WAŻNE!

XLVI Sesja - 25.V.2018 r.

Uchwała Nr XLVI/280/2018

Uchwała Nr XLVI/280/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Murzynowo Leśne, gmina Krzykosy

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy, po stwierdzeniu, że plan miejscowy nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Murzynowo Leśne, gmina Krzykosy.
2. Zamiana planu obejmuje obszar o łącznej powierzchni ok. 21,4 ha, zlokalizowany w powiecie średzkim (wielkopolskim), w gminie Krzykosy, w obrębie geodezyjnym Murzynowo Leśne, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 7, 8, 10/1 i 10/2.
3. Granicę obszaru objętego zmianą planu przedstawiono na rysunku zmiany planu, o którym mowa w § 2 pkt 1.

§ 2. Integralnymi częściami uchwały są:
1) rysunek zmiany planu w skali 1:2000, zatytułowany „Zamiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Murzynowo Leśne, gmina Krzykosy" – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Dział I
Przepisy ogólne

§ 3. Zakres ustaleń zmiany planu wynika z uchwały Nr XLVII/323/2014 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Murzynowo Leśne, gmina Krzykosy.

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) zmianie planu należy przez to rozumieć ustalenia niniejszej uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
2) przeznaczeniu terenu należy przez to rozumieć funkcję podstawową, określoną dla danego terenu;
3) funkcji terenu należy przez to rozumieć synonim przeznaczenia terenu;
4) terenie należy przez to rozumieć tereny wyznaczone na rysunku zmiany planu, dla których określono przeznaczenie oraz które wyznaczono na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi;
5) pasie ochronnym – należy przez to rozumieć pas terenu położony między górnym bezpiecznym obrzeżem wyrobiska a linią ograniczającą teren chroniony od strony wyrobiska, jak pokazano na rysunku zmiany planu;
6) pasie zagrożenia – należy przez to rozumieć pas terenu położony między tymczasowym górnym obrzeżem a bezpiecznym górnym obrzeżem wyrobiska – jak pokazano na rysunku zmiany planu;
7) bezpiecznym górnym obrzeżu – należy przez to rozumieć zbocze wyrobiska o spadku łagodnym, zbliżonym do naturalnego, którego ukształtowanie w maksymalny sposób ograniczać będzie możliwość osunięcia się mas ziemnych zbocza, jak pokazano na rysunku zmiany planu;
8) tymczasowym górnym obrzeżu – należy przez to rozumieć zbocze wyrobiska o stromym spadku, jak pokazano na rysunku zmiany planu;
9) uciążliwości dla środowiska – należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany powodujące przekroczenie standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych.

Dział II
Przepisy szczegółowe

Rozdział 1
Przeznaczenie terenów
oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania

§ 5.1. Ustala się tereny o podstawowym przeznaczeniu:
1) pas ochronny, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 1PG;
2) obszar górniczy, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 2PG;
3) teren wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem WS;
4) teren lasu, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem LS.
2. Tereny oznaczone symbolami 1PG i 2PG stanowią teren górniczy w rozumieniu przepisów odrębnych.

§ 6. Linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, określonych w niniejszej uchwale, stanowi linia ciągła pokazana na rysunku zmiany planu.

Rozdział 2
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 7. Ustala się zachowanie zasad kształtowania ładu przestrzennego, w tym w szczególności zapisów Rozdziału 6.

§ 8. Ustala się obowiązek zabezpieczenia terenu objętego zmianą planu na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Rozdział 3
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 9. Na obszarach objętych zmianą planu ustala się obowiązek wyposażenia nieruchomości w odpowiednio przygotowane miejsca do zbierania odpadów, na warunkach określonych w przepisach prawa.

§ 10. Uciążliwości dla środowiska wywołane prowadzeniem robót górniczych, a powodowane np. przez hałas, wibracje i inne, nie powinny przekraczać norm określonych w przepisach odrębnych oraz wykraczać poza granice nieruchomości, co do których Inwestor posiada tytuł prawny.

Rozdział 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej

§ 11.1. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót budowlanych na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy postąpić w sposób określony w przepisach odrębnych.
2. Na terenie archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej ustala się wymóg prowadzenia badań archeologicznych w trakcie prowadzenia prac ziemnych.

Rozdział 5
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 12. Na obszarze objętym zmianą planu nie występują przestrzenie publiczne w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział 6
Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu

§ 13. Z zastrzeżeniem §14 na terenie 2PG ustala się realizację kopali kruszywa naturalnego, wyposażonej w budowle i urządzenia niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania.

§ 14.1. W ramach terenu 2PG ustala się wydzielenie odpowiednio zabezpieczonego miejsca, w ramach którego dopuszcza się realizację:
1) budowli i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kopalni kruszywa naturalnego, przy czym wysokość budowli nie może przekraczać 8,0 m;
2) urządzeń, o których mowa w §26;

3) miejsc do zbierania odpadów, realizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) zbiornika bezodpływowego;
5) miejsca składowania urobku z wyrobiska górniczego;
o powierzchni wynikającej z faktycznych potrzeb.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany lokalizacji miejsca, o którym mowa w ust. 1 pod warunkiem dokonania rekultywacji terenu, z którego będzie ono przenoszone.

§ 15. Dla budowli, o których mowa w § 13 uchwały, ustala się kształtowanie zabudowy zgodnie z faktycznymi potrzebami, w oparciu o przepisy odrębne.

Rozdział 7
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

§ 16. Na terenie 1PG ustala się pas ochronny, zgodnie z rysunkiem zmiany planu.

§ 17. W granicach terenu 1PG dopuszcza się realizację dojazdu do obszaru górniczego, oznaczonego symbolem 2PG oraz dopuszcza się realizację elementów zabezpieczenia terenu i obszaru górniczego, o których mowa w §8.

§ 18. W granicach terenu 2PG ustala się prowadzenie robót górniczych.

§ 19.1. Z zastrzeżeniem ust. 2, ustala się realizację wyrobiska górniczego o parametrach spełniających wymogi bezpieczeństwa, w tym w szczególności o bezpiecznych górnych obrzeżach wyrobiska.
2. Dopuszcza się realizację wyrobiska górniczego posiadającego tymczasowe górne obrzeża, pod warunkiem, że:
1) na całej długości tymczasowego górnego obrzeża zachowany będzie pas zagrożenia, o szerokości równej minimum połowie szerokości pasa ochronnego w miejscu zetknięcia;
2) w obszarze pasa zagrożenia dopuszcza się wyłącznie prowadzenie prac związanych z wykonaniem zbocza bezpiecznego oraz z eksploatacją wyrobiska.

§ 20. Teren objęty zmianą planu położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 150 Pradolina Warszawa-Berlin oraz w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 143 Subzbiornik Inowrocław-Gniezno – nakazuje się zabezpieczanie miejsc eksploatacji kruszywa przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu i wód podziemnych.

§ 21. Teren w granicach zmiany planu obejmuje koncesja PGNiG S.A. w Warszawie, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego „Kórnik-Środa" nr 32/39/p z dnia 19.07.1996 r. – ważna do 19.07.2021 r.

Rozdział 8
Szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

Nie ustala się.

Rozdział 9
Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 22. Z zastrzeżeniem §17 ustala się zakaz zabudowy w granicach terenu 1PG.

§ 23. W granicach terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami LS i WS ustala się zagospodarowanie zgodne z przeznaczeniem podstawowym oraz ustala się zakaz zabudowy.

§ 24. W granicach terenu objętego zmianą planu znajduje się udokumentowane złoże kruszywa naturalnego „Murzynowo Leśne Mado" nr 16282 – złoże piasków skaleniowo-kwarcowych.

Rozdział 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej

§ 25. Obsługę komunikacyjną terenu objętego zmianą planu ustala się z wykorzystaniem istniejących dróg publicznych, przebiegających poza granicami zmiany planu miejscowego oraz poprzez ustanowienie stosownych służebności przejazdu i przechodu.

§ 26. Ustala się obowiązek wyposażenia kopali kruszywa naturalnego w urządzenia zapewniające możliwość oczyszczania pojazdów wyjeżdzających na drogę publiczną.

§ 27.1. Ustala się korzystanie z infrastruktury technicznej istniejącej na terenie objętym zmianą planu, jak i poza jego granicami.
2. Dopuszcza się rozbudowę, remont i przebudowę istniejących oraz realizację nowych urządzeń infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w zmianie planu i w przepisach odrębnych.
3. Ustala się, że zaopatrzenie w poszczególne elementy infrastruktury technicznej odbywać się będzie na następujących warunkach:
1) ścieki bytowe: w zależności od potrzeb, zastosować przenośne systemy sanitarne;
2) ścieki przemysłowe: w zależności od potrzeb zastosować lokalną sieć z odstojnikami i separatorami chroniącymi wody gruntowe i gleby przed zanieczyszczeniem;
3) wody opadowe lub roztopowe: ustala się odprowadzanie do gruntu w sposób niezorganizowany;
3) energia elektryczna: z wykorzystaniem istniejących i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych;
4) woda przeznaczona do spożycia przez ludzi oraz do celów przeciwpożarowych i produkcyjnych: z sieci wodociągowej, z wykorzystaniem istniejących i projektowanych komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę lub z innych źródeł, określonych w przepisach szczegółowych;
5) inne elementy uzbrojenia: na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

Rozdział 11
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania terenów

Nie ustala się

Rozdział 12
Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,
a także obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji

§ 28. Po zakończeniu wykonywania robót górniczych polegających na likwidacji wyrobiska górniczego ustala się rolniczy lub wodny kierunek rekultywacji terenu objętego zmianą planu.

§ 29.1. W celu rekultywacji wyrobiska górniczego ustala się wykorzystanie w pierwszej kolejności urobku powstałego w wyniku prowadzenia robót górniczych na terenie 2PG.
2. W celu rekultywacji wyrobiska górniczego dopuszcza się stosowanie mas ziemnych nie pochodzących z robót górniczych prowadzonych na terenie 2PG.

Rozdział 13
Stawki procentowe

§ 30. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), w wysokości 5%.

Dział III
Przepisy końcowe.

§ 31. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 32. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy   
Wiesław Zając  Załączniki:
Portable Document Format Załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Murzynowo Leśne, gmina Krzykosy [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych [pdf]Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVI/280/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Murzynowo Leśne, gmina Krzykosy

1. Zakres ustaleń zmiany planu miejscowego wynika z uchwały Nr XLVII/323/2014 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Murzynowo Leśne, gmina Krzykosy.
2. Teren objęty opracowaniem zmiany miejscowego planu stanowi obszar o powierzchni około 21,4 ha.
3. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), została przeprowadzona procedura sporządzania zmiany miejscowego planu, przewidziana w art. 17.
4. Stosownie do art. 17 pkt 1 ww. ustawy, ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ukazało się w „Gazecie Średzkiej" w dniu 06.11.2014 r., a obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krzykosy, w dniach od 06.11.2014 r. do 03.12.2014 r. oraz na stronie internetowej tut. Urzędu.
5. Stosownie do art. 17 pkt 2 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pismami znak Pl.6720.1.G.M.2014 z dnia 26.11.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zostały zawiadomione instytucje oraz organy właściwe do uzgadniania i opiniowania.
6. Uzgodniono zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, pismo znak Pl.6720.1.G.M.2014 z dnia 26.11.2014 i z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Środzie Wielkopolskiej, pismo znak Pl.6720.1.G.M.2014 z dnia 26.11.2014 r.
7. Zgodnie z art. 17 pkt 4 sporządzono projekt miejscowego planu zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniając ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, a także sporządzono prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu z uwzględnieniem art. 36 ustawy. Projekt zmiany planu miejscowego nie narusza ustaleń studium.
8. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
a) uwzględnia wymagania ładu przestrzennego oraz walory architektoniczne i krajobrazowe,
b) uwzględnia wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych,
c) uwzględnia wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
d) uwzględnia wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych,
e) uwzględnia walory ekonomiczne przestrzeni ustalając zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, a także powierzchnię biologicznie czynną,
f) uwzględnia prawo własności do nieruchomości,
g) nie wyznacza obszarów przeznaczonych do funkcjonowania istniejących i planowanych obiektów i urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa,
h) uwzględnia potrzeby interesu publicznego poprzez określenie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
i) uwzględnia potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej,
j) został sporządzony przy zapewnieniu udziału społeczeństwa, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
k) został sporządzony przy zachowaniu jawności i przejrzystości procedur planistycznych,
l) uwzględnia potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności.
9. Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przy sporządzaniu projektu zmiany miejscowego planu uwzględniony został interes publiczny oraz interesy prywatne, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Projekt zmiany planu miejscowego sporządzony został w celu dopuszczenia wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża.
10. Projekt zmiany planu miejscowego przewiduje sytuowanie nowej zabudowy przy uwzględnieniu wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorami ekonomicznymi przestrzeni.
11. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzony został zgodnie z wynikami analizy aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
12. Zgodnie z prognozą skutków finansowych, sporządzoną na podstawie art. 17 pkt 5) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym realizacja ustaleń zmiany planu nie wpłynie negatywnie na budżet gminy.
13. Na podstawie art. 17 pkt 6 lit. a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy Krzykosy uzyskał opinie do przedstawionych w projekcie zmiany miejscowego planu rozwiązań, od właściwych organów i instytucji.
14. Na podstawie art. 17 pkt 6 lit. b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wójt Gminy Krzykosy uzgodnił projekt zmiany miejscowego planu z właściwymi organami i instytucjami.
15. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – nastąpiło w dniach od 02.03.2018 r. do 26.03.2018 r. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu miejscowego planu, ukazało się w „Gazecie Średzkiej" w dniu 22.02.2018 r. oraz na stronie internetowej Urzędu, a obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy Urzędu Gminy Krzykosy, w dniach od 22.02.2018 r. do 11.04.2018 r.
16. W dniu 26.03.2018 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
17. W ustawowym terminie, tj. 14 dni po wyłożeniu – do dnia 10.04.2018 r. nie wpłynęły żadne uwagi do projektu zmiany miejscowego planu.
18. Wobec dopełnienia procedury przewidzianej ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedłożono Radzie Gminy Krzykosy projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Murzynowo Leśne, gmina Krzykosy.
19. W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący
Rady Gminy   
Wiesław Zając  

Uchwała Nr XLVI/279/2018

Uchwała Nr XLVI/279/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu

    Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) i art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy – działki 399 zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00022415/4 Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. położonej w obrębie Sulęcin – odpłatną służebnością przesyłu, na rzecz Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, NIP 782-23-77-160, która będzie polegała na możliwości wybudowania urządzeń elektroenergetycznych, możliwości ich konserwacji, eksploatacji oraz usuwania awarii związanych z tymi urządzeniami.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowo Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy   
Wiesław Zając  Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVI/279/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu

    Zgodnie z art. 3051 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.) nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu tj. między innymi urządzenia energetyczne, prawem polegającym na tym, ze przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Jest to służebność przesyłu.
    W myśl art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 t. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) w przypadku braku zasad obciążenia nieruchomości – ustanowienie służebności przesyłu wymaga zgody rady gminy.

    Z uwagi na brak przedmiotowych zasad, w świetle powołanych przepisów podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący
Rady Gminy   
Wiesław Zając  

Uchwała Nr XLVI/278/2018

Uchwała Nr XLVI/278/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Krzykosy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 roku, poz.487 ze zm.) - Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady usytuowania na terenie Gminy Krzykosy miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

§ 2. Miejsce sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży może być usytuowane w odległości nie mniejszej niż
50 m od obiektów:
a) przedszkola, punktu wychowania przedszkolnego,
b) szkoły wszystkich typów oraz innej placówki oświatowo – wychowawczej,
c) placówki opiekuńczej,
d) kultu religijnego, w tym kościoła, kaplicy,
zwanych dalej „obiektami chronionymi".

§ 3. 1. Odległość, o której mowa w § 2 mierzona jest najkrótszą drogą dojścia od ogólnodostępnego wejścia do punktu sprzedaży do najbliższego ogólnodostępnego wejścia do obiektu chronionego, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. W przypadku punktu sprzedaży napojów alkoholowych, nieposiadającego ogólnodostępnego wejścia, w którym sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, prowadzona ma być na podstawie zezwolenia jednorazowego, odległość, o której mowa w § 2 mierzona jest najkrótszą drogą dojścia od najbliższej granicy terenu przeznaczonego pod punkt sprzedaży do najbliższego ogólnodostępnego wejścia do obiektu chronionego, z zastrzeżeniem ust. 3

3. Przez wejście do obiektu chronionego należy rozumieć najbliższe, ogólnodostępne wejście znajdujące się w ogrodzeniu tego terenu.

4. Najkrótsza droga dojścia oznacza dojście po terenie dopuszczonym dla ruchu pieszego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017 roku, poz. 1260 ze zm. ).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy   
Wiesław Zając  Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVI/278/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Krzykosy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

    Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2016, poz. 487 ze zm.) oraz w oparciu o uchwały rad gmin, które są aktami prawa miejscowego. w związku ze zmianą przepisów ustawy, o zmianie ustawy, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U z 2018 roku, poz. 310), art. 12 ust. 3 nakłada na radę gminy obowiązek ustalenia, w drodze uchwały zasady usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy.

    Niniejsza uchwała została przedstawiona do zaopiniowania przez jednostki pomocnicze gminy, tj. sołectwa, które wyraziły pozytywną opinię w formie uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy   
Wiesław Zając  

Uchwała Nr XLVI/277/2018

Uchwała Nr XLVI/277/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Krzykosy.

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Krzykosy maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na następujące rodzaje napojów alkoholowych: :
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 8 zezwoleń,
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 8 zezwoleń,
3) powyżej 18% zawartości alkoholu – 8 zezwoleń.

§ 2. Ustala się na terenie Gminy Krzykosy maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na następujące rodzaje napojów alkoholowych:
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 20 zezwoleń,
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 20 zezwoleń,
3) powyżej 18% zawartości alkoholu – 20 zezwoleń. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy   
Wiesław Zając  


 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVI/277/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Krzykosy.

    Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2016, poz. 487 ze zm.) oraz w oparciu o uchwały rad gmin, które są aktami prawa miejscowego. w związku ze zmianą przepisów ustawy, o zmianie ustawy, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U z 2018 roku, poz. 310), art. 12 ust. 1 nakłada na radę gminy obowiązek ustalenia, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy (miasta), odrębnie dla:
1) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18 ust. 3;
2) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży;
3) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

    Niniejsza uchwała została przedstawiona do zaopiniowania przez jednostki pomocnicze gminy, tj. sołectwa, które wyraziły pozytywną opinię w formie uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy   
Wiesław Zając  

Uchwała Nr XLVI/276/2018

Uchwała Nr XLVI/276/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miąskowo

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2222 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się nadać nazwę ulica SŁONECZNA – drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Miąskowo, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 332/11.

§ 2. Szczegółowe położenie ulicy, o której mowa w § 1 określa załącznik do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy   
Wiesław Zając  Załączniki:
Portable Document Format Załącznik do Uchwały Nr XLVI/276/2018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 25 maja 2018 r. - Miąskowo, ulica Słoneczna [pdf]Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVI/276/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miąskowo

    Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) nadawanie nazw ulicom i ich zmiana należy do kompetencji Rady Gminy.
    W dniu 30 stycznia 2018r. Państwo Małgorzata i Stanisław Janasik złożyli do Urzędu Gminy w Krzykosach wniosek o nadanie nazwy ul. Słoneczna w miejscowości Miąskowo. Wymieniona w uchwale droga wewnętrzna stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 332/11 spełnia warunki takiej drogi i nie posiada nazwy. Droga ta jest zlokalizowana na terenie stanowiącym współwłasność Państwa Małgorzaty i Stanisława Janasik. Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2222 z późn. zm.) uzyskano pisemną zgodę współwłaścicieli na nadanie drodze nazwy: ulica Słoneczna.
    Proponowana nazwa ulicy została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję do spraw Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii Rady Gminy Krzykosy.
    Z tych względów podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący
Rady Gminy   
Wiesław Zając  

Uchwała Nr XLVI/275/2018

Uchwała Nr XLVI/275/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie nadania nazw nowym ulicom w miejscowości Sulęcinek

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2222 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się nadać nazwę ulica WIOSENNA – drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Sulęcinek, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 224/25.

§ 2. Postanawia się nadać nazwę ulica SPOKOJNA – drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Sulęcinek, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 224/42.

§ 3. Szczegółowe położenie ulicy, o której mowa w § 1 i § 2 określa załącznik do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy   
Wiesław Zając  Załączniki:
Portable Document Format 
Załącznik do Uchwały Nr XLVI/275/2018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 25 maja 2018 r. - Sulęcinek, ulica Wiosenna, ulica Spokojna [pdf]Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVI/275/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie nadania nazw nowym ulicom w miejscowości Sulęcinek

    Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) nadawanie nazw ulicom i ich zmiana należy do kompetencji Rady Gminy.
    Wymienione w uchwale drogi wewnętrzne stanowiące działki o numerach ewidencyjnych 224/25 i 224/42 spełniają warunki takich dróg i nie posiadają nazwy. Drogi te są zlokalizowane na terenie stanowiącym własność Pana Marka Niemiera. Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2222 z późn. zm.) uzyskano pisemną zgodę właściciela na nadanie drodze nazwy: ulica WIOSENNA i nazwy: ulica SPOKOJNA.
    Proponowana nazwa ulicy została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję do spraw Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii Rady Gminy Krzykosy.
    Z tych względów podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący
Rady Gminy   
Wiesław Zając  

Uchwała Nr XLVI/274/2018

Uchwała Nr XLVI/274/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murzynowo Leśne

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2222 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się nadać nazwę ulica MIĘTOWA – drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Murzynowo Leśne, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 262/6.

§ 2. Szczegółowe położenie ulicy, o której mowa w § 1 określa załącznik do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy   
Wiesław Zając  Załączniki:
Portable Document Format Załącznik do Uchwały Nr XLVI/275/2018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 25 maja 2018 r. - Murzynowo Leśne, ulica Miętowa [pdf]


 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVI/274/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murzynowo Leśne

    Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) nadawanie nazw ulicom i ich zmiana należy do kompetencji Rady Gminy.
    W dniu 6 marca 2018r. Pani Magdalena Kruczyk i Pani Aleksandra Walczak złożyły do Urzędu Gminy w Krzykosach wniosek o nadanie nazwy ulica Miętowa w miejscowości Murzynowo Leśne. Wymieniona w uchwale droga wewnętrzna stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 262/6 spełnia warunki takiej drogi i nie posiada nazwy. Droga ta jest zlokalizowana na terenie stanowiącym współwłasność Pani Magdaleny Kruczyk i Pani Aleksandry Walczak. Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2222 z późn. zm.) uzyskano pisemną zgodę współwłaścicieli na nadanie drodze nazwy: ulica MIĘTOWA.
    Proponowana nazwa ulicy została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję do spraw Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii Rady Gminy Krzykosy.
    Z tych względów podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący
Rady Gminy   
Wiesław Zając  

Uchwała Nr XLVI/273/2018

Uchwała Nr XLVI/273/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulęcinek

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2222 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się nadać nazwę ulica POPRZECZNA – drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Sulęcinek, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 647.

§ 2. Szczegółowe położenie ulicy, o której mowa w § 1 określa załącznik do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy   
Wiesław Zając  Załączniki:
Portable Document Format Załącznik do Uchwały Nr XLVI/275/2018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 25 maja 2018 r. - Sulęcinek, ulica Poprzeczna [pdf]Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVI/273/2018
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulęcinek

    Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) nadawanie nazw ulicom i ich zmiana należy do kompetencji Rady Gminy.
    W dniu 19 kwietnia 2018r. Pan Paweł Prusak złożył do Urzędu Gminy w Krzykosach wniosek o nadanie nazwy ulica Poprzeczna w miejscowości Sulęcinek. Wymieniona w uchwale droga wewnętrzna stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 647 spełnia warunki takiej drogi i nie posiada nazwy. Droga ta jest zlokalizowana na terenie stanowiącym własność Pana Pawła Prusaka. Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2222 z późn. zm.) uzyskano pisemną zgodę współwłaścicieli na nadanie drodze nazwy: ulica POPRZECZNA.
    Proponowana nazwa ulicy została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję do spraw Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii Rady Gminy Krzykosy.
    Z tych względów podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący
Rady Gminy   
Wiesław Zając  

Uchwała Nr XLVI/272/2018

Uchwała Nr XLVI/272/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach za 2017 rok

    Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r. poz. 1769 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach za 2017 rok przedstawione przez Kierownika tego Ośrodka i stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zaleca się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 roku ścisłą realizację zadań własnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy   
Wiesław Zając  

Uchwała NR XLVI/271/2018

Uchwała NR XLVI/271/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 25 maja 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2018-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 ust. 6, 230b i 231 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1.W uchwale Nr XLI/246/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2018-2033, zmienionej

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIII/254/2018 z dnia 22 marca 2018r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIV/264/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając        Załączniki:
Portable Document Format Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF [pdf]Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy

DOCHODY i WYDATKI
    Dostosowano wielkości dochodów i wydatków do wielkości wynikających ze zmian w budżecie przyjętych Uchwałą Nr XLVI/271/2018 z dnia 25.05.2018r.

WYNIK BUDŻETU
    W związku z wprowadzonymi zmianami zmniejszył się deficyt budżetu, który planuje się sfinansować przychodami z tytułu pożyczek, kredytów oraz wolnych środków. Wyniki budżetu dla poszczególnych lat objętych prognozą przedstawione zostały w załączniku nr 1.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
    Po stronie przychodów zmniejszono środki pochodzące z wolnych środków obliczonych za rok poprzedni.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH
    Zmieniono limity przedsięwzięć wieloletnich.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając        

Uchwała Nr XLVI/270/2018

Uchwała Nr XLVI/270/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 25 maja 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 212, 215, 216, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1 W Uchwale Nr XLI/247/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 213/2018 z dnia 29 stycznia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLII/248/2018 z dnia 8 lutego 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIII/253/2018 z dnia 22 marca 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIV/263/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLV/269/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r.,

wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 39.523.024,36
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 31.057.237,95
- dochody majątkowe w kwocie 8.465.786,41 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.730.159,36 zł, zgodnie z załączni- kiem Nr 3,
2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 326.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 8.071.433,61 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 45.698.024,36
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 28.574.712,04
- wydatki majątkowe w kwocie 17.123.312,32 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
odrębnymi ustawami w wysokości 8.730.159,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 326.950,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7".
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5
ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości
13.989.974,01 zł."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„ § 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.175.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków."

4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości
6.735.192,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 ."

5) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§14. Ustala się fundusz sołecki, według zestawienia wydatków, z podziałem
kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć,
zgodnie z załącznikiem Nr 10."

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając        


 


Załączniki:
Portable Document Format 
Załącznik nr 1 - Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2018r. [pdf]
Portable Document Format
 Załącznik nr 2 - Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2018r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2018r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 4 - Przychody i rozchody budżetu 2018r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki w 2018r., związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 6 - Zestawienie wydatków na przedsiewzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018 [pdf]Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Krzykosy
Nr XLVI/270/2018 z dnia 25 maja 2018r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:
-rozdział 01095 wydatki: Zabezpieczono 10.000 zł na koszty szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:
-rozdział 40002- wydatki: Przesunięto środki między paragrafami w celu zabezpieczenia planu na koszty postępowania sądowego.

Dz. 600 Transport i łączność:
-rozdział 60016- wydatki: Zwiększono środki na budowę chodnika w Solcu 15.000 zł, natomiast zmniejszono środki na zakup materiałów o 3.000 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:
-rozdział 70005- dochody: Na podstawie wniosków Dyrektorów zwiększono plan dochodów z tytułu najmu w poszczególnych szkołach.

Dz. 750 Administracja publiczna:
-rozdział 75085- wydatki: Na wniosek Dyrektora CUW przesunięto środki między paragrafami w celu zabezpieczenia planu na zakup usług pozostałych.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
-rozdział 75412- dochody i wydatki: Na podstawie Uchwały Nr LIX/477/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018r. zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na zakup sprzętu dla OSP Miąskowo. Jednocześnie wprowadzono środki w planie wydatków.
Zabezpieczono środki na zakup samochodu używanego dla OSP Murzynowo Leśne.
Na podstawie wniosku sołectwa Murzynowo Leśne zmniejszono plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na przedsięwzięcie pod nazwą „Zakup monitoringu na obiekt remizy i siłownię" o kwotę 2.000,00 zł, wprowadzono przedsięwzięcie „Ogrodzenie przy remizie" 2.000 zł. Z budżetu ogólnego przeznaczono 1.500 zł na realizację w/w przedsięwzięcia.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:
-rozdział 80104–dochody: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.141.2018.7 z dnia 30.04.2018r. wprowadzono plan dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki wprowadzono również po stronie wydatków, jednocześnie zmniejszono środki własne.
-rozdział 80148–dochody: Na podstawie wniosków Dyrektorów szkół zwiększono plan dochodów w stołówkach szkolnych.
-rozdział 80101, 80104, 80110 i 80148–wydatki: Na podstawie wniosków Dyrektorów szkół dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami. Zwiększono wydatki w oświacie o 18.290 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna:
- rozdział 85219 –wydatki: Na wniosek Kierownika OPS dokonano przesunięć między paragrafami.
- rozdział 85219 –wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.113.2018.4 z dnia 02.05.2018r. wprowadzono plan dotacji na dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych opieka 75+. Wprowadzono plan po stronie wydatków w OPS, jednocześnie zabezpieczając wymagany udział środków własnych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90001 –wydatki: Przesunięto środki z zakupu materiałów na podatek VAT. Ponadto zwiększono plan wydatków w § 4300 z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy energetycznych przepompowni oraz wywóz osadów z oczyszczalni ścieków.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
-rozdział 92109 i 92195- wydatki: Na podstawie wniosku sołectwa Krzykosy zmniejszono plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na przedsięwzięcie pod nazwą „Urządzenie terenu do rekreacji na tzw. Glinkach" o kwotę 4.000,00 zł, zwiększono środki na przedsięwzięcie „Urządzenie Izby pamięci w górnej części świetlicy", jednocześnie przesunięto środki na to przedsięwzięcie do rozdziału 92109.
Na podstawie wniosku sołectwa Sulęcinek zmniejszono plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na przedsięwzięcie pod nazwą „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej" o kwotę 2.500,00 zł, wprowadzono przedsięwzięcie „Materiały do utwardzenia terenu wokół sceny" 2.500 zł. Zmniejszono środki na przedsięwzięcie „Organizacja imprez integracyjnych" o 2.000 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna:
-rozdział 92605 - wydatki: Na podstawie wniosku sołectwa Solec zmniejszono plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na przedsięwzięcie pod nazwą „Zakup walca do trawy" o kwotę 2.000,00 zł, zwiększono środki na przedsięwzięcie „Remont kosiarki",
Na podstawie wniosku sołectwa Sulęcinek zwiększono plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na przedsięwzięcie pod nazwą „Zakup materiałów na utrzymanie boiska" o 2.000zł.
-rozdział 92605 - wydatki: Na podstawie wniosku sołectwa Krzykosy zmniejszono plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa sanitariatów na boisku wielofunkcyjnym" o 4.000 zł.
Zabezpieczono środki na zakup huśtawki na plac zabaw w Garbach.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając