IV Sesja - 5.II.2015

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr IV/22/2015 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok

UCHWAŁA NR IV/22/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 5 lutego 2015 roku

 

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok

 

Na podstawie § 94 Statutu Gminy Krzykosy uchwalonego w dniu 20 lutego 2003 roku Uchwałą Nr V/32/2003 w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 48, poz. 914, Nr 188, poz. 3509 z 2004r., Nr 17, poz. 513) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzykosy na 2015 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

 

PLAN PRACY

KOMISJI REWIZYJNEJ

RADY GMINY KRZYKOSY NA 2015 rok

1. Realizacja funduszy sołeckich za 2014 rok.

 

2. Kontrola kosztów utrzymania sprzętu posiadanego przez Gminę .

 

3. Wykonanie budżetu za 2014 rok

 

4. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego za 2014 rok.

 

5. Kontrola utrzymania mieszkań komunalnych, oraz ściąganie zobowiązań.

 

6. Kontrola budżetu na ochronę przeciwpożarową .

 

7. Kontrola budżetu Gminnego Ośrodka Kultury.

 

8. Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku.

 

9.  Kontrola wpłat za energię i gaz w świetlicach oraz wykorzystanie świetlic.

 

10. Kontrola budżetu zespołu szkół w Pięczkowie.

 

11. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.

 

Wszystkie inne kontrole zlecone przez Radę Gminy.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Teofil Grewling

 

 

 

Uchwała Nr IV/21/2015 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych w Krzykosach

UCHWAŁA NR IV/21/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 5 lutego 2015 r.

 

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych w Krzykosach.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych w Krzykosach stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając
Załączniki:

Uchwała Nr IV/20/2015 w sprawie uchwalenia na rok 2015 rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z rganizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi...

UCHWAŁA NR IV/20/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 5 lutego 2015 r.

 

 w sprawie uchwalenia na rok 2015 rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118
z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się na rok 2015 „Roczny program współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego", stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając
Załączniki:

Uchwała Nr IV/19/2015 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadam komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

UCHWAŁA NR IV/19/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 5 lutego 2015 roku  

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadam komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 6j ust.2 i art. 6k ust.1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz.1399  ze zm.),   Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wybiera się opłatę od gospodarstwa domowego.

 

§ 2. 1.Ustala się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości  20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) miesięcznie od gospodarstwa domowego.

 

2. Określa się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, w wysokości  30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) miesięcznie od gospodarstwa domowego

 

3. Przez gospodarstwo domowe rozumie się jedną lub kilka osób, które wspólnie mieszkają w domu jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym i wspólnie utrzymują się.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

Uchwała Nr IV/18/2015 w sprawie określenia terminu wyboru sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję

UCHWAŁA NR IV/18/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 5 lutego 2015 roku

  

w sprawie określenia terminu wyboru sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję.

 

          Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2013r poz. 594 ze zmianami) i §11 ust. 2 Statutów Sołectw Garby, Krzykosy, Miąskowo, Młodzikowo, Młodzikówko, Murzynowo Leśne, Pięczkowo, Solec, Sulęcin, Sulęcinek, Wiosna i Witowo stanowiących załączniki nr 1 - 12 do uchwały Nr XIII/84/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2004r. Nr 17, poz. 512) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się terminy wyboru sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję zgodnie z załącznikiem do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

 

Załącznik do uchwały Nr IV/18/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 2 lutego 2015 roku

TERMINARZ

ZEBRAŃ WYBORCZYCH

W JEDNOSTKACH POMOCNICZYCH

GMINA KRZYKOSY 2015 ROK

L.p.

Nazwa sołectwa

Data

Godzina

Miejsce zebrania

 

1.

 

Garby

 

 

20.02. 2015r.

 

18.oo

 

świetlica

 

2.

 

Krzykosy

 

 

11.02. 2015r.

 

18.oo

 

świetlica

 

3.

 

Miąskowo

 

 

27.02. 2015r.

 

18.oo

 

świetlica

 

4.

 

Młodzikowo

 

 

12.02. 2015r.

 

19.oo

 

świetlica

 

5.

 

Młodzikówko

 

 

12.02. 2015r,

 

17.oo

 

mieszkanie sołtysa

 

6.

 

Murzynowo Leśne

 

 

26.02. 2015r.

 

18.oo

 

świetlica

 

7.

 

Pięczkowo

 

 

19.02. 2015r.

 

18.oo

 

świetlica

 

8.

 

Solec

 

 

23.02. 2015r.

 

18.oo

 

świetlica

 

9.

 

Sulęcin

 

 

02.03. 2015r.

 

18.oo

 

świetlica

 

10.

 

Sulęcinek

 

 

25.02. 2015r.

 

18.oo

 

świetlica

 

11.

 

Wiosna

 

 

16.02. 2015r.

 

19.oo

 

świetlica

 

12.

 

Witowo

 

 

03.03. 2015r.

 

18.oo

 

świetlica