XI Sesja - 29.X.2015 r.

Uchwała Nr XI/69/2015 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Krzykosy

UCHWAŁA NR XI/69/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 października 2015 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Krzykosy.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) i  art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 roku Nr 178, poz.1380 ze zmianami) - Rada  Gminy Krzykosy uchwala, co następuje : 

§ 1. 1. Ustala się ekwiwalent dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Krzykosy, uczestniczących w działaniu ratowniczym w wysokości 10,00 PLN za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym.

2. Ustala się ekwiwalent dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Krzykosy, uczestniczących w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Krzykosy, w wysokości 5,00 PLN za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/140/2008 Rady Gminy Krzykosy z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej Gminy Krzykosy. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XI/69/2015 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Krzykosy

UCHWAŁA NR XI/69/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 października 2015 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Krzykosy.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) i  art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 roku Nr 178, poz.1380 ze zmianami) - Rada  Gminy Krzykosy uchwala, co następuje : 

§ 1. 1. Ustala się ekwiwalent dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Krzykosy, uczestniczących w działaniu ratowniczym w wysokości 10,00 PLN za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym.

2. Ustala się ekwiwalent dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Krzykosy, uczestniczących w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Krzykosy, w wysokości 5,00 PLN za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/140/2008 Rady Gminy Krzykosy z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej Gminy Krzykosy. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając