WAŻNE!

IV Sesja - 5.II.2015

Uchwała Nr IV/20/2015 w sprawie uchwalenia na rok 2015 rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z rganizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi...

UCHWAŁA NR IV/20/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 5 lutego 2015 r.

 

 w sprawie uchwalenia na rok 2015 rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118
z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się na rok 2015 „Roczny program współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego", stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając
Załączniki:
Lista wiadomości


 

Uchwała Nr IV/20/2015 w sprawie uchwalenia na rok 2015 rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z rganizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi...

UCHWAŁA NR IV/20/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 5 lutego 2015 r.

 

 w sprawie uchwalenia na rok 2015 rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118
z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się na rok 2015 „Roczny program współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego", stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając
Załączniki: