X Sesja - 24.IX.2015 r.

Uchwała Nr X/50/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów...

UCHWAŁA NR X/50/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 24 września 2015 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Garby, gmina Krzykosy

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Garby, gmina Krzykosy.

2. Granice terenów objętych zmianą planu zostały określone na mapie, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały i obejmującej działki oznaczone numerami ewid. 28/2 i 40, przy czym dopuszcza się opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mniejszym zakresie przestrzennym, aniżeli wskazany na załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Zakres ustaleń planu obejmuje problematykę określoną w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§ 3. Łącznie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1, zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko oraz prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, zgodnie z art. 17 pkt 4 i 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr X/50/2015

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 24 września 2015 r.

 

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami), działając na wniosek Wnioskodawcy, Wójt Gminy Krzykosy przedłożył niniejszą uchwałę Radzie Gminy Krzykosy.

Na terenach objętych zmianą obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalony uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr V/23/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 58 z dnia 19.04.2007 r.), w którym przedmiotowe tereny przeznaczone są na: tereny powierzchniowej eksploatacji surowców (PG), tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (ROM) oraz tereny zieleni naturalnej (ZN). W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalonym uchwałą Nr VI/38/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, przedmiotowe tereny przeznaczone zostały w przeważającej części na tereny powierzchniowej eksploatacji kruszyw.

Zgodnie z art. 14 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy, przeprowadzono analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz oceniono stopień zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, a także ustalono niezbędny zakres prac planistycznych. Analiza, o której mowa wyżej, została przekazana Radzie Gminy Krzykosy łącznie z projektem niniejszej uchwały.

Planowana inwestycja polegać będzie na powiększeniu terenów przeznaczonych pod wydobycie kruszywa naturalnego oraz na wyznaczeniu nowych terenów przeznaczonych pod wydobycie kruszywa naturalnego. W stanie istniejącym prowadzone jest wydobycie kruszywa na przeważającej części terenów objętych zmianą planu miejscowego.

Zgodnie z art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196 ze zmianami), w związku z ust. 1 i 2 ww. ustawy, koszt wykonania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ponosi przedsiębiorca.

W związku z tym, że wystąpiły okoliczności faktyczne i prawne umożliwiające podjęcie prac planistycznych, zarekomendowano Radzie Gminy Krzykosy podjęcie niniejszej uchwały.


 

Analiza

 

Dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Garby,

gmina Krzykosy

 

1. Przedmiotowa analiza została sporządzona przed podjęciem uchwały Rady Gminy Krzykosy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Garby, gmina Krzykosy.

 

2. Zamierzenie inwestycyjne będące przedmiotem realizacji zmiany planu miejscowego - wyznaczenie terenów przeznaczonych pod wydobycie kruszywa naturalnego - jest zgodne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy.

 

3. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy przyjąć zakres zmiany planu, wyznaczony w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

4. Zmiana planu miejscowego zostanie wykonana na materiałach geodezyjnych, z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w skali 1:1000.

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr X/50/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów...

UCHWAŁA NR X/50/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 24 września 2015 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Garby, gmina Krzykosy

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Garby, gmina Krzykosy.

2. Granice terenów objętych zmianą planu zostały określone na mapie, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały i obejmującej działki oznaczone numerami ewid. 28/2 i 40, przy czym dopuszcza się opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mniejszym zakresie przestrzennym, aniżeli wskazany na załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Zakres ustaleń planu obejmuje problematykę określoną w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§ 3. Łącznie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1, zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko oraz prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, zgodnie z art. 17 pkt 4 i 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr X/50/2015

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 24 września 2015 r.

 

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami), działając na wniosek Wnioskodawcy, Wójt Gminy Krzykosy przedłożył niniejszą uchwałę Radzie Gminy Krzykosy.

Na terenach objętych zmianą obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalony uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr V/23/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 58 z dnia 19.04.2007 r.), w którym przedmiotowe tereny przeznaczone są na: tereny powierzchniowej eksploatacji surowców (PG), tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (ROM) oraz tereny zieleni naturalnej (ZN). W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalonym uchwałą Nr VI/38/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, przedmiotowe tereny przeznaczone zostały w przeważającej części na tereny powierzchniowej eksploatacji kruszyw.

Zgodnie z art. 14 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy, przeprowadzono analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz oceniono stopień zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, a także ustalono niezbędny zakres prac planistycznych. Analiza, o której mowa wyżej, została przekazana Radzie Gminy Krzykosy łącznie z projektem niniejszej uchwały.

Planowana inwestycja polegać będzie na powiększeniu terenów przeznaczonych pod wydobycie kruszywa naturalnego oraz na wyznaczeniu nowych terenów przeznaczonych pod wydobycie kruszywa naturalnego. W stanie istniejącym prowadzone jest wydobycie kruszywa na przeważającej części terenów objętych zmianą planu miejscowego.

Zgodnie z art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196 ze zmianami), w związku z ust. 1 i 2 ww. ustawy, koszt wykonania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ponosi przedsiębiorca.

W związku z tym, że wystąpiły okoliczności faktyczne i prawne umożliwiające podjęcie prac planistycznych, zarekomendowano Radzie Gminy Krzykosy podjęcie niniejszej uchwały.


 

Analiza

 

Dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Garby,

gmina Krzykosy

 

1. Przedmiotowa analiza została sporządzona przed podjęciem uchwały Rady Gminy Krzykosy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Garby, gmina Krzykosy.

 

2. Zamierzenie inwestycyjne będące przedmiotem realizacji zmiany planu miejscowego - wyznaczenie terenów przeznaczonych pod wydobycie kruszywa naturalnego - jest zgodne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy.

 

3. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy przyjąć zakres zmiany planu, wyznaczony w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

4. Zmiana planu miejscowego zostanie wykonana na materiałach geodezyjnych, z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w skali 1:1000.

Uchwała Nr X/47/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

UCHWAŁA NR X/47/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 24 września 2015 r.

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy  

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 i 231 ustawy  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.W uchwale Nr III/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy, zmienionej

Uchwałą  Rady Gminy Krzykosy Nr VIII/39/2015 z dnia 12 czerwca 2015r.

Uchwałą  Rady Gminy Krzykosy Nr IX/43/2015 z dnia 29 czerwca 2015r.

wprowadza się następujące zmiany: 

1)      Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2)      Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr X/46/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

UCHWAŁA Nr X/46/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 24 września 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1 W Uchwale Nr III/17/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 5/2015 z dnia 29 stycznia 2015r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 13/2015 z dnia 24 lutego 2015r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 15/2015 z dnia 2 marca 2015r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr V/24/2015 z dnia 25 marca 2015r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 35/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr VII/31/2015 z dnia 20 maja 2015r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr VIII/38/2015 z dnia 12 czerwca 2015r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr IX/42/2015 z dnia 29 czerwca 2015r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 52/2015 z dnia 18 sierpnia 2015r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 56/2015 z dnia 3 września 2015r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

1)      § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 20.441.665,21

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.718.078,35

- dochody majątkowe w kwocie 723.586,86 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.358.361,41 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 3,

 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 454.993,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 210.740,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

 

2)      § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 22.171.665,21

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 18.502.848,30

 - wydatki majątkowe w kwocie 3.668.816,91 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

                         

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

             1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

 odrębnymi ustawami w wysokości 2.358.361,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

             2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

 między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 210.740,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 8"

 

3)      § 3 otrzymuje brzmienie:

 „ § 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.730.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków."

 

4)      § 4 otrzymuje brzmienie:

„§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.166.816,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 ."

 

5)      § 5 otrzymuje brzmienie:

„§5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 436.816,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 ."

 

6)      § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.559.155,48 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800.000,00 zł."

 

7)      § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.177.037,52

2)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 34.200,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7."

 

8)      § 8 otrzymuje brzmienie:

 „§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1)      zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości  800.000,00

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r

 do wysokości 1.759.155,48

2)      dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, każdorazowo do kwoty 100.000.zł

3)      przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2015 rok,

4)      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu."

 

9)      § 10 otrzymuje brzmienie:

 „§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 w kwocie 80.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań

 określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz

 przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9."

 

10)   § 13 otrzymuje brzmienie:

„§13. Ustala się fundusz sołecki, w formie zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 11."

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając