WAŻNE!

XX Sesja - 18.VII.2012 r.

Uchwała Nr XX/136/2012 w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Pięczkowo

U C H W A Ł A  NR  XX/136/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 18 lipca 2012 roku

 

w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Pięczkowo

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 10 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. z 2008 roku Nr 38 poz. 220 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Zatwierdza się zmianę  Planu Odnowy Miejscowości Pięczkowo, zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/94/2008 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pięczkowo, zwanego dalej planem.

2. Zmiana polega na dodaniu do planu opisu pn. „Obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców" w brzmieniu załącznika do uchwały

1. Zmianie ulega również „Kompleksowy i Harmonijny Rozwój Miejscowości", gdzie dodaje się:

PRIORYTET 2 cel 1. Projekt 4. Renowacja pomnika Powstańców Wielkopolskich.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

 

Załącznik  do uchwały Nr XX/136/2012

Rady Gminy Krzykosy z dnia 18 lipca 2012r.

 

Obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców.

Miejscowość Pięczkowo jest jedną z większych miejscowości w Gminie Krzykosy. Zamieszkuje ją ludność przeważnie pracująca zawodowo poza rolnictwem. Jest położona około 5 km od siedziby Gminy i około 22  km od miasta powiatowego Środa Wielkopolska. W miejscowości obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców jest świetlica wiejska położona w centrum wsi. W świetlicy odbywają się imprezy kulturalno - oświatowe - prelekcje, zabawy, wykłady, szkolenia, spotkania mieszkańców. W świetlicy wiejskiej swoje spotkania odbywają członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy po sąsiedzku mają swoją remizę strażacką. W świetlicy spotkania odbywa również regionalny zespół „Tośtoki", kultywujący tradycje regionu pięczkowskiego.

Obecny stan świetlicy jest taki, że wymaga ona gruntownego remontu. Jest pilna potrzeba zainstalowania ogrzewania na korytarzu i w toaletach, położenie płytek podłogowych, zakup wyposażenia do kuchni oraz montaż regałów. malowanie obiektu, zakup około 160 krzeseł, pomieszczeniach kuchni, korytarza i toalet przed malowaniem konieczne jest położenie tynku żywicznego. 

We wsi nie ma placu zabaw dla dzieci. W centrum wsi jest miejsce na jego urządzenie.

We wsi jest również pomnik Powstańców Wielkopolskich i osób poległych w I wojnie światowej oraz w wojnie bolszewickiej. Przy tym pomniku corocznie odbywają się uroczystości patriotyczne z okazji Święta Niepodległości. Biorą w nich udział mieszkańcy Gminy Krzykosy. Jest to szczególna lekcja wychowania obywatelskiego naszego młodego pokolenia. Pomnik nie był wiele lat odnawiany i jest w złym stanie. Odnowienia wymaga zarówno pomnik jak i jego ogrodzenie.

Świetlica wiejska i jej otoczenie znajduje się w centrum wsi i jest obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. Także takie znaczenie dla wsi będzie miał wybudowany plac zabaw, który posłuży dla zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych małych mieszkańców Pięczkowa.

Szczególne znaczenie w wychowaniu patriotycznym i społecznym młodych ludzi ma pomnik Powstańców Wielkopolskich. Jego odnowienie przyczyni się do wzmocnienia ducha patriotyzmu oraz naszej pamięci o poległych za wolność Ojczyzny.

Lista wiadomości


Uchwała Nr XX/136/2012 w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Pięczkowo

U C H W A Ł A  NR  XX/136/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 18 lipca 2012 roku

 

w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Pięczkowo

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 10 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. z 2008 roku Nr 38 poz. 220 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Zatwierdza się zmianę  Planu Odnowy Miejscowości Pięczkowo, zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/94/2008 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pięczkowo, zwanego dalej planem.

2. Zmiana polega na dodaniu do planu opisu pn. „Obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców" w brzmieniu załącznika do uchwały

1. Zmianie ulega również „Kompleksowy i Harmonijny Rozwój Miejscowości", gdzie dodaje się:

PRIORYTET 2 cel 1. Projekt 4. Renowacja pomnika Powstańców Wielkopolskich.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

 

Załącznik  do uchwały Nr XX/136/2012

Rady Gminy Krzykosy z dnia 18 lipca 2012r.

 

Obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców.

Miejscowość Pięczkowo jest jedną z większych miejscowości w Gminie Krzykosy. Zamieszkuje ją ludność przeważnie pracująca zawodowo poza rolnictwem. Jest położona około 5 km od siedziby Gminy i około 22  km od miasta powiatowego Środa Wielkopolska. W miejscowości obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców jest świetlica wiejska położona w centrum wsi. W świetlicy odbywają się imprezy kulturalno - oświatowe - prelekcje, zabawy, wykłady, szkolenia, spotkania mieszkańców. W świetlicy wiejskiej swoje spotkania odbywają członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy po sąsiedzku mają swoją remizę strażacką. W świetlicy spotkania odbywa również regionalny zespół „Tośtoki", kultywujący tradycje regionu pięczkowskiego.

Obecny stan świetlicy jest taki, że wymaga ona gruntownego remontu. Jest pilna potrzeba zainstalowania ogrzewania na korytarzu i w toaletach, położenie płytek podłogowych, zakup wyposażenia do kuchni oraz montaż regałów. malowanie obiektu, zakup około 160 krzeseł, pomieszczeniach kuchni, korytarza i toalet przed malowaniem konieczne jest położenie tynku żywicznego. 

We wsi nie ma placu zabaw dla dzieci. W centrum wsi jest miejsce na jego urządzenie.

We wsi jest również pomnik Powstańców Wielkopolskich i osób poległych w I wojnie światowej oraz w wojnie bolszewickiej. Przy tym pomniku corocznie odbywają się uroczystości patriotyczne z okazji Święta Niepodległości. Biorą w nich udział mieszkańcy Gminy Krzykosy. Jest to szczególna lekcja wychowania obywatelskiego naszego młodego pokolenia. Pomnik nie był wiele lat odnawiany i jest w złym stanie. Odnowienia wymaga zarówno pomnik jak i jego ogrodzenie.

Świetlica wiejska i jej otoczenie znajduje się w centrum wsi i jest obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. Także takie znaczenie dla wsi będzie miał wybudowany plac zabaw, który posłuży dla zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych małych mieszkańców Pięczkowa.

Szczególne znaczenie w wychowaniu patriotycznym i społecznym młodych ludzi ma pomnik Powstańców Wielkopolskich. Jego odnowienie przyczyni się do wzmocnienia ducha patriotyzmu oraz naszej pamięci o poległych za wolność Ojczyzny.