WAŻNE!

XVI Sesja - 27.III.2012 r.

Uchwała Nr XVI/125/2012 w sprawie wyboru ławników

U C H W A Ł A NR XVI/125/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 marca 2012 roku

w sprawie wyboru ławników

            Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2001 roku Nr 98, poz. 1070 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania ławnikiem do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. na lata 2012 - 2016 do orzekania w pozostałych sprawach wybrana została:

Anna Szmania

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

Lista wiadomości


Uchwała Nr XVI/125/2012 w sprawie wyboru ławników

U C H W A Ł A NR XVI/125/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 marca 2012 roku

w sprawie wyboru ławników

            Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2001 roku Nr 98, poz. 1070 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania ławnikiem do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. na lata 2012 - 2016 do orzekania w pozostałych sprawach wybrana została:

Anna Szmania

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając