WAŻNE!

XI Sesja - 29.X.2015 r.

Uchwała Nr XI/63/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr XI/63/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 października 2015 roku

  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 849 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,73 zł od 1 m2 powierzchni,

b)    pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,51 zł od 1 ha powierzchni,

c)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,19 zł od 1 m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części:

a)    mieszkalnych - 0,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 15,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)    związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLVI/320/2014 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014r. poz. 6354). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2016 roku.

  Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XI/63/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr XI/63/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 października 2015 roku

  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 849 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,73 zł od 1 m2 powierzchni,

b)    pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,51 zł od 1 ha powierzchni,

c)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,19 zł od 1 m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części:

a)    mieszkalnych - 0,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 15,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)    związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLVI/320/2014 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014r. poz. 6354). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2016 roku.

  Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając