WAŻNE!

XXXIII Sesja - 24.IX.2013 r.

Uchwała Nr XXXIII/230/2013

UCHWAŁA NR XXXIII/230/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 24 września 2013 roku

w sprawie powołania członka Komisji Budżetowo- Finansowej

 

      Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz § 14 ust. 1 pkt. 2 Statutu Gminy Krzykosy uchwalonego uchwałą Nr V/32/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z 2003r. Nr 48, poz. 914, z 2003r. Nr 188,
poz. 3509, z 2004r. Nr 17 poz. 513) uchwala się, co następuje:

 

§1. Powołuje się w skład Komisji Budżetowo- Finansowej Radnego Stanisława Zawitaja.

 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając