WAŻNE!

VI Sesja - 10.IV.2015 r.

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr VI/30/2015 wstrzymująca wykonanie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

UCHWAŁA Nr VI/30/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

 

wstrzymująca wykonanie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy.

  

Na podstawie art. 61 § 2 pkt 3 ustawy z dnia sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn.  zm.) i art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1. W związku z wniesieniem przez Wojewodę Wielkopolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr XLVIII/325/2014 z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2015 r. poz. 1866 wstrzymuje się wykonanie tej uchwały w całości.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  z mocą od dnia podjęcia. 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy

Michał Grochowski