WAŻNE!

XXII Sesja - 30.X.2012 r.

Uchwała Nr XXII/159/2012

UCHWAŁA NR XXII/159/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 października 2012 roku

 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzykosy.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie drogowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Udostępnia się operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, możliwości bezpłatnego korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzykosy.

2.Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.

3.Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzykosy określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

Załączniki:

Uchwała Nr XXII/158/2012

UCHWAŁA Nr XXII/158/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 października 2012 roku

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murzynowo Leśne

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się nadać nazwę u l i c a WRZOSOWA - drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Murzynowo Leśne o numerze ewidencyjnym działki 219/12 biegnącej od ulicy Polnej w kierunku zachodnim.

§ 2. Szczegółowe położenie ulicy, o której mowa w ust. 1 określa załącznik do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XXII/157/2012

UCHWAŁA NR XXII/157/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 października 2012 r.

 

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Krzykosy.

 

Na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zmianami) w związku z art. 12 § 1-3 i 11-12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Nr 21, poz. 112 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy na wniosek Wójta Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Na terenie Gminy Krzykosy tworzy się 4 stałe obwody głosowania, dla których ustala się numery i granice oraz wyznacza się siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXII/157/2012        

 

Rady Gminy Krzykosy z dnia 30 października 2012 roku

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Krzykosy.

 

Wykaz numerów i granic stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie Gminy Krzykosy

 

 

Nr obwodu

 

Granice obwodu

 

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

 

 

 

1

 

Sołectwa:

Krzykosy, Solec.

Czyli okręgi wyborcze Nr 1, 2, 3, 4

 

Zespół Szkół

w Krzykosach

ul. Główna 39

tel. 061 28 515 80

 

2

 

Sołectwa:

Pięczkowo, Witowo.

Czyli okręgi wyborcze nr 5, 6, 7, 8

Zespół Szkół

w Pięczkowie

ul. Szkolna 5

tel. 061 28 515 81

Lokal przystosowany do głosowania dla osób niepełnosprawnych

 

 

3

 

Sołectwa:

Sulęcin, Sulęcinek.

Czyli okręgi wyborcze nr 9, 10, 11, 12

 

Zespół Szkół

w Sulęcinku

ul. Szkolna 26

tel. 061 28 514 69

 

 

4

 

Sołectwa:

Garby, Miąskowo, Młodzikowo, Młodzikówko, Murzynowo Leśne, Wiosna.

Czyli okręgi wyborcze nr 13,14, 15

 

Szkoła Podstawowa

w Murzynowie Leśnym

ul. Poznańska 74

tel. 061 28 514 60

 

Uchwała Nr XXII/156/2012

UCHWAŁA Nr XXII/156/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 października 2012 roku

 

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych:

1)    od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a)    powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   - 730,00 zł

b)    powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie       - 890,00

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton              - 1150,00

 

2)    od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:

-        równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13 ton - 1220,00

-        równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14 ton - 1340,00

-        równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 15 ton - 1490,00

-        równej lub wyższej niż 15 ton - 1640,00

b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:

-        równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton - 1080,00

-        równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 19 ton - 1340,00

-        równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton - 1490,00

-        równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 tony - 1640,00

-        równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 25 ton - 1750,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton - 1890,00

c) o liczbie osi - cztery i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej:

-        równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1340,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton - 1640,00

-        równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton - 1750,00

-        równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton - 2160,00

-        równej lub wyższej niż 31 ton - 2160,00

 

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:

-        równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13 ton - 1340,00

-        równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14 ton - 1490,00

-        równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 15 ton - 1640,00

-        równej lub wyższej niż 15 ton - 1750,00

b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:

-        równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton - 1230,00

-        równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 19 ton - 1490,00

-        równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton - 1640,00

-        równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 tony - 1750,00

-        równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 25 ton - 2060,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton - 2060,00

c) o liczbie osi - cztery i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej:

-        równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1640,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton - 1890,00

-        równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton - 2170,00

-        równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton - 3060,00

-        równej lub wyższej niż 31 ton - 3060,00

 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, a poniżej 12 ton - 1350,00

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 1640,00

-        równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1750,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton - 1890,00

-        równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie - 2030,00

-        powyżej 36 ton - 2300,00

b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton - 2030,00

-        równej lub wyższej niż 40 ton - 2300,00

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 1750,00

-        równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1890,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton - 2030,00

-        równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie - 2360,00

-        powyżej 36 ton - 2540,00

b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton - 2290,00

-        równej lub wyższej niż 40 ton - 3060,00

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 280,00

8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) o liczbie osi - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 210,00

-        równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 350,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 36 ton - 470,00

-        równej lub wyższej niż 36 ton - 470,00

b) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton - 400,00

-        równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 33 tony - 810,00

-        równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej niż 38 ton - 1330,00

-        równej lub wyższej niż 38 ton - 1510,00

c) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton - 900,00

-        równej lub wyższej niż 38 ton - 1240,00


9) od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) o liczbie osi - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 290,00

-        równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 430,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 36 ton - 750,00

-        równej lub wyższej niż 36 ton - 750,00

b) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton - 500,00

-        równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 33 tony - 1250,00

-        równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej niż 38 ton - 1730,00

-        równej lub wyższej niż 38 ton - 2270,00

c) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton - 1260,00

-        równej lub wyższej niż 38 ton - 1700,00

 

10) od autobusów:

a)    o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc - 1080,00 zł

b)    o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1100,00 zł

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XI/82/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XXII/155/2012

UCHWAŁA Nr XXII/155/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 października 2012 roku

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2013 na terenie gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2013, ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" z kwoty 75,86 zł za 1 dt do kwoty 45,00 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XXII/154/2012

UCHWAŁA Nr XXII/154/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 października 2012 roku

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni,

b)     pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,31 zł od 1 ha powierzchni,

c)     pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,16 zł od 1 m2 powierzchni;

 

2) od budynków lub ich części:

a)    mieszkalnych - 0,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 14,11 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,28 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)     związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

 

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XI/79/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011r. Nr 336, poz. 5718).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XXII/153/2012

UCHWAŁA NR XXII/153/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 października  2012 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

 

            Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art.121 ust.8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala co następuje:

 

§ 1.W uchwale Nr XIV/106/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy,

zmienionej:

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XV/109/2012 z dnia 11 stycznia 2012r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/115/2012 z dnia 27 marca 2012r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 87/2012 z dnia 4 maja 2012r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVIII/130/2012 z dnia 22 czerwca 2012r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXI/146/2012 z dnia 13 września 2012r.,

 

wprowadza się następujące zmiany:  

 

1)     W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2)     Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3)     W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

Załączniki:

Uchwała Nr XXII/152/2012

 

UCHWAŁA Nr XXII/152/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 października 2012

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r., Nr  142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212,  214,  215, 222,  235-237,  258, i  264  ust. 3 ustawy z  dnia  27 sierpnia  2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z późn. zm.)  Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1. W Uchwale Nr XIV/107/2011  z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok, zmienionej:

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XV/108/2012 z dnia 11 stycznia 2012r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 74/2012 z dnia 16 lutego 2012r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 78/2012 z dnia 27 lutego 2012r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/114/2012 z dnia 27 marca 2012r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 85/2012 z dnia 10 kwietnia 2012r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVII/128/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVIII/129/2012 z dnia 22 czerwca 2012r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXI/145/2012 z dnia 13 września 2012r.,

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie            21.078.990,00

  z tego:

-   dochody bieżące w kwocie                                                             18.284.194,00

-   dochody majątkowe w kwocie                                                         2.794.796,00

zgodnie  z  załącznikiem Nr 1 do uchwały                                                                

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

    1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości                            2.477.597,00 zł,

         zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 2.846.880,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między   jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości                                     47.250,00 zł,

         zgodnie z załącznikiem Nr 6,

     

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie               20.020.990,00

          zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

          -   wydatki bieżące w kwocie                                                            17.600.214,15

          -   wydatki majątkowe w kwocie                                                        2.420.775,85

               zgodnie z załącznikiem Nr 4.

             

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

      1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych         

          odrębnymi ustawami w wysokości                                                       2.477.597,00 zł,

          zgodnie z załącznikiem Nr 3,

      2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

          między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości                 114.304,00.zł,

          zgodnie z załącznikiem Nr 6,

      3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.

          1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości          988.301,48 zł,

         zgodnie  z załącznikiem Nr 5

 

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3.  Nadwyżka budżetu w kwocie 1.058.000,00 zł zostanie przeznaczona na rozchody budżetu wynikające z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek".

 

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości   2.031.219,07zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 793.420,49 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł."

 

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)     dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych                         525.054,00

2)     dotacje dla jednostek spoza sektora finansów  publicznych                54.000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 8".

 

 7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„ § 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w    kwocie  96.500,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9".

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej   uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej   uchwały.

5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej   uchwały.

6. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej   uchwały.

7. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej   uchwały.

8. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej   uchwały.

9. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej   uchwały.

10. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej   uchwały.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

Załączniki: