WAŻNE!

III Sesja - 29.XII.2014 r.

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr III/17/2014 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/17/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 grudnia 2014r.

 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 20.675.000,00

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.327.346,13

- dochody majątkowe w kwocie 1.347.653,87 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.999.554,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 439.153,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 210.740,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

 

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 24.575.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 17.692.560,59

 - wydatki majątkowe w kwocie 6.882.439,41 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych  odrębnymi ustawami w wysokości 1.999.554,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 210.740,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

 

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.900.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

 

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.276.816,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

 

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 376.816,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.060.816,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800.000,00 zł.

 

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)     dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.318.420,52

2)     dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 33.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7

 

 § 8. Upoważnia się Wójta do:

1)     zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 4.260.816,00

2)     dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, każdorazowo do kwoty 100.000.zł

3)     przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2015 rok,

4)     lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

 

§ 9. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 800.000,00

 

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

 

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 10.

 

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 150.000,00

2) celowe w wysokości 42.000,00 zł,

z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 42.000,00 zł.

 

§13. Ustala się fundusz sołecki, w formie zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

 

§14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr III/16/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2015-2023

UCHWAŁA Nr III/16/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2015-2023

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 ust. 6, 230b, 231 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzykosy na lata 2015-2023 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób finansowania spłaty długu oraz informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2015-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Do Prognozy dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

 

§2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. 1.Upoważnia się Wójta Gminy Krzykosy do zaciągania zobowiązań:

1)     związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

2)     z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/256/2013 Rady Gminy Krzykosy z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr III/15/2014 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014

UCHWAŁA Nr III/15/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 grudnia 2014 roku

 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), oraz art. 263 ust. 2, 3, 4,5, 6,7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się wykaz wydatków na łączną kwotę 710.465,08 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014, określając poszczególne kwoty, ostateczny termin dokonania tych wydatków oraz plan finansowy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Środki finansowane na wydatki, o których mowa w załączniku Nr 1, podlegają przekazaniu na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego budżetu Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

Załączniki:

 

 

Uzasadnienie do uchwały Nr III/15/2014

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 29 grudnia 2014 roku

 

            Zgodnie z art. 263 ust. 2-7 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) organ stanowiący w formie uchwały może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Należy jednak określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym oraz ustalić plan finansowy w/w wydatków z wyodrębnieniem spośród nich wydatków majątkowych.

Zakończone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę boisk sportowych w Krzykosach" oraz podpisana umowa z wykonawcą, a zaawansowanie prac nie pozwala na zakończenie inwestycji.

Podpisana została umowa z wykonawcą na przygotowanie dokumentacji (podkłady geodezyjne) na budowę kanalizacji w miejscowościach Witowo i Pięczkowo, a zaawansowanie prac nie pozwala na zakończenie inwestycji.

Ponadto 18.06.2014 r. podpisana została umowa na opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy z zapisem, że przekazanie drugiej i trzeciej części wynagrodzenia nastąpi po zakończeniu II etapu - przedstawieniu projektu uchwały Radzie Gminy i III etapu - stwierdzeniu zgodności z przepisami przez Wojewodę Wielkopolskiego. Etap II i III umowy zostanie zrealizowany w 2015r.

Uwzględniając powyższe fakty, należy uznać za konieczne podjęcie uchwały.

Uchwała Nr III/14/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

UCHWAŁA NR III/14/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 grudnia 2014 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 i 231 ustawy  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.W uchwale Nr XXXVII/256/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy zmienionej:

 

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIX/265/2014 z dnia 28 lutego 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XL/270/2014 z dnia 28 marca 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLI/279/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLII/287/2014 z dnia 14 maja 2014r

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIII/289/2014 z dnia 16 czerwca 2014r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 210/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLV/304/2014 z dnia 12 sierpnia 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/307/2014 z dnia 25 września 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVII/318/2014 z dnia 29 października 2014r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 230/2014 z dnia 19 listopada 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr II/11/2014 z dnia 9 grudnia 2014r

 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1)     Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr III/13/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

UCHWAŁA Nr III/13/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§1. W uchwale Nr XXXVII/257/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 zmienionej:

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIX/264/2014 z dnia 28 lutego 2014r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 185/2014 z dnia 10 marca 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XL/269/2014 z dnia 28 marca 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLI/278/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLII/286/2014 z dnia 14 maja 2014r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 174/2014 z dnia 23 maja 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIII/288/2014 z dnia 16 czerwca 2014r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 209/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLV/303/2014 z dnia 12 sierpnia 2014r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 218/2014 z dnia 27 sierpnia 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/306/2014 z dnia 25 września 2014r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVII/317/2014 z dnia 29 października 2014r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 224a/2014 z dnia 14 listopada 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr II/10/2014 z dnia 9 grudnia 2014r.,

 

 wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     § 1 otrzymuje brzmienie:

 „§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 18.979.046,23

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.677.742,42

- dochody majątkowe w kwocie 301.303,81

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.678.247,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 18.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 132.580,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,

 

2)     § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 19.799.046,23

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 17.698.938,69

 - wydatki majątkowe w kwocie 2.100.107,54 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

             1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

             odrębnymi ustawami w wysokości 2.678.247,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 774.005 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 132.580,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11

 

3)     § 3 otrzymuje brzmienie:

 „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 820.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek."

 

4)     § 4 otrzymuje brzmienie:

 „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości  1.417.600,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 ."

 

5)     § 5 otrzymuje brzmienie:

 „§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 597.600,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 ."

 

6)     § 6 otrzymuje brzmienie:

 „§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.217.600,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800.000,00 zł."

 

7)     § 7 otrzymuje brzmienie:

 „§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)     dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 599.435,00

2)     dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 36.600,00

zgodnie z załącznikiem Nr 7".

 

8)     § 7 otrzymuje brzmienie:

 „§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1)     zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00

 

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r do wysokości 1.417.600,00

 

2)     dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu każdorazowo do kwoty 100.000.zł

 

3)     przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok,

 

4)     lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu."

 

9)      § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 87.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8".

 

10) § 12 otrzymuje brzmienie:

 „§ 12. Tworzy się rezerwy:

 1) ogólną w wysokości 20.000,00

 2) celowe w wysokości 42.000,00

 z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 42.000,00 zł"

 

11) § 13 otrzymuje brzmienie:

 „§13. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 10."

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając

Uchwała Nr III/12/2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu...

UCHWAŁA NR III/12/2014

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 grudnia 2014 r.

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenu położonego w obrębie geodezyjnym Garby, gmina Krzykosy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy, po stwierdzeniu, że plan miejscowy nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Garby, gmina Krzykosy.

2. Zamiana planu obejmuje obszar o łącznej powierzchni ok. 10,5 ha, zlokalizowany w powiecie średzkim (wielkopolskim), w gminie Krzykosy, w obrębie geodezyjnym Garby, na działce oznaczonej nr ewid. 92/5 oraz na części działek oznaczonych numerami ewid.: 92/4, 92/2 i 94.

3. Granicę obszaru objętego zmianą planu przedstawiono na rysunku zmiany planu, o którym mowa w § 2 pkt 1.

§ 2. Integralnymi częściami uchwały są:

1)   rysunek zmiany planu w skali 1: 2000, zatytułowany „Zamiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Garby, gmina Krzykosy" - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2)   rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu - stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3)   rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

Dział I
Przepisy ogólne 

§ 3. Zakres ustaleń zmiany planu wynika z uchwały Nr XXXVI/255/2013 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Garby, gmina Krzykosy.

 

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)   zmianie planu ‑ należy przez to rozumieć ustalenia niniejszej uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

2)   przeznaczeniu terenu ‑ należy przez to rozumieć funkcję podstawową, określoną dla danego terenu;

3)   funkcji terenu ‑ należy przez to rozumieć synonim przeznaczenia terenu;

4)   terenie ‑ należy przez to rozumieć tereny wyznaczone na rysunku zmiany planu, dla których określono przeznaczenie oraz które wyznaczono na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi;

5)   pasie ochronnym - należy przez to rozumieć pas terenu położony między górnym bezpiecznym obrzeżem wyrobiska a linią ograniczającą teren chroniony od strony wyrobiska, jak pokazano na załączniku nr 1;

6)   pasie zagrożenia - należy przez to rozumieć pas terenu położony między tymczasowym górnym obrzeżem a bezpiecznym górnym obrzeżem wyrobiska - jak pokazano na załączniku nr 1;

7)   bezpiecznym górnym obrzeżu - należy przez to rozumieć zbocze wyrobiska o spadku łagodnym, zbliżonym do naturalnego, którego ukształtowanie w maksymalny sposób ograniczać będzie możliwość osunięcia się mas ziemnych zbocza, jak pokazano na załączniku nr 1;

8)   tymczasowym górnym obrzeżu - należy przez to rozumieć zbocze wyrobiska o stromym spadku, jak pokazano na załączniku nr 1;

9)   uciążliwości dla środowiska - należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany powodujące przekroczenie standardów, jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych.

 
Dział II
Przepisy szczegółowe
 
Rozdział 1
Przeznaczenie terenów
oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania

 

§ 5.1. Ustala się tereny o podstawowym przeznaczeniu:

1)   pas ochronny, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 1PG;

2)   obszar górniczy, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 2PG.

2. Tereny oznaczone symbolami 1PG i 2PG stanowią teren górniczy w rozumieniu przepisów odrębnych.

§ 6. Linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, określonych w niniejszej uchwale, stanowi linia ciągła pokazana na rysunku zmiany planu.

 
Rozdział 2
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 7. Ustala się zachowanie zasad kształtowania ładu przestrzennego, w tym w szczególności zapisów Rozdziału 6.

§ 8. Ustala się obowiązek zabezpieczenia terenu objętego zmianą planu na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

 
Rozdział 3
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 9.1. Na obszarach objętych zmianą planu ustala się obowiązek wyposażenia nieruchomości w odpowiednio przygotowane miejsca do zbierania odpadów, na warunkach określonych w przepisach prawa.

2. Odpady należy gromadzić w sposób selektywny, a dalszy sposób postępowania z nimi, należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 10. Uciążliwości dla środowiska wywołane prowadzeniem robót górniczych, a powodowane np. przez hałas, wibracje i inne, nie powinny przekraczać norm określonych w przepisach odrębnych oraz wykraczać poza granice nieruchomości, co, do których Inwestor posiada tytuł prawny.

  
Rozdział 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 11. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót budowlanych na przedmiot, co, do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy postąpić w sposób określony w przepisach odrębnych.

 
Rozdział 5
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej 

§ 12. Na obszarze objętym zmianą planu nie występują przestrzenie publiczne w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
Rozdział 6
Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu

§ 13. Z zastrzeżeniem §14 na terenie 2PG ustala się realizację kopali kruszywa naturalnego, wyposażonej w obiekty i urządzenia niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania.

 

§ 14.1. W ramach terenu 2PG ustala się wydzielenie odpowiednio zabezpieczonego miejsca, w ramach, którego dopuszcza się realizację:

1)    obiektów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kopalni kruszywa naturalnego;

2)    urządzeń, o których mowa w §22;

3)    miejsc do zbierania odpadów, realizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi;

4)    zbiornika bezodpływowego;

5)    miejsca składowania urobku z wyrobiska górniczego;

o powierzchni wynikającej z faktycznych potrzeb.

2. Dopuszcza się możliwość zmiany lokalizacji miejsca, o którym mowa w ust. 1 pod warunkiem dokonania rekultywacji terenu, z którego będzie ono przenoszone.

§ 15.1. Dla obiektów, o których mowa w §13 uchwały, ustala się kształtowanie zabudowy zgodnie z faktycznymi potrzebami, w oparciu o przepisy odrębne.

2. Dopuszcza się realizację obiektów, o których mowa w ust. 1 w formie obiektów tymczasowych.

 
Rozdział 7
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
 

§ 16. Na terenie 1PG ustala się pas ochronny, zgodnie z rysunkiem zmiany planu.

§ 17. W granicach terenu 1PG dopuszcza się realizację dojazdu do obszaru górniczego, oznaczonego symbolem 2PG oraz dopuszcza się realizację elementów zabezpieczenia terenu i obszaru górniczego, o których mowa w §8.

§ 18. W granicach terenu 2PG ustala się prowadzenie robót górniczych.

§ 19.1. Z zastrzeżeniem ust. 2, ustala się realizację wyrobiska górniczego o parametrach spełniających wymogi bezpieczeństwa, w tym w szczególności o bezpiecznych górnych obrzeżach wyrobiska.

2. Dopuszcza się realizację wyrobiska górniczego posiadającego tymczasowe górne obrzeża, pod warunkiem, że:

1)    na całej długości tymczasowego górnego obrzeża zachowany będzie pas zagrożenia, o szerokości równej minimum połowie szerokości pasa ochronnego w miejscu zetknięcia;

2)    w obszarze pasa zagrożenia dopuszcza się wyłącznie prowadzenie prac związanych z wykonaniem zbocza bezpiecznego oraz z eksploatacją wyrobiska.

 
Rozdział 8
Szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
 

Nie ustala się.

 
Rozdział 9
Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy
 

§ 20. Z zastrzeżeniem §17 ustala się zakaz zabudowy w granicach terenu 1PG.

 
Rozdział 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej
 

§ 21. Obsługę komunikacyjną terenu objętego zmianą planu ustala się z wykorzystaniem istniejących dróg publicznych przebiegających poza granicami zmiany planu miejscowego oraz poprzez ustanowienie stosownych służebności przejazdu i przechodu.

§ 22. Ustala się obowiązek wyposażenia kopali kruszywa naturalnego w urządzenia zapewniające możliwość oczyszczania pojazdów wyjeżdzających na drogę publiczną.

§ 23.1. Ustala się korzystanie z infrastruktury technicznej istniejącej na terenie objętym zmianą planu, jak i poza jego granicami.

2. Dopuszcza się rozbudowę, remont i przebudowę istniejących oraz realizację nowych urządzeń infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w zmianie planu i w przepisach odrębnych.

3. Ustala się, że zaopatrzenie w poszczególne elementy infrastruktury technicznej odbywać się będzie na następujących warunkach:

1)   ścieki bytowe:

a)    ustala się odprowadzanie ścieków bytowych do szczelnego zbiornika bezodpływowego;

b)   dopuszcza się zastosowanie przenośnych systemów sanitarnych;

2)   ścieki przemysłowe: w zależności od potrzeb zastosować lokalną sieć z odstojnikami i separatorami chroniącymi wody gruntowe i gleby przed zanieczyszczeniem;

3)   wody opadowe lub roztopowe: ustala się odprowadzanie do gruntu w sposób niezorganizowany;

3)   energia elektryczna: z wykorzystaniem istniejących i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych;

4)   inne elementy uzbrojenia: na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

 
Rozdział 11
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania terenów
 

Nie ustala się

 
Rozdział 12
Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,
a także obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji
 

§ 24.1. Z zastrzeżeniem ust. 2 po zakończeniu wykonywania robót górniczych polegających na likwidacji wyrobiska górniczego ustala się leśny lub rolniczy kierunek rekultywacji terenu objętego zmianą planu.

2. Dopuszcza się rolniczy kierunek rekultywacji terenu objętego zmianą planu.

§ 25.1. W celu rekultywacji wyrobiska górniczego ustala się wykorzystanie w pierwszej kolejności urobku powstałego w wyniku prowadzenia robót górniczych na terenie 2PG.

2. W celu rekultywacji wyrobiska górniczego dopuszcza się stosowanie mas ziemnych niepochodzących z robót górniczych prowadzonych na terenie 2PG.

 
Rozdział 13
Stawki procentowe
 

§ 26. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami), w wysokości 5%.

 
Dział III
Przepisy końcowe.
 

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając