WAŻNE!

XVIII Sesja - 13.VI.2016 r.

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XVIII/115/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę zatwierdzającą Plan Odnowy Miejscowości Solec

U C H W A Ł A  NR  XVIII/115/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 13 czerwca 2016 roku

 

zmieniająca uchwałę zatwierdzającą Plan Odnowy Miejscowości Solec 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. 446) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się zmianę w Planie Odnowy Miejscowości Solec, zatwierdzonym uchwałą Nr XIX/97/2008 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Solec (zmiana uchwała Nr XX/137/2012 z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Solec), polegającą na tym, że rozdziale IV zatytułowanym „OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ", pkt. 4.7 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

 

Załącznik Nr 1

do uchwały

Nr XVIII/115/2016

a dnia 13 czerwca 2016 roku

 

4.7 Poprawa infrastruktury drogowej - realizacja rok 2016

Planowane działania

-utwardzenie dróg gminnych, ze szczególnym uwzględnieniem drogi gminnej  nr 550130P Sulęcinek Solec .  Kwota jaką Gmina przeznacza na przebudowę drogi  nr 550130 Sulęcinek - Solec to 1.670.000,00 zł 

- modernizacja drogi powiatowej

-budowa i wymiana istniejących chodników

- modernizacja ciągów pieszych na cmentarzu

Uchwała Nr XVIII/114/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę zatwierdzającą Plan Odnowy Miejscowości Sulęcinek

U C H W A Ł A  NR  XVIII/114/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 13 czerwca 2016 roku

 

zmieniająca uchwałę zatwierdzającą Plan Odnowy Miejscowości Sulęcinek 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. 594) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zmianę w Planie Odnowy Miejscowości Sulęcinek, zatwierdzonym uchwałą Nr XIX/93/2008 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sulęcinek (zmiana uchwała Nr XX/135/2012 z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Sulęcinek), polegającą na tym, że rozdziale IV zatytułowanym „OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ", pkt. 4.9 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Załącznik 

do uchwały

Nr XVIII/114/2016

z dnia 13 czerwca 2016 roku

4.9  Infrastruktura drogowa - cały czas realizacji planu odnowy

 Planowane działania:

- Istotnym elementem poprawy bezpieczeństwa jest utwardzenie dróg gminnych, ze szczególnym uwzględnieniem drogi gminnej  nr 550130P Sulęcinek Solec .  Kwota jaką Gmina przeznacza na przebudowę drogi  nr 550130 Sulęcinek - Solec to 1.670.000,00 zł

- Modernizacja drogi powiatowe

- Budowa i wymiana już istniejących chodników oraz ulicznych ciągów spacerowych, które wpłyną na poziom bezpieczeństwa na drogach.

- Montaż i modernizacja oświetlenia ulicznego.

- Budowa parkingów

Uchwała Nr XVIII/113/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

UCHWAŁA  NR XVIII/113/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 13 czerwca 2016r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy  

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 ust. 6, 230b i 231 ustawy  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.W uchwale Nr XIV/84/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy, zmienionej:

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/93/2016 z dnia 22 marca 2016r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVII/99/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r., 

wprowadza się następujące zmiany: 

1)      Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XVIII/112/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

UCHWAŁA Nr XVIII/112/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 13 czerwca 2016 r.

 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1 W Uchwale Nr XIV/85/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 88/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/92/2016 z dnia 22 marca 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVII/98/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

1)      § 2 otrzymuje brzmienie:

 „§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 26.110.040,51

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 20.828.166,51

 - wydatki majątkowe w kwocie 5.281.874,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

             1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

 odrębnymi ustawami w wysokości 4.370.831,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

             2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

 między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 466.200,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 7".

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając