WAŻNE!

XX Sesja - 18.VII.2012 r.

Uchwała Nr XX/138/2012 w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Witowo

U C H W A Ł A  NR  XX/138/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 18 lipca 2012 roku

 

w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Witowo

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 10 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. z 2008 roku Nr 38 poz. 220 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Zatwierdza się zmianę  Planu Odnowy Miejscowości Witowo, zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/95/2008 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Witowo, zwanego dalej planem.

2. Zmiana polega na dodaniu do planu opisu pn. „Obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców" w brzmieniu załącznika do uchwały

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

 

Załącznik do uchwały Nr XX/138/2012

Rady Gminy Krzykosy z dnia 18 lipca 2012r.

 

Obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców.

Miejscowość Witowo jest jedną z większych miejscowości w Gminie Krzykosy. Zamieszkuje ją ludność przeważnie pracująca zawodowo poza rolnictwem, ale jest także wiele gospodarstw rolnych. Jest położona około 3 km od siedziby Gminy i około 20  km od miasta powiatowego Środa Wielkopolska. W miejscowości obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców jest świetlica wiejska położona w centrum wsi

W świetlicy odbywają się imprezy kulturalno - oświatowe - prelekcje, zabawy, wykłady, szkolenia, spotkania mieszkańców.

W obiekcie odbywają spotkania członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy po sąsiedzku mają swoją remizę strażacką. Strażacy z Witowa mogą pochwalić się wieloma osiągnięciami szczególnie w zawodach sportowo - pożarniczych oraz krzewieniu wiedzy przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży.

Obecny stan świetlicy jest taki, że wymaga ona remontu.

Konieczna jest wymiana podłogi w sali i malowanie podłogi. Wymiany wymagają drzwi wewnętrzne jak i wyjściowe z kuchni oraz okno w pomieszczeniu magazynowym. Należałoby zerwać boazerię na ścianach i suficie w sali i nałożyć w to miejsce tynk. Potrzebny jest nowy piec do ogrzewania obiektu (nadmuchowy) . Wymiany wymaga instalacja odgromowa. Istnieje pilna potrzeba zainstalowania klimatyzacji

Jest pilna potrzeba kompleksowego szpachlowania i malowania całości sali i pomieszczeń kuchennych. Przeniesienia drzwi wejściowych i zamontowanie nowych drzwi. Remontu wymaga oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne obiektu, jak również sanitariaty i szatnia. Odnowienia wymagają także słupy podtrzymujące konstrukcję dachową. Odnowienia wymaga także elewacja zewnętrzna. Istnie potrzeba montażu klimatyzacji.

Świetlica wiejska i jej otoczenie znajduje się w centrum wsi i jest obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.

Lista wiadomości


Uchwała Nr XX/138/2012 w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Witowo

U C H W A Ł A  NR  XX/138/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 18 lipca 2012 roku

 

w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Witowo

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 10 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. z 2008 roku Nr 38 poz. 220 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Zatwierdza się zmianę  Planu Odnowy Miejscowości Witowo, zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/95/2008 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Witowo, zwanego dalej planem.

2. Zmiana polega na dodaniu do planu opisu pn. „Obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców" w brzmieniu załącznika do uchwały

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

 

Załącznik do uchwały Nr XX/138/2012

Rady Gminy Krzykosy z dnia 18 lipca 2012r.

 

Obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców.

Miejscowość Witowo jest jedną z większych miejscowości w Gminie Krzykosy. Zamieszkuje ją ludność przeważnie pracująca zawodowo poza rolnictwem, ale jest także wiele gospodarstw rolnych. Jest położona około 3 km od siedziby Gminy i około 20  km od miasta powiatowego Środa Wielkopolska. W miejscowości obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców jest świetlica wiejska położona w centrum wsi

W świetlicy odbywają się imprezy kulturalno - oświatowe - prelekcje, zabawy, wykłady, szkolenia, spotkania mieszkańców.

W obiekcie odbywają spotkania członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy po sąsiedzku mają swoją remizę strażacką. Strażacy z Witowa mogą pochwalić się wieloma osiągnięciami szczególnie w zawodach sportowo - pożarniczych oraz krzewieniu wiedzy przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży.

Obecny stan świetlicy jest taki, że wymaga ona remontu.

Konieczna jest wymiana podłogi w sali i malowanie podłogi. Wymiany wymagają drzwi wewnętrzne jak i wyjściowe z kuchni oraz okno w pomieszczeniu magazynowym. Należałoby zerwać boazerię na ścianach i suficie w sali i nałożyć w to miejsce tynk. Potrzebny jest nowy piec do ogrzewania obiektu (nadmuchowy) . Wymiany wymaga instalacja odgromowa. Istnieje pilna potrzeba zainstalowania klimatyzacji

Jest pilna potrzeba kompleksowego szpachlowania i malowania całości sali i pomieszczeń kuchennych. Przeniesienia drzwi wejściowych i zamontowanie nowych drzwi. Remontu wymaga oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne obiektu, jak również sanitariaty i szatnia. Odnowienia wymagają także słupy podtrzymujące konstrukcję dachową. Odnowienia wymaga także elewacja zewnętrzna. Istnie potrzeba montażu klimatyzacji.

Świetlica wiejska i jej otoczenie znajduje się w centrum wsi i jest obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.