XLVIII Sesja - 29.VI.2018 r.

Uchwała Nr XLVIII/293/2018

Uchwała Nr XLVIII/293/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław na realizację zadania „Budowa rurociągu tłocznego Pięczkowo – Orzechowo"

    Na podstawie art.10 ust. 2 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art.216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§1. Postanawia się udzielić Gminie Miłosław pomocy finansowej, ze środków budżetu na 2018 rok, w kwocie 54.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Budową rurociągu tłocznego Pięczkowo – Orzechowo".

§2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Miłosław, a Gminą Krzykosy.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając        Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVIII/293/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław na realizację zadania „Budowa rurociągu tłocznego Pięczkowo – Orzechowo"

    Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018., poz. 994 ze zm.) oraz art.216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.), gminy mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
    Gmina Miłosław zamierza wykonać zadanie inwestycyjne związane z budową rurociągu tłocznego Pięczkowo – Orzechowo.
    Niedostateczne środki finansowe, jakie Gmina Miłosław może przeznaczyć na budowę rurociągu tłocznego spowodowały konieczność udzielenia pomocy finansowej ze strony Gminy Krzykosy w wysokości 54.000 zł.
    Budowa rurociągu tłocznego Pięczkowo – Orzechowo jest dla mieszkańców gminy niezbędna z uwagi na dalszą inwestycję planowaną przez Gminę Krzykosy.
    Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając