XXI Sesja - 5.VIII.2016 r.

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XXI/132/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

UCHWAŁA Nr XXI/132/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 5 sierpnia 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1 W Uchwale Nr XIV/85/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 88/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/92/2016 z dnia 22 marca 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVII/98/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVIII/112/2016 z dnia 13 czerwca 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 96/2016 z dnia 15 czerwca 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XIX/116/2016 z dnia 16 czerwca 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 100/2016 z dnia 28 czerwca 2016r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

1)      § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 23.882.208,45

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 23.104.508,45

- dochody majątkowe w kwocie 777.700,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.924.060,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 466.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

 

2)      § 2 otrzymuje brzmienie:

 „§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 27.152.208,45

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 21.795.334,45

 - wydatki majątkowe w kwocie 5.356.874,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

             1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

 odrębnymi ustawami w wysokości 4.924.060,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

             2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

 między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 466.200,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 7".

 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5

 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości

 21.630,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

 

3)      § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)      dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 797.294,00

2)      dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 75.800,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6".

 

4)      § 13 otrzymuje brzmienie:

„§13. Ustala się fundusz sołecki, w formie zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 10."

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXI/131/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów ekologicznych przedsięwzięć inwestycyjnych, polegających na b

UCHWAŁA NR XXI/131/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 5 sierpnia 2016 r.

 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów ekologicznych przedsięwzięć inwestycyjnych,  polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.     

 

Na podstawie art. 403 ust.5 w związku z art. 403 ust. 2  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446),  Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dofinansowane w formie dotacji celowej mogą być ekologiczne przedsięwzięcia inwestycyjne polegające na  budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.

2. Kryterium wyboru inwestycji do dofinansowania jest:

1)      budowa przydomowej oczyszczalni ścieków realizowana będzie poza wyznaczonymi obszarami aglomeracji na terenie gminy Krzykosy;

2)      inwestycja realizowana będzie na terenach pozbawionych technicznej  możliwości przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej, z równoczesną likwidacją zbiornika bezodpływowego, jeśli taki usytuowany jest na nieruchomości.

3. Przedmiotem dotowania może być zakup i montaż urządzeń bezpośrednio związanych
z budową przydomowej oczyszczalni;

4. Kosztami kwalifikowanymi podlegającymi dotacji są:

a)      koszty nabycia nowych urządzeń niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia;

b)     koszty montażu nowych urządzeń;

c)      wartość podatku od towarów i usług  (VAT) obciążającego nabycie lub montaż nowych urządzeń, jeśli dotowanemu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot podatku VAT.

5. Dofinansowaniu podlegają koszty kwalifikowane wymienione w ust. 4, poniesione
od daty zawarcia umowy.

 

§ 2. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmioty prowadzące  działalność gospodarczą (lub w związku z nieruchomością, na której prowadzona jest działalność gospodarcza), stanowić ona będzie pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji UE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  (Dz. U. UE L 352
z dn.24.12.2013 r.) obowiązującym do dnia 31 grudnia 2020 r., lub stanowić będzie pomoc
de minimis w rolnictwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji nr 1408/2013
z dn. 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  (Dz. U. UE L 352 z dn.24.12.2013 r.)

 

§ 3. Dotacja przedsięwzięcia nastąpi w formie refundacji części poniesionych kosztów, pod warunkiem, że na inwestycję nie korzystano z innych możliwości dofinansowania ze środków publicznych.

 

§ 4. 1. Dotacja przysługuje w wysokości 50% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji, jednak nie więcej niż  3 000,00 zł  (słownie: trzy tysiące złotych) brutto.

2. W przypadku budowy jednej oczyszczalni ścieków przeznaczonej dla dwóch gospodarstw domowych, dotacja przysługuje w wysokości 50% udokumentowanych poniesionych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej jak  5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto.

 

§  5.  1. Dotacji udziela się na wniosek złożony w Urzędzie Gminy w Krzykosach.

2. Wniosek o udzielenie dotacji  winien zawierać:

1)      imię i nazwisko  lub nazwę wnioskodawcy;

2)      NIP  lub REGON;

3)      adres, siedzibę wnioskodawcy;

4)      numer kontaktowy, adres poczty elektronicznej;

5)      miejsce realizacji budowy oczyszczalni ścieków (adres, numer ewidencyjny i obręb geodezyjny działki);

6)      określenie przedsięwzięcia, w tym  planowany koszt i termin realizacji;

7)      wskazanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której będzie realizowana budowa oczyszczalni ścieków;

8)      datę i podpis wnioskodawcy.

 

§ 6. Do wniosku należy dołączyć:

1)      kopie dokumentów potwierdzających legalność planowanej budowy oczyszczalni ścieków (pozwolenie na budowę lub potwierdzenie zgłoszenia rozpoczęcia budowy oczyszczalni w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.);

2)      oświadczenie wnioskodawcy o przysługiwaniu lub nieprzysługiwaniu prawa
do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się
o zwrot podatku VAT;

3)      wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie wnioskodawca otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie lub
w rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

4)      inne niezbędne informacje do udzielenia pomocy de minimis, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 ze zm.) lub w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 121, poz. 810).

 

§ 7. W przypadku błędów we wniosku Wójt Gminy wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 

§ 8. 1. Wójt Gminy najpóźniej w terminie 21 dni od daty wpływu kompletnego
i poprawnego wniosku, zawiadamia wnioskodawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy
o dotację. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

2. O odmowie udzielenia dotacji i przyczynach odmowy Wójt Gminy informuje wnioskodawcę niezwłocznie w formie pisemnej.       

3. Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy, do wyczerpania kwoty środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy.

4. Wnioski, które nie zostaną rozpatrzone w danym roku budżetowym z powodu wyczerpania się środków przeznaczonych na cel przedmiotowego dofinansowania, zostaną rozpatrzone
w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym, pod warunkiem zapewnienia środków finansowych na ten cel w budżecie oraz pisemnego wyrażenia zgody przez wnioskodawcę na załatwienie jego wniosku w kolejnym roku budżetowym.

5. Wypłata dotacji następuje w terminie 7 dni od rozliczenia dotacji.

 

§ 9. W celu rozliczenia dotacji dotowany zobowiązany jest w terminie określonym
w umowie dotacyjnej:

1)      zrealizować budowę oczyszczalni ścieków;

2)      przedłożyć wójtowi oryginały i kopie faktur /rachunków potwierdzających wysokość poniesionych kosztów na realizację przedsięwzięcia .

 

§ 10. 1. Wójt Gminy po sprawdzeniu przedłożonych dokumentów wymienionych
w § 9 pkt 2 niezwłocznie zwraca oryginały dokumentów dotowanemu.

2. W przypadku, gdy przedsięwzięcie zostało zrealizowane a przedłożone dokumenty
na okoliczność poniesionych kosztów są poprawne - Wójt Gminy dokonuje wypłaty dotacji. 3. Jeżeli Wójt Gminy stwierdzi niekompletność lub niepoprawność dokumentów rozliczeniowych, wyznacza dotowanemu termin do usunięcia nieprawidłowości.

4. W przypadku nieusunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie- Wójt Gminy odmawia wypłaty dotacji, zawiadamiając o tym niezwłocznie dotowanego. Zawiadomienie winno zawierać uzasadnienie odmowy wypłaty dotacji.

 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Wielkopolskiego.

 

§  13. Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2020 r., a sprawy wszczęte na jej podstawie,
a niezakończone do tego terminu, muszą być rozstrzygnięte maksymalnie do 30 czerwca 2021r.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając