XXVI Sesja - 30.I.2013 r.

Uchwała Nr XXVI/185/2013

UCHWAŁA NR XXVI/185/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Krzykosy.

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Uznaje się za zasadną skargę Panów: Marka Nowaka, Ireneusza Majsnerowskiego, Romana Drygasa, Jana i Mateusza Pisarczyków i Adama Mandziaka z dnia 2 stycznia 2013 r. na działalność Wójta Gminy Krzykosy w przedmiocie postępowania dotyczącego naruszenia stosunków wodnych na działce 890.

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżących o sposobie załatwienia skargi.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XXVI/184/2013

U C H W A Ł A NR XXVI/184/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 stycznia 2013 roku

 

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.

  

          Na podstawie § 94 Statutu Gminy Krzykosy uchwalonego w dniu 20 lutego 2003 roku Uchwałą Nr V/32/2003 w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 48, poz. 914, Nr 188, poz. 3509 z 2004r., Nr 17, poz. 513) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

 § 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzykosy na 2013 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzykosy.

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

  

Załącznik

do uchwały Nr XXVI/184/2013

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 30 stycznia 2013 roku

 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ

RADY GMINY KRZYKOSY NA 2013 rok

Załącznik

do uchwały Nr XXVI/184/2013

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 30 stycznia 2013 roku

 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ

RADY GMINY KRZYKOSY NA 2013 rok

1. Kontrola utrzymania mieszkań komunalnych, oraz ściąganie zobowiązań.

2 .Kontrola wpłat za energię i gaz w świetlicach i remizach.

3. Wykonanie budżetu za 2012 rok.

4. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego.

5. Kontrola budżetu zespołu szkół w Sulęcinku.

6. Kontrola budżetu na ochronę przeciwpożarową .

7. Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 rok.

8. Kontrola przeprowadzonych przetargów.

9. Kontrola kosztów utrzymania ciągników i sprzętu posiadanego przez Gminę.

10. Kontrola zaleceń pokontrolnych.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Teofil Grewling

 

Uchwała Nr XXVI/183/2013

UCHWAŁA Nr XXVI/183/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

 z dnia 30 stycznia 2013 roku

 

w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność gminy Krzykosy.

          

            Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r, nr 102,poz.651 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.      Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy, położonej w Młodzikowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 134/4 o powierzchni 0,3435 ha zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. KW PO1D/00028861/7, na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej położoną w Młodzikowie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki 133/2 o pow. 0,2548 ha , 133/4 o pow. 0,0510 ha i 133/7 o pow. 0,0542 ha zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. KW PO1D/00022088/2.

 

§ 2.      Traci moc Uchwała NR LXIV/270/2010 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 września 2010r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność gminy Krzykosy.

 

§ 3.      Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Krzykosy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XXVI/182/2013

UCHWAŁA Nr XXVI/182/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 stycznia 2013 roku

 

w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości gruntowej.

 

            Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.Wyraża się zgodę na nabycie na własność Gminy Krzykosy nieruchomości gruntowej położonej w Sulęcinku, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. KW PO1D/00001174/9, obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 373/10 o ogólnej powierzchni 20 m².

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Krzykosy 

Wiesław Zając

Uchwała Nr XXVI/181/2013

UCHWAŁA NR XXVI/181/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzykosy.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Regulamin czystości i porządku na terenie Gminy Krzykosy stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXII/201/2006 Rady Gminy Krzykosy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzykosy ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2006 r. Nr 56, poz. 1486.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Załącznik:

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XXVI/180/2013

 

UCHWAŁA NR XXVI/180/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 stycznia 2013 r.

 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzykosy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Na podstawie art. 6r. ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, z terenu gminy Krzykosy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XXVI/179/2013

UCHWAŁA NR XXVI/179/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 stycznia 2013 roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego

 

Na podstawie art.10 ust.2 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz . U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art. 216 ust2 pkt 5 i art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

 §1. Udziela się z budżetu Gminy Krzykosy pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu z przeznaczeniem na realizację programu usuwania azbestu z terenu gminy Krzykosy

 

 §2. Pomoc finansowa o której mowa w §1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na rok 2013, w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

 

 §3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Średzkim a Gminą Krzykosy.

 

 §4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

 §5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XXVI/178/2013

UCHWAŁA  NR XXVI/178/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 stycznia 2013 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na „Zakup oprogramowania Geo- Info 6 i Net"

 

Na podstawie art.10 ust.2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art.220 ustawy   z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy Krzykosy u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1. Postanawia się udzielić w 2013r. pomocy finansowej  dla Powiatu Średzkiego w kwocie 4.835,00 zł  z przeznaczeniem na  realizację zadania pod nazwą „Zakup oprogramowania służącego do prezentowania i udostępniania numerycznej mapy ewidencyjnej- Geo-Info 6 i Net"

 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Średzkim a Gminą Krzykosy.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XXVI/177/2013

UCHWAŁA Nr XXVI/177 /2013

 RADY GMINY KRZYKOSY

 z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXV/176/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 19.375.292,00

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17.478.930,00

- dochody majątkowe w kwocie 1.896.362,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.026.196,00

         zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 2.090.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 19.830.292,00

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 17.463.738,46

 - wydatki majątkowe w kwocie 2.366.553,54

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

 odrębnymi ustawami w wysokości 2.026.196,00

 zgodnie z załącznikiem Nr 3,

 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

 między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 64.535,00.zł

 zgodnie z załącznikiem Nr 6,

 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.

 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 656.709,00

 zgodnie z załącznikiem Nr 5

 

3)     §6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.251.552,49 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł.

 

4)     § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)     dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 545.535,00

2)     dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 22.000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 8

 

5)     § 8 otrzymuje brzmienie:

 „ § 8. Upoważnia się Wójta do:

1)     zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00

 

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r

 do wysokości 1.751.552,49

 

2)     dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu każdorazowo do kwoty 100.000.zł

 

3)     przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok,

 

4)     lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

 

6)     § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania wykraczające poza rok budżetowy, które nie są związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich w wysokości 200.000,00

 

7)     § 12 otrzymuje brzmienie:

 „§ 12. Tworzy się rezerwy:

 1) ogólną w wysokości       87.665,00

 2) celowe w wysokości       42.000,00

 z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości

 42.000,00

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zając