WAŻNE!

XXIV Sesja - 27.X.2016 r.

Lista wiadomości


 

Uchwała Nr XXIV/160/2016 z dnia 27 października 2016 r. w spawie wyrażenia zgody na nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości gruntowej

UCHWAŁA  XXIV/160/2016

RADA GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 października 2016 roku

 

w spawie wyrażenia zgody na nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości gruntowej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje:

 

§1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu, nieruchomości gruntowej nr ewidencyjny 54/3 o powierzchni 0,3560 ha w miejscowości Wiosna, obręb Miąskowo, wchodzącej w skład większej nieruchomości, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. PO1D/00006088/4.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§3. Traci moc Uchwała XXXII/205/2009 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości gruntowej.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXIV/159/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/40/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany S

UCHWAŁA NR XXIV/159/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 października 2016 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/40/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. W Uchwale Nr VIII/40/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, dopisuje się w §1, ust. 5 o brzmieniu:

„5. Dopuszcza się uchwalanie zmiany Studium w częściach zgodnie z §1 ust .3, pkt 1 i 2."

  1. Pozostałe zapisy uchwały określonej w § 1, ust. 1, nie ulegają zmianie.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXIV/158/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulęcinek

UCHWAŁA Nr XXIV/158/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 października 2016 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulęcinek

 

               Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1440) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

 § 1. Postanawia się nadać nazwę ulica WIERZBOWA - drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Sulęcinek, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 322/16.

 

§ 2. Szczegółowe położenie ulicy, o której mowa w ust. 1 określa załącznik do Uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załączniki:

Uchwała Nr XXIV/157/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murzynowo Leśne

UCHWAŁA Nr XXIV/157/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 października 2016 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murzynowo Leśne

 

               Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1440) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Postanawia się nadać nazwę ulica AZALIOWA - drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Murzynowo Leśne, stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 464/7 i 464/16.

 

§ 2. Szczegółowe położenie ulicy, o której mowa w ust. 1 określa załącznik do Uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Załączniki:

Uchwała Nr XXIV/156/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzykosy

UCHWAŁA Nr XXIV/156/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 października 2016 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzykosy

 

               Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1440) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

 § 1. Postanawia się nadać nazwę ulica TĘCZOWA - drodze gminnej wewnętrznej położonej w miejscowości Krzykosy, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 440, biegnącej od ulicy Głównej w kierunku wschodnim.

 

§ 2. Szczegółowe położenie ulicy, o której mowa w ust. 1 określa załącznik do Uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Załączniki:

Uchwała Nr XXIV/155/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy

UCHWAŁA Nr XXIV/155/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 października 2016r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 716 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych:

 

1)    od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

a)    powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: - 660,00zł

b)    powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: - 880,00 zł

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton: - 1040,00zł

 

2)    od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

 

 a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:

-        równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13 ton - 1000,00

-        równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14 ton - 1100,00

-        równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 15 ton - 1230,00

-        równej lub wyższej niż 15 ton - 1340,00

 

 b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:

-        równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton - 1000,00

-        równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 19 ton - 1100,00

-        równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton - 1230,00

-        równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 tony - 1340,00

-        równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 25 ton - 1450,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton - 1550,00

 

 c) o liczbie osi - cztery i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej:

-        równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 tony - 1100,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton - 1340,00

-        równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton - 1450,00

-        równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton - 1760,00

-        równej lub wyższej niż 31 ton - 1760,00

 

3)    od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: 

 a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:

-        równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13 ton - 1070,00

-        równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14 ton - 1200,00

-        równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 15 ton - 1310,00

-        równej lub wyższej niż 15 ton - 1410,00

 

 b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:

-        równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton - 1050,00

-        równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 19 ton - 1200,00

-        równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton - 1310,00

-        równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 tony - 1450,00

-        równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 25 ton - 1690,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton - 1690,00

 

 c) o liczbie osi - cztery i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej:

-        równoważnej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1340,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton - 1550,00

-        równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton - 1780,00

-        równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton - 2570,00

-        równej lub wyższej niż 31 ton - 2570,00

 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, a poniżej 12 ton - 1040,00zł

 

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

 

a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 1610,00

-        równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1610,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton - 1610,00

-        równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie - 1610,00

-        powyżej 36 ton - 1610,00

 

b) o liczbie osi - trzy i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton - 1820,00

-        równej lub wyższej niż 40 ton - 2040,00

 

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 1610,00

-        równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1610,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton - 1610,00

-        równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie - 2040,00

-        powyżej 36 ton - 2040,00

 

b) o liczbie osi - trzy i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton - 1820,00

-        równej lub wyższej niż 40 ton - 2680,00

 

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 310,00

 

8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

a) o liczbie osi - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 270,00

-        równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 390,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 36 ton - 510,00

-        równej lub wyższej niż 36 ton - 510,00

 

b) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton - 440,00

-        równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 33 tony - 890,00

-        równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej niż 38 ton - 1460,00

-        równej lub wyższej niż 38 ton - 1610,00

 

c) o liczbie osi - trzy i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton - 910,00

-        równej lub wyższej niż 38 ton - 1120,00

 

9) od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) o liczbie osi - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 330,00

-        równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 470,00

-        równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 36 ton - 830,00

-        równej lub wyższej niż 36 ton - 830,00

 

b) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton - 550,00

-        równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 33 tony - 1180,00

-        równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej niż 38 ton - 1710,00

-        równej lub wyższej niż 38 ton - 2040,00

 

c) o liczbie osi - trzy i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

-        równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton - 1290,00

-        równej lub wyższej niż 38 ton - 1820,00

 

10) od autobusów:

a)    o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy mniejszej
niż 22 - 1040,00zł

 

b)    o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy równej lub wyższej niż 22 - 1160,00zł

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XII/73/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015r., poz. 8135) oraz Uchwała Nr XIV/82/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015r., poz. 8948)

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

Uchwała Nr XXIV/154/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 na terenie

UCHWAŁA Nr XXIV/154/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 października 2016 roku

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 na terenie gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 617 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016, ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", z kwoty 52,44 za 1 dt do kwoty 48,00 zł za 1 dt.

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3. Uchwała ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Uchwała Nr XXIV/153/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr XXIV/153/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 października 2016 roku

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 716 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od nieruchomości: 

1) od gruntów:

a)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,74 zł od 1 m2 powierzchni,

b)     pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha powierzchni,

c)     pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,20 zł od 1 m2 powierzchni;

d)     niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777 ze zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 1,53 zł od 1m2 powierzchni;

 

2) od budynków lub ich części:

a)    mieszkalnych - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)     związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015r. poz. 7206, Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015r. poz. 8133).

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Uchwała Nr XXIV/152/2016 z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

UCHWAŁA  NR XXIV/152/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 października 2016r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy  

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 ust. 6, 230b i 231 ustawy  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

 

§ 1.W uchwale Nr XIV/84/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy, zmienionej:

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/93/2016 z dnia 22 marca 2016r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVII/99/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVIII/113/2016 z dnia 13 czerwca 2016r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XIX/117/2016 z dnia 16 czerwca 2016r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXII/136/2016 z dnia 9 września 2016r.,

 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1)     § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzykosy na lata 2016-2024 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób finansowania spłaty długu oraz informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2016-2024,  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Do Prognozy dołącza się objaśnienia przyjętych wartości."

 

2)     Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3)     Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

Uchwała Nr XXIV/151/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

UCHWAŁA Nr XXIV/151/2016

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1 W Uchwale Nr XIV/85/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 88/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/92/2016 z dnia 22 marca 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVII/98/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVIII/112/2016 z dnia 13 czerwca 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 96/2016 z dnia 15 czerwca 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XIX/116/2016 z dnia 16 czerwca 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 100/2016 z dnia 28 czerwca 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 104/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXI/132/2016 z dnia 5 sierpnia 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 107/2016 z dnia 22 sierpnia 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXII/135/2016 z dnia 9 września 2016r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 112/2016 z dnia 20 września 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIII/137/2016 z dnia 30 września 2016r

wprowadza się następujące zmiany:

1)     § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 26.690.391,24

 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25.986.315,66

- dochody majątkowe w kwocie 704.075,58 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.575.086,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 381.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

 

2)     § 2 otrzymuje brzmienie:

 „§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 29.180.391,24

 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

 - wydatki bieżące w kwocie 24.749.077,24

 - wydatki majątkowe w kwocie 4.431.314,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

                         

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

             1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

 odrębnymi ustawami w wysokości 7.575.086,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

             2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

 między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 381.000,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 7".

 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5

 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości

 821.630,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

 

3)     § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)     dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 797.294,00

2)     dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 76.300,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

4)     § 10 otrzymuje brzmienie:

 „§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych w kwocie 97.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację

zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8."

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając