VIII Sesja - 12.VI.2015 r.

Uchwała Nr VIII/40/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

UCHWAŁA NR VIII/40/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 12 czerwca 2015r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 199), Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1

1.     Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, zatwierdzonego uchwałą Nr XVIII/104/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2000r. z późniejszymi zmianami, dalej zwanej zmianą Studium.

2.     Zmiana Studium dotyczy obszaru administracyjnego gminy Krzykosy.

3.     Przedmiotem zmiany Studium jest:

1)     wprowadzenie na obszarze gminy Krzykosy terenów lokalizacji systemów instalacji fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100kW;

2)     wprowadzenie aktualnej granicy administracyjnej gminy Krzykosy.

4.     Granice obszaru, dla którego przystąpiono do zmiany Studium, wskazano na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2

Zakres ustaleń zmiany Studium będzie obejmował problematykę zgodną z przepisami art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr VIII/41/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach...

UCHWAŁA NR VIII/41/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 12 czerwca 2015 r.

 

zmieniająca uchwałę  w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Krzykosy.

           

Na podstawie art. 30 ust. 6 oraz art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXXV/228/2009 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Krzykosy (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 152 poz. 2893) wprowadza się następujące zmiany:

1)     § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego określa poniższa tabela dodatków funkcyjnych":

L.p.

Stanowisko lub funkcja

Kwota dodatku w zł

od - do

1.

Dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów

400 - 900

2.

Dyrektor szkoły liczącej 9 oddziałów i więcej

550 - 1000

3.

Dyrektor szkoły liczącej 9 oddziałów i więcej, w której nie zatrudniono wicedyrektora

800 - 1400

4.

Wicedyrektor szkoły

400 - 700

5.

Wychowawca klasy  i oddziału przedszkolnego

 

50 - 110

6.

Opiekun stażu

40 - 70

 

2)     § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela".

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2015 roku.

Uchwała Nr VIII/40/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

UCHWAŁA NR VIII/40/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 12 czerwca 2015r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 199), Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1

1.     Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, zatwierdzonego uchwałą Nr XVIII/104/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2000r. z późniejszymi zmianami, dalej zwanej zmianą Studium.

2.     Zmiana Studium dotyczy obszaru administracyjnego gminy Krzykosy.

3.     Przedmiotem zmiany Studium jest:

1)     wprowadzenie na obszarze gminy Krzykosy terenów lokalizacji systemów instalacji fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100kW;

2)     wprowadzenie aktualnej granicy administracyjnej gminy Krzykosy.

4.     Granice obszaru, dla którego przystąpiono do zmiany Studium, wskazano na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2

Zakres ustaleń zmiany Studium będzie obejmował problematykę zgodną z przepisami art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr VIII/38/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

UCHWAŁA Nr VIII/38/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 12 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1 W Uchwale Nr III/17/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 5/2015 z dnia 29 stycznia 2015r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 13/2015 z dnia 24 lutego 2015r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 15/2015 z dnia 2 marca 2015r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr V/24/2015 z dnia 25 marca 2015r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 35/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr VII/31/2015 z dnia 20 maja 2015r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

1)      § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 20.909.861,14

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20.058.207,27

- dochody majątkowe w kwocie 851.653,87 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.283.724,14 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 3,

 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 454.993,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,    

3) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 210.740,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

 

2)      § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 24.609.861,14

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 18.278.844,23

 - wydatki majątkowe w kwocie 6.331.016,91 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

             1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

 odrębnymi ustawami w wysokości 2.283.724,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

             2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

 między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 210.740,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 8"

 

3)      § 3 otrzymuje brzmienie:

 „ § 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.700.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek."

 

4)      § 4 otrzymuje brzmienie:

„§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.076.816,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 ."

 

5)      § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.469.155,48 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800.000,00 zł."

 

6)      § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.357.037,52

2)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 33.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7."

 

7)      § 8 otrzymuje brzmienie:

 „§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1)      zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00

 

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r

 do wysokości 3.669.155,48

 

2)      dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, każdorazowo do kwoty 100.000.zł

 

3)      przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2015 rok,

 

4)      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu."

 

8)      § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9."

 

9)      § 12 otrzymuje brzmienie:

„§12. Tworzy się rezerwy:

 1) ogólną w wysokości 130.000,00

 2) celowe w wysokości 42.000,00 zł,

z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 42.000,00 zł."

 

10)  § 13 otrzymuje brzmienie:

„§13. Ustala się fundusz sołecki, w formie zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 11."

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając