XLIX Sesja - 24.VIII.2018 r.

Uchwała Nr XLIX/302/2018

UCHWAŁA NR XLIX/302/2018
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 24 sierpnia 2018r.

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz trybu postępowania w sprawie o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczania

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), art. 443 ust 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Krzykosy oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2. Dotacji celowej udziela się na bieżące utrzymanie, konserwację, remonty oraz wykonanie nowych urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Krzykosy.
3. Dotacji celowej udziela się na pisemny wniosek spółki wodnej.
4. Dotacja udzielana jest w wysokości 10.000,- zł, jednak nie więcej niż 50% kosztów realizacji zadania.
5. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do Wójta Gminy Krzykosy w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku. W 2018r. wnioski składa się do dnia 31 października.
6. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
7. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Wójta Gminy Krzykosy.
8. Wnioski ocenione jako poprawne pod względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej. Ocena dokonywana jest w oparciu o zakres zadania oraz przewidywane efekty jego realizacji dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych.
9. Decyzję w przedmiocie udzielenia dotacji podejmuje Wójt Gminy Krzykosy.
10. Wójt zawiadamia spółkę wodną o wynikach oceny wniosku i podjętym rozstrzygnięciu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.
11. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Krzykosy a spółką wodną.

§ 2. 1. Rozliczenie dotacji następuje w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania, jednak nie później niż do 30 listopada danego roku budżetowego.
2. Rozliczenie powinno zawierać sprawozdanie z realizacji zadania, protokoły odbioru robót oraz kserokopie faktur, rachunków i innych dokumentów potwierdzających wysokość wydatków poniesionych na realizację zadania wraz z potwierdzeniem ich zapłaty.
3. Dotacja celowa udzielona z budżetu Gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy        
(-) Michał GrochowskiZałączniki:
Portable Document Format 
Załącznik nr 1 - Wniosek o udzielenie dotacji [pdf]UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr XLIX/302/2018
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 24 sierpnia 2018r.

    Spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w formie dotacji celowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566).
    Zasady udzielania, tryb postępowania i sposób jej rozliczania określa w drodze uchwały organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzieleniu dotacji i jej rozliczenia.
    Nową uchwałę podejmuje się w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 r. nowej ustawy Prawo wodne.
Ze względu na konieczność wykonania art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566), nie ma możliwości podjęcia alternatywnych, w stosunku do proponowanej uchwały, środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

    Wobec powyższego podjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione.

Uchwała Nr XLIX/301/2018

UCHWAŁA Nr XLIX/301/2018
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Krzykosy.

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1785 ze zm.), art. 6b. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1892 ze zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1821) w związku z art. 9, art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:
1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
2) podatku rolnego od osób fizycznych,
3) podatku leśnego od osób fizycznych.

§ 2. Na inkasentów podatków, o których mowa w § 1 wyznacza się sołtysów na terenie swoich sołectw, t.j.:
1) Pana Leszka Marciniaka – na terenie sołectwa Garby, obejmującego miejscowości: Garby, Kaźmierki,
2) Pana Zygmunta Kołackiego – na terenie sołectwa Krzykosy, obejmującego miejscowości: Krzykosy, Baba, Lubrze,
3) Pana Aleksandra Gabałę – na terenie sołectwa Miąskowo, obejmującego miejscowości: Miąskowo, Murzynówko,
4) Panią Hannę Matuszewską – na terenie sołectwa Młodzikowo, obejmującego miejscowości: Młodzikowo, Młodzikowice,
5) Pan Krzysztofa Ambrożego – na terenie sołectwa Młodzikówko, obejmującego miejscowości: Młodzikówko,
6) Pana Feliksa Szmanię – na terenie sołectwa Murzynowo Leśne, obejmującego miejscowości: Murzynowo Leśne, Murzynowiec Leśny,
7) Pana Ryszarda Ignaszewskiego – na terenie sołectwa Pięczkowo, obejmującego miejscowości: Pięczkowo z wyłączeniem nr 15, 17, 19 z ulicy Miłosławskiej,
8) Pana Pawła Grześkowiaka – na terenie sołectwa Solec, obejmującego miejscowości: Solec, Przymiarki, Małoszki,
9) Panią Krystynę Lis – na terenie sołectwa Sulęcin, obejmującego miejscowości: Sulęcin,
10) Pana Mateusza Ciołka – na terenie sołectwa Sulęcinek, obejmującego miejscowości: Sulęcinek, Bogusławki, Borowo,
11) Panią Alinę Nowak – na terenie sołectwa Wiosna, obejmującego miejscowości: Wiosna, Antonin, Wygranka, Pięczkowo ulica Miłosławska nr 15, 17, 19,
12) Panią Annę Wojtkowiak – na terenie sołectwa Witowo, obejmującego miejscowości: Witowo, Bronisław, Wiktorowo.

§ 3. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczania należności przez podatników na właściwy rachunek bankowy Gminy Krzykosy.

§ 4. Określa się, za inkaso podatków, wynagrodzenie inkasenta składające się z:
1) Wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości 300,00 zł kwartalnie,
2) Wynagrodzenie w wysokości 6% prowizji od zainkasowanych kwot podatków.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XLII/249/2018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Krzykosy (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2018 r., poz. 1571)

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Uchwała Nr XLIX/300/2018

UCHWAŁA NR XLIX/300/2018
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 24 sierpnia 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2018-2033

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 ust. 6, 230b i 231 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/246/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2018-2033, zmienionej

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIII/254/2018 z dnia 22 marca 2018r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIV/264/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/271/2018 z dnia 25 maja 2018r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/271/2018 z dnia 25 maja 2018r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVII/283/2018 z dnia 22 czerwca 2018r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVIII/292/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy       

(-) Michał Grochowski


 
Załączniki:

Portable Document Format Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/300/2018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 24 sierpnia 2018r. [pdf]Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy

DOCHODY i WYDATKI
    Dostosowano wielkości dochodów i wydatków do wielkości wynikających ze zmian w budżecie przyjętych Uchwałą Nr XLIX/299/2018 z dnia 24.08.2018r.

WYNIK BUDŻETU
    W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększył się deficyt budżetu, który planuje się sfinansować przychodami z tytułu pożyczek, kredytów oraz wolnych środków. Wyniki budżetu dla poszczególnych lat objętych prognozą przedstawione zostały w załączniku nr 1.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
    Po stronie przychodów zwiększono środki pochodzące z wolnych środków obliczonych za rok poprzedni oraz z kredytów.

KWOTA DŁUGU
    Zwiększyła się kwota długu. Spłata długu rozłożona jest, jak dotychczas, do 2033 roku włącznie. Zwiększono kwotę rozchodów w 2033r.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy       

(-) Michał Grochowski

Uchwała Nr XLIX/299/2018

UCHWAŁA Nr XLIX/299/2018
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 24 sierpnia 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 212, 215, 216, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1 W Uchwale Nr XLI/247/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 213/2018 z dnia 29 stycznia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLII/248/2018 z dnia 8 lutego 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIII/253/2018 z dnia 22 marca 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIV/263/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLV/269/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/270/2018 z dnia 25 maja 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVII/282/2018 z dnia 22 czerwca 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVIII/291/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.,

wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 39.797.543,19
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 31.276.656,78
- dochody majątkowe w kwocie 8.520.886,41 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.836.625,07 zł, zgodnie z załączni- kiem Nr 3,
2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 385.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 8.071.433,61 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 47.342.543,19
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 28.492.430,87
- wydatki majątkowe w kwocie 18.850.112,32 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
odrębnymi ustawami w wysokości 8.836.625,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 385.250,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7".
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5
ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości
13.989.974,01 zł."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„ § 3. Deficyt budżetu w kwocie 7.545.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków."

4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości
8.105.192,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 ."

5) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.128.384,08 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800.000,00 zł."

6) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek:
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r
do wysokości 6.328.384,08

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, każdorazowo do kwoty 100.000,00 zł,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu."

7) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 94.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8."

8) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§14. Ustala się fundusz sołecki, według zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 10."

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy      

(-) Michał GrochowskiZałączniki:

Portable Document Format Załącznik nr 1 - Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2018r. [pdf]
Portable Document Format
 Załącznik nr 2 - Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2018r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 4 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu na 2018r. [pdf]
Portable Document Format 
Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki w 2018r., związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 7 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programów rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w 2018r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 8 - Zestawienie wydatków na przedsiewzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018 [pdf]

 Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Krzykosy
Nr XLIX/299/2018 z dnia 24 sierpnia 2018r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:
-rozdział 01042 dochody i wydatki: na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim zwiększono plan dotacji na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W planie wydatków inwestycyjnych zmniejszono środki na ulicę Okrężną w Krzykosach i drogę w Miąskowie, zwiększono środki na przebudowę ul. Mostowej w Sulęcinku.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:
-rozdział 40002- wydatki: Zwiększono środki na opłaty do Wód Polskich.

Dz. 600 Transport i łączność:
-rozdział 60004- dochody: Zaplanowano zwrot dotacji na zorganizowanie lokalnego transportu pobranej w nadmiernej wysokości przez Gminę Kórnik w 2017r.

Dz. 710 Działalność usługowa:
-rozdział 71004- wydatki: Zwiększono planowane wydatki na zakup usług pozostałych.

Dz. 750 Administracja publiczna:
-rozdział 75011- dochody i wydatki: Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.290.2018.7 z dnia 10.08.2018r. zmniejszono plan dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Jednocześnie zmniejszono plan po stronie wydatków.
-rozdział 75023- wydatki: zaplanowano środki na zakup serwera.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:
-rozdział 75109- dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-804-9/18 z dnia 3.08.2018r. zwiększono plan dotacji na przeprowadzenie wyborów. Jednocześnie zwiększono środki po stronie wydatków.

Dz. 758 Różne rozliczenia:
-rozdział 75814- dochody: Wprowadzono środki niewygasające, które nie zostały wykorzystane w terminie.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:
-rozdział 80101, 80104, 85401– wydatki: Na podstawie wniosków dyrektorów szkół dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami. Zwiększono wydatki inwestycyjne na rozbudowę szkoły w Murzynowie Leśnym o 4.000 zł.
-rozdział 80153–dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.285.2018.8 z dnia 09.08.2018r. wprowadzono plan dotacji na zakup podręczników. Jednocześnie wprowadzono środki po stronie wydatków w szkołach i CUW.

Dz. 851 Ochrona zdrowia:
-rozdział 85154- wydatki: Przesunięto środki między paragrafami.

Dz. 852 Pomoc społeczna:
- rozdział 85219 – wydatki: przesunięto środki między paragrafami w Ośrodku Pomocy Społecznej.
- rozdział 85228 – dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.219.2018.4 z dnia 03.07.2018r. zmniejszono plan dotacji na program „Opieka 75+". Jednocześnie zmniejszono środki z dotacji oraz wkład własny po stronie wydatków w OPS.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90004 –wydatki: Środki funduszu sołeckiego sołectwa Murzynowo Leśne przesunięto z § 4210 do § 4300 w ramach przedsięwzięcia „Zakup roślin i usług do utrzymania terenów zielonych we wsi".
- rozdział 90015 –wydatki: Środki przeznaczone na modernizację oświetlenia na drogach gminnych przesunięto do paragrafu inwestycyjnego. Jednocześnie zwiększono planowane wydatki o kwotę 44.500 zł.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy      

(-) Michał Grochowski