WAŻNE!

XXV Sesja - 28.XII.2012 r.

Uchwała Nr XXV/176/2012

UCHWAŁA Nr XXV/176/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu na 2013 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 19.362.092,00

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17.465.730,00

- dochody majątkowe w kwocie 1.896.362,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.026.196,00

    zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 2.090.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 19.817.092,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 17.460.973,46

 - wydatki majątkowe w kwocie 2.356.118,54

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.026.196,00

 zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 54.700,00.zł

 zgodnie z załącznikiem Nr 6,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 656.709,00

 zgodnie z załącznikiem Nr 5

 

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 455.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

 

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.755.532,59zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 .

 

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.300.532,59

 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.239.627,76 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł.

 

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 535.700,00

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 22.000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 8

 

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1)     zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r do wysokości 1.739.627,76

 

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu każdorazowo do kwoty 100.000.zł

 

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok,

 

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

 

§ 9. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 200.000,00

 

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 93.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9

 

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 10.

 

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości           100.000,00

2) celowe w wysokości           42.000,00

z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 42.000,00

 

§13. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

 

§14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XXV/175/2012

 

UCHWAŁA NR XXV/175/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 grudnia 2012r.

 

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art.121 ust.8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.)

uchwala się co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzykosy na lata 2013-2021 obejmującą:

1)     dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2)     objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 3 . Informacja o kształtowaniu się długu , o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. 1.Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1)     związanych z realizacją przedsięwzięć,

2)     z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIV/106/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

 

Załącznik:

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XXV/174 /2012

UCHWAŁA Nr XXV/174 /2012
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4,5, 6,7 ustawy z dnia 7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy rzykosy uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się wykaz wydatków na łączną kwotę 67.342,50 zł , które nie wygasają z pływem roku budżetowego 2012, określając poszczególne kwoty, ostateczny termin okonania tych wydatków oraz plan finansowy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej chwały.


§ 2. Środki finansowane na wydatki, o których mowa w załączniku Nr 1, podlegają rzekazaniu na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego budżetu Gminy Krzykosy.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XXV/173/2012

UCHWAŁA NR XXV/173/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 grudnia 2012 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

 

            Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art.121 ust.8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala co następuje:

 

§ 1.W uchwale Nr XIV/106/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy,

zmienionej:

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XV/109/2012 z dnia 11 stycznia 2012r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/115/2012 z dnia 27 marca 2012r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 87/2012 z dnia 4 maja 2012r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVIII/130/2012 z dnia 22 czerwca 2012r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXI/146/2012 z dnia 13 września 2012r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXII/152/2012 z dnia 30 października 2012r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIV/167/2012 z dnia 14 grudnia 2012r.,

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2)     Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3)     W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XXV/172/2012

 

UCHWAŁA Nr XXV/172/2012

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 grudnia 2012

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1. W Uchwale Nr XIV/107/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok, zmienionej:

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XV/108/2012 z dnia 11 stycznia 2012r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 74/2012 z dnia 16 lutego 2012r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 78/2012 z dnia 27 lutego 2012r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/114/2012 z dnia 27 marca 2012r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 85/2012 z dnia 10 kwietnia 2012r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVII/128/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVIII/129/2012 z dnia 22 czerwca 2012r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXI/145/2012 z dnia 13 września 2012r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XIV/152/2012 z dnia 30 października 2012r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 106/2012 z dnia 19 listopada 2012r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIV/166/2012 z dnia 14 grudnia 2012r.,

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 19.670.800,00

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.417.532,65

- dochody majątkowe w kwocie 1.253.267,35

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.479.597,00 zł,

         zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 1.312.232,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości             47.250,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 6,

     

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 20.040.563,00

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 17.645.706,15

 - wydatki majątkowe w kwocie 2.394.856,85

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

             

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

 odrębnymi ustawami w wysokości 2.479.597,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 3,

 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

 między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 116.404,00.zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 6,

 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.

 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 987.302,39 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 5

 

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. Deficyt budżetu w kwocie 369.763,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

kredytów i pożyczek

4) § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.296.630,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

 

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 926.867,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.116.831,82 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł."

 

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)     dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 527.154,00

2)     dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 53.210,00

zgodnie z załącznikiem Nr 8".

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęci.

 

Załączniki:

 

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając