WAŻNE!

XXXVII Sesja - 30.XII.2013 r.

Uchwała Nr XXXVII/259/2013

UCHWAŁA NR XXXVII/259/2013

 

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 grudnia 2013r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na „Opiniowanie dokumentów planistycznych- wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej„

 

Na podstawie art.10 ust.2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2013 r., poz. 594 ze zm.),  oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art.220 ustawy   z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1. Postanawia się udzielić w 2014r. pomocy finansowej  dla Powiatu Średzkiego w kwocie 6.300,00 zł  w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na  realizację zadania pod nazwą: „ Opiniowanie dokumentów planistycznych- wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej„

 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Średzkim a Gminą Krzykosy.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając