WAŻNE!

XXIX Sesja - 30.IV.2013 r.

Uchwała Nr XXIX/207/2013

UCHWAŁA Nr XXIX/207/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 kwietnia 2013 roku

w sprawie Aneksu Nr 4 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO Porozumienia zawartego w 7 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach  z ewentualnymi punktami przeładunkowymi".

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w związku z  art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 § 1. Wyraża się zgodę na zawarcie Aneksu Nr 4 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 7 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi", w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Krzykosy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/207/2013

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 30 kwietnia 2013 roku

 

ANEKS Nr 4

zawarty w dniu ............................... 2012 w Jarocinie

do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 07 października 2008 roku

pomiędzy

Gminą Jarocin reprezentowaną przez Burmistrza Jarocina - Pana Stanisława Martuzalskiego ,

a

Gminami, reprezentowanymi przez

1.     Gmina Jaraczewo                              -          Wójta Gminy Jaraczewo Pana Dariusza Strugałę

2.     Gmina Kotlin                                    -          Wójta Gminy Kotlin Pana Mirosława Paterczyka

3.     Gmina Nowe Miasto nad Wartą            -          Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą Pana Aleksandra Podemskiego

4.     Gmina Żerków                                   -          Burmistrza Miasta i Gminy Żerków Pana Jacka Jędraszczyka

5.     Gmina Krzykosy                                -          Wójta Gminy Krzykosy Pana Andrzeja Janickiego

6.     Gmina Czermin                                 -          Wójta Gminy Czermin Pana Sławomira Spychaja

7.     Gmina Gizałki                                   -          Wójta Gminy Gizałki Pana Roberta Łozę

8.     Gmina Dobrzyca                                -          Wójta Gminy Dobrzyca Pana Jarosława Pietrzaka 

9.     Gmina Chocz                                     -          Wójta Gminy Chocz Pana Mariana Wielgosika

10.  Gmina Borek Wielkopolski                    -          Burmistrza Borku Wielkopolskiego Pana Mariana Jańczaka

11.  Gmina Zaniemyśl                                -          Wójta Gminy Zaniemyśl Pana Krzysztofa Urbasa

12.  Gmina Książ Wielkopolski                    -          Burmistrza Książa Wielkopolskiego Pana Teofila Marciniaka

13.  Gmina Środa Wielkopolska                   -          Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Pana Wojciecha Ziętkowskiego

14.  Gmina Piaski                                      -          Wójta Gminy Piaski Pana Zenona Normana

15.  Gmina Dominowo                                -          Wójta Gminy Dominowo Pana Krzysztofa Pautera

16.  Gmina Kórnik                                      -          Burmistrza Gminy Kórnik Pana Jerzego Lechnerowskiego

w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi". 

§ 1

 1.   W § 2 ust. 2 po literze e dodaje się literę f o następującym brzmieniu:

„f) w 2013 roku w kwocie 0,50 zł."

§ 2 

Aneks sporządzono w 21 egzemplarzach. Wszystkie Gminy, za wyjątkiem Gminy Jarocin, dla której przeznaczono 5 egzemplarzy, otrzymują po 1 egzemplarzu.

§ 3 

Pozostałe postanowienia zawartego POROZUMIENIA pozostają bez zmian.

§ 4 

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Podpisy Stron Porozumienia

Uchwała Nr XXIX/206/2013

UCHWAŁA NR XXIX/206/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banera i pieczęci Gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 ze zmianami) po zasięgnięciu opinii Ministra Administracji i Cyfryzacji Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustanawia się symbole Gminy Krzykosy: herb, flagę, flagę stolikową, baner i pieczęcie mające stanowić trwałe znamiona tożsamości wspólnoty samorządowej, symbolizując więź historyczną, kulturową i społeczno - ekonomiczną mieszkańców gminy.

 

§ 2. Herb Gminy Krzykosy wyobraża w czerwonym polu złote koło z kolcami złotymi (ośmiu szprychach), w środku którego miecz obnażony w słup srebrny, (ostrzem do dołu). W podstawie tarczy rzeka - biała fala (srebrna). Graficzny wzór herbu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. 1. Flagę Gminy Krzykosy stanowi poziomy płat materii o proporcjach boków 5:8 (szerokość do długości), umieszczony krótszym bokiem do drzewca. Składa się on z trzech poziomych pasów (stref): górnego - czerwonego, o szerokości ¼ płata, środkowego - srebrnego (białego), o szerokości ½ płata oraz dolnego - czerwonego o szerokości ¼ płata. Na środku płata srebrnego (białego) umieszczony jest herb Gminy Krzykosy. Flagę można umieścić pionowo, ale w takiej sytuacji jej skraj górny przechodzi na lewą stronę. Graficzny wzór flagi stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Flagę stolikową Gminy Krzykosy stanowi pionowy płat materii o wymiarach 12 cm (szerokość) na 20 cm (wysokość). Składa się ona z trzech pionowych pasów (stref): lewego - czerwonego, o szerokości ¼ płata, środkowego - srebrnego (białego), o szerokości ½ płata oraz prawego - czerwonego, o szerokości ¼ płata. Na płacie srebrnym (białym) umieszczony jest herb Gminy Krzykosy. Graficzny wzór flagi stolikowej wraz z proporcjami stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. Baner Gminy Krzykosy stanowi pionowy płat materii o proporcjach boków 1,5:4 (szerokość do wysokości). Składa się on z trzech pionowych pasów (stref): lewego - czerwonego, o szerokości ¼ płata, środkowego - srebrnego (białego), o szerokości ½ płata oraz prawego - czerwonego o szerokości ¼ płata. Na płacie srebrnym (białym) umieszczony jest herb Gminy Krzykosy. Graficzny wzór banera wraz z proporcjami stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 5. Ustanawia się następujące wzory pieczęci Gminy Krzykosy:

1)     pieczęć ogólnogminna - okrągła o średnicy 36 mm, wyobraża w polu pieczętnym herb Gminy Krzykosy; w otoku napis majuskulny: GMINA KRZYKOSY; napis rozdzielają dwie sześcioramienne gwiazdy otok zewnętrzny ciągły; typ czcionki - Times New Roman CE,

2)     pieczęć Wójta Gminy - okrągła o średnicy 36 mm, wyobraża w polu pieczętnym herb Gminy Krzykosy; w otoku napis majuskulny: WÓJT GMINY KRZYKOSY; napis rozdzielają dwie sześcioramienne gwiazdy; otok zewnętrzny ciągły; typ czcionki - Times New Roman CE,

3)     pieczęć Rady Gminy - okrągła o średnicy 36 mm, wyobraża w polu pieczętnym herb Gminy Krzykosy; w otoku napis majuskulny: RADA GMINY KRZYKOSY; napis rozdzielają dwie sześcioramienne gwiazdy; otok zewnętrzny ciągły; typ czcionki - Times New Roman CE.

Graficzny wzór pieczęci opisanych w punktach 1 - 3 stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 6. 1. Herb, flaga, flaga stolikowa, baner i pieczęcie Gminy Krzykosy określone w § 2, § 3, § 4 i § 5 niniejszej uchwały są znakami prawnie chronionymi.

2. Rozpowszechnianie oraz używanie herbu, flagi, flagi stolikowej, banera i pieczęci Gminy Krzykosy wymaga zgody Wójta Gminy Krzykosy.

3. Szczegółowe zasady i okoliczności używania herbu, flagi, flagi stolikowej, banera i pieczęci Gminy Krzykosy określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

Załączniki:

Uchwała Nr XXIX/205/2013

UCHWAŁA NR XXIX/205/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2012 rok.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego stanowiące załącznik nr 1, przedstawione przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za rok 2012.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

Załącznik:

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając 

Uchwała Nr XXIX/204/2013

UCHWAŁA NR XXIX/204/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 kwietnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2012 rok.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego stanowiące załącznik nr 1, przedstawione przez Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za rok 2012.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XXIX/203/2013

UCHWAŁA NR XXIX/203/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 kwietnia 2013 roku

 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy  Społecznej w Krzykosach za 2012 roku

 

          Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6  oraz art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 roku ze zmianami) oraz art. 110 ust. 9 ustawy z  dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach za 2012 rok przedstawione przez Kierownika tego Ośrodka i stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Zaleca się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w 2013 roku ścisłą realizację zadań własnych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XXIX/202/2013

 UCHWAŁA NR XXIX/202/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 kwietnia 2013r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 i 231 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art.121 ust.8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala co następuje:

 

§ 1.W uchwale Nr XXV/175/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy zmienionej:

 

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVII/186/2013 z dnia 14 marca 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVIII/189/2013 z dnia 22 marca 2013r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

  

1)     Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2)     Uchyla się Załącznik Nr 2 do uchwały.

3)     Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XXIX/201/2013

UCHWAŁA Nr XXIX/201/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXV/176/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013 rok , zmienionej:

 Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVI/177/2013 z dnia 30 stycznia 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVIII/188/2013 z dnia 22 marca 2013r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 19.879.140,00

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17.795.278,00

- dochody majątkowe w kwocie 2.083.862,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały                                                                  

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.298.671,88

         zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 2.110.706,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

3) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości             187.500,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 6,

 

2)  § 2 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 19.726.957,00

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 17.790.473,46

 - wydatki majątkowe w kwocie 1.936.483,54

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

                       

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

 odrębnymi ustawami w wysokości 2.298.671,88

 zgodnie z załącznikiem Nr 3,

 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

 między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 249.565,00.zł

 zgodnie z załącznikiem Nr 6,

 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.

 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 791.417,03

 zgodnie z załącznikiem Nr 5

 

3)     § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 152.183,00 zł zostanie przeznaczona na rozchody budżetu wynikające z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek".

 

4)     § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.148.349,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

 

5)     § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.644.369,49 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł.

 

6)     § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)     dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 550.565,00

2)     dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 30.000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 8

 

7)     § 8 otrzymuje brzmienie:

 „ § 8. Upoważnia się Wójta do:

1)     zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00

 

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r

 do wysokości 1.144.369,49

 

2)     dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu każdorazowo do kwoty 100.000.zł

 

3)     przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok,

 

4)     lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

 

8)     § 12 otrzymuje brzmienie:

§12. Tworzy się rezerwy:

 1) ogólną w wysokości 57.665,00

 2) celowe w wysokości 42.000,00

 z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 42.000,00

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XXIX/200/2013

UCHWAŁA Nr XXIX/200/2013

RADY GMINY KRZYKOSY 

z dnia 30 kwietnia 2013r.

 

w sprawie zasad udzielania dotacji ze środków budżetu gminy dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizacji inwestycji na terenie Gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 164 ust. 5c ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145, z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Spółki wodne mogą występować do Wójta Gminy Krzykosy z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w zakresie:

1) ochrony przed powodzią;

2) melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych;

3) utrzymywania wód.

 

§ 2. Spółki wodne, składają pisemny wniosek o udzielenie dotacji do Wójta Gminy Krzykosy w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy, a roku budżetowym 2013 do dnia 30 czerwca.

 

§ 3. Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawierać:

1) nazwę spółki wodnej ubiegającej się o dotację;

2) opis zadania proponowanego do realizacji;

3) miejsce i termin realizacji zadania nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego;

4) skalkulowane koszty zadania;

5) źródła finansowania kosztów zadania;

6) wysokość wnioskowanej dotacji;

7) datę i podpisy osób upoważnionych do oświadczenia woli w imieniu spółki wodnej składającej wniosek.

8) numer rachunku bankowego spółki wodnej

 

§ 4. Wójt Gminy Krzykosy rozpatruje i dokonuje oceny wniosków o przyznanie dotacji celowej i po zaakceptowaniu, uwzględnia w projekcie budżetu.

 

§ 5. Wysokość dotacji dla spółek wodnych określa Rada Gminy w uchwale budżetowej.

 

§ 6. 1. Wójt Gminy Krzykosy, w terminie 60 dni po uchwaleniu budżetu, zawiera ze spółką wodną pisemną umowę o dotację, w której określa się:

1) opis zakresu rzeczowego zadania lub cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania;

2) wysokość dotacji, termin i sposób przekazania udzielonej dotacji;

3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego;

4) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;

5) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż terminy zwrotu dotacji określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

2. Przyznana dotacja może być przekazana jednorazowo lub w ratach w terminach ustalonych w umowie.

3. Przekazywanie kolejnych rat następuje dopiero po rozliczeniu uprzednio otrzymanej raty dotacji.

 

§ 7. Wykaz spółek wodnych, którym udzielone zostały dotacje podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krzykosy.

 

§ 8. 1. Rozliczenie otrzymanej dotacji następuje:

1) dla spółek wodnych otrzymujących dotację jednorazowo - w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania, jednak nie później niż do 20 grudnia roku budżetowego;

2) dla pozostałych spółek wodnych - w terminie do dnia 10 miesiąca następnego po upływie kwartału, z tym, że IV kwartał należy rozliczyć do 20 grudnia roku budżetowego;

3) spółki wodne zobowiązane są do złożenia sprawozdania na piśmie, w terminach wymienionych w pkt. 1 lub 2, zawierającego:

 a) opis realizowanego zadania i terminowość realizacji zadania,

 b) zestawienie wydatków wg danych określonych w umowie.

2. Spółki wodne otrzymujące dotację składają sprawozdanie z wykonania zadania, które podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krzykosy.

 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając