WAŻNE!

XXII Sesja - 9.IX.2016 r.

Uchwała Nr XXII/134/2016 z dnia 9 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko na odcinku Murzy

UCHWAŁA NR XXII/134/2016
RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 9 września 2016 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko na odcinku Murzynowo Leśne - Miąskowo

 

Na podstawie art.10 ust. 2 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z dnia 4 kwietnia 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art.216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 5 sierpnia 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§1 Postanawia się udzielić w 2017r. Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej w kwocie 967.916,45 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 45/100) z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko na odcinku Murzynowo Leśne - Miąskowo".

 

§2 Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Średzkim, a Gminą Krzykosy.

 

§3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XXII/134/2016 z dnia 9 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko na odcinku Murzy

UCHWAŁA NR XXII/134/2016
RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 9 września 2016 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko na odcinku Murzynowo Leśne - Miąskowo

 

Na podstawie art.10 ust. 2 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z dnia 4 kwietnia 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art.216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 5 sierpnia 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§1 Postanawia się udzielić w 2017r. Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej w kwocie 967.916,45 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 45/100) z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko na odcinku Murzynowo Leśne - Miąskowo".

 

§2 Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Średzkim, a Gminą Krzykosy.

 

§3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając