XXI Sesja - 13.IX.2012 r.

Uchwała Nr XXI/151/2012

UCHWAŁA NR XXI/151/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 13 września 2012 r.

 

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Krzykosy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.  

 

Na podstawie art. 14a. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się sieć prowadzonych przez Gminę Krzykosy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

1)    Przedszkole w Krzykosach z filią w Solcu wchodzące w skład Zespołu Szkół w Krzykosach,

2)    Przedszkole w Sulęcinie wchodzące w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sulęcinie,

3)    Przedszkole w Sulęcinku wchodzące w skład Zespołu Szkół w Sulęcinku,

4)    Przedszkole w Murzynówku wchodzące w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Murzynowie Leśnym,

5)    Przedszkole w Pięczkowie z filią w Witowie wchodzące w skład Zespołu Szkół w Pięczkowie,

6)    Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Krzykosach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krzykosach,

7)    Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Pięczkowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Pięczkowie.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXI/114/2008 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Krzykosy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XXI/150/2012

UCHWAŁA NR XXI/150/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 13 września 2012 roku

 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krzykosy

Na podstawie art.21 pkt 2 i ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz.266 ze zm./ uchwala się, co następuje:

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1/ ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego,

2/ gminie - należy przez to rozumieć Gminę Krzykosy,

3/ wynajmującym - należy przez to rozumieć Gminę Krzykosy,

4/ dochód - dochód w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

5/ najniższej emeryturze - należy przez to rozumieć kwotę najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim,

6/ gospodarstwie domowym - należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

7/ wykaz - należy przez to rozumieć wykaz osób spełniających warunki umożliwiające zawarcie z nimi umowy najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 

 

Rozdział II

Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca obniżkę czynszu.

 

§ 2.1. Za osoby spełniające kryterium dochodowe uzasadniające oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony uważa się osoby, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lub podnajem nie przekracza 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 175% w gospodarstwie jednoosobowym.

2. Lokal socjalny może być oddany w najem na czas oznaczony osobie, której średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem nie przekracza 50% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 75% w gospodarstwie jednoosobowym.

§ 3. Wysokość dochodów w gospodarstwie domowym uzasadniająca obniżkę czynszu wynosi:

1/ o 30% gdy dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem nie przekracza 75% najniższej emerytury,

2/ o 10% gdy dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem nie przekracza 75 -100 % najniższej emerytury.

Rozdział III

Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy

§ 4. Za warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy uważa się:

1/ zamieszkiwanie w lokalu, w którym na jednego członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5m2 powierzchni mieszkalnej tj. pokoi,

2/ zamieszkiwanie w lokalu nie spełniającym warunków pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

Rozdział IV

Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokali na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego

§ 5. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokali na czas nieoznaczony przysługuje osobom:

1/ nie posiadającym tytułu prawnego do żadnego lokalu mieszkalnego,

2/ zamieszkującym w lokalu podlegającym rozbiórce ze względu na zły stan techniczny,

3/ które podlegają przekwaterowaniu z lokali mieszkalnych w budynkach wchodzących

w skład mieszkaniowego zasobu gminy wymagających modernizacji, remontu,

4/ które są uprawnione do lokalu zamiennego na podstawie przepisów ustawy lub orzeczenia sądowego.

§ 6. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, wobec których sąd nałożył na gminę obowiązek dostarczenia lokalu socjalnego.

Rozdział V

Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu, a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach

§ 7.1. Zamiana lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy może być dokonywana z inicjatywy najemców, jak i z inicjatywy gminy. Najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy mogą dokonywać między sobą zamiany zajmowanych przez nich lokali oraz z najemcami w innych zasobach.

2. Warunkiem zamiany dokonywanej na wniosek najemców jest zgoda Wójta Gminy oraz brak zaległości najemców w czynszu i opłatach eksploatacyjnych,

3. Wójt Gminy odmówi zgody na zamianę w przypadku, gdyby w jej wyniku powierzchnia mieszkalna /pokoi/ na jedną osobę uprawnioną do wspólnego zamieszkania byłaby mniejsza niż 5m2.

§ 8. Wójt Gminy może zaproponować zamianę lokalu najemcy zajmującego lokal w mieszkaniowym zasobie gminy na inny lokal w związku z przeznaczeniem lokalu do sprzedaży /o ile najemca nie skorzysta z pierwszeństwa/, a także w sytuacji, gdy jest to uzasadnione dla realizacji prawidłowej gospodarki mieszkaniowej.

Rozdział VI

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem socjalny oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej

 

§ 9.1. Osoby ubiegające się o najem lokalu składają wniosek wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Osoby składające wniosek winny udokumentować spełnienie warunków określonych niniejszą uchwałą uprawniających do zawarcia umowy najmu.

3. Wnioski o najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony i o najem lokalu socjalnego składa się do Wójta Gminy w ciągu całego roku.

4. Osoby spełniające kryteria zawarte w uchwale zostają wpisane do wykazu osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu.

5. Wskazania osoby do zawarcia umowy najmu dokonuje Wójt Gminy.

6. W celu zapewnienia kontroli i opiniowania wniosków o najem lokali działa Społeczna Komisja Mieszkaniowa powołana przez Wójta Gminy.

7. Regulamin działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej ustala Wójt Gminy.

Rozdział VII

Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy

§ 10.1. Z osobami, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy może być zawarta umowa najmu, jeżeli osoby te spełniają łącznie następujące warunki:

1/ w stosunku do najemcy są rodzicami, teściami, pełnoletnim rodzeństwem, wnukami, dziadkami, osobami przysposobionymi i przysposabiającymi, osobami pozostającymi w rodzinie zastępczej,

2/ zamieszkiwały stale z najemca do chwili śmierci lub opuszczenia lokalu przez co najmniej 5 lat,

3/ nie posiadają tytułu do innego lokalu,

4/ złożą wniosek o zawarcie umowy najmu w terminie 2 miesięcy od zaistnienia zdarzenia.

2. Umowa najmu może być także zawarta z innymi osobami niż należące do kręgu osób z ust.1, o ile spełniają one kryteria do zawarcia umowy wynikające z przepisów poprzedzających uchwały.

3. Osoby pozostałe w lokalu nie będące uprawnionymi do zawarcia umowy najmu w myśl ust. 1 i 2 są zobowiązane do opuszczenia lokalu w terminie 3 miesięcy od daty opuszczenia lokalu przez najemcę lub od daty śmierci.

Rozdział VIII

Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2

§ 11.1. Umowa najmu lokalu o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2 może być zawarta z osobami spełniającymi kryteria wynikające z uchwały, pod warunkiem że w przypadku najmu powierzchnia użytkowa nie będzie przekraczała 10 m2 na osobę uprawnioną do zamieszkania w wynajętym lokalu.

2. W przypadku braku osób uprawnionych w myśl ust.1, najem będzie nawiązany na podstawie przetargu z uczestnikiem, który zaoferował najwyższy czynsz.

§ 12. Traci moc uchwała Nr XXXIII/209/2002 Rady Gminy Krzykosy z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krzykosy /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 94 poz. 2322/

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XXI/149/2012

UCHWAŁA Nr XXI/149/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 13 września 2012 r.

 

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Krzykosy na lata  2013-2017

 

  Na  podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie  gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z  późn. zm.) oraz  art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z  późn. zm.) uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013-2017:

 

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 

§ 1.  Wieloletni program gospodarowania  mieszkaniowym zasobem Gminy Krzykosy na lata 2013 - 2017 ma na celu określić podstawowe kierunki działania Gminy w gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym oraz stworzyć warunki do zaspokajania potrzeb zapewnienia lokali mieszkalnych, lokali zamiennych i lokali socjalnych.

 

 

Rozdział 2.

Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne.

 

§ 2. 1.  Mieszkaniowy zasób Gminy Krzykosy składa się z 17 mieszkań położonych w 7   budynkach gminnych stanowiących własność Gminy.

 

2.   We wspólnotach mieszkaniowych znajduje się 5 gminnych lokali mieszkalnych znajdujących się w 1 budynku.

 

3.   Lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krzykosy, przeznaczone na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, powinny spełnić kryteria lokalu przeznaczonego na stały pobyt ludzi, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.  2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

 

4.   Wielkość zasobu mieszkaniowego, wyszczególnienie lokali stanowiących własność Gminy Krzykosy oraz stan techniczny przedstawiają poniższe tabele.

 

Wykaz budynków stanowiących własność Gminy Krzykosy

 

 

Lp.

 

Położenie budynku

Ilość lokali mieszkalnych

 

Powierzchnia użytkowa

 

Ilość     

lokali

socjalnych

Powierzchnia

Użytkowa

 

Razem powierzchnia

1.

Krzykosy ul. Główna 2 i 4

5

270,98

-

-

270,98

2.

Krzykosy ul. Główna 6 i 8

3

171,90

-

-

171,90

3.

Krzykosy ul. Główna 10

2

81,20

-

-

81,20

4.

Solec  ul. Główna 10

1

81,40

-

-

81,40

5.

Witowo   48

3

168,69

-

-

168,69

6.

Bogusławski  1

4

226,10

-

-

226,10

7.

Młodzikowo

1

45,00

-

-

45,00

 

Wykaz budynków i ilość lokali mieszkalnych stanowiąca własność gminy we wspólnotach mieszkaniowych

 

 

Lp.

 

Położenie budynku

 

Ilość lokali gminnych

 

Powierzchnia lokali gminnych

1.

Garby  27

5

180,00

 

§ 3. Planuje się systematyczne zmniejszenie ilości lokali mieszkalnych poprzez sprzedaż lokali.

 

§ 4.  Znajdujące się w mieszkaniowym zasobie Gminy lokale o niższym standardzie, po zwolnieniu ich przez dotychczasowych najemców, będą przeznaczone na lokale socjalne.

 

§ 5.  Nie przewiduje się zwiększenia ilości lokali mieszkalnych poprzez wybudowanie nowych budynków. Ewentualnie utworzenie nowych lokali może nastąpić w wyniku zmiany przeznaczenia z użytkowego na mieszkalne.

 

§ 6. Lokale socjalne będą pozyskiwane przez przekształcenia dotychczasowych lokali mieszkalnych o małej powierzchni i niskim standardzie, z których najmu zrezygnowano

lub przez adaptację istniejących pomieszczeń dotychczas nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz poprzez podejmowanie zadań inwestycyjnych w kolejnych latach.

 

§ 7. Ewidencję lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Krzykosy oraz ich bieżące aktualizację prowadzi Wójt Gminy przy pomocy Urzędu Gminy.

 

Rozdział 3.

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata

 

§ 8. 1. Ustala się następujące kategorie stanów technicznych budynków mieszkalnych:

a/ ''3''- stan budynku ustala się jako dobry - budynek oraz znajdujące się w nim lokale w okresie objętym analizą nie wymaga napraw

b/ ''2''- stan budynku ustala się jako dostateczny - elementy konstrukcyjne budynku oraz znajdujące się w nim lokali są w zadowalającym stanie, remontu lub wymiany wymaga stolarka okienna oraz drzwiowa, konserwacja pokrycia dachowego, naprawa rynien, remontu lub wymiana instalacji,

c/ ''1''- stan budynku ustala się jako niedostateczny - elementy budynku jak i znajdujące się w nim lokale są uszkodzone, wymagany jest kapitalny remont związany z dużymi nakładami finansowymi.

 

2.       Analiza wieku budynków, w których znajduje się zasób mieszkaniowy wskazuje, iż budynki wymagają znacznych nakładów finansowych na ich niezbędne utrzymanie w należytym stanie technicznym między innymi ze względu stosowane w okresie ich budowy materiały technologie. W tych budynkach należy przewidzieć nakłady na modernizację lub dążyć do ich sprzedaży. Stan techniczny budynków przedstawia poniższa tabela.

 

 

 

Lp.

 

Położenie budynku

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

1.

Krzykosy ul. Główna 2 i 4

2

2

2

2

2

2

2.

Krzykosy ul. Główna 6 i 8

2

2

2

2

2

2

3.

Krzykosy ul. Główna 10

3

3

3

3

3

3

4.

Solec  ul. Główna 10

2

2

2

2

2

2

5.

Witowo   48

3

3

3

3

3

3

6.

Bogusławski  1

2

2

2

2

2

2

7.

Młodzikowo

2

2

2

2

2

2

 

3.       Stan techniczny budynków lub poszczególnych jego elementów wskazują na konieczność przeprowadzenia bieżących remontów. Dokonane remonty pozwolą na utrzymanie mieszkaniowego zasobu w stanie, co najmniej niepogarszającym się, a przy ich systematycznej realizacji doprowadzą do poprawy stanu technicznego zasobu.

 

4.       Budynki wymagają podjęcia robót remontowych: elementów konstrukcyjnych, dachów, odnowienia elewacji, klatek schodowych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznej, drożności i szczelności przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych.

 

5.       Zbilansowanie potrzeb remontowo-modernizacyjnych wykazuje potrzebę  uzyskania standardów technicznych, które powinny docelowo posiadać budynki i lokale mieszkalne.

 

§ 9.  Wysokość wydatków na remonty i modernizacje w okresie obowiązywania Programu będzie uzależniona od aktualnych potrzeb zaplanowanych wartości w budżecie.

 

 

 

ROK

Wysokość wydatków na remonty i modernizacje (zł)

 

2013

6 500,00

 

2014

7 000,00

 

2015

7 500,00

 

2016

8 000,00

 

2017

8 500,00

 

RAZEM

37 500,00

 

 

 

Rozdział 4.

Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach

 

§ 10.  Przewiduje się, że sprzedaż lokali mieszkalnych w poszczególnych latach będzie uzależniona od zainteresowania.

 

§ 11. 1. Sprzedaży podlegać będą sukcesywnie wszystkie lokale mieszkalne znajdujące się  w budynkach, w których znajdują się wyłącznie lokale mieszkalne.

 

2.       W pierwszej kolejności odbywać się będzie sprzedaż lokali w budynkach, w których proces został już zapoczątkowany oraz w sytuacji gdy wszyscy najemcy w budynku wyrażą gotowość wykupu lokalu mieszkalnego.

 

§ 12. Najemcom lokali, który nie skorzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu zajmowanego lokalu mogą być oferowane lokale zamienne na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (D.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) Ponadto istnieje możliwość przeznaczenia powyższych lokali do sprzedaży w drodze przetargu wraz z najemcami.

 

§ 13. Wyłącza się ze sprzedaży lokale mieszkalne znajdujące się w budynku czynnych placówek oświaty i pozostałych budynkach użyteczności publicznej oraz wszędzie tam gdzie nie występuje możliwość wydzielenia, wyodrębnienia działki gruntu, na której usytuowany jest lokal lub brak możliwości wykonania dojazdu do tej działki oraz usytuowania samodzielności lokalu.

 

 

Rozdział 5.

Zasady polityki czynszowej, warunki obniżenia czynszu

 

§ 14. 1. Działania w zakresie polityki czynszowej winy zmierzać do tego, żeby wpływy z czynszów w ciągu kolejnych lat pokryły  wydatki związane z utrzymaniem lokali na właściwym poziomie technicznym. 

2. Czynsz ustala się stosując stawkę bazową za m² powierzchni użytkowej uwzględniając czynniki obniżające.

3. Stawka bazowa czynszu nie może przekraczać 3% wartości odtworzeniowej lokalu ogłaszanej przez Wojewodę Wielkopolskiego.

 

§ 15. Ustala się następujące czynniki obniżające stawkę bazową czynszu, przy czym nie dotyczą one stawki czynszu za lokale socjalne.

 

a/    mieszkanie bez centralnego ogrzewania - 15% obniżki w stosunku do stawki czynszu,

 

b/    mieszkanie bez instalacji wodociągowej - 15% obniżki w stosunku do stawki czynszu,

 

c/    mieszkanie bez kanalizacji - 15% obniżki w stosunku do stawki czynszu,

 

d/    mieszkanie bez łazienki - 15% obniżki w stosunku do stawki czynszu.

 

    § 16. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym wyliczonej według zasad w §15.

 

Rozdział 6.

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy w kolejnych latach.

 

     § 17. Zarządzanie zasobem mieszkaniowym należy do organów Wójta Gminy Krzykosy przy pomocy Urzędu Gminy.

 

     § 18. W latach 2013-2017 nie przewiduje się zmian w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy Krzykosy.

 

Rozdział 7.

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach

 

     § 19. 1. Źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2013-2017 będą w szczególności:

 

1/   dochody z czynszów za lokale mieszkalne,

2/   dochody z czynszów za lokale użytkowe,

3/   dochody z dzierżaw i najmu części nieruchomości znajdujących się w zasobie,

4/   dochody ze sprzedaży mieszkań.

 

2. Planuje się pozyskiwanie środków zewnętrznych w celu dokonywania i modernizacji lokali socjalnych.

 

 

Rozdział 8.

Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, wydatki inwestycyjne.

 

     § 20. 1. Przewiduje się, że w okresie obowiązywania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wysokość wydatków w kolejnych latach kształtować się będzie wg § 9 niniejszej uchwały.

 

2. Ostateczny zakres rzeczowo-finansowy planu na lata 2013-2017 będzie corocznie weryfikowany na etapie tworzenia budżetu Gminy na dany rok.

 

3. W wyjątkowych sytuacjach, np. gdy nastąpi konieczność natychmiastowego wykonania nieplanowanego remontu z uwagi na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi i mienia, przewiduje się zwiększenie kwoty wydatków w budżecie Gminy.

 

4. Koszty bieżącej eksploatacji pokrywane będą z wpływów z czynszów.

 

5. Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym za współwłaścicieli pokrywane będą w przypadku zarządu wykonywanego przez gminę z opłat eksploatacyjnych wnoszonych przez pozostałych współwłaścicieli. Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi w przypadku zarządu wykonywanego przez inny niż gmina podmiot pokrywane będą z budżetu gminy.

 

Rozdział 9.

Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzykosy

 

 

   § 21. 1. Wynajmujący w celu poprawy wykorzystania i racjonalnej gospodarki mieszkaniowym zasobem Gminy Krzykosy podejmować będzie działania polegające na:

 

1/  zamiana lokali, w tym:

 

a/  zamianie w ramach zasobu, tak aby gospodarstwa domowe zajmowały lokale odpowiadające wielkości rodziny i sytuacji materialnej,

 

b/  zmianach sposobu użytkowania z użytkowanego na mieszkalne,

 

2/  sprzedaż  lokali:

 

a/  poprzez sprzedaż lokali znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych,

 

b/ udzielanie bonifikat dla najemców wyrażających chęć wykupu mieszkań,

 

2.  Ustalone potrzeby remontowe i plan remontowy wykazują, że nie jest konieczne wyłączenie lokali z eksploatacji w celu wykonywania remontu a tym samym nie występuje potrzeba zamiany z tego względu.

 

Rozdział 10.

Przepisy końcowe

 

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 23. Traci moc uchwała Nr XXXIII/208/2002 Rady Gminy Krzykosy z dnia 24 maja 2002 r. w  sprawie ustalania zasad polityki czynszowej /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 94, poz. 2321/.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XXI/148/2012

UCHWAŁA NR XXI/148/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 13 września 2012 r.

 

 

w sprawie   przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą  „Niezawodni uczniowie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 90t. ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do realizacji projektu pod nazwą  „Niezawodni uczniowie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Nr Projektu: POKL.09.01.02-30-120/12.

§ 2. 1. Całkowita wartość projektu wynosi 910.628,00 zł (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych).

2. Projekt, o którym mowa w §1 realizowany będzie w szkołach podstawowych i gimnazjach dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzykosy, w okresie od dnia 1 września 2012 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku.    

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

 

Uchwała Nr XXI/147/2012

UCHWAŁA NR XXI/147/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 13 września 2012 r.

 

w sprawie podziału Gminy Krzykosy na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

 

Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) w związku z art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy na wniosek Wójta uchwala, co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Krzykosy na 15 okręgów wyborczych oraz określa się ich granice i numery oraz ustala się liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Koninie.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVI/212/2006 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie w sprawie podziału Gminy Krzykosy na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwałę podaje się również do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Na ustalenie Rady Gminy  Krzykosy w sprawie podziału Gminy Krzykosy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Koninie w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

3. Uchwała ma zastosowanie do kadencji Rady Gminy Krzykosy następujących po kadencji, w trakcie której niniejsza uchwała weszła w życie.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/147/2012

Rady Gminy  Krzykosy z dnia 13 września 2012

 

 

Wykaz okręgów wyborczych, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych na terenie Gminy KRZYKOSY

 

Nr

okręgu

 

Granice Okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

 1.  

Wieś: Krzykosy ul.  Dolna, Główna, Górki,  Okrężna, Sportowa, Strażacka, Witowska,

1

 1.  

Wsie: Baba, Lubrze, Krzykosy ul. Akacjowa, Brzozowa, Jabłoniowa, Kręta, Krótka, Leśna, Łąkowa, Polna, Słoneczna, Szkolna, Zacisze, 

1

 1.  

Wsie: Małoszki, Przymiarki, Solec ul. Cmentarna, Główna, Krótka,  Okrężna, Polna, Środkowa

1

 1.  

Wieś: Solec ul. Boczna Kolejowa, Kościelna, Leśna, Poprzeczna, Sportowa, Szkolna, Zacisze

1

 1.  

Wieś: Pięczkowo ul. Miłosławska z wyłączeniem nr 15, 17, 19,  Szkolna, Wrzesińska

1

 1.  

Wieś: Pięczkowo ul. Krótka, Łąkowa, Powstańców Wielkopolskich, Słoneczna, Studzienna, Wąska

1

 1.  

Wieś: Pięczkowo ul. Dębińska, Klonowa, Kręta, Leśna, Rzeczna, Sportowa, Zielona

1

 1.  

Wsie: Bronisław, Wiktorowo, Witowo

1

 1.  

Wsie: Borowo, Sulęcinek ul. Borowska, Klonowa, Ogrodowa

1

 1.  

Wieś:  Sulęcinek ul. Azaliowa, Kolejowa, Kopczynowska, Leśna, Lipowa, Promienna, Słoneczna, Szkolna, Zacisze

1

 1.  

Wsie: Bogusławki, Sulęcinek ul. Główna, Mostowa, Podgórna, Sportowa

1

 1.  

Wieś: Sulęcin

1

 1.  

Wsie: Garby, Kaźmierki, Młodzikowice, Młodzikowo, Młodzikówko

1

 1.  

Wsie: Murzynowiec Leśny, Murzynowo Leśne

1

 1.  

Wsie: Antonin, Miąskowo, Murzynówko, Pięczkowo ul. Miłosławska nr 15, 17, 1 9, Wiosna, Wygranka

1

 

Uchwała Nr XXI/146/2012

UCHWAŁA NR XXI/146/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 13 września  2012 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

 

            Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art.121 ust.8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala co następuje:

 

§ 1.W uchwale Nr XIV/106/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy,

zmienionej:

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XV/109/2012 z dnia 11 stycznia 2012r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/115/2012 z dnia 27 marca 2012r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 87/2012 z dnia 4 maja 2012r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVIII/130/2012 z dnia 22 czerwca 2012r.,

 

wprowadza się następujące zmiany:  

 

1)     Załącznik Nr 1 przedstawia zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr  XIV/106/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

2)     Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/106/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

3)     Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/106/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XXI/145/2012

UCHWAŁA Nr XXI/145/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 13 września 2012

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r., Nr  142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212,  214,  215, 222,  235-237,  258, i  264  ust. 3 ustawy z  dnia  27 sierpnia  2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z późn. zm.)  Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1. W Uchwale Nr XIV/107/2011  z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok, zmienionej:

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XV/108/2012 z dnia 11 stycznia 2012r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 74/2012 z dnia 16 lutego 2012r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 78/2012 z dnia 27 lutego 2012r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/114/2012 z dnia 27 marca 2012r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 85/2012 z dnia 10 kwietnia 2012r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVII/128/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVIII/129/2012 z dnia 22 czerwca 2012r.,

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie            20.721.000,00

  z tego:

-   dochody bieżące w kwocie                                                             18.010.204,00

-   dochody majątkowe w kwocie                                                         2.710.796,00

zgodnie  z  załącznikiem Nr 1 do uchwały                                                                  

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

    1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości                2.266.280,00 zł,

         zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 2.846.880,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości              47.250,00 zł,

         zgodnie z załącznikiem Nr 6,

     

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie                  19.719.000,00

          zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

          -   wydatki bieżące w kwocie                                                            17.196.224,15

          -   wydatki majątkowe w kwocie                                                        2.522.775,85

               zgodnie z załącznikiem Nr 4.

             

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

      1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych        

          odrębnymi ustawami w wysokości                                                       2.266.280,00 zł,

          zgodnie z załącznikiem Nr 3,

      2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

          między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości                 102.254,00.zł,

          zgodnie z załącznikiem Nr 6,

      3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.

          1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości          988.301,48 zł,

         zgodnie  z załącznikiem Nr 5

 

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3.  Nadwyżka budżetu w kwocie 1.002.000,00 zł zostanie przeznaczona na rozchody budżetu wynikające z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek".

 

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości   973.219,07zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości   1.975.219,07zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 500.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł."

7) dodaje się § 6a, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6a. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta do wysokości 15.904,83 zł."

 

8) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)     dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych                            513.004,00

2)     dotacje dla jednostek spoza sektora finansów  publicznych                   54.000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 8".

 

 9) § 9 otrzymuje brzmienie:

„ § 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie  95.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9".

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej   uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej   uchwały.

5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej   uchwały.

6. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej   uchwały.

7. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej   uchwały.

8. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej   uchwały.

9. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej   uchwały.

10. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej   uchwały.

11. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 11 do niniejszej   uchwały.

 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Załączniki: