WAŻNE!

XXX Sesja - 28.V.2013 r.

Uchwała Nr XXX/219/2013

UCHWAŁA Nr XXX /219/2013

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 28 maja 2013r.

 

w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji Gminy Krzykosy w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Krzykosy.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje :

 

§ 1. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Krzykosy do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały i akcje, wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie gminy na dany rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Krzykosy do wnoszenia do spółek w zamian za obejmowane udziały i akcje, wkładów niepieniężnych w postaci gruntów, budynków, budowli, środków trwałych oraz wyposażenia według wartości wynikającej z oszacowania przez uprawnionego rzeczoznawcę.

3. O wniesieniu wkładów do spółki Wójt Gminy Krzykosy decyduje w formie zarządzenia.

 

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Krzykosy do cofania udziałów i akcji w spółkach.

2. Wycofanie udziałów i akcji przez Gminę Krzykosy następuje wyłącznie w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.

 

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Krzykosy do zbywania udziałów i akcji w spółkach.

2. Decyzję o zbyciu udziałów i akcji Wójt Gminy Krzykosy podejmuje w formie zarządzenia.

3. Zbycie udziałów i akcji następuje w trybie:

1) oferty ogłoszonej publicznie,

2) przetargu publicznego,

3) rokowań podjętych na podstawie publicznego ogłoszenia.

4. Przed zaoferowaniem do zbycia udziałów lub akcji dokonuje się analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki, stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki, oszacowania wartości spółki przez podmiot specjalistyczny oraz oceny realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska.

 

§ 4. O zamierzonych oraz zrealizowanych przedsięwzięciach, o których mowa w § 1, 2, 3 Wójt Gminy Krzykosy informuje Radę Gminy.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XXX/218/2013

UCHWAŁA NR XXX/218/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 maja 2013 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności.

 

          Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami),art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz.651 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.   Wyraża się zgodę  na odpłatne obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy - działki 187/1 w  obrębie Krzykosy, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00023284/3 Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. -prawem rzeczowym-służebnością przesyłu, na rzecz INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Kolejowa19/21, 60- 7171 Poznań, która zamierza wybudować lub której własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 §1 Kodeksu Cywilnego.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XXX/217/2013

UCHWAŁA XXX/217/2013 

RADY GMINY KRZYKOSY

  z dnia roku 28 maja 2013 roku             

 

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności.

 

          Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami),art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz.651 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.   Wyraża się zgodę  na odpłatne obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy - działek nr  22 i 53 w  obrębie Młodzikowo, zapisanych w księdze wieczystej nr PO1D/00028861/7 Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. -prawem rzeczowym-służebnością przesyłu, na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58,60- 479- Poznań, który zamierza wybudować lub której własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 §1 Kodeksu Cywilnego.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XXX/216/2013

UCHWAŁA Nr XXX/216/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulęcinek

 

            Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 260) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

 § 1. Postanawia się nadać nazwę u l i c a SOSNOWA - drodze wewnętrznej położonej
w miejscowości Sulęcinek biegnącej od ulicy Borowskiej w kierunku północno - wschodnim obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 281/8, 285/6, 285/20.

 

§ 2. Szczegółowe położenie ulicy, o której mowa w ust. 1 określa załącznik do Uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XXX/215/2013

UCHWAŁA Nr XXX/215/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murzynowo Leśne

 

            Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 260) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

 § 1. Postanawia się nadać nazwę u l i c a JODŁOWA - drodze wewnętrznej położonej
w miejscowości Murzynowo Leśne biegnącej od ulicy Sosnowej w kierunku południowym obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 64/5.

 

§ 2. Szczegółowe położenie ulicy, o której mowa w ust. 1 określa załącznik do Uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XXX/214/2013

UCHWAŁA Nr XXX/214/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 maja 2013 roku 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murzynowo Leśne

 

            Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

 § 1. Postanawia się nadać nazwę u l i c a PROMIENISTA - drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Murzynowo Leśne biegnącej od ulicy Słonecznej w kierunku północnym obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 102/18.

 

§ 2. Szczegółowe położenie ulicy, o której mowa w ust. 1 określa załącznik do Uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

Załączniki:

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XXX/213/2013

UCHWAŁA NR  XXX/213/2013

RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 28 maja 2013 r.
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. N 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4, art. 15 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje::

 

§ 1. Przystępuje się do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, dla obszaru usług i zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Sulęcinek uchwalonego Uchwałą Nr VII/48/2011 z dnia 11.05.2011 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 241, poz. 3859 z dnia 8 września  2011 r.), zwanego dalej miejscowym planem, polegającej na zmianie zapisu § 21, ust. 2, lit. c dotyczącego nakazu stosowania dachów o nachyleniu połaci  dachowych pod kątem 35o do 45o na terenie usług oświaty.

 

§ 2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego miejscowym planem określonym w § 1.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych na terenie sołectwa Sulęcinek i umieszczeniu na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krzykosy.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XXX/212/2013

UCHWAŁA NR  XXX/212/2013

RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 28 maja 2013 roku

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. N 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4, art. 15 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przystępuje się do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalonego Uchwałą Nr V/23/2007 z dnia 22.02.2007 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 58, poz. 1526 z dnia 19 kwietnia 2007 r.) zwanego dalej miejscowym planem, polegającej na zmianie tekstu miejscowego planu w zakresie:

1)     zaktualizowania form zapisu ustaleń;

2)     doprecyzowania i dostosowania do potrzeb ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, zasad rozbudowy obiektów, zasad podziału terenów;

3)     zaktualizowania wykazu obiektów objętych ochroną konserwatorską.

 

§ 2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego miejscowym planem określonym w § 1.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

 

Uchwała Nr XXX/210/2013

UCHWAŁA NR XXX/210/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 maja 2013 roku

  

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy w Krzykosach uchwala, co następuje:

 

§ 1

            Postanawia się zaciągnąć w roku 2013 długoterminowy kredyt w wysokości do 800.000,- PLN (słownie: osiemsettysięcyzłotych 00/100),

 

na: sfinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:

 

„Budowa drogi gminnej Solec-Sulęcinek, etap V Przymiarki- Solec" - kwocie 220.000,00

„Budowa drogi gminnej ul. Brodowska w Murzynowie Leśnym " - kwocie 160.000,00

„Budowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Pięczkowie " -    kwocie 120.000,00

„Rozbudowa Zespołu Szkół w Sulęcinku " -  kwocie 300.000,00

§ 2

Spłata kredytu z odroczonym terminem spłaty nastąpi w latach 2016-2020, w ratach określonych w umowie kredytowej zawartej między stronami.

§ 3

Spłata kredytu może być zabezpieczona w formach przewidzianych prawem, w tym wystawienie weksla „in blanco" wraz z deklaracją wekslową, z wyłączeniem: udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym gminy, przelewu wierzytelności z tytułu zobowiązań publiczno - prawnych oraz ustanowienia blokady rachunku bieżącego.

§ 4

Jako źródło dochodów, z którego będzie realizowana spłata kredytu wskazuje się dochody własne Gminy w latach obejmujących spłatę.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                          

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XXX/209/2013

UCHWAŁA NR XXX/209/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 maja 2013r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230  i 231 ustawy  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art.121 ust.8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala co następuje:

 

§ 1.W uchwale Nr XXV/175/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy  zmienionej:

 

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVII/186/2013 z dnia 14 marca 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVIII/189/2013 z dnia 22 marca 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIX/202/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r.

 

wprowadza się następujące zmiany:  

 

1) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

  

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XXX/208/2013

UCHWAŁA Nr XXX/208/2013

 RADY GMINY KRZYKOSY

 z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXV/176/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013 rok , zmienionej:

 Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVI/177/2013 z dnia 30 stycznia 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVIII/188/2013 z dnia 22 marca 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIX/201/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 20.097.412,00,00

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.013.550,00

- dochody majątkowe w kwocie 2.083.862,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.298.671,88

         zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 2.306.663,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

3) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 187.500,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 6,

 

2)  § 2 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 19.794.287,00

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 18.010.803,46

 - wydatki majątkowe w kwocie 1.783.483,54

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

 odrębnymi ustawami w wysokości 2.298.671,88

 zgodnie z załącznikiem Nr 3,

 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

 między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 249.565,00.zł

 zgodnie z załącznikiem Nr 6,

 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.

 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 970.792,56

 zgodnie z załącznikiem Nr 5

 

3)     § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 303.125,00 zł zostanie przeznaczona na rozchody budżetu wynikające z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek".

 

4)     § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 997.407,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

 

5)     § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.493.427,49 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł.

 

6)     § 8 otrzymuje brzmienie:

 „ § 8. Upoważnia się Wójta do:

1)     zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00

 

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r

 do wysokości 993.427,49

 

2)     dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu każdorazowo do kwoty 100.000.zł

 

3)     przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok,

 

4)     lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

 

7)     § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania wykraczające poza rok budżetowy, które nie są związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich w wysokości 700.000,00

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając