WAŻNE!

XVI Sesja - 27.III.2012 r.

Uchwała Nr XVI/122/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów dotychczasowemu dzierżawcy

UCHWAŁA NR XVI/122/ 2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 marca 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów dotychczasowemu dzierżawcy.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ze zm.) i art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na kolejny okres jednego roku części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pięczkowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 699 o powierzchni 1,00 ha.

§2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy , o której mowa w §1.

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

Lista wiadomości


Uchwała Nr XVI/122/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów dotychczasowemu dzierżawcy

UCHWAŁA NR XVI/122/ 2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 marca 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów dotychczasowemu dzierżawcy.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ze zm.) i art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na kolejny okres jednego roku części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pięczkowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 699 o powierzchni 1,00 ha.

§2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy , o której mowa w §1.

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając