WAŻNE!

XXV Sesja - 28.XII.2012 r.

Uchwała Nr XXV/175/2012

 

UCHWAŁA NR XXV/175/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 grudnia 2012r.

 

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art.121 ust.8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.)

uchwala się co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzykosy na lata 2013-2021 obejmującą:

1)     dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2)     objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 3 . Informacja o kształtowaniu się długu , o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. 1.Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1)     związanych z realizacją przedsięwzięć,

2)     z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIV/106/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

 

Załącznik:

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zając