WAŻNE!

I Sesja - 1.XII.2014 r.

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr I/3/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krzykosy

UCHWAŁA Nr I/3/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 1 grudnia 2014 r.

 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krzykosy.

 

Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 Statutu Gminy Krzykosy  uchwalonego uchwałą Nr V/32/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia
20 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 48, poz. 914 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W wyniku tajnego głosowania stwierdza się wybór radnego Michała Grochowskiego  na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krzykosy.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krzykosy

UCHWAŁA Nr I/2/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 1 grudnia 2014 r.

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krzykosy.

 

Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 Statutu Gminy Krzykosy  uchwalonego uchwałą Nr V/32/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 48, poz. 914 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W wyniku tajnego głosowania stwierdza się wybór radnego Wiesława Zająca na   Przewodniczącego Rady Gminy Krzykosy.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prowadzący obrady Radny Senior
Jerzy Dominik

Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie sposobu głosowania tajnego przy wyborze Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

UCHWAŁA Nr I/1/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 1 grudnia 2014 r.

 

w sprawie sposobu głosowania tajnego przy wyborze Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

 

Na podstawie § 58 ust. 1 Statutu Gminy Krzykosy  uchwalonego uchwałą Nr V/32/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 48 poz. 914 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. W wyborach na Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, radny głosuje na określonego kandydata poprzez pozostawienie jego imienia i nazwiska nie skreślonego.

2. Nazwiska kandydatów na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym.

 

§ 2. Skreślenie kandydata jest głosem „przeciw" kandydatowi.

 

§ 3. Na karcie do głosowania może pozostać tylko jedno nie skreślone nazwisko.

 

§ 4. Pozostawienie na karcie do głosowania więcej niż jednego nie skreślonego nazwiska powoduje, że głos jest nie ważny.

 

§ 5. Przekreślenie lub przedarcie karty do głosowania powoduje również nieważność głosu.

 

§ 6. 1. W przypadku zgłoszenia więcej niż dwóch kandydatów i nie uzyskaniu przez żadnego z kandydatów bezwzględnej większości głosów w pierwszym głosowaniu, przeprowadza się ponowne głosowanie.

2. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prowadzący obrady Radny Senior
Jerzy Dominik