XX Sesja - 18.VII.2012 r.

Uchwała Nr XX/137/2012 w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Solec

U C H W A Ł A  NR  XX/137/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 18 lipca 2012 roku

 

w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Solec

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 10 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. z 2008 roku Nr 38 poz. 220 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Zatwierdza się zmianę  Planu Odnowy Miejscowości Solec, zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/97/2008 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Solec, zwanego dalej planem.

2. Zmiana polega na dodaniu do planu opisu pn. „Obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców" w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały oraz zmianie Rozdziału IV pkt 4.4 w brzmieniu załącznika Nr 2 dop niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/137/2012

Rady Gminy Krzykosy z dnia 18 lipca 2012r.

 

Obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców.

 

Miejscowość Solec jest jedną z większych miejscowości w Gminie Krzykosy. Zamieszkuje ją ludność przeważnie pracująca zawodowo poza rolnictwem. Jest położona około 5 km od siedziby Gminy i około 25  km od miasta powiatowego Środa Wielkopolska. W miejscowości obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców jest świetlica wiejska położona w centrum wsi obok pięknie utrzymanych czterech kortów tenisowych.  W świetlicy odbywają się imprezy kulturalno - oświatowe - prelekcje, zabawy, wykłady, szkolenia, spotkania mieszkańców.

Swoje spotkania odbywają tu członkowie Wiejskiego Towarzystwa Tenisowego w Solcu.

Obecny stan świetlicy jest taki, że wymaga ona generalnego remontu. Jest pilna potrzeba kapitalnego remontu sanitariatów polegająca na położeniu płytek na podłodze i ścianach. wymianie instalacji wodno - kanalizacyjnej i elektrycznej, wymianie okien i drzwi, malowaniu pomieszczeń. Należy także dokonać remontu kuchni poprzez położenie płytek ściennych, budowie chłodni oraz wyposażenia kuchni. W celu prawidłowego funkcjonowania obiektu należy zakupić około 130 krzeseł i 14 blatów na stoły. Istnieje potrzeba montażu klimatyzacji oraz otynkowania i wymalowania zewnętrznego świetlicy.

We wsi nie ma placu zabaw dla dzieci. W centrum wsi jest miejsce na jego urządzenie.

Świetlica wiejska i jej otoczenie znajduje się w centrum wsi i jest obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.

Także takie znaczenie dla wsi będzie miał wybudowany plac zabaw, który posłuży dla zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych małych mieszkańców Solca.

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/137/2012

Rady Gminy Krzykosy z dnia 18 lipca 2012r.

 

Rozdział IV. pkt. 4.4. otrzymuje brzmienie:

1.4.Budowa ogólnodostępnego placu zabaw

Planowane działania:

- Zagospodarowanie terenu urządzeniami dostosowanymi do różnego wieku i możliwości rozwojowych dzieci

- montaż ławek

- zasadzenie krzewów i klombów z kwiatam

Lista wiadomości


Uchwała Nr XX/137/2012 w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Solec

U C H W A Ł A  NR  XX/137/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 18 lipca 2012 roku

 

w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Solec

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 10 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. z 2008 roku Nr 38 poz. 220 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Zatwierdza się zmianę  Planu Odnowy Miejscowości Solec, zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/97/2008 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Solec, zwanego dalej planem.

2. Zmiana polega na dodaniu do planu opisu pn. „Obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców" w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały oraz zmianie Rozdziału IV pkt 4.4 w brzmieniu załącznika Nr 2 dop niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/137/2012

Rady Gminy Krzykosy z dnia 18 lipca 2012r.

 

Obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców.

 

Miejscowość Solec jest jedną z większych miejscowości w Gminie Krzykosy. Zamieszkuje ją ludność przeważnie pracująca zawodowo poza rolnictwem. Jest położona około 5 km od siedziby Gminy i około 25  km od miasta powiatowego Środa Wielkopolska. W miejscowości obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców jest świetlica wiejska położona w centrum wsi obok pięknie utrzymanych czterech kortów tenisowych.  W świetlicy odbywają się imprezy kulturalno - oświatowe - prelekcje, zabawy, wykłady, szkolenia, spotkania mieszkańców.

Swoje spotkania odbywają tu członkowie Wiejskiego Towarzystwa Tenisowego w Solcu.

Obecny stan świetlicy jest taki, że wymaga ona generalnego remontu. Jest pilna potrzeba kapitalnego remontu sanitariatów polegająca na położeniu płytek na podłodze i ścianach. wymianie instalacji wodno - kanalizacyjnej i elektrycznej, wymianie okien i drzwi, malowaniu pomieszczeń. Należy także dokonać remontu kuchni poprzez położenie płytek ściennych, budowie chłodni oraz wyposażenia kuchni. W celu prawidłowego funkcjonowania obiektu należy zakupić około 130 krzeseł i 14 blatów na stoły. Istnieje potrzeba montażu klimatyzacji oraz otynkowania i wymalowania zewnętrznego świetlicy.

We wsi nie ma placu zabaw dla dzieci. W centrum wsi jest miejsce na jego urządzenie.

Świetlica wiejska i jej otoczenie znajduje się w centrum wsi i jest obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.

Także takie znaczenie dla wsi będzie miał wybudowany plac zabaw, który posłuży dla zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych małych mieszkańców Solca.

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/137/2012

Rady Gminy Krzykosy z dnia 18 lipca 2012r.

 

Rozdział IV. pkt. 4.4. otrzymuje brzmienie:

1.4.Budowa ogólnodostępnego placu zabaw

Planowane działania:

- Zagospodarowanie terenu urządzeniami dostosowanymi do różnego wieku i możliwości rozwojowych dzieci

- montaż ławek

- zasadzenie krzewów i klombów z kwiatam