WAŻNE!

XVII Sesja - 28.IV.2016 r.

Uchwała Nr XVII/109/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

 

UCHWAŁA NR XVII/109/2016
RADY GMINY KRZYKOSY 
z dnia 28 kwietnia 2016 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1515, ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 199, ze zm.), dalej zwanej „Ustawą”, Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje: 

§ 1 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, zwanego dalej miejscowym planem, uchwalonego uchwałą Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 58 poz. 1526 z dnia 15 kwietnia 2007r., ze zmianami, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/178/2005 Rady Gminy Krzykosy z dnia 31 sierpnia 2005 r., z późn. zm. 

2. Zmiana miejscowego planu, o którym mowa w ust. 1, polega na wprowadzeniu do tekstu uchwały następujących zmian:

1) w § 4 – dodaje się pkt. 12 o treści: „12) „budynkach gospodarczo-garażowych” – należy przez to rozumieć budynki gospodarcze, garaże  oraz budynki gospodarcze z częścią na cele garażowania samochodów.”;

2) w § 6 – w ust. 1 po symbolu ROM stawia się kropkę, a pozostały tekst znajdujący się po symbolu ROM - wykreśla się;

3) w § 7 –  ust. 2 pkt. 4 otrzymuje treść: „4) krycie budynków gospodarczo-garażowych oraz budynków o długości każdego z boków mniejszej niż 3,5m  dachem o dowolnej geometrii i nachyleniu połaci dachowych pod kątem do 15o.”

4) w § 7 - dopisuje się w ust. 2 pkt. 5 o treści: „5) z zastrzeżeniem § 8, stosowanie dowolnej  geometrii dachów w budynkach produkcyjnych, magazynowych, gospodarczych i inwentarskich, chyba że dalsza treść uchwały stanowi inaczej, oraz  w budynkach, dla których w rozdziale 11 jej nie określono.”;

5) w § 7 -  dopisuje się ust. 3 o brzmieniu: „3. Parametr określający wymaganą liczbę miejsc parkingowych określa łącznie miejsca w budynkach gospodarczo-garażowych i poza tymi budynkami” 

6) w § 8 – wykreśla się dotychczasową treść i zastępuje ją treścią: „§ 8 Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w miejscowym planie, dopuszcza się zlokalizowanie na nich budynków tymczasowych o powierzchni zabudowy do 35m2, wysokości do 6,5m oraz nachyleniu połaci dachowych do 35o, nieoddziałujących negatywnie na tereny sąsiednie.”

7) w § 58 – w ust. 2 zmienia się pkt. 2, który otrzymuje brzmienie: „z zastrzeżeniem § 7 stosowanie w budynkach dachów stromych dwu- lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych od 35o do 45o.”

8)  w § 61 – zmienia się pkt. 3 w ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „3) ośrodków jazdy konnej oraz ośrodków związanych z rehabilitacją konną, a także obiektów produkcyjnych: rolnych, ogrodniczych i magazynowych, związanych z funkcjonowaniem tych ośrodków. ”

9) w § 61 -  zmienia się treść ust. 2, który otrzymuje brzmienie: „2. Dopuszcza się rozbudowę budynków związanych z produkcją rolną i ogrodniczą, zgodnie z parametrami określonymi w § 65 i w § 66, na terenach bezpośrednio przylegających do istniejących zagród, jeżeli lokalizowany obiekt stanowi  rozbudowę tej zagrody.”;

10) w § 62 ust. 2 pkt. 2 – dopisuje się „o nachyleniu połaci dachowych od 25o do 45o”.

11) w § 63 – w ust. 1 zmienia się ustalenie zawarte w pkt. 1 lit. b, które otrzymuje brzmienie: „b) w zabudowie usług turystycznych – 1500 m2.”

12) § 64 do pkt. 1 dopisuje się litery c, d oraz e o brzmieniu: „c) obiektów usług turystyki, rekreacji i wypoczynku oraz budynków pensjonatowych, d) obiektów sportu za wyjątkiem sportów motorowych, e) obiektów edukacji przyrodniczej, w tym muzeów przyrodniczych;”

13) w § 65 –  w ust. 2 po słowach „Nakazuje się” wstawia się dwukropek, dalszą treść oznacza się jako pkt. 1, zakończony średnikiem, oraz dopisuje się pkt. 2 o treści: „2) z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 pkt. 5, stosowanie w budynkach dachów o nachyleniu połaci dachowych pod kątem od 35o do 45o.”

14) w § 89 – wykreśla się pkt. 5 w ust. 1;

15) w § 97 – zmienia się treść ust. 3, który otrzymuje brzmienie: „3. Przy lokalizowaniu obiektów w odległości do 150m od granic cmentarzy zastosowanie mają przepisy odrębne.”

16)  w § 103 – obecną treść ustalenia zastępuje się treścią o brzmieniu: „§ 103 Obowiązują, ustalenia jak dla terenów lasów ZL z tym, że do czasu wprowadzenia nasadzeń i zmiany klasyfikacji gruntu , z zastrzeżeniem § 8, dopuszcza się: 1) lokalizowanie płyt gnojowych i zbiorników na ścieki odzwierzęce; 2) rozbudowę budynków związanych z produkcją rolną i ogrodniczą na terenach bezpośrednio przylegających do istniejących zagród, jeżeli lokalizowany obiekt stanowi  rozbudowę tej zagrody; przy czym dla zabudowy obowiązują parametry określone w § 65.”;

17)  w § 104, w ust. 1, dodaje się pkt. 6 o brzmieniu: „6) za wyjątkiem gruntów rolnych klas I do III,  budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2 i wysokości do 6,5m oraz nachyleniu połaci dachowych do 35o.” 

§ 2  Pozostałe ustalenia uchwały Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r., wraz z załącznikami nr 1 do nr 5, w tym załącznikiem graficznym, nie ulegają zmianie. 

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy. 

§ 4 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Załączniki: 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zając      

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XVII/109/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

 

UCHWAŁA NR XVII/109/2016
RADY GMINY KRZYKOSY 
z dnia 28 kwietnia 2016 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1515, ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 199, ze zm.), dalej zwanej „Ustawą”, Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje: 

§ 1 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, zwanego dalej miejscowym planem, uchwalonego uchwałą Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 58 poz. 1526 z dnia 15 kwietnia 2007r., ze zmianami, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/178/2005 Rady Gminy Krzykosy z dnia 31 sierpnia 2005 r., z późn. zm. 

2. Zmiana miejscowego planu, o którym mowa w ust. 1, polega na wprowadzeniu do tekstu uchwały następujących zmian:

1) w § 4 – dodaje się pkt. 12 o treści: „12) „budynkach gospodarczo-garażowych” – należy przez to rozumieć budynki gospodarcze, garaże  oraz budynki gospodarcze z częścią na cele garażowania samochodów.”;

2) w § 6 – w ust. 1 po symbolu ROM stawia się kropkę, a pozostały tekst znajdujący się po symbolu ROM - wykreśla się;

3) w § 7 –  ust. 2 pkt. 4 otrzymuje treść: „4) krycie budynków gospodarczo-garażowych oraz budynków o długości każdego z boków mniejszej niż 3,5m  dachem o dowolnej geometrii i nachyleniu połaci dachowych pod kątem do 15o.”

4) w § 7 - dopisuje się w ust. 2 pkt. 5 o treści: „5) z zastrzeżeniem § 8, stosowanie dowolnej  geometrii dachów w budynkach produkcyjnych, magazynowych, gospodarczych i inwentarskich, chyba że dalsza treść uchwały stanowi inaczej, oraz  w budynkach, dla których w rozdziale 11 jej nie określono.”;

5) w § 7 -  dopisuje się ust. 3 o brzmieniu: „3. Parametr określający wymaganą liczbę miejsc parkingowych określa łącznie miejsca w budynkach gospodarczo-garażowych i poza tymi budynkami” 

6) w § 8 – wykreśla się dotychczasową treść i zastępuje ją treścią: „§ 8 Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w miejscowym planie, dopuszcza się zlokalizowanie na nich budynków tymczasowych o powierzchni zabudowy do 35m2, wysokości do 6,5m oraz nachyleniu połaci dachowych do 35o, nieoddziałujących negatywnie na tereny sąsiednie.”

7) w § 58 – w ust. 2 zmienia się pkt. 2, który otrzymuje brzmienie: „z zastrzeżeniem § 7 stosowanie w budynkach dachów stromych dwu- lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych od 35o do 45o.”

8)  w § 61 – zmienia się pkt. 3 w ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „3) ośrodków jazdy konnej oraz ośrodków związanych z rehabilitacją konną, a także obiektów produkcyjnych: rolnych, ogrodniczych i magazynowych, związanych z funkcjonowaniem tych ośrodków. ”

9) w § 61 -  zmienia się treść ust. 2, który otrzymuje brzmienie: „2. Dopuszcza się rozbudowę budynków związanych z produkcją rolną i ogrodniczą, zgodnie z parametrami określonymi w § 65 i w § 66, na terenach bezpośrednio przylegających do istniejących zagród, jeżeli lokalizowany obiekt stanowi  rozbudowę tej zagrody.”;

10) w § 62 ust. 2 pkt. 2 – dopisuje się „o nachyleniu połaci dachowych od 25o do 45o”.

11) w § 63 – w ust. 1 zmienia się ustalenie zawarte w pkt. 1 lit. b, które otrzymuje brzmienie: „b) w zabudowie usług turystycznych – 1500 m2.”

12) § 64 do pkt. 1 dopisuje się litery c, d oraz e o brzmieniu: „c) obiektów usług turystyki, rekreacji i wypoczynku oraz budynków pensjonatowych, d) obiektów sportu za wyjątkiem sportów motorowych, e) obiektów edukacji przyrodniczej, w tym muzeów przyrodniczych;”

13) w § 65 –  w ust. 2 po słowach „Nakazuje się” wstawia się dwukropek, dalszą treść oznacza się jako pkt. 1, zakończony średnikiem, oraz dopisuje się pkt. 2 o treści: „2) z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 pkt. 5, stosowanie w budynkach dachów o nachyleniu połaci dachowych pod kątem od 35o do 45o.”

14) w § 89 – wykreśla się pkt. 5 w ust. 1;

15) w § 97 – zmienia się treść ust. 3, który otrzymuje brzmienie: „3. Przy lokalizowaniu obiektów w odległości do 150m od granic cmentarzy zastosowanie mają przepisy odrębne.”

16)  w § 103 – obecną treść ustalenia zastępuje się treścią o brzmieniu: „§ 103 Obowiązują, ustalenia jak dla terenów lasów ZL z tym, że do czasu wprowadzenia nasadzeń i zmiany klasyfikacji gruntu , z zastrzeżeniem § 8, dopuszcza się: 1) lokalizowanie płyt gnojowych i zbiorników na ścieki odzwierzęce; 2) rozbudowę budynków związanych z produkcją rolną i ogrodniczą na terenach bezpośrednio przylegających do istniejących zagród, jeżeli lokalizowany obiekt stanowi  rozbudowę tej zagrody; przy czym dla zabudowy obowiązują parametry określone w § 65.”;

17)  w § 104, w ust. 1, dodaje się pkt. 6 o brzmieniu: „6) za wyjątkiem gruntów rolnych klas I do III,  budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2 i wysokości do 6,5m oraz nachyleniu połaci dachowych do 35o.” 

§ 2  Pozostałe ustalenia uchwały Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r., wraz z załącznikami nr 1 do nr 5, w tym załącznikiem graficznym, nie ulegają zmianie. 

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy. 

§ 4 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Załączniki: 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zając