XIV Sesja - 29.XII.2015 r.

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XIV/85/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

UCHWAŁA Nr XIV/85/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 20.665.000,00

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20.001.300,00

- dochody majątkowe w kwocie 663.700,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.203.308,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 466.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 23.395.000,00

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 18.518.600,00

 - wydatki majątkowe w kwocie 4.876.400,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

             1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

 odrębnymi ustawami w wysokości 2.203.308,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

             2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

 między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 466.200,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.730.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

 

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.030.196,00zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

 

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 300.196,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.770.196,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800.000,00 zł.

 

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 722.194,00

2)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 74.900,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1)      zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00

 

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r

 do wysokości 2.970.196,00

 

2)      dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, każdorazowo do kwoty 100.000,00 zł,

 

3)      przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok,

 

4)      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

 

§ 9. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w

 wysokości 800.000,00

 

 § 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w

 kwocie 85.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych

w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

 

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 9.

 

§ 12. Tworzy się rezerwy:

 1) ogólną w wysokości 100.000,00

 2) celowe w wysokości 45.000,00 zł,

 z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości

 45.000,00 zł.

 

§13. Ustala się fundusz sołecki, według zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

 

§14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XIV/84/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2016-2023

UCHWAŁA NR XIV/84/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 grudnia 2015 r. 

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2016-2023

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 ust. 6, 230b, 231 ustawy  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzykosy na lata 2016-2023 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu,    przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób finansowania spłaty długu oraz informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2016-2023,  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Do Prognozy dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

 

§2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. 1.Upoważnia się Wójta Gminy Krzykosy do zaciągania zobowiązań:

1)      związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

2)      z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XIV/83/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015

UCHWAŁA Nr XIV/83/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 grudnia 2015 roku

 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z  2013 r., poz. 594 ze zm.), oraz art. 263 ust. 2, 3, 4,5, 6,7  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)  Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków na łączną kwotę 164.553,00 zł, które nie wygasają  z upływem roku budżetowego 2015, określając poszczególne kwoty, ostateczny termin dokonania tych wydatków oraz plan finansowy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Środki finansowane na wydatki, o których mowa w załączniku Nr 1, podlegają przekazaniu na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego budżetu Gminy Krzykosy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: (-) Wiesław Zając

Uchwała Nr XIV/82/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy

UCHWAŁA Nr XIV/82/2015

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 grudnia 2015 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz.1515 ze zmianami) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 849 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W § 1 Uchwały Nr XII/73/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy( Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2015, poz. 8135) wprowadza się następujące zmiany:

1)    w pkt. 5 lit b otrzymuje brzmienie:

„b) o liczbie osi - trzy i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-          równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton - 1730,00

-          równej lub wyższej niż 40 ton - 1940,00 zł",

2)    w pkt. 6 lit b otrzymuje brzmienie:

„b) o liczbie osi - trzy i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-          równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton - 1730,00

-          równej lub wyższej niż 40 ton - 2550,00 zł",

3)    w pkt. 8 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) o liczbie osi - trzy i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-          równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton - 870,00

-          równej lub wyższej niż 38 ton - 1070,00 zł",

4)    w pkt. 9 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) o liczbie osi - trzy i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-          równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton - 1230,00

-          równej lub wyższej niż 38 ton - 1730,00 zł". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając