - 1200,00

-        równej lub wyższej niż 38 ton - 1700,00

 

10) od autobusów:

a)    o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc - 1000,00 zł

b)    o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1120,00 zł

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/238/2013 Rady Gminy Krzykosy z dnia 30 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XLVII/321/2014

UCHWAŁA Nr XLVII/321/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 października 2014 roku

 

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 na terenie gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1381 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015, ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", z kwoty 61,37 za 1 dt do kwoty 46,00 zł za 1 dt.

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XLVII/320/2014

UCHWAŁA Nr XLVII/320/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 października 2014 roku

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 849 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od nieruchomości:

 

1) od gruntów:

a)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,72 zł od 1 m2 powierzchni,

b)     pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,42 zł od 1 ha powierzchni,

c)     pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,18 zł od 1 m2 powierzchni;

 

2) od budynków lub ich części:

a)    mieszkalnych - 0,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 14,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,51 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)     związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,69 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

 

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/236/2013 Rady Gminy Krzykosy z dnia 30 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013r. poz. 5933).

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
 (-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XLVII/319/2014

UCHWAŁA NR XLVII/319/2014

 RADY GMINY KRZYKOSY

 z dnia 29 października 2014 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Krzykosach uchwala, co następuje:

 

§1. W uchwale Nr XLV/305/2014 z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 1. Postanawia się zaciągnąć w roku 2014 długoterminowy kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości do 970.000,- PLN (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcyzłotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:

 

„Budowa drogi gminnej ul. Okrężna Krzykosy" - w kwocie 150.000,00

„Budowa drogi gminnej ul. Szkolna Solec" - w kwocie 150.000,00

„Budowa drogi gminnej ul. Zacisze Sulęcinek" - w kwocie 150.000,00

„Budowa boisk sportowych w Krzykosach" - w kwocie 520.000,00

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XLVII/318/2014

UCHWAŁA NR XLVII/318/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 października 2014 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 i 231 ustawy  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.W uchwale Nr XXXVII/256/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy zmienionej:

 

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIX/265/2014 z dnia 28 lutego 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XL/270/2014 z dnia 28 marca 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLI/279/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLII/287/2014 z dnia 14 maja 2014r

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIII/289/2014 z dnia 16 czerwca 2014r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 210/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLV/304/2014 z dnia 12 sierpnia 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/307/2014 z dnia 25 września 2014r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2)     Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XLVII/317/2014

UCHWAŁA Nr XLVII/317/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 października 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§1. W uchwale Nr XXXVII/257/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 zmienionej:

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIX/264/2014 z dnia 28 lutego 2014r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 185/2014 z dnia 10 marca 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XL/269/2014 z dnia 28 marca 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLI/278/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLII/286/2014 z dnia 14 maja 2014r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 174/2014 z dnia 23 maja 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIII/288/2014 z dnia 16 czerwca 2014r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 209/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLV/303/2014 z dnia 12 sierpnia 2014r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 218/2014 z dnia 27 sierpnia 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/306/2014 z dnia 25 września 2014r.,

 

 wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     § 1 otrzymuje brzmienie:

 „§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 18.797.703,23

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie  18.499.399,42

- dochody majątkowe w kwocie 298.303,81

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.675.531,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 18.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 129.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,

 

2)     § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 19.817.703,23

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie  17.737.063,59

 - wydatki majątkowe w kwocie  2.080.639,64 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

             1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

             odrębnymi ustawami w wysokości 2.675.531,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 754.405,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 129.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11

 

3)     § 3 otrzymuje brzmienie:

 „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.020.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków."

 

4)     § 4 otrzymuje brzmienie:

 „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości

 1.401.600,00, zgodnie z załącznikiem Nr 6 ."

 

5)     § 5 otrzymuje brzmienie:

 „§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości

 381.600,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6."

 

6)     § 6 otrzymuje brzmienie:

 „§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie

 1.778.800,98 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego

 deficytu budżetu 800.000,00 zł."

 

7)     § 7 otrzymuje brzmienie:

 „§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)     dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 595.781,00

2)     dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 36.800,00

zgodnie z załącznikiem Nr 7".

 

8)      § 8 otrzymuje brzmienie:

 „§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1)     zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00

 

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r

 do wysokości 978.800,98

 

2)     dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu każdorazowo do kwoty 100.000.zł

3)     przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok,

4)     lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu."

 

9)      § 12 otrzymuje brzmienie:

 „§ 12. Tworzy się rezerwy:

 1) ogólną w wysokości 50.000,00

 2) celowe w wysokości 42.000,00

 z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 42.000,00 zł".

 

10)  § 13 otrzymuje brzmienie:

 „§13. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla

 poszczególnych sołectw na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z

 załącznikiem Nr 10."

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XLVII/316/2014

UCHWAŁA NR XLVII/316/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 października 2014 roku

 

w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzykosach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 

             Na podstawie art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie( Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

            § 1. Uchwała określa tryb i sposób powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzykosach zwanego dalej „Zespołu" i warunki jego funkcjonowania.

 

            § 2. 1. Na członków Zespołu Wójt powołuje przedstawicieli:

1)     Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach,    

2)     Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzykosach,

3)     Policji,

4)     szkół prowadzonych przez Gminę Krzykosy,

5)     ochrony zdrowia,

6)     organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, do których działalności statutowej należy przeciwdziałanie przemocy, oraz kuratora sądowego w Środzie Wlkp.

 

2. Przedstawicieli podmiotów, o których mowa w ust. 1 wskazują osoby kierujące tymi podmiotami, a Kuratora Sądowego Prezes Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.

 

§ 3. 1. Odwołanie członka Zespołu może nastąpić w każdym czasie, w przypadkach:

1)     uzasadnionego podejrzenia o naruszeniu zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w zespole,

2)     innych ważnych powodów uniemożliwiających członkostwo w Zespole,

3)     na wniosek osoby kierującej podmiotami wymienionymi w § 2 ust. 1.

2.     W przypadku o którym mowa w ust. 1 Wójt Gminy występuje do podmiotu, którego przedstawicielem był odwołany członek o wyznaczenie innego przedstawiciela.

 

 § 4. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Wójt Gminy w formie zarządzenia.

 

 § 5. Przewodniczący Zespołu wybierany jest spośród członków Zespołu, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

 

 § 6. O wyborze Przewodniczącego zawiadamia się Wójta Gminy w terminie 7 dni od dnia wyboru. Zawiadomienia dokonuje wybrany Przewodniczący Zespołu.

 

 § 7. Przewodniczący Zespołu może być odwołany przez członków Zespołu zwykłą większością głosów w przypadkach:

a)     pisemnej rezygnacji Przewodniczącego,

b)     uzasadnionego pisemnego wniosku członka Zespołu,

c)     uzasadnionego pisemnego wniosku Wójta.

 

 § 8. W przypadkach odwołania Przewodniczącego Zespół wybiera nowego przewodniczącego na zasadach określonych w § 5 i 6 uchwały.

 

 § 9. Kadencja Zespołu trwa 5 lat

 

 § 10. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy w ciągu 30 dni od daty zawarcia porozumień z podmiotami określonymi w § 2 ust. 1.

 

 2. Kolejne posiedzenia zwołuje Przewodniczący Zespołu z własnej inicjatywy, na wniosek członka, innej uprawnionej osoby.

 

 §11. Obrady Zespołu odbywają się przy udziale nie mniej niż ¾ wszystkich członków Zespołu. W przypadku braku quorum Przewodniczący wyznacza inny termin posiedzenia. O nie usprawiedliwionej nieobecności członka Zespołu Przewodniczący zawiadamia kierownika podmiotu, który członek reprezentuje.

 

 §12. Z posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół zawierający tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia. Załącznik do protokołu stanowi lista obecności.

 

 § 13. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 § 14. Przewodniczący Zespołu składa Wójtowi sprawozdania z działalności dwa razy w roku w terminach:

 - do 31 lipca z pierwszego półrocza,

 - do 31 stycznia roku następnego za rok poprzedni.

 

 § 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 § 16. Traci moc Uchwała Nr XLIV/298/2014 Rady Gminy Krzykosy z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzykosach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 

 § 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając