WAŻNE!

XI Sesja - 29.X.2015 r.

Uchwała Nr XI/65/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR XI/65/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 października 2015

 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1515 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r. poz. 1381 z późn. zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r., poz. 465 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:


§ 1. Dla celów ustalenia lub obliczenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego określa się wzory formularzy w brzmieniu stanowiącym załączniki do uchwały:

            1/ Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - jako załącznik nr 1,

            2/ Deklaracja na podatek od nieruchomości - jako załącznik nr 2,

            3/ Informacja o gruntach - jako załącznik nr 3,

            4/ Deklaracja na podatek rolny - jako załącznik nr 4,         

            5/ Informacja o lasach - jako załącznik nr 5,

            6/ Deklaracja na podatek leśny - jako załącznik nr 6.

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/83/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 336, poz. 5722) oraz uchwała Nr XII/92/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 355, poz. 6265).

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XI/65/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR XI/65/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 października 2015

 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1515 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r. poz. 1381 z późn. zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r., poz. 465 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:


§ 1. Dla celów ustalenia lub obliczenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego określa się wzory formularzy w brzmieniu stanowiącym załączniki do uchwały:

            1/ Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - jako załącznik nr 1,

            2/ Deklaracja na podatek od nieruchomości - jako załącznik nr 2,

            3/ Informacja o gruntach - jako załącznik nr 3,

            4/ Deklaracja na podatek rolny - jako załącznik nr 4,         

            5/ Informacja o lasach - jako załącznik nr 5,

            6/ Deklaracja na podatek leśny - jako załącznik nr 6.

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/83/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 336, poz. 5722) oraz uchwała Nr XII/92/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 355, poz. 6265).

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając