WAŻNE!

XXII Sesja - 9.IX.2016 r.

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XXII/136/2016 z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

UCHWAŁA  NR XXII/136/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 9 września 2016r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy  

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 ust. 6, 230b i 231 ustawy  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.W uchwale Nr XIV/84/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy, zmienionej:

 

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/93/2016 z dnia 22 marca 2016r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVII/99/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVIII/113/2016 z dnia 13 czerwca 2016r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XIX/117/2016 z dnia 16 czerwca 2016r.,

 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1)     Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2)     Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXII/135/2016 z dnia 9 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

UCHWAŁA Nr XXII/135/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 9 września 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1 W Uchwale Nr XIV/85/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 88/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/92/2016 z dnia 22 marca 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVII/98/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVIII/112/2016 z dnia 13 czerwca 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 96/2016 z dnia 15 czerwca 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XIX/116/2016 z dnia 16 czerwca 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 100/2016 z dnia 28 czerwca 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 104/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXI/132/2016 z dnia 5 sierpnia 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 107/2016 z dnia 22 sierpnia 2016r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

1)      § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 24.903.801,45

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24.199.725,87

- dochody majątkowe w kwocie 704.075,58 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.874.724,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 381.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

 

2)      § 2 otrzymuje brzmienie:

 „§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 27.393.801,45

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 22.906.927,45

 - wydatki majątkowe w kwocie 4.486.874,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

                         

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

 odrębnymi ustawami w wysokości 5.874.724,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

 między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 381.000,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 7".

 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5

 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości

 21.630,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

 

3)      § 3 otrzymuje brzmienie:

 „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.490.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków."

 

4)      § 4 otrzymuje brzmienie:

 „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości

 2.790.196,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

 

5)      § 6 otrzymuje brzmienie:

 „§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie

2.859.373,95 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego

deficytu budżetu 800.000,00 zł."

 

6)       § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1)      zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00

 

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r.

 do wysokości 2.059.373,95

 

2)      dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, każdorazowo do kwoty 100.000,00 zł,

 

3)      przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok,

 

4)      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

 

7)      § 10 otrzymuje brzmienie:

 „§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych w kwocie 90.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację

zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8."

  

8)      § 13 otrzymuje brzmienie:

 „§13. Ustala się fundusz sołecki, w formie zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 10."

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXII/134/2016 z dnia 9 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko na odcinku Murzy

UCHWAŁA NR XXII/134/2016
RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 9 września 2016 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko na odcinku Murzynowo Leśne - Miąskowo

 

Na podstawie art.10 ust. 2 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z dnia 4 kwietnia 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art.216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 5 sierpnia 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§1 Postanawia się udzielić w 2017r. Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej w kwocie 967.916,45 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 45/100) z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko na odcinku Murzynowo Leśne - Miąskowo".

 

§2 Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Średzkim, a Gminą Krzykosy.

 

§3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXII/133/2016 z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

UCHWAŁA NR XXII/133/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 9 września 2016 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów      

 

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXIII/165/2012 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r., poz. 6427) wprowadza się następujące zmiany:

1)    § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określania jest mowa o:

1/ kryterium dochodowym - należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.),

2/ kwocie bazowej - należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.)";

2)    w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy złożyć
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzykosach."

3)    w § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzykosach."

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając