WAŻNE!

XIX Sesja - 16.VI.2016 r.

Uchwała Nr XIX/116/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

UCHWAŁA Nr XIX/116/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 16 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1 W Uchwale Nr XIV/85/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 88/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/92/2016 z dnia 22 marca 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVII/98/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVIII/112/2016 z dnia 13 czerwca 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 96/2016 z dnia 15 stycznia 2016r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

1)      § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 23.296.727,51

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.519.027,51

- dochody majątkowe w kwocie 777.700,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.373.068,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 466.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

 

2)      § 2 otrzymuje brzmienie:

 „§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 26.566.727,51

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 21.209.853,51

 - wydatki majątkowe w kwocie 5.356.874,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

             1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

 odrębnymi ustawami w wysokości 4.373.068,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

             2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

 między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 466.200,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 7".

 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5

 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości

 21.630,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

 

3)      § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.270.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychodami z tytułu wolnych środków."

 

4)      § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.570.196,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

 

5)      § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.639.373,95 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800.000,00 zł."

 

6)      § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 797.294,00

2)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 75.800,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6".

 

7)      § 8 otrzymuje brzmienie:

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1)      zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00

 

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r

 do wysokości 2.839.373,95

 

2)      dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, każdorazowo do kwoty 100.000,00 zł,

 

3)      przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok,

 

4)      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu."

 

8)      § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8."

 

9)      § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Tworzy się rezerwy:

 1) ogólną w wysokości 33.260,00

 2) celowe w wysokości 45.000,00 zł,

 z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 45.000,00 zł.

 

10)  § 13 otrzymuje brzmienie:

„§13. Ustala się fundusz sołecki, w formie zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 10."

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Dodaje się załącznik Nr 11 do Uchwały w brzmieniu określonym w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XIX/126/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Ośrodka Oświaty w Krzykosach, utworzenia jednostki budżetowej Gminy Krzykosy „Centrum Usług Wspólnych w Krzykos

UCHWAŁA Nr XIX/126/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 16 czerwca 2016 r.

 

w sprawie likwidacji Gminnego Ośrodka Oświaty w Krzykosach, utworzenia jednostki budżetowej Gminy Krzykosy „Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach" oraz nadania jej statutu.

 

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 2, ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje: 

 

§ 1. Z dniem 31 grudnia 2016 r. likwiduje się samorządową jednostkę organizacyjną - Gminny Ośrodek Oświaty w Krzykosach.

 

§ 2. Z dniem 1 stycznia 2017 r. tworzy się jednostkę budżetową Gminy Krzykosy „Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach", zwaną „jednostką obsługującą".

 

§ 3. 1. Mienie zlikwidowanego Gminnego Ośrodka Oświaty w Krzykosach, o którym mowa w § 1, przejmie w zarząd nowo utworzona jednostka budżetowa Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach.

2. Należności i zobowiązania likwidowanego Gminnego Ośrodka Oświaty w Krzykosach wg stanu na dzień jego likwidacji przejmie Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach.

 

§ 4. 1. Centrum Usług wspólnych tworzy się w celu zapewnienia jednostkom organizacyjnym Gminy Krzykosy obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.

2. Jednostkami obsługiwanymi przez Centrum Usług Wspólnych są:

1) Zespół Szkół w Krzykosach,

2) Zespół Szkół w Pięczkowie,

3) Zespół Szkół w Sulęcinku,

4) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Murzynowie Leśnym,

5) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sulęcinie.

3. Centrum Usług Wspólnych może zapewnić wspólną obsługę gminnym instytucjom kultury w Krzykosach: Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Krzykosach i Bibliotece Publicznej Gminy Krzykosy.

 

§ 5. W ramach wspólnej obsługi powierza się jednostce obsługującej:

1)    całość spraw z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych;

2)    sprawy z zakresu finansów z wyłączeniem kompetencji kierowników jednostek obsługiwanych do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesienia wydatków w tym planie; 

3)    sprawy kadrowo - płacowe jednostek obsługiwanych;

4)    przygotowanie zamówień publicznych;

5)    organizowanie dowozów szkolnych.

 

§ 6. Zakres wspólnej obsługi instytucji kultury wymienionych w § 4 ust. 3 określi zawarte przez te jednostki porozumienie.

 

§ 7. Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach nadaje się Statut w brzmieniu załącznika do uchwały.

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Zając

Uchwała Nr XIX/125/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Krzykosy do partnerstwa z Powiatem Średzkim w realizacji projektu pod nazwą "Zwiększenie dostępności do usług s

Uchwała Nr XIX/125/2016
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 16 czerwca 2016 roku

 w sprawie przystąpienia Gminy Krzykosy do partnerstwa z Powiatem Średzkim w realizacji projektu pod nazwą ,, Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim"  

           Na podstawie  art. 18 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art.33 ustawy z dnia 11 lipca2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej  2014-2020  (Dz. U. z 2016 r.,poz.217 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do partnerstwa z  Powiatem Średzkim w realizacji projektu  pn. ,, Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim"  określonego dla Osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działania 7.2.Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1. Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 2. Partnerem wiodącym  będzie Powiat Średzki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.    

§ 2. Projekt, o którym mowa w § 1 realizowany będzie w latach 2016-2018. Koszty związane z realizacją projektu  będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działania 7.2.Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1. Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz partnerów projektu. Szczegółowe warunki realizacji projektu określi umowa partnerska .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XIX/124/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

UCHWAŁA NR XIX/124/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 16 czerwca 2016 roku

 

w sprawie: zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016r. poz. 446), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 163 ze zm.)  oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz 885 ze zm.), art.90 m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2015r. poz. 2156)  Rada Gminy Krzykosy uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W § 6 ust. 2 dodaje się punkt 2.6 w brzmieniu: prowadzenie postępowania w sprawach przyznawania dla uczniów świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 poz. 2156)

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XIX/123/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania dla uczniów świa

UCHWAŁA Nr XIX/123/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 16 czerwca 2016 r.

 

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania dla uczniów świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

 

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 90m. ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania dla uczniów świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XIX/122/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu

UCHWAŁA XIX/122/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 16 czerwca 2016 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu

 

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774) i art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy - działki 71 zapisanej w księdze wieczystej PO1D/00022417/8 Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. położonej w obrębie Pięczkowo - odpłatną służebnością przesyłu, na rzecz Enea Operator Sp.  z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, NIP 782-23-77-160, która będzie polegała na możliwości wybudowania urządzeń elektroenergetycznych, możliwości ich konserwacji, eksploatacji oraz usuwania awarii związanych z tymi urządzeniami.   

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowo Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XIX/121/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu

UCHWAŁA XIX/121/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 16 czerwca 2016 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu

 

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774) i art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy - działki 71 zapisanej w księdze wieczystej PO1D/00022417/8 Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. położonej w obrębie Pięczkowo - odpłatną służebnością przesyłu, na rzecz Enea Operator Sp.  z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, NIP 782-23-77-160, która będzie polegała na możliwości wybudowania urządzeń elektroenergetycznych, możliwości ich konserwacji, eksploatacji oraz usuwania awarii związanych z tymi urządzeniami.   

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowo Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XIX/120/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu

UCHWAŁA NR XIX/120/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 16 czerwca 2016 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu

 

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774) i art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy - działki 213 zapisanej w księdze wieczystej PO1D/00022412/3 Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. położonej w obrębie Witowo - odpłatną służebnością przesyłu, na rzecz Enea Operator Sp.  z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, NIP 782-23-77-160, która będzie polegała na możliwości wybudowania urządzeń elektroenergetycznych, możliwości ich konserwacji, eksploatacji oraz usuwania awarii związanych z tymi urządzeniami.   

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowo Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XIX/119/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu

UCHWAŁA XIX/119/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 16 czerwca 2016 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu

 

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774) i art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy - działek 151/4 zapisanej w księdze wieczystej KW 17479 oraz 154/8 zapisanej w księdze wieczystej PO1D/00022416/1 Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. położonej w obrębie Solec - odpłatną służebnością przesyłu, na rzecz Enea Operator Sp.  z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, NIP 782-23-77-160, która będzie polegała na możliwości wybudowania urządzeń elektroenergetycznych, możliwości ich konserwacji, eksploatacji oraz usuwania awarii związanych z tymi urządzeniami.   

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowo Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XIX/118/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na pokrycie części kosztów związanych z ufundowaniem sztandaru dla Komendy Powi

UCHWAŁA NR XIX/118/2016
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 16 czerwca 2016

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na pokrycie części kosztów związanych z ufundowaniem sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej wraz z wyposażeniem pocztu sztandarowego

 

Na podstawie art.10 ust.2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2016r., poz. 446),  oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art.220 ustawy   z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1. Postanawia się udzielić w 2016r. pomocy finansowej  dla Powiatu Średzkiego w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na „Pokrycie części kosztów związanych z ufundowaniem sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej wraz z wyposażeniem pocztu sztandarowego".

 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Średzkim a Gminą Krzykosy.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XIX/117/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

UCHWAŁA NR XIX/117/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 16 czerwca 2016 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy  

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 ust. 6, 230b i 231 ustawy  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.W uchwale Nr XIV/84/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy, zmienionej:

 

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/93/2016 z dnia 22 marca 2016r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVII/99/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVIII/113/2016 z dnia 13 czerwca 2016r.,

 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1)      Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Uchwała Nr XIX/116/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

UCHWAŁA Nr XIX/116/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 16 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1 W Uchwale Nr XIV/85/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 88/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/92/2016 z dnia 22 marca 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVII/98/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVIII/112/2016 z dnia 13 czerwca 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 96/2016 z dnia 15 stycznia 2016r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

1)      § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 23.296.727,51

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.519.027,51

- dochody majątkowe w kwocie 777.700,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.373.068,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 466.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

 

2)      § 2 otrzymuje brzmienie:

 „§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 26.566.727,51

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 21.209.853,51

 - wydatki majątkowe w kwocie 5.356.874,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

             1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

 odrębnymi ustawami w wysokości 4.373.068,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

             2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

 między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 466.200,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 7".

 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5

 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości

 21.630,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

 

3)      § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.270.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychodami z tytułu wolnych środków."

 

4)      § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.570.196,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

 

5)      § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.639.373,95 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800.000,00 zł."

 

6)      § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 797.294,00

2)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 75.800,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6".

 

7)      § 8 otrzymuje brzmienie:

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1)      zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00

 

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r

 do wysokości 2.839.373,95

 

2)      dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, każdorazowo do kwoty 100.000,00 zł,

 

3)      przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok,

 

4)      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu."

 

8)      § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8."

 

9)      § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Tworzy się rezerwy:

 1) ogólną w wysokości 33.260,00

 2) celowe w wysokości 45.000,00 zł,

 z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 45.000,00 zł.

 

10)  § 13 otrzymuje brzmienie:

„§13. Ustala się fundusz sołecki, w formie zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 10."

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Dodaje się załącznik Nr 11 do Uchwały w brzmieniu określonym w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając