WAŻNE!

XXXI Sesja - 21.VI.2013 r.

Uchwała Nr XXXI/224/2013

UCHWAŁA Nr XXXI/224/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 21 czerwca 2013 roku

 

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zmian granic administracyjnych Gminy Krzykosy oraz przyjęcie wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami sołectwa Miąskowo

 

Na  podstawie art. 4b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

            § 1. 1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Miąskowo wyraża się pozytywną opinię w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Gminy Krzykosy, polegającej na włączeniu do granic administracyjnych Gminy Krzykosy działek położonych w obrębie ewidencyjnym miejscowości Nietrzanowo, gmina Środa Wielkopolska o numerach ewidencyjnych: 111 (lasy, grunty orne - LsVI, RVI, RV - 7,1500 ha), 112 (grunty orne - RV, RVI - 3,1700 ha), 113/1 (grunty orne - RV, RVI - 2,4500 ha), 114 (grunty orne - RVI, RV - 7,1200 ha), 115/3 (tereny mieszkaniowe - B - 0,0400 ha), 115/5 (tereny mieszkaniowe - B - 0,0197 ha), 115/6 (tereny mieszkaniowe - B - 0,0977 ha), 115/7 (grunty orne, użytki rolne zabudowane, lasy - RVI, B-RVI, LsVI - 3,9226 ha), 116 (rowy, lasy - W, LsVI - 0,1300 ha), 118 (lasy - LsVI - 0,0300 ha) 117 (droga - 0,4800 ha), których obszar precyzują załączniki graficzne Nr 1 (istniejące granice między gminami) i Nr 2 (proponowana zmiana granicy między gminami) do niniejszej uchwały.

 

            § 1. 2. Wyniki konsultacji z mieszkańcami określa protokół sporządzony na zebraniu wiejskim w dniu 20 marca 2013r., którego kopia stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XXXI/223/2013

UCHWAŁA Nr XXXI/223/2013

RADY GMINY KRZYKOSY 

z dnia 21 czerwca 2013r. 

w sprawie przystąpienia Gminy Krzykosy do Zakładu Gospodarki Odpadami  Spółka z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.f i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz.594) uchwala, co następuje:

 

§1.1. Postanawia się o przystąpieniu Gminy Krzykosy do  Zakładu Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach.

 

    2. Przystępując do Spółki, o której mowa w ust.1 Gmina wniesie wkład pieniężny w wysokości 88.100,- zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy sto złotych 00/100), obejmując w zamian 145 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,- zł (pięćset złotych 00/100) każdy, co daje kwotę  72.500,- zł (siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100), co oznacza, że nabycie jednego udziału następuje powyżej wartości nominalnej. Kwota 15.600,- zł (piętnaście tysięcy sześćset złotych 00/100) stanowiąca różnicę między wartością nabycia 145 udziałów a wartością nominalną 145 udziałów  przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki.

 

3. Zobowiązanie Gminy z tytułu wniesienia wkładu za objęcie udziałów zostanie pokryte
z dochodów własnych Gminy.

 

§2. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr VIII/59/2011  z dnia 21 czerwca 2011 roku. w sprawie przystąpienia Gminy Krzykosy do Zakładu Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XXXI/222/2013

UCHWAŁA Nr XXXI/222/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murzynowo Leśne

 

            Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 260) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

 § 1. Postanawia się nadać nazwę u l i c a PIASKOWA - drodze wewnętrznej położonej
w miejscowości Murzynowo Leśne biegnącej od ulicy Poznańskiej w kierunku południowym obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 267/7.

 

§ 2. Szczegółowe położenie ulicy, o której mowa w ust. 1 określa załącznik do Uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XXXI/221/2013

UCHWAŁA NR XXXI/221/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 21 czerwca 2013r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230  i 231 ustawy  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art.121 ust.8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala co następuje:

 

§ 1.W uchwale Nr XXV/175/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy  zmienionej:

 

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVII/186/2013 z dnia 14 marca 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVIII/189/2013 z dnia 22 marca 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIX/202/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXX/209/2013 z dnia 28 maja 2013r

 

wprowadza się następujące zmiany:  

 

1)     Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2)     Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

  

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XXXI/220/2013

UCHWAŁA Nr XXXI/220 /2013

 RADY GMINY KRZYKOSY

 z dnia 21 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

                                               

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXV/176/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013 rok , zmienionej:

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVI/177/2013 z dnia 30 stycznia 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVIII/188/2013 z dnia 22 marca 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIX/201/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXX/208/2013 z dnia 28 maja 2013r

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 20.106.382,00

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.022.520,00

- dochody majątkowe w kwocie 2.083.862,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały                                                                  

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.298.671,88

         zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 2.310.153,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

3) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 187.500,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 6,

 

2)  § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 19.856.187,00

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 18.152.503,46

 - wydatki majątkowe w kwocie 1.703.683,54

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

                       

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

 odrębnymi ustawami w wysokości 2.298.671,88

 zgodnie z załącznikiem Nr 3,

 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

 między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 249.565,00.zł

 zgodnie z załącznikiem Nr 6,

 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.

 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 970.792,56

 zgodnie z załącznikiem Nr 5

 

3)     § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 250.195,00 zł zostanie przeznaczona na rozchody budżetu wynikające z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek".

 

4)     § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.050.337,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

 

5)     § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.416.374,03 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł.

 

6)     § 8 otrzymuje brzmienie:

 „ § 8. Upoważnia się Wójta do:

1)     zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości      500.000,00

 

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r

 do wysokości 916.374,03

 

2)     dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu każdorazowo do kwoty 100.000.zł

 

3)     przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok,

 

4)     lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

 

7)     § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania wykraczające poza rok budżetowy, które nie są związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich w wysokości 900.000,00

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając