WAŻNE!

XXXV Sesja - 29.XI.2013 r.

Uchwała Nr XXXV/249/2013

UCHWAŁA Nr XXXV/249/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 listopada 2013 r.

 

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Krzykosy.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami), art. 6b. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465) w związku z art. 9, art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:

1)     podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

2)     podatku rolnego od osób fizycznych,

3)     podatku leśnego od osób fizycznych.

 

§ 2. Na inkasentów podatków, o których mowa w § 1 wyznacza się sołtysów na terenie swoich sołectw, t.j.:

1)     Pana Leszka Marciniaka - na terenie sołectwa Garby, obejmującego miejscowości: Garby, Kaźmierki,

2)     Pana Pawła Maciejewskiego - na terenie sołectwa Krzykosy, obejmującego miejscowości: Krzykosy, Baba, Lubrze,

3)     Pana Stanisława Janasika - na terenie sołectwa Miąskowo, obejmującego miejscowości: Miąskowo, Murzynówko,

4)     Panią Hannę Matuszewską - na terenie sołectwa Młodzikowo, obejmującego miejscowości: Młodzikowo, Młodzikowice,

5)     Pan Krzysztofa Ambrożego - na terenie sołectwa Młodzikówko, obejmującego miejscowości: Młodzikówko,

6)     Pana Feliksa Szmanię - na terenie sołectwa Murzynowo Leśne, obejmującego miejscowości: Murzynowo Leśne, Murzynowiec Leśny,

7)     Panią Czesławę Ziętą - na terenie sołectwa Pięczkowo, obejmującego miejscowości: Pięczkowo z wyłączeniem nr 15, 17, 19 z ulicy Miłosławskiej,

8)     Pana Pawła Grześkowiaka - na terenie sołectwa Solec, obejmującego miejscowości: Solec, Przymiarki, Małoszki,

9)     Pana Marka Binkowskiego - na terenie sołectwa Sulęcin, obejmującego miejscowości: Sulęcin, ,

10)   Pana Jerzego Głowalę - na terenie sołectwa Sulęcinek, obejmującego miejscowości: Sulęcinek, Bogusławki, Borowo,

11)  Panią Alinę Nowak - na terenie sołectwa Wiosna, obejmującego miejscowości: Wiosna, Antonin, Wygranka, Pięczkowo ulica Miłosławska nr 15, 17, 19, ,

12)  Panią Annę Wojtkowiak - na terenie sołectwa Witowo, obejmującego miejscowości: Witowo, Bronisław, Wiktorowo.

 

§ 3. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczania należności przez podatników na właściwy rachunek bankowy Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Określa się, za inkaso podatków, wynagrodzenie inkasenta składające się z:

1)     Wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości 150,00 zł kwartalnie,

2)     Wynagrodzenie w wysokości 6% prowizji od zainkasowanych kwot podatków.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XI/84/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Krzykosy opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia 2011 r. Nr 336, poz. 5723.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XXXV/248/2013

UCHWAŁA NR XXXV/248/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 listopada 2013 roku

 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Na podstawie art. 6l. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami) oraz art.18, ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami); Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uiszcza się bez wezwania począwszy od 2014 roku w okresach dwumiesięcznych w następujących terminach:

- do końca miesiąca lutego za miesiące styczeń i luty,

- do końca miesiąca kwietnia za miesiące marzec i kwiecień,

- do końca miesiąca czerwca za miesiące maj i czerwiec,

- do końca miesiąca sierpnia za miesiące lipiec i sierpień,

- do końca miesiąca października za miesiące wrzesień i październik,

- do końca miesiąca grudnia za miesiące listopad i grudzień.

 

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na rachunek bankowy Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIV/169/2012 Rady Gminy Krzykosy z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 stycznia 2013 poz. 300.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zają

Uchwała Nr XXXV/247/2013

UCHWAŁA Nr XXXV/247/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 listopada 2013 roku

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murzynowo Leśne

 

            Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r.  poz. 594 ze zmianami) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 260) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Drodze wewnętrznej o numerach ewidencyjnych działek 65/5 i 66 położonej w miejscowości Murzynowo Leśne nadaje się nazwę ulica LEŚNA.

 

§ 2. Szczegółowe położenie ulicy, o której mowa w § 1 określa załącznik do Uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XXXV/246/2013

UCHWAŁA NR XXXV/246/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 listopada 2013 roku 

 

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

 

Na podstawie art. 41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz. 1356) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zmianami ) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok w brzmieniu załącznika do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.      

  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr XXXV/245/2013

UCHWAŁA NR XXXV/245/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 listopada 2013r.

  

zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230  i 231 ustawy  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) w związku z art.121 ust.8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala co następuje:

 

§ 1.W uchwale Nr XXV/175/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy  zmienionej:

 

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVII/186/2013 z dnia 14 marca 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVIII/189/2013 z dnia 22 marca 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIX/202/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXX/209/2013 z dnia 28 maja 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXI/221/2013 z dnia 21 czerwca 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIII/228/2013 z dnia 24 września 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIV/234/2013 z dnia 30 października 2013r.


wprowadza się następujące zmiany:  

   

1)     Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2)     Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

 

 

 

 

Uchwała Nr XXXV/244/2013

UCHWAŁA Nr XXXV/244/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXV/176/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013 rok , zmienionej:

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVI/177/2013 z dnia 30 stycznia 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVIII/188/2013 z dnia 22 marca 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIX/201/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXX/208/2013 z dnia 28 maja 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXI/220/2013 z dnia 21 czerwca 2013r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 152/2013 z dnia 31 lipca 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIII/227/2013 z dnia 24 września 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIV/233/2013 z dnia 30 października 2013r.

wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 20.138.079,00

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.188.701,09

- dochody majątkowe w kwocie 1.949.377,91

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.549.817,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 2.310.153,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

3) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 187.500,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 6,

 

2)  § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 20.596.782,00

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 18.735.768,46

 - wydatki majątkowe w kwocie 1.861.013,54

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

 odrębnymi ustawami w wysokości 2.549.817,65

 zgodnie z załącznikiem Nr 3,

 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

 między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 264.165,00.zł

 zgodnie z załącznikiem Nr 6,

 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.

 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 973.792,56

 zgodnie z załącznikiem Nr 5

 

3)     § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 458.703,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów."

4)     § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.784.735,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

 

5)     § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.726.288,12 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł.

 

6)     § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)     dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 565.165,00

2)     dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 49.100,00

zgodnie z załącznikiem Nr 8

 

7)     § 8 otrzymuje brzmienie:

 „ § 8. Upoważnia się Wójta do:

1)     zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r

 do wysokości 1.226.288,12

 

2)     dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu każdorazowo do kwoty 100.000.zł

 

3)     przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok,

 

4)     lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

 

8)     § 10 otrzymuje brzmienie:

„§10 . Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 93.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych

w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9

 

9)     § 12 otrzymuje brzmienie:

§12. Tworzy się rezerwy:

 1) ogólną w wysokości 33.400,00

 2) celowe w wysokości 42.000,00

 z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 42.000,00

 

10) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§13. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 11. „

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając