XXIV Sesja - 27.X.2016 r.

Uchwała Nr XXIV/156/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzykosy

UCHWAŁA Nr XXIV/156/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 października 2016 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzykosy

 

               Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1440) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

 § 1. Postanawia się nadać nazwę ulica TĘCZOWA - drodze gminnej wewnętrznej położonej w miejscowości Krzykosy, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 440, biegnącej od ulicy Głównej w kierunku wschodnim.

 

§ 2. Szczegółowe położenie ulicy, o której mowa w ust. 1 określa załącznik do Uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Załączniki:

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XXIV/156/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzykosy

UCHWAŁA Nr XXIV/156/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 października 2016 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzykosy

 

               Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1440) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

 § 1. Postanawia się nadać nazwę ulica TĘCZOWA - drodze gminnej wewnętrznej położonej w miejscowości Krzykosy, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 440, biegnącej od ulicy Głównej w kierunku wschodnim.

 

§ 2. Szczegółowe położenie ulicy, o której mowa w ust. 1 określa załącznik do Uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Załączniki: