WAŻNE!

VII Sesja - 20.V.2015 r.

Uchwała Nr VII/33/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2014 rok

UCHWAŁA Nr VII/33/2015

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 20 maja 2015 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2014 rok

         

 

           Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U z 2013r., poz. 330 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy, uchwala co następuje:

 

          §1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2014 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

          §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając
Lista wiadomości


 

Uchwała Nr VII/37/2015 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Krzykosy w Stowarzyszeniu Lider Zielonej Wielkopolski...

UCHWAŁA NR VII/37/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

 z dnia 20 maja 2015 roku

w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Krzykosy w Stowarzyszeniu Lider Zielonej Wielkopolski, tworzącego Lokalną Grupę Działania w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy w ww. stowarzyszeniu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zmianami) oraz na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu Rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013, poz. 173 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje :

 

§ 1. Wyraża się wolę kontynuacji członkostwa Gminy Krzykosy w Stowarzyszeniu Lider Zielonej Wielkopolski, tworzącego Lokalną Grupę Działania w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w charakterze członka zwyczajnego.

 

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Krzykosy Pana Andrzeja Janickiego do reprezentowania Gminy Krzykosy w ww. Stowarzyszeniu.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr VII/36/2015 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy...

Uchwała Nr VII/36/2015
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 20 maja 2015 r.

 

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, obejmującej tereny w Murzynowie Leśnym i Garbach

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/104/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2000 r. z późniejszymi zmianami, zwaną dalej „zmianą studium".

2. Zmiana Studium dotyczy  terenów: w obrębie ewidencyjnym Murzynowo Leśne - działek o numerach ewidencyjnych 7, 8, 10/1 i 10/2 oraz w obrębie geodezyjnym Garby  - działki o numerze ewidencyjnym 40 i części działki o numerze ewidencyjnym 28/2.

§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1)     załącznik nr 1 - ujednolicony tekst studium składający się z dwóch części zatytułowanych:

a)     część I - „Gmina Krzykosy - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uwarunkowania",

b)     część II - „Gmina Krzykosy - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Kierunki zagospodarowania";

2)     załącznik nr 2 - ujednolicony rysunek studium, zatytułowany „Krzykosy - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego";

3)     załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Gminy Krzykosy o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu zmiany studium wniesionych przez osoby prawne i fizyczne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr VII/35/2015 w sprawie odpłatności za wynajem kompleksu boisk sportowych w Krzykosach

UCHWAŁA NR VII/35/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 20 maja 2015 roku

 

w sprawie odpłatności za wynajem kompleksu boisk sportowych w Krzykosach.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się odpłatność za wynajem kompleksu boisk sportowych w Krzykosach  dla organizacji wydarzeń sportowych oraz wynajem przez osoby zamieszkałe poza terenem Gminy Krzykosy w wysokości:

1)     70,00 zł za jedną godzinę za wynajem kompleksu boisk,

2)     50,00 zł za jedną godzinę za wynajem boiska do piłki nożnej,

3)     30,00 zł za jedną godzinę za wynajem boiska wielofunkcyjnego.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr VII/34/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2014 rok

UCHWAŁA Nr VII/34/2015

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 20 maja 2015 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2014 rok

 

          Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U z 2013r., poz.330 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy, uchwala co następuje:

 

          §1.Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2014 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

          §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr VII/33/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2014 rok

UCHWAŁA Nr VII/33/2015

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 20 maja 2015 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2014 rok

         

 

           Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U z 2013r., poz. 330 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy, uchwala co następuje:

 

          §1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2014 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

          §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr VII/31/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

UCHWAŁA Nr VII/31/2015

 RADY GMINY KRZYKOSY

 z dnia 20 maja 2015r.

 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1 W Uchwale Nr III/17/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 5/2015 z dnia 29 stycznia 2015r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 13/2015 z dnia 24 lutego 2015r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 15/2015 z dnia 2 marca 2015r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr V/24/2015 z dnia 25 marca 2015r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 35/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

1)     § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 21.377.436,14

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20.029.782,27

- dochody majątkowe w kwocie 1.347.653,87 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały                                                                  

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.283.724,14 zł,          

 zgodnie z załącznikiem Nr 3,

 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 454.993,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,    

3) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości                     210.740,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

 

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 25.277.436,14

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 18.232.419,23

 - wydatki majątkowe w kwocie 7.045.016,91 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

                         

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

             1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

 odrębnymi ustawami w wysokości 2.283.724,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

             2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

 między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 210.740,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 8"

 

3)     § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)     dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych                 1.354.037,52

2)     dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 33.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7"

 

4)     § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9."

 

5)     § 12 otrzymuje brzmienie:

„§12. Tworzy się rezerwy:

 1) ogólną w wysokości    234.000,00

 2) celowe w wysokości          42.000,00 zł,

z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 42.000,00 zł."

 

6)     § 13 otrzymuje brzmienie:

„§13. Ustala się fundusz sołecki, w formie zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 11."

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając