WAŻNE!

XI Sesja - 29.X.2015 r.

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XI/69/2015 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Krzykosy

UCHWAŁA NR XI/69/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 października 2015 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Krzykosy.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) i  art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 roku Nr 178, poz.1380 ze zmianami) - Rada  Gminy Krzykosy uchwala, co następuje : 

§ 1. 1. Ustala się ekwiwalent dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Krzykosy, uczestniczących w działaniu ratowniczym w wysokości 10,00 PLN za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym.

2. Ustala się ekwiwalent dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Krzykosy, uczestniczących w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Krzykosy, w wysokości 5,00 PLN za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/140/2008 Rady Gminy Krzykosy z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej Gminy Krzykosy. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XI/68/2015 w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania d

UCHWAŁA Nr XI/68/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 października 2015r.

 

w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji

 

Na podstawie art. 6n. ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Określa się następujący tryb składania deklaracji:

1)    osobiście w Urzędzie Gminy, lub

2)    przesyłką pocztową na adres Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37, lub

3)    z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), dostępnej na stronie internetowej Gminy Krzykosy - www.krzykosy.pl za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci www(http) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci www (SSL).

2. Warunkiem przesłania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest:

1)    opatrzenie jej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.), lub

2)    podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów art. 20a. i art. 20b. ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).

3. Format elektroniczny deklaracji udostępnia się w formacie danych DOC lub ODT.

4. Układ informacji i powiązań między nimi w formacie danych określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIV/170/2012 Rady Gminy Krzykosy z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 9 stycznia 2013 r., poz. 301) .

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XI/67/2015 w sprawie wyboru ławników

U C H W A Ł A  NR XI/67/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 października 2015 roku

 

w sprawie wyboru ławników

 

         Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 133 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania ławnikiem do Sądu Okręgowego w Poznaniu na lata 2016 - 2019 do orzekania w pozostałych sprawach wybrany został: 

Józef Gierszal

 

§ 2. Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania ławnikiem do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. na lata 2016 - 2019 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wybrana została:

Beata Musiołowska

 

§ 3. Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania ławnikami do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. na lata 2016 - 2019 do orzekania w pozostałych sprawach wybrane zostały: 

Elżbieta Kowalczyk

Anna Szmania

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XI/66/2015 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 na terenie gminy Krzykosy

UCHWAŁA Nr XI/66/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 października 2015 roku

 

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 na terenie gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1381 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016, ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", z kwoty 53,75 za 1 dt do kwoty 46,00 zł za 1 dt.

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2016 roku.

  Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XI/65/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR XI/65/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 października 2015

 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1515 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r. poz. 1381 z późn. zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r., poz. 465 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:


§ 1. Dla celów ustalenia lub obliczenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego określa się wzory formularzy w brzmieniu stanowiącym załączniki do uchwały:

            1/ Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - jako załącznik nr 1,

            2/ Deklaracja na podatek od nieruchomości - jako załącznik nr 2,

            3/ Informacja o gruntach - jako załącznik nr 3,

            4/ Deklaracja na podatek rolny - jako załącznik nr 4,         

            5/ Informacja o lasach - jako załącznik nr 5,

            6/ Deklaracja na podatek leśny - jako załącznik nr 6.

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/83/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 336, poz. 5722) oraz uchwała Nr XII/92/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 355, poz. 6265).

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XI/64/2015 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 550130P na odcinku Solec - Sulęcinek"

UCHWAŁA NR XI/64/2015 

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 października 2015 r.

 

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 550130P na odcinku Solec - Sulęcinek" w ramach programu wieloletniego pod nazwą: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

 

Na podstawie art.10 i art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje: 

§1.1 Mając na celu zapewnienie poprawy jakości dróg w Gminie Krzykosy, Gmina postanawia przystąpić, w roku 2016, do realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 550130P na odcinku Solec - Sulęcinek", zwanego dalej „Projektem".

2. Przygotowanie i realizacją Projektu nastąpi w oparciu o porozumienie o partnerstwie, zawarte pomiędzy Gminą Krzykosy, a Powiatem Średzkim w celu wspólnej technicznej realizacji Projektu, zwiększające oddziaływanie tego projektu.

§2. 1 Warunkiem przystąpienia do realizacji Projektu opisanego w § 1 jest uzyskanie dofinansowania na jego realizację za środków programu wieloletniego pod nazwą: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" oraz udzielenie Gminie Krzykosy przez Powiat Średzki pomocy finansowej w wysokości 307.500 zł. 

§3. 1 Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1.230.000 zł.

2. Planowana kwota dofinansowania z programu wieloletniego, o którym mowa w § 2 ust. 1 w wysokości 50% kosztów określonych w ust. 1 wynosi 615.000 zł.

§4. Celem realizacji Projektu Rada Gminy Krzykosy zaplanuje w budżecie gminy na 2016r. środki finansowe w wysokości 1.230.000 zł. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XI/63/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr XI/63/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 października 2015 roku

  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 849 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,73 zł od 1 m2 powierzchni,

b)    pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,51 zł od 1 ha powierzchni,

c)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,19 zł od 1 m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części:

a)    mieszkalnych - 0,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 15,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)    związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLVI/320/2014 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014r. poz. 6354). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2016 roku.

  Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XI/62/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

UCHWAŁA  NR XI/62/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 października 2015 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy  

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 i 231 ustawy  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.W uchwale Nr III/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy, zmienionej

Uchwałą  Rady Gminy Krzykosy Nr VIII/39/2015 z dnia 12 czerwca 2015r.

Uchwałą  Rady Gminy Krzykosy Nr IX/43/2015 z dnia 29 czerwca 2015r.

Uchwałą  Rady Gminy Krzykosy Nr X/47/2015 z dnia 24 września 2015r.

 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1)      Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2)      Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XI/61/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

UCHWAŁA Nr XI/61/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 Października 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1 W Uchwale Nr III/17/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 5/2015 z dnia 29 stycznia 2015r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 13/2015 z dnia 24 lutego 2015r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 15/2015 z dnia 2 marca 2015r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr V/24/2015 z dnia 25 marca 2015r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 35/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr VII/31/2015 z dnia 20 maja 2015r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr VIII/38/2015 z dnia 12 czerwca 2015r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr IX/42/2015 z dnia 29 czerwca 2015r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 52/2015 z dnia 18 sierpnia 2015r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 56/2015 z dnia 3 września 2015r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr X/42/2015 z dnia 24 września 2015r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 59A/2015 z dnia 30 września 2015r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 61/2015 z dnia 23 października 2015r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 20.941.622,92

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.867.536,06

- dochody majątkowe w kwocie 1.074.086,86 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.705.479,12 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 3,

 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 454.993,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,    

3) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 230.740,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

 

2)      § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 22.671.622,92

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 18.976.876,01

 - wydatki majątkowe w kwocie 3.694.746,91 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

            2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

             1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

 odrębnymi ustawami w wysokości 2.705.479,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

             2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

 między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 230.740,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 8"

 

3)      dodaje się § 9a w brzmieniu:

 „§ 9a. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta do wysokości 60.000,00 zł."

 

4)      § 10 otrzymuje brzmienie:

 „§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 w kwocie 95.500,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań

 określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz

 przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9."

 

5)       § 13 otrzymuje brzmienie:

„§13. Ustala się fundusz sołecki, w formie zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 11."

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając