WAŻNE!

XIV Sesja - 29.XII.2015 r.

Uchwała Nr XIV/84/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2016-2023

UCHWAŁA NR XIV/84/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 grudnia 2015 r. 

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2016-2023

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 ust. 6, 230b, 231 ustawy  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzykosy na lata 2016-2023 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu,    przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób finansowania spłaty długu oraz informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2016-2023,  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Do Prognozy dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

 

§2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. 1.Upoważnia się Wójta Gminy Krzykosy do zaciągania zobowiązań:

1)      związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

2)      z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XIV/84/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2016-2023

UCHWAŁA NR XIV/84/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 grudnia 2015 r. 

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2016-2023

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 ust. 6, 230b, 231 ustawy  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzykosy na lata 2016-2023 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu,    przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób finansowania spłaty długu oraz informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2016-2023,  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Do Prognozy dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

 

§2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. 1.Upoważnia się Wójta Gminy Krzykosy do zaciągania zobowiązań:

1)      związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

2)      z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając