XLVIII Sesja - 29.VI.2018 r.

Uchwała Nr XLVIII/298/2018

Uchwała Nr XLVIII/298/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2017 rok

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje :

§ 1. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Krzykosy za 2017 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając        

Uchwała Nr XLVIII/297/2018

Uchwała Nr XLVIII/297/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2017 rok

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje :

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2017 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając        

 

Uchwała Nr XLVIII/296/2018

Uchwała Nr XLVIII/296/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie przekazania skargi zgodnie z właściwością

    Na podstawie art.2,31, 234 i 236 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2017 r. poz.1257 ze zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Otrzymaną z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Polityki Społecznej, skargę Pana z dnia 25 maja 2018 r., na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach, przekazuje się do rozpatrzenia właściwemu organowi - Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Poznaniu, przed którym toczy się postępowanie odwoławcze w sprawie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Krzykosy i zobowiązuje się go do zawiadomienia o przekazaniu skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu:

  • skarżącego,
  • Wydziału Polityki Społecznej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu .


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając     
  Uzasadnienie
do uchwały Nr XLVIII/296/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 29 czerwca 2018 roku

    W dniu 15 czerwca 2018 r. wpłynęła do Rady Gminy Krzykosy z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wydziału Polityki Społecznej skarga Pana z dnia 25.05.2018 r. na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach.
Zarzuty skargi świadczą o tym, że skarżący jest niezadowolony ze sposobu załatwienia sprawy dotyczącej skierowania wnioskodawczyni do dps. Zarzuca przewlekłość postępowania i niezgodność ustalonego stanu ze stanem faktycznym.
    Przewodniczący Rady Gminy zapoznał radnych ze skargą na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, która w zakresie swego działania ma sprawy pomocy społecznej. Radni uzyskali wyjaśnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach. Wynika z nich, że z uwagi na konieczność zebrania wymaganej dokumentacji przy ubieganiu się o skierowanie do domu pomocy społecznej, termin był dłuższy niż określony przepisami kodeksu postepowania administracyjnego. Jednak o niezachowaniu terminu ustawowego strona była zgodnie z przepisami informowana i pouczana o możliwości ponaglenia. Ponadto stwierdziła, że wydała decyzję odmowną w sprawie strony. Od decyzji odmownej skarżący w imieniu strony wniósł odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu i postępowanie jest w toku.
    Skarga zatem dotyczy sprawy indywidualnej załatwianej w drodze decyzji administracyjnej. Aktualnie toczy się postępowanie odwoławcze. Wobec tego do ingerencji Rady Gminy w tej sprawie brak jest podstaw.
Zgodnie bowiem z art.234 kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne, skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania . W myśl art. 236 tego kodeksu właściwym do rozpatrzenia skargi jest organ, przed którym toczy się postępowanie, w niniejszej sprawie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu.
    Stosownie do art.231 kodeksu postępowania administracyjnego jeżeli organ który otrzymał skargę nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest przekazać ją organowi właściwemu.
    W tym stanie faktycznym i prawnym przekazanie skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając        

Uchwała Nr XLVIII/295/2018

Uchwała Nr XLVIII/295/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na modernizację drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Borowo - Sulęcin

    Na podstawie art.10 ust. 2 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art.216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§1. Postanawia się udzielić Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej, ze środków budżetu na 2018 rok, w kwocie 1.275.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Borowo - Sulęcin".

§2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Średzkim, a Gminą Krzykosy.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając        Uzasdanienie
do Uchwały Nr XLVIII/295/2018
Rady Gminy K
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na modernizację drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Borowo - Sulęcin

    Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018., poz. 994 ze zm.) oraz art.216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.), gminy mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
    Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. zamierza wykonać modernizację drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Borowo - Sulęcin
    Niedostateczne środki finansowe, jakie Starostwo Powiatowe może przeznaczyć na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego spowodowały konieczność udzielenia pomocy finansowej ze strony Gminy Krzykosy w wysokości 1.275.000 zł.
    Modernizacja wyżej wymienionej drogi jest dla mieszkańców gminy niezbędna z uwagi na zwiększenie płynności ruchu oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
    Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając        

Uchwała Nr XLVIII/294/2018

Uchwała Nr XLVIII/294/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na modernizację drogi powiatowej nr 3676P na odcinku Sulęcinek – Murzynowo Leśne

    Na podstawie art.10 ust. 2 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art.216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§1. Postanawia się udzielić Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej, ze środków budżetu na 2018 rok, w kwocie 475.000,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja drogi powiatowej nr 3676P na odcinku Sulęcinek – Murzynowo Leśne".

§2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Średzkim, a Gminą Krzykosy.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając     
  Uzasadnienie
do Uchwała Nr XLVIII/294/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na modernizację drogi powiatowej nr 3676P na odcinku Sulęcinek – Murzynowo Leśne

    Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018., poz. 994 ze zm.) oraz art.216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.), gminy mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
    Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. zamierza wykonać modernizację drogi powiatowej nr 3676P na odcinku Sulęcinek – Murzynowo Leśne.
    Niedostateczne środki finansowe, jakie Starostwo Powiatowe może przeznaczyć na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego spowodowały konieczność udzielenia pomocy finansowej ze strony Gminy Krzykosy w wysokości 475.000 zł.
    Modernizacja wyżej wymienionej drogi jest dla mieszkańców gminy niezbędna z uwagi na zwiększenie płynności ruchu oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
    Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając      

Uchwała Nr XLVIII/293/2018

Uchwała Nr XLVIII/293/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław na realizację zadania „Budowa rurociągu tłocznego Pięczkowo – Orzechowo"

    Na podstawie art.10 ust. 2 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art.216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§1. Postanawia się udzielić Gminie Miłosław pomocy finansowej, ze środków budżetu na 2018 rok, w kwocie 54.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Budową rurociągu tłocznego Pięczkowo – Orzechowo".

§2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Miłosław, a Gminą Krzykosy.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając        Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVIII/293/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław na realizację zadania „Budowa rurociągu tłocznego Pięczkowo – Orzechowo"

    Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018., poz. 994 ze zm.) oraz art.216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.), gminy mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
    Gmina Miłosław zamierza wykonać zadanie inwestycyjne związane z budową rurociągu tłocznego Pięczkowo – Orzechowo.
    Niedostateczne środki finansowe, jakie Gmina Miłosław może przeznaczyć na budowę rurociągu tłocznego spowodowały konieczność udzielenia pomocy finansowej ze strony Gminy Krzykosy w wysokości 54.000 zł.
    Budowa rurociągu tłocznego Pięczkowo – Orzechowo jest dla mieszkańców gminy niezbędna z uwagi na dalszą inwestycję planowaną przez Gminę Krzykosy.
    Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając      

Uchwała Nr XLVIII/292/2018

Uchwała Nr XLVIII/292/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 29 czerwca 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2018-2033

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 ust. 6, 230b i 231 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/246/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2018-2033, zmienionej

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIII/254/2018 z dnia 22 marca 2018r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIV/264/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/271/2018 z dnia 25 maja 2018r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/271/2018 z dnia 25 maja 2018r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVII/283/2018 z dnia 22 czerwca 2018r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając        Załączniki:
Portable Document Format Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa [pdf]Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy

DOCHODY i WYDATKI
    Dostosowano wielkości dochodów i wydatków do wielkości wynikających ze zmian w budżecie przyjętych Uchwałą Nr XLVIII/292/2018 z dnia 29.06.2018r.

WYNIK BUDŻETU
    W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększył się deficyt budżetu, który planuje się sfinansować przychodami z tytułu pożyczek, kredytów oraz wolnych środków. Wyniki budżetu dla poszczególnych lat objętych prognozą przedstawione zostały w załączniku nr 1.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
    Po stronie przychodów zwiększono środki pochodzące z wolnych środków obliczonych za rok poprzedni oraz z kredytów.

KWOTA DŁUGU
    Zwiększyła się kwota długu. Na koniec 2018r. planowana jest w wysokości 9.871.806,12 zł. Spłata długu rozłożona jest, jak dotychczas, do 2033 roku włącznie. Zwiększono kwotę rozchodów w 2033r.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając        

Uchwała Nr XLVIII/291/2018

Uchwała Nr XLVIII/291/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 212, 215, 216, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1 W Uchwale Nr XLI/247/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 213/2018 z dnia 29 stycznia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLII/248/2018 z dnia 8 lutego 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIII/253/2018 z dnia 22 marca 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIV/263/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLV/269/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/270/2018 z dnia 25 maja 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVII/282/2018 z dnia 22 czerwca 2018r.,

wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 39.585.834,92
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 31.120.048,51
- dochody majątkowe w kwocie 8.465.786,41 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.732.338,92 zł, zgodnie z załączni- kiem Nr 3,
2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 330.150,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 8.071.433,61 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 46.980.834,92
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 28.607.222,60
- wydatki majątkowe w kwocie 18.373.612,32 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
odrębnymi ustawami w wysokości 8.732.338,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 330.150,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7".
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5
ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości
13.989.974,01 zł."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„ § 3. Deficyt budżetu w kwocie 7.395.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków."

4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości
7.955.192,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 ."

5) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.978.384,38 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800.000,00 zł."

6) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.186.007,28
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 47.800,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6."

7) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek:
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r
do wysokości 6.178.384,38

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, każdorazowo do kwoty 100.000,00 zł,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu."

8) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§14. Ustala się fundusz sołecki, według zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 10."

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając        Załączniki:

Portable Document Format Załącznik nr 1 - Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2018r. [pdf]
Portable Document Format
 Załącznik nr 2 - Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2018r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 4 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2018r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu 2018r. [pdf]
Portable Document Format 
Załącznik nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki w 2018r., związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego [pdf]
Portable Document Format 
Załącznik nr 8 - Zestawienie wydatków na przedsiewzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018 [pdf]Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Krzykosy
Nr XLVIII/291/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:
-rozdział 01010 wydatki: Zaplanowano pomoc finansową dla Gminy Miłosław na budowę rurociągu tłocznego Pięczkowo – Orzechowo. Inwestycja będzie realizowana w miejscowości Orzechowo, tj. w Gminie Miłosław.
-rozdział 01095 dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.203.2018.2 z dnia 20.06.2018r. wprowadzono plan dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Środki wprowadzono również po stronie wydatków.
Ponadto zabezpieczono środki na szacowanie szkód łowieckich.
W związku z brakiem dofinansowania do budowy placu zabaw w Młodzikowie w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś" wycofano środki zabezpieczone na udział własny w projekcie. Środki funduszu sołeckiego przywrócono do rozdziału 92695.

Dz. 600 Transport i łączność:
-rozdział 60014- wydatki: Zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego na modernizację drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Borowo-Sulęcin 1.275.000 zł, a także na modernizację drogi powiatowej nr 3676P na odcinku Sulęcinek – Murzynowo Leśne 475.000zł.

Dz. 750 Administracja publiczna:
-rozdział 75023- wydatki: Zwiększono planowane wydatki na zakup usług pozostałych.
-rozdział 75095- dochody: Zwiększono planowane dochody z tytułu sprzedaży książki.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
-rozdział 75412- wydatki: W związku z brakiem dofinansowania z WFOŚIGW w Poznaniu wycofano środki planowane na zakup pojazdów pożarniczych dla jednostek OSP.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
-rozdział 75615- dochody: Zwiększono planowane wpływy z tytułu odsetek 1.100 zł, natomiast zmniejszono wpływy z podatku od spadków i darowizn 2.000 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego:
-rozdział 75702- wydatki: W związku z niezaciągnięciem kredytu w I półroczu zmniejszono środki planowane na odsetki.

Dz. 758 Różne rozliczenia:
-rozdział 75814- dochody: Wprowadzono plan dochodów w § 0970.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:
-rozdział 80101–dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.207.2018.8 z dnia 20.06.2018r. wprowadzono plan dotacji na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania infrastruktury szkolnej. Środki wprowadzono po stronie wydatków w Zespole Szkół w Pięczkowie oraz Zespole Szkół w Krzykosach. Jednocześnie zabezpieczono wymagany udział środków własnych.

Dz. 852 Pomoc społeczna:
- rozdział 85230 –dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.197.2018.2 z dnia 21.06.2018r. wprowadzono plan dotacji na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Jednocześnie wprowadzono plan po stronie wydatków w OPS.

Dz. 855 Rodzina:
- rozdział 85504 –dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.213.2018.4 z dnia 22.06.2018r. wprowadzono plan dotacji na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start". Jednocześnie wprowadzono plan po stronie wydatków.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90001 –dochody: Zwiększono planowane dochody z tytułu różnych opłat 100 zł oraz odsetek 500 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
-rozdział 92109 - wydatki: Środki funduszu sołeckiego sołectwa Sulęcinek w ramach przedsięwzięcia „Remont świetlicy wiejskiej" w kwocie 9.620 zł przesunięto z §4270 do §4210. Wprowadzono środki na zakup materiałów do remontu ogrzewania w świetlicy w Miąskowie 10.000 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna:
-rozdział 92605 – dochody i wydatki: Na podstawie uchwały Nr LXI/509/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej zaplanowano środki po stronie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika na kortach tenisowych. Jednocześnie dokonano przesunięć środków własnych między paragrafami.
-rozdział 92695 - wydatki: Zabezpieczono środki na „Budowę placu zabaw w Młodzikowie". Jednocześnie włączono do inwestycji środki funduszu sołeckiego przeznaczone na przedsięwzięcie „Zakup urządzeń na plac zabaw".

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Wiesław Zając