WAŻNE!

LI Sesja - 17.X.2018 r.

Uchwała Nr LI/319/2018

Uchwała Nr LI/319/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie Statutu Gminy Krzykosy

    Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), art.3 ust.1 i art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala Statut Gminy Krzykosy w brzmieniu:

STATUT GMINY KRZYKOSY

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Statut określa:
1) ustrój Gminy Krzykosy,
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy Krzykosy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Gminy Krzykosy,
3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Krzykosy, komisji Rady Gminy Krzykosy i Wójta Gminy Krzykosy,
4) zasady działania klubów radnych Rady Gminy Krzykosy,
5) zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Wójta Gminy Krzykosy oraz korzystania z nich.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Krzykosy,
2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Krzykosy,
3) komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy Krzykosy,
4) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Krzykosy,
5) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – należy przez to rozumieć Komisję Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Gminy Krzykosy.
6) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Krzykosy,
7) Klubie radnych – należy przez to rozumieć klub radnych Rady Gminy Krzykosy,
8) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.),
9) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Krzykosy.

Rozdział 2.
Gmina.

§ 3. 1. Gmina Krzykosy jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z ze. zm.) stanowią gminną wspólnotę samorządową.

§ 4. 1. Gmina położona jest w Powiecie Średzkim w Województwie Wielkopolskim obejmuje obszar 110,727 km2.
2. Granice terytorialne Gminy Krzykosy określa mapa, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.
3. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa, oraz stosownie
do potrzeb lub tradycji inne jednostki pomocnicze.

§ 5. 1. Gmina realizuje swoje zadania:
1) poprzez udział mieszkańców w wyborach, referendum, konsultacjach społecznych;
2) poprzez swoje organy;
3) poprzez utworzone w tym celu własne jednostki organizacyjne;
4) poprzez organy jednostek pomocniczych,
5) w drodze współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego;
6) za pośrednictwem innych podmiotów na podstawie zawartych z nimi umów.
2. Wójt prowadzi rejestry:
1) jednostek pomocniczych gminy;
2) gminnych jednostek organizacyjnych.
3) porozumień;
4) związków jednostek samorządu terytorialnego;
5) stowarzyszeń, w których uczestniczy Gmina.

§ 6. Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Krzykosy.

Rozdział 3.
Jednostki pomocnicze Gminy.

§ 7. 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, o utworzeniu, połączeniu, podziale i zniesieniu jednostki pomocniczej Gminy a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały,
z uwzględnieniem następujących zasad:
1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy,
2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.
3. O utworzeniu podziale i zniesieniu jednostki pomocniczej może zdecydować referendum lokalne.

§ 8. Uchwały, o jakich mowa w § 7 ust. 1 powinny określać w szczególności:
1) obszar,
2) granice,
3) nazwę jednostki pomocniczej.

§ 9. 1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.
3. Jednostki pomocnicze, decydując o przeznaczeniu środków, o których mowa w ust. 2, obowiązane są do przestrzegania podziału wynikającego z załącznika do budżetu Gminy.
4. Dochody uzyskane z przekazanego jednostkom pomocniczym mienia stanowia dochód Gminy.
5. Środki uzyskane z dochodów, o których mowa w ust. 4, są przekazywane na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze.
6. Decyzje, o jakich mowa w ust. 2-4, są wiążące dla osób składających oświadczenia woli
w zakresie zarządu mieniem Gminy.

§ 10. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych
w statutach tych jednostek.

§ 11. 1. Przewodniczący Rady umożliwia przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy udział w pracach Rady, zawiadamiając ich o sesji Rady na zasadach odnoszących się do radnych.
2. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy może zabierać głos na sesjach oraz zgłaszać pytania i wnioski na zasadach odnoszących się do radnych, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

Rozdział 4.
Organizacja wewnętrzna Rady.

§ 12. 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

§ 13.1. Rada działa:
1) na sesjach,
2) poprzez swoje komisje,
3) przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje jej uchwały.
2. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

§ 14. W ramach Rady funkcjonują:
1) Przewodniczący,
2) Wiceprzewodniczący,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,
5) komisje stałe, wymienione w Statucie,
6) doraźne komisje do określonych zadań.

§ 15. 1. Rada powołuje następujące stałe komisje:
1)Rewizyjną,
2)Skarg, Wniosków i Petycji;
3)Budżetowo – Finansową;
4)Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii;
5)Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
2. Radny może być członkiem najwyżej 3 komisji stałych.
3. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

§ 16. 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

§ 17. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący,
w szczególności:
1) zwołuje Radę na sesje;
2) ustala porządek obrad sesji;
3) przewodniczy obradom;
4) sprawuje policję sesyjną;
5) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady;
6) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
7) podpisuje uchwały Rady;
8) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do przeprowadzenia sesji.

§ 18. Do obowiązków Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla Przewodniczącego w razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego.

§ 19. Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.

§ 20. 1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.

Rozdział 5.
Sesje Rady.

§ 21. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach,
a także w przepisach prawnych wydawanych na ich podstawie.
2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
3) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie,
4) apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych
do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii stosuje się przepisy Statutu
o zgłaszaniu inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

§ 22. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Sesjami zwyczajnymi są sesje zwołane przez Przewodniczącego Rady w zwykłym trybie.
3. Sesje nadzwyczajne są zwoływane na zasadach przewidzianych w ustawie.

Rozdział 6.
Przygotowanie i przebieg sesji.

§ 23. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący Rady.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porządku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.
3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, w skuteczny sposób, przy czym dopuszcza się wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej,
5. Do zawiadomienia dołącza się wszystkie projekty uchwał oraz inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad.
6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 4 Rada może podjąć uchwałę
o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
8. W przypadku konieczności zwołania sesji nadzwyczajnej postanowienia ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio, z tym że termin zawiadomienia może być skrócony do 2 dni przed terminem sesji.

§ 24. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Wójta ustala listę osób zaproszonych na sesję.

§ 25. Wójt obowiązany jest udzielać Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej
w przygotowaniu i odbyciu sesji. W szczególności w Regulaminie Urzędu Wójt powinien zapewnić obsługę Rady, Przewodniczącego, Komisji i Radnych przez pracowników Urzędu.

§ 26. 1. Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
2. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych
w ustawie.

§ 27. 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić
o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić
w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez uspra¬wiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.

§ 28. 1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych.

§ 29. 1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.
2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

§ 30. 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wyko¬nuje Wiceprzewodniczący.
3. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać spośród radnych Sekretarza obrad
i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

§ 31. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: „Otwieram ...... sesję Rady Gminy Krzykosy".
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

§ 32. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek
w sprawie zmiany porządku obrad.

§ 33. Porządek obrad obejmuje w szczególności:
1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
2) informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
3) sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza
związanych z wykonywaniem uchwał Rady,
4) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
6) interpelacje i zapytania radnych
7) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
8) wolne wnioski.

§ 34. 1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 33 pkt 3 składa Wójt lub wyznaczony przez niego pracownik.
2. Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

§ 35. 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając
i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.
5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie niebędącej radnym.

§ 36. 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy".
3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję
i do publiczności.
5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§ 37. Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując
o tym Radę.

§ 38. 1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:
1) stwierdzenia quorum,
2) zmiany porządku obrad,
3) ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
4) zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
6) zarządzenia przerwy,
7) odesłania projektu uchwały do komisji,
8) przeliczenia głosów,
9) przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu „za" i jednego głosu „przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.

§ 39. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego.

§ 40. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub Wójtowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.
3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego
o sposobie lub porządku głosowania.

§ 41. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę „ Zamykam ......... sesję Rady Gminy Krzykosy".
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 42. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.

§ 43. 1. Pracownik Urzędu Gminy, wyznaczony przez Wójta na polecenie Przewodniczącego Rady, sporządza z każdej sesji protokół.
2.Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg
3.Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko Przewodniczącego obrad i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
3) imiona i nazwiska radnych nieobecnych z ewentualnym podaniem przyczyn
nieobecności,
4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
5) ustalony porządek obrad,
6) przebieg obrad , a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za", „przeciw"
i „wstrzymujących" oraz głosów nieważnych poszczególnych radnych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,
9) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.
4. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych uchwał i innych rozstrzygnięć, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego.

§ 44. 1. Nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.
3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

§ 45. 1. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia zakończenia sesji.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy aktów prawa miejscowego o charakterze porządkowym.

§ 46. Obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.) sprawuje pracownik Urzędu Gminy, wyznaczony przez Wójta, podlegający służbowo Przewodniczącemu Rady.

Rozdział 7.
Uchwały Rady Gminy.

§ 47. 1. Uchwały, o jakich mowa w § 21 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia apele i opinie,
o jakich mowa w § 24 ust. 2 są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

§ 48. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych, oraz Wójt, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
1) tytuł uchwały,
2) podstawę prawną,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenie sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.
3. Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego lub adwokata.
5. Wymogi dotyczące projektów uchwał wnoszonych w ramach obywatelskich inicjatyw obywatelskich określa odrębna uchwała.

§ 49. 1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, lub podjęciu uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Wójta.

§ 50. 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

§ 51. 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
2. Rada może przeprowadzić reasumpcję głosowania nad projektem uchwały.
3. Zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały, podjętej nie wcześniej niż na następnej sesji.
4. Warunku, o jakim mowa w ust. 3 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek i błędów pisarskich ani wówczas, gdy wymagają tego szczególne okoliczności, których Rada nie mogła uwzględnić w momencie podejmowania uchwały.

§ 52. 1. Wójt ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz
z protokołami sesji Rady.
2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od treści uchwał.

Rozdział 8.
Procedura głosowania.

§ 53. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

§ 54. 1. Głosowanie jawne odbywa się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie
i utrwalenie imiennego wykazu głosów radnych. W oparciu o dane pochodzące z dedykowanej aplikacji obsługującej Radę, Przewodniczący Rady ustala i ogłasza wyniki głosowania jawnego.
2. Głosowanie zarządza Przewodniczący obrad, zapoznaje się z liczbą głosów oddanych „za", „przeciw" i „wstrzymujących się" oraz głosów nieważnych i porównuje z liczbą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem Rady, nakazując odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji, po uprzednim ogłoszeniu tych wyników.
3. Głosowanie jawne imienne, wymagające wskazania w protokole sesji imienia i nazwiska każdego radnego oraz sposobu, w jaki głosował, jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w ustawie.

§ 55. 1. Głosowanie jawne imienne przeprowadza się w ten sposób, że radni kolejno, w porządku alfabetycznym wyczytywani są przez Przewodniczącego lub radnego przez niego wskazanego, oddają swój głos poprzez wypowiedzenie jednej z trzech formuł: 'za", „przeciw" i „wstrztymuję się".
2. Przewodniczacy Rady lub radny przez niego wskazany dokonuje przeliczenia ilości głosów oddanych w sposób określony w ust.1, a następnie podaje wyniki głosowania, które odnotowuje się w protokole z sesji. Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu z sesji Rady.

§ 56. 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania
i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.
5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

§ 57. 1. Przewodniczący Rady przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.
3. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów pyta każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza głosowanie nad każdą z kandydatur.
4. Postanowienie ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

§ 58. 1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.
2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w ust. 2.
5. Przewodniczący Rady może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.
6. Przewodniczący Rady zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały
w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
7. Przewodniczący Rady może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

§ 59. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za" niż „przeciw". Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za" czy „przeciw".
2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na kandydatury lub wnioski każde z osobna.

§ 60. 1. W sytuacji, gdy w przepisie prawa użyto sformułowania „w obecności" - głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów.
4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

Rozdział 9.
Komisje Rady.

§ 61. 1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i komisji doraźnych oraz ich skład osobowy określa Rada w odrębnych uchwałach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady oraz Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji.

§ 62. 1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.
2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
3. Komisje przeprowadzają kontrole pozaplanowe na żądanie Rady.
4. Postanowienia ust. 1-3 nie dotyczą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

§ 63. 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
2. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.

§ 64. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji, wybrany przez członków danej komisji.

§ 65. 1. Komisje pracują na posiedzeniach.
2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio postanowienia o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

§ 66. 1. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.
2. Przewodniczący komisji doraźnych składają Radzie sprawozdania na najbliższej sesji Rady, przypadającej po zakończeniu prac komisji, chyba że Przewodniczący Rady postanowi inaczej.

§ 67. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy składu komisji.

Rozdział 10.
Radni.

§ 68. 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.

§ 69. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o wyrażenie zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

§ 70. 1. Wójt wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczącego Rady, w którym stwierdza się pełnienie funkcji radnego.
2. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych
z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

Rozdział 11.
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej.

§ 71. 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie 2 do 5.
2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 72. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, albo wakatu na tej funkcji, jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego,

§ 73. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach
w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.
4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady – w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji. Nie dotyczy to wyłączenia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 74. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych
i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
1) legalności,
2) gospodarności,
3) rzetelności,
4) celowości,
oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

§ 75. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie
i w formach wskazanym w uchwałach Rady.

§ 76. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1) kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,
2) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

§ 77. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.
2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1.

§ 78. Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 7 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzająca – dłużej niż 3 dni roboczych.

§ 79. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co
w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).
2. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.
3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających.

§ 80. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 74 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

§ 81. 1. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków Komisji.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
3. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez jednego członka Komisji.
4. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste.
6. W przypadkach niecierpiących zwłoki, każdy z członków Komisji Rewizyjnej może przystąpić do kontroli problemowej bez wcześniejszej uchwały Komisji Rewizyjnej oraz upoważnienia,
o którym mowa w ust. 5. Za przypadki niecierpiące zwłoki uważa się w szczególności sytuacje,
w których członek Komisji Rewizyjnej poweźmie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub gdy zachodzą przesłanki pozwalające przypuszczać, iż niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzkiego, albo zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym.
7. W razie podjęcia działań kontrolnych, o których mowa w ust. 6, kontrolujący jest obowiązany zwrócić się w najkrótszym możliwym terminie do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
o wyrażenie zgody na ich kontynuowanie.

§ 82. 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.

§ 83. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa
w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3.

§ 84. Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

§ 85. 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli – w terminie 7 dni od daty jej zakończenia – protokół pokontrolny, obejmujący:
1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
7) datę i miejsce podpisania protokołu,
8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

§ 86. 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia – w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 87. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

§ 88. Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu – otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

§ 89. 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do końca lutego każdego roku.
2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeń,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.
3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej; przystąpienie do wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

§ 90. 1. Komisja Rewizyjna składa Radzie – w terminie do końca lutego każdego roku – roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawierać:
1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli.
3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.

§ 91. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem pracy Komisji.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodniczącego Rady,
2) nie mniej niż 7 radnych,
3) nie mniej niż 2 członków Komisji Rewizyjnej.
4. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu.

§ 92. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

§ 93. Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt. Przepis § 46 stosuje się odpowiednio.

§ 94. 1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę Wójtowi Gminy, który podejmuje ewentualną decyzję w sprawie zawarcia umowy.

§ 95. 1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.
2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzaniu wspólnych kontroli.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.
4. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.
5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.

§ 96. Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków
o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.

Rozdział 12.
Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

§ 97. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie od 2 do 5.
2. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada.
3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji wybiera komisja na wniosek Przewodniczącego Komisji..

§ 98. 1. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub wakatu na tym stanowisku, jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego.
2. Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu w sprawach, w których może powstać podejrzenie
o ich stronniczość lub interesowność.
3. O wyłączeniu Zastępcy Przewodniczącego i innych członków Komisjo decyduje Przewodniczący w formie pisemnej.
4. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji decyduje Rada.

§ 99. 1. Komisja rozpatruje wstępnie przekazane jej przez Przewodniczącego Rady skargi, wnioski i petycje wpływające od mieszkańców Gminy i innych podmiotów działających na terenie Gminy.
2. Uchwały Komisji dotyczące skarg, wniosków i petycji Przewodniczący Komisji przekazuje bezzwłocznie Przewodniczącemu Rady.
3. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym przeprowadzanym w obecności co najmniej połowy jej pełnego składu.

§ 100. 1. Komisja działa na posiedzeniach, odbywających się w miarę potrzeby.
2. Przewodniczący Komisji zawiadamia pozostałych członków Komisji z 4 dniowym wyprzedzeniem o miejscu i czasie oraz porządku posiedzenia.
3. Posiedzenia Komisji są protokołowane.

§ 101. Komisja składa raz do roku Radzie Gminy sprawozdanie ze swej działalności.

Rozdział 13.
Zasady działania klubów radnych.

§ 102. Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych..

§ 103. 1. Radny może przynależeć do jednego tylko klubu.
2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
3. W zgłoszeniu podaje się:
1) nazwę klubu,
2) listę członków,
3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

§ 104. 1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady, bez prawa występowania na zewnątrz.
2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 105. 1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny
z rozwiązaniem klubów.
2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków.
3. Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Rady, gdy liczba ich członków spadnie poniżej 2.

§ 106. Pracę klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

§ 107. 1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

§ 108. 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji
i trybu działania Rady.
2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

§ 109. Na wniosek przewodniczących klubów Wójt obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

Rozdział 14.
Tryb pracy Wójta.

§ 110. Wójt wykonuje:
1) uchwały Rady,
2) jemu prawem przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie – na mocy przepisów obowiązującego prawa – należy do niego,
4) inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.

§ 111. Wójt może uczestniczyć w sesjach Rady i posiedzeniach Komisji.

Rozdział 15.
Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, komisji i Wójta.

§ 112. Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.

§ 113. 1. Dokumenty z zakresu działania Rady i komisji Rady udostępnia się w Urzędzie Gminy na stanowisku zajmującym się obsługą Rady, w dniach pracy Urzędu Gminy.
2. Dokumenty z zakresu działania Wójta oraz Urzędu Gminy udostępniane są w Urzędzie Gminy, w dniach i godzinach pracy Urzędu.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2 są również dostępne w wewnętrznej sieci informatycznej Urzędu Gminy oraz w powszechnie dostępnych zbiorach danych.

§ 114. Realizacja uprawnień określonych w § 112 i § 113 może się odbywać wyłącznie w asyście pracownika Urzędu Gminy.

§ 115. Uprawnienia określone w § 113 i § 114 nie znajdują zastosowania:
1) w przypadku wyłączenia – na podstawie ustaw – jawności,
2) gdy informacja publiczna stanowi tajemnicę chronioną prawni,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Rozdział 16.
Postanowienia końcowe.

§ 116. Rada dokonuje zmian w Statucie odrębnymi uchwałami.

§ 117. Traci moc Uchwała Nr V/32/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 lutego 2003 r.
w sprawie Statut Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 48, poz. 914).

§ 118. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z pierwszym dniem kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następującej po kadencji, w czasie której Statut został uchwalony.

Przewodniczący    
Rady Gminy       

Krzysztof JankowiakZałączniki:

Portable Document Format Załącznik nr 1 do Statutu - mapa granic terytorialnych Gminy Krzykosy [pdf]

Uchwała Nr LI/318/2018

Uchwała Nr LI/318/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 17 października 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Krzykosy

    Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 187/12 o powierzchni 0,01170 ha, 187/13 o powierzchni 0,0502 ha, położonych w miejscowości Krzykosy, stanowiących część większej nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. PO1D/00023284/3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący    
Rady Gminy       

Krzysztof JankowiakUzasadnienie
do uchwały Nr LI/318/2018
Rady gminy Krzykosy
z dnia 17 października 2018 roku

    Zgodnie z obowiązującym prawem do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących m.in. do zbycia nieruchomości.

Przewodniczący    
Rady Gminy       

Krzysztof Jankowiak

Uchwała Nr LI/317/2018

Uchwała Nr LI/317/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 17 października 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Krzykosy

    Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 557, położonej w obrębie Pięczkowo, stanowiącej część większej nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. PO1D/00022417/8.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący    
Rady Gminy       

Krzysztof JankowiakUzasadnienie
do uchwały Nr LI/317/2018
Rady gminy Krzykosy
z dnia 17 października 2018 roku

    Zgodnie z obowiązującym prawem do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących m.in. do zbycia nieruchomości.

Przewodniczący    
Rady Gminy       

Krzysztof Jankowiak

Uchwała Nr LI/316/2018

Uchwała Nr LI/316/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 17 października 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Krzykosy

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Krzykosy, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Sulęcinek, oznaczonej numerem działki 148/1 o powierzchni 0,0176 ha, wpisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. PO1D/00006599/9, stanowiącej własność osoby fizycznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący    
Rady Gminy       

Krzysztof JankowiakUzasadnienie
do uchwały Nr LI/316/2018
Rady gminy Krzykosy
z dnia 17 października 2018 roku

    Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a" do właściwości rady gminy należy określanie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości. W przypadku braku określonych zasad koniczne każdorazowo wymagana jest zgoda rady gminy.
    Nabycie działki 148/1 położonej w miejscowości Sulęcinek ul. Kopczynowska, ma na celu uregulowanie przebiegu drogi publicznej.

Przewodniczący    
Rady Gminy       

Krzysztof Jankowiak

Uchwała Nr LI/315/2018

Uchwała Nr LI/315/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 17 października 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Krzykosy, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Bronisław, obręb Witowo, oznaczonej numerem działki 143/3 o powierzchni 0,0052 ha, wpisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. PO1D/00008503/4, stanowiącej własność osoby fizycznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący    
Rady Gminy       

Krzysztof JankowiakUzasadnienie
do uchwały Nr LI/315/2018
Rady gminy Krzykosy
z dnia 17 października 2018 roku

    Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a do właściwości rady gminy należy określanie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości. W przypadku braku określonych zasad koniczne każdorazowo wymagana jest zgoda rady gminy.
    Nabycie działki 143/3 położonej w miejscowości Bronisław, obręb Witowo ma na celu uregulowanie przebiegu drogi publicznej.

Przewodniczący    
Rady Gminy       

Krzysztof Jankowiak

Uchwała Nr LI/314/2018

Uchwała Nr LI/314/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 17 października 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu

    Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) i art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy, położonej w obrębie Garby, oznaczonych jako działka 208, zapisanej w księdze wieczystej PO1D/00022418/5, odpłatną służebnością przesyłu na rzecz Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, NIP 782-23-77-160, która będzie polegała na możliwości wybudowania urządzeń elektroenergetycznych, możliwości ich konserwacji, eksploatacji oraz usuwania awarii związanych z tymi urządzeniami.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący    
Rady Gminy       

Krzysztof JankowiakUzasadnienie
do uchwały Nr LI/314/2018
Rady gminy Krzykosy
z dnia 17 października 2018 roku

Zgodnie z art. 3051 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu tj. między innymi urządzenia energetyczne, prawem polegającym na tym, ze przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Jest to służebność przesyłu.
W myśl art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 t. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w przypadku braku zasad obciążenia nieruchomości – ustanowienie służebności przesyłu wymaga zgody rady gminy.

Z uwagi na brak przedmiotowych zasad, w świetle powołanych przepisów podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący    
Rady Gminy       

Krzysztof Jankowiak

Uchwała Nr LI/313/2018

Uchwała Nr LI/313/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 17 października 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu

    Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) i art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy oznaczonej jako działka 552/2, brak oznaczenia księgi wieczystej, położonej w obrębie Sulęcinek – odpłatną służebnością przesyłu, na rzecz Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, NIP 782-23-77-160, która będzie polegała na możliwości wybudowania urządzeń elektroenergetycznych, możliwości ich konserwacji, eksploatacji oraz usuwania awarii związanych z tymi urządzeniami.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący    
Rady Gminy       

Krzysztof JankowiakUzasadnienie
do uchwały Nr LI/313/2018
Rady gminy Krzykosy
z dnia 17 października 2018 roku

Zgodnie z art. 3051 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.) nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu tj. między innymi urządzenia energetyczne, prawem polegającym na tym, ze przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Jest to służebność przesyłu.
W myśl art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 t. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) w przypadku braku zasad obciążenia nieruchomości – ustanowienie służebności przesyłu wymaga zgody rady gminy.

Z uwagi na brak przedmiotowych zasad, w świetle powołanych przepisów podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący    
Rady Gminy       

Krzysztof Jankowiak

Uchwała Nr LI/312/2018

Uchwała Nr LI/312/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 17 października 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu

    Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) i art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy, położonych w obrębie Garby, oznaczonych jako działki:
- 195 brak oznaczenia księgi wieczystej,
- 208 zapisanej w księdze wieczystej PO1D/00022418/5
odpłatną służebnością przesyłu, na rzecz Żwir-Pol Sp. z o.o., ul. Cedrowa 29, 62-020 Zalasewo, NIP 7773041370, która będzie polegała na możliwości przechodu i przejazdu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący    
Rady Gminy       

Krzysztof JankowiakUzasadnienie
do uchwały Nr LI/312/2018
Rady gminy Krzykosy
z dnia 17 października 2018 roku

Zgodnie z art. 3051 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.) nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu tj. między innymi urządzenia energetyczne, prawem polegającym na tym, ze przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Jest to służebność przesyłu.
W myśl art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 t. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) w przypadku braku zasad obciążenia nieruchomości – ustanowienie służebności przesyłu wymaga zgody rady gminy.

Z uwagi na brak przedmiotowych zasad, w świetle powołanych przepisów podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący    
Rady Gminy       

Krzysztof Jankowiak

 

Uchwała Nr LI/311/2018

UCHWAŁA NR LI/311/2018
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów położonych w obrębie geodezyjnym Garby, gmina Krzykosy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) Rada Gminy Krzykosy, po stwierdzeniu, że zmiana planu miejscowego nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Garby, gmina Krzykosy.
2. Zmiana planu obejmuje dwa obszary o łącznej powierzchni ok. 5,75 ha (działka nr ewid. 28/2 o powierzchni 4,69 ha oraz działka nr ewid. 40 o powierzchni 1,06 ha), zlokalizowane w powiecie średzkim (wielkopolskim), w gminie Krzykosy, w obrębie geodezyjnym Garby.
3. Granicę obszarów objętych zmianą planu przedstawiono na rysunku zmiany planu, o którym mowa w § 2 pkt 1.

§ 2. Integralnymi częściami uchwały są:
1) rysunek zmiany planu w skali 1:2000, zatytułowany „Zamiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Garby, gmina Krzykosy" – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Dział I
Przepisy ogólne

§ 3. Zakres ustaleń zmiany planu wynika z uchwały Nr X/50/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Garby, gmina Krzykosy.

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) zmianie planu należy przez to rozumieć ustalenia niniejszej uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
2) przeznaczeniu terenu należy przez to rozumieć funkcję podstawową, określoną dla danego terenu;
3) funkcji terenu należy przez to rozumieć synonim przeznaczenia terenu;
4) terenie należy przez to rozumieć tereny wyznaczone na rysunku zmiany planu, dla których określono przeznaczenie oraz które wyznaczono na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi;
5) pasie ochronnym – należy przez to rozumieć pas terenu położony między górnym bezpiecznym obrzeżem wyrobiska a linią ograniczającą teren chroniony od strony wyrobiska, jak pokazano na rysunku zmiany planu;
6) pasie zagrożenia – należy przez to rozumieć pas terenu położony między tymczasowym górnym obrzeżem a bezpiecznym górnym obrzeżem wyrobiska – jak pokazano na rysunku zmiany planu;
7) bezpiecznym górnym obrzeżu – należy przez to rozumieć zbocze wyrobiska o spadku łagodnym, zbliżonym do naturalnego, którego ukształtowanie w maksymalny sposób ograniczać będzie możliwość osunięcia się mas ziemnych zbocza, jak pokazano na rysunku zmiany planu;
8) tymczasowym górnym obrzeżu – należy przez to rozumieć zbocze wyrobiska o stromym spadku, jak pokazano na rysunku zmiany planu;
9) uciążliwości dla środowiska – należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany powodujące przekroczenie standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych.

Dział II
Przepisy szczegółowe

Rozdział 1
Przeznaczenie terenów
oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania

§ 5.1. Ustala się tereny o podstawowym przeznaczeniu:
1) pas ochronny, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolami 1PG1 i 1PG2;
2) obszar górniczy, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolami 2PG1 i 2PG2;
2. Tereny oznaczone symbolami 1PG1, 1PG2, 2PG1 i 2PG2 stanowią docelowy teren górniczy w rozumieniu przepisów odrębnych.

§ 6. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, określonych w niniejszej uchwale, stanowią linie ciągłe pokazane na rysunku zmiany planu.

Rozdział 2
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 7. Ustala się zachowanie zasad kształtowania ładu przestrzennego, w tym w szczególności zapisów Rozdziału 6.

§ 8. Ustala się obowiązek zabezpieczenia terenu objętego zmianą planu na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Rozdział 3
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 9. Na obszarach objętych zmianą planu ustala się obowiązek wyposażenia nieruchomości w odpowiednio przygotowane miejsca do zbierania odpadów, na warunkach określonych w przepisach prawa.

§ 10. Uciążliwości dla środowiska wywołane prowadzeniem robót górniczych, a powodowane np. przez hałas, wibracje i inne, nie powinny przekraczać norm określonych w przepisach odrębnych.

Rozdział 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej

§ 11.1. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy postąpić w sposób określony w przepisach odrębnych.
2. Na terenach archeologicznych stref ochrony konserwatorskiej AZP 58-31/16 i AZP 58-31/27 ustala się wymóg prowadzenia badań archeologicznych w trakcie prowadzenia prac ziemnych.

Rozdział 5
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 12. Na obszarach objętym zmianą planu nie występują przestrzenie publiczne w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział 6
Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu

§ 13. Z zastrzeżeniem § 14 na terenach 2PG1 i 2PG2 ustala się realizację kopali kruszywa naturalnego, wyposażonej w budowle i urządzenia niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania.

§ 14.1. W ramach terenu 2PG1 i 2PG2 ustala się wydzielenie odpowiednio zabezpieczonych miejsc, w ramach których dopuszcza się realizację:
1) budowli i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kopalni kruszywa naturalnego, przy czym wysokość budowli nie może przekraczać 8,0 m;
2) miejsc do zbierania odpadów, realizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) zbiornika bezodpływowego;
4) miejsca składowania urobku z wyrobiska górniczego;
o powierzchni wynikającej z faktycznych potrzeb.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany lokalizacji miejsc, o których mowa w ust. 1 pod warunkiem dokonania rekultywacji terenu, z którego będzie ono przenoszone.

§ 15. Dla budowli, o których mowa w § 13 uchwały, ustala się kształtowanie zabudowy zgodnie z faktycznymi potrzebami, w oparciu o przepisy odrębne.

Rozdział 7
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

§ 16. Na terenach 1PG1 i 1PG2 ustala się pas ochronny, zgodnie z rysunkiem zmiany planu.

§ 17. W granicach terenów 1PG1 i 1PG2 dopuszcza się realizację dojazdu do docelowych obszarów górniczych, oznaczonych symbolami 2PG1 i 2PG2 oraz dopuszcza się realizację elementów zabezpieczenia docelowego terenu i obszaru górniczego, o których mowa w §8.

§ 18. W granicach terenów 2PG1 i 2PG2 ustala się prowadzenie robót górniczych.

§ 19.1. Z zastrzeżeniem ust. 2, ustala się realizację wyrobiska górniczego o parametrach spełniających wymogi bezpieczeństwa, w tym w szczególności o bezpiecznych górnych obrzeżach wyrobiska.
2. Dopuszcza się realizację wyrobiska górniczego posiadającego tymczasowe górne obrzeża, pod warunkiem, że:
1) na całej długości tymczasowego górnego obrzeża zachowany będzie pas zagrożenia, o szerokości równej minimum połowie szerokości pasa ochronnego w miejscu zetknięcia;
2) w obszarze pasa zagrożenia dopuszcza się wyłącznie prowadzenie prac związanych z wykonaniem zbocza bezpiecznego oraz z eksploatacją wyrobiska.

§ 20. Tereny objęte zmianą planu położone są w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 150 Pradolina Warszawa-Berlin oraz w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 143 Subzbiornik Inowrocław-Gniezno – nakazuje się zabezpieczanie miejsc eksploatacji kruszywa przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu i wód podziemnych.

§ 21. Tereny w granicach zmiany planu obejmuje koncesja PGNiG S.A. w Warszawie, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego „Kórnik-Środa" nr 32/96/p z dnia 19.07.1996 r. – ważna do 19.07.2021 r.

§ 22. W granicach terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami 1PG1 i 2PG1 znajduje się istniejący obszar i teren górniczy.

Rozdział 8
Szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

Nie ustala się.

Rozdział 9
Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 23. Z zastrzeżeniem § 17 ustala się zakaz zabudowy w granicach terenów 1PG1 i 1PG2.

§ 24. W granicach terenów objętych zmianą planu znajdują się udokumentowane złoża kruszywa naturalnego „Garby ŁJB" na działce nr ewid. 28/2 i „Garby ŁJB III" na działce nr ewid. 40.

Rozdział 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej

§ 25. Obsługę komunikacyjną terenów objętych zmianą planu ustala się z wykorzystaniem istniejących dróg publicznych, przebiegających poza granicami zmiany planu miejscowego.

§ 26.1. Ustala się korzystanie z infrastruktury technicznej istniejącej na terenach objętych zmianą planu, jak i poza jego granicami.
2. Dopuszcza się rozbudowę, remont i przebudowę istniejących oraz realizację nowych urządzeń infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w zmianie planu i w przepisach odrębnych.
3. Ustala się, że zaopatrzenie w poszczególne elementy infrastruktury technicznej odbywać się będzie na następujących warunkach:
1) ścieki bytowe: w zależności od potrzeb, zastosować przenośne systemy sanitarne;
2) ścieki przemysłowe: w zależności od potrzeb, zastosować lokalną sieć z odstojnikami i separatorami chroniącymi wody gruntowe i gleby przed zanieczyszczeniem;
3) wody opadowe lub roztopowe: ustala się odprowadzanie do gruntu w sposób niezorganizowany;
3) energia elektryczna: z wykorzystaniem istniejących i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych;
4) woda przeznaczona do spożycia przez ludzi oraz do celów przeciwpożarowych i produkcyjnych: z sieci wodociągowej, z wykorzystaniem istniejących i projektowanych komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę lub z innych źródeł, określonych w przepisach szczegółowych;
5) inne elementy uzbrojenia: na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

Rozdział 11
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania terenów

Nie ustala się

Rozdział 12
Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,
a także obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji

§ 27. Po zakończeniu wykonywania robót górniczych polegających na likwidacji wyrobisk górniczych ustala się rolniczy lub wodny kierunek rekultywacji terenów objętych zmianą planu.

§ 28.1. W celu rekultywacji wyrobisk górniczych ustala się wykorzystanie w pierwszej kolejności urobku powstałego w wyniku prowadzenia robót górniczych na terenach 2PG1 i 2PG2.
2. W celu rekultywacji wyrobisk górniczych dopuszcza się stosowanie mas ziemnych nie pochodzących z robót górniczych prowadzonych na terenach 2PG1 i 2PG2.

Rozdział 13
Stawki procentowe

§ 29. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ) w wysokości 15%.

Dział III
Przepisy końcowe.

§ 30. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 31. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Krzysztof Jankowiak     


 

Załączniki:
Portable Document Format Załącznik Nr 1 [pdf]
Portable Document Format Załącznik Nr 2 [pdf]
Portable Document Format Załącznik Nr 3 [pdf]Uzasadnienie
do Uchwały nr LI/311/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Garby, gmina Krzykosy

1. Zakres ustaleń zmiany planu miejscowego wynika z uchwały Nr X/50/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Garby, gmina Krzykosy.
2. Zmiana planu obejmuje dwa obszary o łącznej powierzchni ok. 5,75 ha (działka nr ewid. 28/2 o powierzchni 4,69 ha oraz działka nr ewid. 40 o powierzchni 1,06 ha), zlokalizowane w powiecie średzkim (wielkopolskim), w gminie Krzykosy, w obrębie geodezyjnym Garby.
3. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), została przeprowadzona procedura sporządzania zmiany miejscowego planu, przewidziana w art. 17.
4. Stosownie do art. 17 pkt 1 ww. ustawy, ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ukazało się w „Gazecie Średzkiej" w dniu 19.11.2015 r., a obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krzykosy, w dniu 19.11.2015 r. oraz na stronie internetowej tut. Urzędu.
5. Stosownie do art. 17 pkt 2 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pismami znak PL.6722.P.B.Z.2.2016 z dnia 14.10.2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zostały zawiadomione instytucje oraz organy właściwe do uzgadniania i opiniowania.
6. Uzgodniono zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, pismo znak PL.6722.P.B.Z.3.2016 z dnia 14.10.2016 i z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Środzie Wielkopolskiej, pismo znak PL.6722.P.B.Z.3.2016 z dnia 24.10.2016 r.
7. Zgodnie z art. 17 pkt 4 sporządzono projekt miejscowego planu zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniając ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, a także sporządzono prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu z uwzględnieniem art. 36 ustawy. Projekt zmiany planu miejscowego nie narusza ustaleń studium.
8. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
a) uwzględnia wymagania ładu przestrzennego oraz walory architektoniczne i krajobrazowe,
b) uwzględnia wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych,
c) uwzględnia wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
d) uwzględnia wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych,
e) uwzględnia walory ekonomiczne przestrzeni ustalając zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, a także powierzchnię biologicznie czynną,
f) uwzględnia prawo własności do nieruchomości,
g) nie wyznacza obszarów przeznaczonych do funkcjonowania istniejących i planowanych obiektów i urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa,
h) uwzględnia potrzeby interesu publicznego poprzez określenie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
i) uwzględnia potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej,
j) został sporządzony przy zapewnieniu udziału społeczeństwa, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
k) został sporządzony przy zachowaniu jawności i przejrzystości procedur planistycznych,
l) uwzględnia potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności.
9. Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przy sporządzaniu projektu zmiany miejscowego planu uwzględniony został interes publiczny oraz interesy prywatne, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Projekt zmiany planu miejscowego sporządzony został w celu dopuszczenia wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża.
10. Projekt zmiany planu miejscowego przewiduje sytuowanie nowej zabudowy przy uwzględnieniu wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorami ekonomicznymi przestrzeni.
11. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzony został zgodnie z wynikami analizy aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
12. Zgodnie z prognozą skutków finansowych, sporządzoną na podstawie art. 17 pkt 5) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym realizacja ustaleń zmiany planu nie wpłynie negatywnie na budżet gminy.
13. Na podstawie art. 17 pkt 6 lit. a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy Krzykosy uzyskał opinie do przedstawionych w projekcie zmiany miejscowego planu rozwiązań, od właściwych organów i instytucji.
14. Na podstawie art. 17 pkt 6 lit. b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wójt Gminy Krzykosy uzgodnił projekt zmiany miejscowego planu z właściwymi organami i instytucjami.
15. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – nastąpiło w dniach od 20.07.2018 r. do 10.08.2018 r.. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu miejscowego planu, ukazało się w „Gazecie Średzkiej" w dniu 12.07.2018 r. oraz na stronie internetowej Urzędu, a obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy Urzędu Gminy Krzykosy, w dniu od 12.07.2018 r.
16. W dniu 06.08.2018 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
17. W ustawowym terminie, tj. 14 dni po wyłożeniu – do dnia 28.08.2018 r. nie wpłynęły żadne uwagi do projektu zmiany miejscowego planu.
18. Wobec dopełnienia procedury przewidzianej ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedłożono Radzie Gminy Krzykosy projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Garby, gmina Krzykosy.
19. W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Krzysztof Jankowiak 

Uchwała Nr LI/309/2018

UCHWAŁA NR LI/309/2018
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 17 października 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2018-2033

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 ust. 6, 230b i 231 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/246/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2018-2033, zmienionej

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIII/254/2018 z dnia 22 marca 2018r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIV/264/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/271/2018 z dnia 25 maja 2018r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVII/283/2018 z dnia 22 czerwca 2018r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVIII/292/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIX/300/2018 z dnia 24 sierpnia 2018r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof JankowiakZałączniki:
Portable Document Format 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr LI/309/2018 [pdf]
Portable Document Format Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr LI/309/2018 [pdf]Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy

DOCHODY i WYDATKI
    Dostosowano wielkości dochodów i wydatków do wielkości wynikających ze zmian w budżecie przyjętych Uchwałą Nr LI/308/2018 z dnia 17.10.2018r.
    Ze względu na brak dofinansowania ze środków unijnych zrezygnowano z realizacji inwestycji „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Krzykosy".
    W związku z przedłużająca się procedurą przetargową realizację znacznej części inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pięczkowo i Witowo oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec i Sulęcin w gminie Krzykosy" przesunięto na lata 2019-2020.

WYNIK BUDŻETU
    W związku z wprowadzonymi zmianami zmniejszył się deficyt budżetu, który planuje się sfinansować przychodami z tytułu pożyczek, kredytów oraz wolnych środków. Wyniki budżetu dla poszczególnych lat objętych prognozą przedstawione zostały w załączniku nr 1.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
    Po stronie przychodów zmniejszono środki pochodzące z pożyczki związanej z realizacją projektu unijnego.

KWOTA DŁUGU
    Spłata długu rozłożona jest, jak dotychczas, do 2033 roku włącznie.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak

Uchwała Nr LI/308/2018

UCHWAŁA Nr LI/308/2018
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 17 października 2018r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 212, 215, 216, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLI/247/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 213/2018 z dnia 29 stycznia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLII/248/2018 z dnia 8 lutego 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIII/253/2018 z dnia 22 marca 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIV/263/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLV/269/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/270/2018 z dnia 25 maja 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVII/282/2018 z dnia 22 czerwca 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVIII/291/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 234/2018 z dnia 9 sierpnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIX/299/2018 z dnia 24 sierpnia 2018r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 238/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 240/2018 z dnia 17 września 2018r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 241/2018 z dnia 27 września 2018r.,

wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 30.113.126,00
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 29.338.496,71
- dochody majątkowe w kwocie 774.629,29 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.019.787,08 zł, zgodnie z załączni- kiem Nr 3,
2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 482.584,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 211.871,20 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 34.443.126,00
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 28.807.055,49
- wydatki majątkowe w kwocie 5.636.070,51 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.019.787,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 482.584,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 611.647,20 zł."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„ § 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.330.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków."

4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.890.192,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 ."
5) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.913.384,08 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800.000,00 zł."
6) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.198.007,28
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 153.800,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

7) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek:
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r do wysokości 3.113.384,08

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, każdorazowo do kwoty 100.000,00 zł,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu."

8) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§14. Ustala się fundusz sołecki, według zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 10."

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof JankowiakZałączniki:
Portable Document Format 
Załącznik Nr 1 - Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2018 r. [pdf]
Portable Document Format 
Załącznik Nr 2 - Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2018 r. [pdf]
Portable Document Format 
Załącznik Nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r. [pdf]
Portable Document Format 
Załącznik Nr 4 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 r. [pdf]
Portable Document Format 
Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu 2018 r. [pdf]
Portable Document Format 
Załącznik Nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki w 2018 r., związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego [pdf]
Portable Document Format Załącznik Nr 8 - Zestawienie wydatków na przedsiewzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018 [pdf]

 Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Krzykosy
Nr LI/308/2018 z dnia 17 października 2018r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:
-rozdział 01010 dochody i wydatki: W związku z przedłużającą się procedurą przetargową przesunięto realizację inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pięczkowo i Witowo oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec i Sulęcin w gminie Krzykosy" z roku 2018 na kolejne lata. W planie wydatków pozostawiono 310.000zł. Zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji ze środków unijnych oraz ze zwrotu VAT od inwestycji.
-rozdział 01042 wydatki: Zabezpieczono środki na usługi archeologiczne związane z „Przebudową drogi gminnej w miejscowości Miąskowo".
-rozdział 01095 dochody i wydatki: Na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim wprowadzono dotację celową na dofinansowanie „Budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Sulęcin" oraz „Budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Krzykosy". Jednocześnie wprowadzono środki po stronie wydatków.

Dz. 020 Leśnictwo:
-rozdział 02095- dochody i wydatki: Zwiększono plan dochodów z dzierżawy obwodów łowieckich. Zwiększono środki na szacowanie szkód łowieckich.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:
-rozdział 40002- wydatki: Zwiększono środki na zakup materiałów, opłaty do Wód Polskich oraz wynagrodzenia (wcześniejsza nagroda jubileuszowa dla pracownika odchodzącego na emeryturę). Dokonano przesunięć między paragrafami.

Dz. 600 Transport i łączność:
-rozdział 60016- wydatki: Zwiększono środki na wynagrodzenia (800 zł). Na wniosek sołectwa Witowo przesunięto środki w ramach funduszu sołeckiego z przedsięwzięcia „Odwodnienie drogi" § 4300 -4.800 zł na przedsięwzięcie „Zakup tablic informacyjnych" rozdział 75095 § 4210 +4.400 zł oraz przedsięwzięcie „Montaż karmników i budek lęgowych" rozdział 90004 §4210 +400 zł.

Dz. 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
-rozdział 70005- dochody: Zwiększono planowane wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, zmniejszono planowane wpływy z najmu.

Dz. 750 Administracja publiczna:
-rozdział 75011- dochody i wydatki: Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.360.2018.8 z dnia 26.09.2018r. wprowadzono plan dotacji na zakup urządzeń do obsługi środka identyfikacji elektronicznej. Jednocześnie wprowadzono plan po stronie wydatków.
-rozdział 75022- wydatki: zaplanowano środki na zakup zestawu do transmisji posiedzeń Rady Gminy.
-rozdział 75085- wydatki: Przesunięto środki między paragrafami.
-rozdział 75095- wydatki: zabezpieczono środki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Witowo na przedsięwzięcie „Zakup tablic informacyjnych".

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:
-rozdział 75109- dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-804-11/18 z dnia 8.10.2018r. zwiększono plan dotacji na przeprowadzenie wyborów. Jednocześnie zwiększono środki po stronie wydatków.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
-rozdział 75814- dochody i wydatki: Na podstawie uchwały Nr LXIV/520/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 6.09.2018r. wprowadzono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiotelefonu przez OSP Sulęcin. Na podstawie uchwały Nr LXIV/530/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 6.09.2018r. wprowadzono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego przez OSP Pięczkowo. Na podstawie uchwały Nr LXV/545/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26.09.2018r. wprowadzono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu agregatu pompowego przez OSP Krzykosy. Środki z dotacji wprowadzono po stronie dochodów, jednocześnie zabezpieczając z budżetu Gminy 28.000 zł na powyższe cele.
Ponadto przesunięto środki z §4300 do § 2820 z przeznaczeniem na dotację dla OSP Sulęcinek.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
-rozdział 75601- dochody: Zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej oraz z tytułu odsetek.
-rozdział 75615- dochody: Zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek od podatków opłacanych przez osoby prawne.
-rozdział 75618- dochody: Zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek od opłaty eksploatacyjnej oraz z tytułu różnych wpływów.

Dz. 758 Różne rozliczenia:
-rozdział 75801- dochody i wydatki: na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 21.08.2018r. Nr ST5.4751.5.2018.11g zwiększono plan subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne. Jednocześnie wprowadzono środki po stronie wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sulęcinie.
-rozdział 75814- dochody: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.292.2018.3 z dnia 21.08.2018r. wprowadzono plan dotacji przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r.
Zwiększono planowane dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:
-rozdział 80101, 80104, 80110, 80148 i 85401– wydatki: Na podstawie wniosków dyrektorów szkół dokonano przesunięć między paragrafami, rozdziałami i działami. Zwiększono wydatki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z tytułu otrzymanej subwencji oświatowej z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Dz. 852 Pomoc społeczna:
- rozdział 85213 – dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.352.2018.3 z dnia 02.10.2018r. zwiększono plan dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jednocześnie wprowadzono środki po stronie wydatków.
- rozdział 85295 – dochody i wydatki: Zmniejszono planowane wydatki na zatrudnienie pracowników społecznie użytecznych oraz planowaną refundację wydatków z tego tytułu.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
- rozdział 85415 – dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.384.2018.8 z dnia 12.10.2018r. zwiększono plan dotacji na stypendia dla uczniów. Wprowadzono środki po stronie wydatków w OPS jednocześnie zabezpieczając wymagany wkład własny.

Dz. 855 Rodzina:
- rozdział 85501 –wydatki: Przesunięto środki między paragrafami zabezpieczając plan na wynagrodzenia oraz na usługi telekomunikacyjne.
- rozdział 85502 – dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.352.2018.3 z dnia 2.10.2018r. zwiększono plan dotacji na świadczenia rodzinne. Wprowadzono środki również po stronie wydatków. Zwiększono kwoty dochodów planowanych z tytułu wyegzekwowania zaległych alimentów. Jednocześnie zwiększono wydatki o kwoty dochodów planowanych z tytułu alimentów.
- rozdział 85503 – dochody: W OPS wprowadzono plan dochodów z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90001 –dochody i wydatki: Zwiększono plan dochodów z tytułu usług na oczyszczalni ścieków o 50.000 zł oraz z tytułu odsetek o 200 zł. Zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych o 11.500 zł.
- rozdział 90002 –dochody i wydatki: Zwiększono plan dochodów w § 0690, 0920 i 0970. Zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych oraz z tytułu wynagrodzeń.
- rozdział 90004 –wydatki: Na wniosek sołectwa Witowo zabezpieczono środki na przedsięwzięcie „Montaż karmników i budek lęgowych".
- rozdział 90005 –dochody i wydatki: Ze względu na brak dofinansowania wycofano z planu dochodów i wydatków środki związane z realizacją inwestycji „Wytwarzanie inwestycji ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Krzykosy".
- rozdział 90013 – wydatki: Zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych.
- rozdział 90015 – wydatki: Zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu usług remontowych.
- rozdział 90095 – dochody i wydatki: Zmniejszono planowane wydatki na zatrudnienie pracowników interwencyjnych oraz planowaną refundację wydatków z tego tytułu.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- rozdział 92109 –wydatki: Na wniosek sołectwa Sulęcinek przesunięto środki w ramach funduszu sołeckiego z przedsięwzięcia „Organizacja imprez integracyjnych" rozdział 92195§ 4300 -5.400 zł na przedsięwzięcie „Remont świetlicy wiejskiej" rozdział 92109 § 4210 +5.300 zł oraz §4270 +100 zł. Zwiększono wydatki na „Budowę sceny plenerowej Sulęcin" o 10.000 zł.
- rozdział 92116 –wydatki: Zwiększono dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy o 12.000 zł.
- rozdział 92195 – dochody i wydatki: Na podstawie Uchwały Nr LXIV/524/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 6.09.2018r. wprowadzono plan dotacji celowej na utwardzenie placu przy scenie letniej w Sulęcinku 3.500 zł. Jednocześnie wprowadzono środki po stronie wydatków § 4210.
Na wniosek sołectwa Garby przesunięto środki w ramach funduszu sołeckiego z przedsięwzięcia „Doposażenie placu do imprez wiejskich" § 4210 -700 zł na przedsięwzięcie „Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie" § 4300 +700 zł.
Na wniosek sołectwa Krzykosy przesunięto środki w ramach funduszu sołeckiego z przedsięwzięcia „Zakup i montaż siedzeń w amfiteatrze" § 4270 -4.000 zł na przedsięwzięcie „Urządzenie terenu rekreacji na tzw. Glinkach" § 4300 +4.000 zł. W § 4300 zmniejszono środki na przedsięwzięcie „Organizacja imprez integracyjnych" FS Sulęcinek -5.400 zł.
Ponadto w §4300 zwiększono planowane wydatki na urządzenie terenu rekreacyjnego na Glinkach w Krzykosach.

Dz. 926 Kultura fizyczna:
- rozdział 92605 –wydatki: zwiększono środki w § 4210 z przeznaczeniem na zakup części do kosiarki w Pięczkowie.
- rozdział 92695 –wydatki: Przesunięto między paragrafami środki zabezpieczone na realizację przedsięwzięcia „Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw" w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Murzynowo Leśne. Przesunięto środki na montaż huśtawki w Garbach do § 4300.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak