WAŻNE!

XX Sesja - 18.VII.2012 r.

Uchwała Nr XX/141/2012 w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Murzynowo Leśne

U C H W A Ł A  NR  XX/141/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 18 lipca 2012 roku

 

w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Murzynowo Leśne

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 10 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. z 2008 roku Nr 38 poz. 220 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Zatwierdza się zmianę  Planu Odnowy Miejscowości Murzynowo Leśne, zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/108/2008 Rady Gminy Krzykosy z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Murzynowo Leśne zwanego dalej planem.

2. Zmiana polega na dodaniu do planu opisu pn. „Obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców" w brzmieniu załącznika do uchwały

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

 

Załącznik do uchwały Nr XX/141/2012

Rady Gminy Krzykosy z dnia 18 lipca 2012r.

 

Obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców.

Miejscowość Murzynowo Leśne jest jedną z mniejszych miejscowości w Gminie Krzykosy. Zamieszkuje ją ludność przeważnie pracująca zawodowo poza rolnictwem. Jest położona około 10 km od siedziby Gminy i około 15  km od miasta powiatowego Środa Wielkopolska. W miejscowości obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców jest świetlica wiejska położona w centrum wsi w sąsiedztwie.  W świetlicy odbywają się imprezy kulturalno - oświatowe - prelekcje, zabawy, wykłady, szkolenia, spotkania mieszkańców.

W obiekcie odbywają spotkania członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy po sąsiedzku mają swoja remizę strażacką. Strażacy z Murzynowa Leśnego mogą pochwalić się wieloma osiągnięciami, szczególnie w krzewienie wiedzy przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży.

Obecny stan świetlicy jest taki, że wymaga ona kapitalnego remontu. Jest pilna potrzeba kompleksowego szpachlowania i malowania całości sali i pomieszczeń kuchennych. Wymienić należy podłogę w sali i obniżyć sufit w sali i pomieszczeniu administracyjnym. Rozwiązania wymaga ogrzewanie obiektu. Dokończenia wymagają także pomieszczenia piwniczne.

Świetlica wiejska i jej otoczenie znajduje się w centrum wsi i jest obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.

Lista wiadomości


Uchwała Nr XX/141/2012 w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Murzynowo Leśne

U C H W A Ł A  NR  XX/141/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 18 lipca 2012 roku

 

w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Murzynowo Leśne

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 10 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. z 2008 roku Nr 38 poz. 220 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Zatwierdza się zmianę  Planu Odnowy Miejscowości Murzynowo Leśne, zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/108/2008 Rady Gminy Krzykosy z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Murzynowo Leśne zwanego dalej planem.

2. Zmiana polega na dodaniu do planu opisu pn. „Obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców" w brzmieniu załącznika do uchwały

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

 

Załącznik do uchwały Nr XX/141/2012

Rady Gminy Krzykosy z dnia 18 lipca 2012r.

 

Obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców.

Miejscowość Murzynowo Leśne jest jedną z mniejszych miejscowości w Gminie Krzykosy. Zamieszkuje ją ludność przeważnie pracująca zawodowo poza rolnictwem. Jest położona około 10 km od siedziby Gminy i około 15  km od miasta powiatowego Środa Wielkopolska. W miejscowości obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców jest świetlica wiejska położona w centrum wsi w sąsiedztwie.  W świetlicy odbywają się imprezy kulturalno - oświatowe - prelekcje, zabawy, wykłady, szkolenia, spotkania mieszkańców.

W obiekcie odbywają spotkania członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy po sąsiedzku mają swoja remizę strażacką. Strażacy z Murzynowa Leśnego mogą pochwalić się wieloma osiągnięciami, szczególnie w krzewienie wiedzy przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży.

Obecny stan świetlicy jest taki, że wymaga ona kapitalnego remontu. Jest pilna potrzeba kompleksowego szpachlowania i malowania całości sali i pomieszczeń kuchennych. Wymienić należy podłogę w sali i obniżyć sufit w sali i pomieszczeniu administracyjnym. Rozwiązania wymaga ogrzewanie obiektu. Dokończenia wymagają także pomieszczenia piwniczne.

Świetlica wiejska i jej otoczenie znajduje się w centrum wsi i jest obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.