WAŻNE!

II Sesja - 9.XII.2014 r.

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr II/11/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

UCHWAŁA NR II/11/2014
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 9 grudnia 2014r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy
 

Uchwała Nr II/10/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

UCHWAŁA Nr II/10/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 9 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§1. W uchwale Nr XXXVII/257/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 zmienionej:

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIX/264/2014 z dnia 28 lutego 2014r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 185/2014 z dnia 10 marca 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XL/269/2014 z dnia 28 marca 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLI/278/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLII/286/2014 z dnia 14 maja 2014r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 174/2014 z dnia 23 maja 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIII/288/2014 z dnia 16 czerwca 2014r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 209/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLV/303/2014 z dnia 12 sierpnia 2014r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 218/2014 z dnia 27 sierpnia 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/306/2014 z dnia 25 września 2014r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVII/317/2014 z dnia 29 października 2014r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 224a/2014 z dnia 14 listopada 2014r.

 

 wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     § 1 otrzymuje brzmienie:

 „§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 18.974.926,23

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.673.622,42

- dochody majątkowe w kwocie 301.303,81

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.678.247,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 18.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 132.580,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,

 

2)     § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 19.994.926,23

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 17.892.686,59

 - wydatki majątkowe w kwocie 2.102.239,64 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

                         

 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

             1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

             odrębnymi ustawami w wysokości 2.678.247,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 774.005 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 132.580,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11

 

3)     § 7 otrzymuje brzmienie:

 „§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)     dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych  597.935,00

2)     dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 36.800,00

zgodnie z załącznikiem Nr 7".

 

 

4)      § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w

 kwocie 81.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych

w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8".

 

5)     § 13 otrzymuje brzmienie:

 „§13. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla

 poszczególnych sołectw na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z

 załącznikiem Nr 10."

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr II/9/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

 UCHWAŁA Nr II/9/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 9 grudnia 2014 r.

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1050 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Ustala się dla Wójta Gminy Krzykosy Andrzeja Janickiego wynagrodzenie miesięczne w następujących wysokościach:

 

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości                                           5.200,00

 

2) dodatek funkcyjny w wysokości                                                       1800,00 zł

 

3) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20%

    wynagrodzenia zasadniczego                                                          1.040,00 zł

 

4) dodatek specjalny w wysokości 25% wynagrodzenia

    zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie                                      2.100,00 zł

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr II/8/2014

UCHWAŁA Nr II/8/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia    grudnia 2014 r.

 

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

Na podstawie art. 18a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 76 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Krzykosy  uchwalonego uchwałą Nr V/32/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia
20 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 48, poz. 914 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Na wniosek Komisji Rewizyjnej wybiera się radnego Teofila Grewlinga na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr II/7/2014 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

UCHWAŁA Nr II/7/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 9 grudnia 2014 r.

 

w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

 

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt. 4 Statutu Gminy Krzykosy  uchwalonego uchwałą Nr V/32/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 48, poz. 914 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się stałą Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
w następującym składzie osobowym:

1)    Waldemar Dobroszczyk

2)    Jerzy Dominik

3)    Zofia Grzesik

4)    Arkadiusz Kosmecki

5)    Maciej Roszyk

6)    Karol Tomaszewski

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr II/6/2014 ww sprawie powołania Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii

UCHWAŁA Nr II/6/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 9 grudnia 2014 r.

 

w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii.

 

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt. 3 Statutu Gminy Krzykosy  uchwalonego uchwałą Nr V/32/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 48, poz. 914 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się stałą Komisję Rozwoju Gminy Rolnictwa i Ekologii
w następującym składzie osobowym:

1)    Teofil Grewling

2)    Michał Grochowski

3)    Krzysztof Jankowiak

4)    Urszula Kosmecka

5)    Arkadiusz Kosmecki

6)    Mirosław Kozubski

7)    Paweł Maciejewski

8)    Dariusz Psyk

9)    Anna Wojtkowiak

10) Wiesław Zając

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr II/5/2014 w sprawie powołania Komisji Budżetowo - Finansowej

UCHWAŁA Nr II/5/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 9 grudnia 2014 r.

 

w sprawie powołania Komisji Budżetowo - Finansowej.

 

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt. 2 Statutu Gminy Krzykosy  uchwalonego uchwałą Nr V/32/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 48, poz. 914 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się stałą Komisję Budżetowo - Finansową w następującym składzie osobowym:

1)    Waldemar Dobroszczyk

2)    Michał Grochowski

3)    Zofia Grzesik

4)    Urszula Kosmecka

5)    Mirosław Kozubski

6)    Maciej Roszyk

7)    Anna Wojtkowiak

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr II/4/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

UCHWAŁA Nr II/4/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 9 grudnia 2014 r.

 

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

 

Na podstawie art. 18a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm) oraz § 14 ust. 1 pkt. 1 Statutu Gminy Krzykosy  uchwalonego uchwałą Nr V/32/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 48, poz. 914 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną w następującym składzie osobowym:

 

1)    Jerzy Dominik

2)    Teofil Grewling

3)    Krzysztof Jankowiak

4)    Paweł Maciejewski

5)    Dariusz Psyk

6)    Karol Tomaszewski

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając