WAŻNE!

XXXVI Sesja - 20.XII.2013 r.

Uchwała NR XXXVI/255/2013

UCHWAŁA NR XXXVI/255/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 20 grudnia 2013 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Garby, gmina Krzykosy

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Krzykosy uchwalonego uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr. V/23/2007 z dnia 22 lutego 2007r., obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 92/4, 92/5, 92/2 i 94. położone w obrębie geodezyjnym Garby, gmina Krzykosy.

 

§ 2. Granice terenu objętego zmianą planu zostały określone na mapie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

 

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVI/255/2013

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 20grudnia 2013 r.

 

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami), działając na wniosek Wnioskodawcy, Wójt Gminy Krzykosy przedłożył niniejszą uchwałę Radzie Gminy Krzykosy.

Na terenie objętym zmiana obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Krzykosy uchwalony uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr. V/23/2007 z dnia 22 lutego 2007r.,(Dz.U.Woj. Wielkopolskiego Nr. 58 z dnia 19.04.2007r w którym przedmiotowy teren przeznaczony jest na tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i tereny powierzchniowej eksploatacji kruszyw na którym prowadzana jest działalność związana z wydobyciem kruszywa. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalonym Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia z dnia 6 kwietnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy teren wnioskowany przeznaczony został na tereny powierzchniowej eksploatacji kruszyw.

Zgodnie z art. 14 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy, przeprowadzono analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz oceniono stopień zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, a także ustalono niezbędny zakres prac planistycznych. Analiza, o której mowa wyżej, została przekazana Radzie Gminy Krzykosy łącznie z projektem niniejszej uchwały.

Planowana inwestycja polegać będzie na powiększeniu terenu przeznaczonego pod wydobycie kruszywa naturalnego. W stanie istniejącym prowadzone jest wydobycie kruszywa na przeważającej części terenu objętego zmianą planu miejscowego.

Zgodnie z art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 ze zmianami), w związku z ust. 1 i 2 ww. ustawy, koszt wykonania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ponosi przedsiębiorca.

W związku z tym, że wystąpiły okoliczności faktyczne i prawne umożliwiające podjęcie prac planistycznych, zarekomendowano Radzie Gminy Krzykosy podjęcie niniejszej uchwały.

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

 

Analiza

Dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Garby, gmina Krzykosy

  1. Przedmiotowa analiza została sporządzona przed podjęciem uchwały Rady Gminy Krzykosy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Garby, gmina Krzykosy.
  2. Zamierzenie inwestycyjne będące przedmiotem realizacji zmiany planu miejscowego - wyznaczenie terenu przeznaczonego pod wydobycie kruszywa naturalnego - jest zgodne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy.
  3. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy przyjąć zakres zmiany planu, wyznaczony w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  4. Zmiana planu miejscowego zostanie wykonany na materiałach geodezyjnych, z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w skali 1:1000.

Uchwała Nr XXXVI/253/2013

UCHWAŁA Nr XXXVI/253/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 20 grudnia 2013 roku

 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), oraz art. 263 ust. 2, 3, 4,5, 6,7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się wykaz wydatków na łączną kwotę 66.450,00zł , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013, określając poszczególne kwoty, ostateczny termin dokonania tych wydatków oraz plan finansowy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Środki finansowane na wydatki, o których mowa w załączniku Nr 1, podlegają przekazaniu na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego budżetu Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XXXVI/252/2013

UCHWAŁA NR XXXVI/252/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 20 grudnia 2013r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 i 231 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) w związku z art.121 ust.8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala co następuje:

 

§ 1.W uchwale Nr XXV/175/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy zmienionej:

 

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVII/186/2013 z dnia 14 marca 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVIII/189/2013 z dnia 22 marca 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIX/202/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXX/209/2013 z dnia 28 maja 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXI/221/2013 z dnia 21 czerwca 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIII/228/2013 z dnia 24 września 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIV/234/2013 z dnia 30 października 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXV/245/2013 z dnia 29 listopada 2013r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2)     Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XXXVI/251/2013

UCHWAŁA Nr XXXVI/251/2013

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXV/176/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013 rok , zmienionej:

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVI/177/2013 z dnia 30 stycznia 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVIII/188/2013 z dnia 22 marca 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIX/201/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXX/208/2013 z dnia 28 maja 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXI/220/2013 z dnia 21 czerwca 2013r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 152/2013 z dnia 31 lipca 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIII/227/2013 z dnia 24 września 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIV/233/2013 z dnia 30 października 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXV/244/2013 z dnia 29 listopada 2013r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 20.172.262,00

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.224.384,09

- dochody majątkowe w kwocie 1.947.877,91

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.549.817,65

         zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 2.310.153,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

3) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 187.500,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 6,

 

2)  § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 20.569.743,00

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 18.754.929,46

 - wydatki majątkowe w kwocie 1.814.813,54

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

                       

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

 odrębnymi ustawami w wysokości 2.549.817,65

 zgodnie z załącznikiem Nr 3,

 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

 między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 264.165,00.zł

 zgodnie z załącznikiem Nr 6,

 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.

 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 973.792,56

 zgodnie z załącznikiem Nr 5

 

3)     § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 397.481,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów."

4)     § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.698.013,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

5)     § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.300.532,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

6)     § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.639.566,12 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł.

 

7)     § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)     dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 565.165,00

2)     dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 44.380,00

zgodnie z załącznikiem Nr 8

 

8)     § 8 otrzymuje brzmienie:

 „ § 8. Upoważnia się Wójta do:

1)     zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r

 do wysokości 1.139.566,12

 

2)     dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu każdorazowo do kwoty 100.000.zł

 

3)     przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok,

 

4)     lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

 

9)     § 10 otrzymuje brzmienie:

„§10 . Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 94.500,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9

 

10) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§13. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 11. „

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając