WAŻNE!

XVI Sesja - 27.III.2012 r.

Uchwała Nr XVI/125/2012 w sprawie wyboru ławników

U C H W A Ł A NR XVI/125/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 marca 2012 roku

w sprawie wyboru ławników

            Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2001 roku Nr 98, poz. 1070 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania ławnikiem do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. na lata 2012 - 2016 do orzekania w pozostałych sprawach wybrana została:

Anna Szmania

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

Lista wiadomości


Uchwała Nr XVI/126/2012 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok

U C H W A Ł A NR XVI/126/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia ­­­­­­­­27 marca 2012 roku

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.

         Na podstawie § 94 Statutu Gminy Krzykosy uchwalonego w dniu 20 lutego 2003 roku Uchwałą Nr V/32/2003 w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 48, poz. 914, Nr 188, poz. 3509 z 2004r., Nr 17, poz. 513) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzykosy na 2012 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/126//2012
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 27 marca 2012 roku

Plan pracy

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

na 2012 rok.

  1. Kontrola wpłat za energię i gaz w świetlicach i remizach.
  2. Kontrola przetargów na świetlice wiejskie.
  3. Wykonanie budżetu za 2011 rok.
  4. Kontrola budżetu Zespołu Szkół w Krzykosach.
  5. Kontrola gospodarki odpadami stałymi i ciekłymi.
  6. Kontrola budżetu Gminnego Ośrodka Kultury.
  7. Kontrola kosztów utrzymania sprzętu będącego własnością Gminy pod kątem utworzenia usług komunalnych.
  8. Wykonanie budżetu za I półrocze 2012 roku.
  9. Struktura zatrudnienia w Urzędzie Gminy.
  10. Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych.

Uchwała Nr XVI/125/2012 w sprawie wyboru ławników

U C H W A Ł A NR XVI/125/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 marca 2012 roku

w sprawie wyboru ławników

            Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2001 roku Nr 98, poz. 1070 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania ławnikiem do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. na lata 2012 - 2016 do orzekania w pozostałych sprawach wybrana została:

Anna Szmania

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XVI/124/2012 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez gminę Krzykosy darowizny na rzecz Powiatu Średzkiego nieruchomości gruntowej

UCHWAŁA NR XVI/124/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 marca 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez gminę Krzykosy darowizny na rzecz Powiatu Średzkiego nieruchomości gruntowej

            Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r., nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1.  Wyraża się zgodę na dokonanie przez Gminę Krzykosy darowizny na rzecz Powiatu Średzkiego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Krzykosy, oznaczonej nr działki 411/2 o powierzchni 0,4090 ha, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego KW PO1D/0002384/3 na cel publiczny - pod drogę publiczną.

§2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XVI/123/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej

UCHWAŁA  NR XVI/123/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 marca 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

            Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 255/1 o powierzchni 0,2938 ha, położonej w miejscowości Pięczkowo,   stanowiącej własność gminy Krzykosy, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp.  prowadzi księgę wieczystą KW 22417 .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XVI/122/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów dotychczasowemu dzierżawcy

UCHWAŁA NR XVI/122/ 2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 marca 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów dotychczasowemu dzierżawcy.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ze zm.) i art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na kolejny okres jednego roku części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pięczkowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 699 o powierzchni 1,00 ha.

§2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy , o której mowa w §1.

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XVI/121/2012 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt

UCHWAŁA NR XVI/121/2012

 RADY GMINY KRZYKOSY

 z dnia 27 marca 2012 roku

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt

           Na podstawie 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 Nr 106 poz.1002 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje

§1. Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt - załącznik do uchwały

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

Załącznik
do uchwały Nr XVI/121/2012
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 27 marca 2012 roku

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzykosy, powiat średzki.

 

Wprowadzenie

Wymóg określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, wprowadziła ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dziennik Ustaw z 27 października 2011 Nr 230 poz.1373),która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

 „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę"

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Krzykosy uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzykosy", zwanego dalej Programem jest art. 11a znowelizowanej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2003.106.1002 z późn. zm.).

Program ma zastosowanie do zwierząt bezdomnych, a więc tych zwierząt domowych lub gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały oraz do kotów wolno żyjących.

Gmina Krzykosy prowadząc opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, jednocześnie podejmuje działania zapobiegające ich bezdomności.

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:

1) niekontrolowane rozmnażanie,

2) porzucanie zwierząt przez właścicieli,

3) ucieczki zwierząt,

4) łatwość pozyskiwania zwierząt (nawet przez osoby młodociane, w tym niezdolne samodzielnie zaopiekować sie zwierzęciem)

5) panujące mody na dane rasy zwierząt,

6) brak edukacji i wiedzy mieszkańców w zakresie metod zapobiegania bezdomności, (ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji).

Cele programu

1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi

2. Zapobieganie bezdomności zwierząt.

3. Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt.

4. Edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt

5. Propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt domowych w szczególności psów i kotów.

Zadania w ramach programu

Określa się następujące zadania gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych oraz sposoby ich realizacji:

a) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu gminy Krzykosy i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez:

          a) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. Gmina w tym zakresie podejmuje współpracę z Gminą Środa Wlkp.

          b) opieka nad wolno żyjącymi kotami 
              Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu a ich bezdomność zapobiega
              rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać
              ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. W razie zaistnienia konieczności interwencji,
              zakres opieki nad kotami wolno żyjącymi może zostać przedstawiony w zarządzeniu wójta.

           c) odławianie bezdomnych zwierząt.
               Zadanie to w ramach umowy wykonują przeszkoleni i odpowiednio wyposażeni pracownicy schroniska, na zasadzie ogólnie przyjętej
               w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Zasady i warunki wyłapywania bezdomnych Zwierząt"
               Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do schroniska, odłowione zwierzęta gospodarskie
               podlegają przewiezieniu do wskazanego gospodarstwa rolnego.

           d) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
               Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami w schronisku tym zakresie- określa Regulamin Schroniska dla zwierząt.

           e) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
               Program przewiduje zachęcanie do adopcji zwierząt ze schroniska.

            f) usypianie ślepych miotów;
               Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje się w Schronisku, wyłącznie przez lekarza weterynarii
               (zgodnie z regulaminem i przepisami weterynaryjnymi)

            g) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
                Całodobowa opieka będzie świadczona przez odpowiednie zakłady lecznicze dla zwierząt,
                wyłonione w drodze przewidzianej prawem.

             h) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
                 Gospodarstwo rolne zostanie wyłonione w sposób prawem przewidziany, w momencie zaistnienia okoliczności
                 wymagającej interwencji w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich. Gospodarstwo to
                 musi spełniać wymogi do utrzymywania zwierząt gospodarskich.

b) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych.
    Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt domowych oraz bezdomnych to norma
    we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt.
    Program zakłada, poprzez prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych, zachęcanie właścicieli zwierząt do sterylizacji
    i kastracji zwierząt domowych.

c) edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 
    Gmina Krzykosy wraz z Gminnym Ośrodkiem Oświaty podejmie działania edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy
    na temat obowiązków, jakie ciążą na właścicielach zwierząt domowych, między innymi poprzez zajęcia edukacyjne, ulotki,
    plakaty, konkursy. zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia treści programowych
    w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych 
    i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację.
    Zachęcanie do adopcji zwierząt ze schroniska. Informowanie o zakazach dotyczących handlu zwierzętami domowymi 
    oraz propagowanie zakupu zwierząt domowych, a szczególności psów i kotów wyłącznie z legalnych źródeł.

Źródło finansowania realizacji Programu

Środki publiczne przeznaczone na realizację Programu zarezerwowane są w Budżecie Gminy Krzykosy na rok 2012.

Uchwała Nr XVI/120/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA NR XVI/120/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 marca 2012r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

           Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami)Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę cenę 1m3 wody pobieranej z urządzeń wodociągowych stanowiących własność Gminy - 2,13 zł za 1m3 wody plus podatek VAT wg obowiązujących stawek.

       2. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

           1\ cenę 1m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy - 4,14 zł plus podatek VAT wg obowiązujących stawek,

           2\ cenę 1m3 ścieków dowożonych do oczyszczalni - 2,70 zł plus podatek VAT wg obowiązujących stawek.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Traci moc uchwała V/28/2011 z dnia 4 marca 2011r. w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

§ 4. Zatwierdzone taryfy podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w sołectwach i w Urzędzie Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2012 roku i obowiązuje przez 1 rok.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XVI/119/2012 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego

UCHWAŁA NR XVI/119/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego

Na podstawie art.113 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Prostuje się błąd pisarski w załączniku nr 7 do Uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r. w taki sposób, że w treści załącznika nieprawidłowe oznaczenie rozdziału wydatków 90002 zastępuje się oznaczeniem 40002.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XVI/118/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2013 środków stanowiących fundusz sołecki

UCHWAŁA NR XVI/118/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 marca 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2013 środków stanowiących fundusz sołecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420) uchwala się co następuje:

§ 1. Rada Gminy Krzykosy wyraża zgodę na wyodrębnienie środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy dotyczącym roku 2013.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XVI/117/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na „Budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3677P w miejscowości Witowo"

UCHWAŁA NR XVI/117/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 marca 2012r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na „Budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3677P w miejscowości Witowo"

Na podstawie art.10 ust.2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy Krzykosy u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Postanawia się udzielić w 2012r. pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3677P w miejscowości Witowo"

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Średzkim a Gminą Krzykosy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XVI/116/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego

UCHWAŁA NR XVI/116/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 marca 2012 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego

          Na podstawie art.10 ust.2 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art. 216 ust2 pkt 5 i art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§1. Udziela się z budżetu Gminy Krzykosy pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu z przeznaczeniem na realizację programu usuwania azbestu z terenu gminy Krzykosy

§2. Pomoc finansowa o której mowa w §1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na rok 2012, w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

§3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Średzkim a Gminą Krzykosy.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XVI/115/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

UCHWAŁA NR XVI/115/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 marca 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art.121 ust.8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/106/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XV/109/2012 z dnia 11 stycznia 2012r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzykosy na lata 2012 - 2022 obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 1 przedstawia zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XIV/106/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

3) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/106/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

4) Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/106/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Załączniki:

Uchwała Nr XVI/114/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

UCHWAŁA Nr XVI/114/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 marca 2012

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/107/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok,

zmienionej:

Uchwałą Nr XV/108/2012 z dnia 11 stycznia 2012r.,

Zarządzeniem Nr 74/2012 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 16 lutego 2012r.,

Zarządzeniem Nr 78/2012 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 27 lutego 2012r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 19.276.650,00

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17.066.561,00

- dochody majątkowe w kwocie 2.210.089,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.030.184,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 1.932.839,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 18.726.650,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 16.461.314,15

- wydatki majątkowe w kwocie 2.265.335,85

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.030.184,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 55.004,00.zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 545.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 503.004,00

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 59.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8

4) dodaje się § 8a, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 8a. Określa się sumę, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania wykraczające poza rok budżetowy, które nie są związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, w wysokości 50.000 zł."

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 58.380,00

2) celowe w wysokości 40.000,00

z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 40.000,00 zł"

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Załączniki:

Uchwała Nr XVI/113/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2011 rok

UCHWAŁA Nr XVI/113/2012

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 27 marca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2011 rok

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U z 2009r.Nr 152, poz.1223 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy, uchwala co następuje:

§1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2011 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Załącznik:

Uchwała Nr XVI/112/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2011 rok

UCHWAŁA Nr XVI/112/2012

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 27 marca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2011 rok

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U z 2009r. Nr 152, poz.1223 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy, uchwala co następuje:

§1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2011 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Załącznik:

Uchwała Nr XVI/111/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Krzykosy w 2011 roku

UCHWAŁA NR XVI/111/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 marca 2012roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Krzykosy w 2011 roku

         Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2002r., Nr 7 poz. 58 ze zmianami) i art. 18 ust. 2pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do akceptującej wiadomości sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wlkp. o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Krzykosy w 2011 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

Załącznik: